Drift og Vedligehold - Banedanmark

bane.dk
  • No tags were found...

Drift og Vedligehold - Banedanmark

Drift og VedligeholdIndholdSide1 Indledning 41.1 Baggrund 41.2 Introduktion til drift og vedligehold 52 Metode 62.1 Nutidsværdi ved "bottomup" tilgang 62.2 Forudsætninger 63 D&V Omfang 83.1 Omfanget af D&V 83.2 Drift 93.3 Eftersyn 113.4 Opmåling 113.5 Vedligehold 124 D&VOmkostninger "bottomup" 154.1 Nutidsværdi over 120 år 154.2 Benchmarking med "topdown" tal 175 D&V og Brotrafikken 205.1 Enkeltsporet versus dobbeltsporet jernbanebro 205.2 Scenarie 3 Ny jernbanebro 205.3 Scenarie 4: Ny Kombineret jernbane og vejbro 225.4 Kvantificering af trafikspærringer 226 Nutidsværdiberegningsmetode 256.1 Nutidsværdiberegning "bottomup" 256.2 Nutidsværdiberegning "topdown" 257 "Bottomup" data 267.1 Enhedspriser for vedligehold 267.2 D&V Budget 29BilagBilag ABilag BBilag CBilag DBilag EBilag FD&V Budget for Scenarie 3, enkeltsporet jernbaneD&V Budget for Scenarie 3, dobbeltsporet jernbaneD&V Budget for Scenarie 4, enkeltsporet jernbaneD&V Budget for Scenarie 4, dobbeltsporet jernbaneD&V Budget for Scenarie 4, Option, Tilvalg af cykel og gangstiDe 5 scenarier på grafisk formNy forbindelse Storstrømmen 3Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


1 Indledning1.1 BaggrundSom forberedelse af Femernforbindelsen planlagde man enhovedistandsættelse af Storstrømsbroen. I den forbindelse viste særeftersynog omfattende undersøgelser, at jernbanebroen ikke kunne leve op tilkravene, når Femernforbindelsen åbner i 2020.Der var derfor behov for en undersøgelse af, hvorledes vej og banetrafikkenkan opretholdes på den mest samfundsøkonomiske måde, bl.a. i forhold tilprognoserne for udviklingen i jernbanetrafikken.Folketinget igangsatte derfor i november 2011 en forundersøgelse afhandlemuligheder vedrørende Storstrømsbroen. Undersøgelsen er blevetudført med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag, som medio 2012skal danne grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen vedStorstrømmen.Forundersøgelsen er afgrænset til at omfatte følgende fem scenarier:− Scenarie 1: Broen forstærkes og bevares som jernbane og vejbro.− Scenarie 2: Broen forstærkes og bevares som jernbanebro. I scenarietundersøges muligheden for nedlæggelse af vejforbindelsen på deneksisterende bro i lyset af, at vejtrafikken er begrænset, og istandsættelsevil være dyr.− Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af vej på den eksisterendebro.− Scenarie 4: Ny kombineret vej og jernbanebro. I scenariet indgårnedrivning af den eksisterende bro.− Scenarie 5: Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelsen. I scenarietindgår nedrivning af den eksisterende bro.En grafisk fremstilling af de fem scenarier indgår som sidste bilag, Bilag F.I scenarierne med nye anlæg undersøges både enkelt og dobbeltsporedeløsninger.I den indledende undersøgelse er det kortlagt, at en tunnel ikke er enønskværdig løsning, og der arbejdes derfor kun med en ny forbindelse i formaf en bro.Forundersøgelsen belyser de tekniske muligheder for etablering af en nyforbindelse og forstærkning af den eksisterende. Undersøgelsen belyserdesuden anlægs og vedligeholdelsesomkostninger, levetiden af bygværkerne,miljøkonsekvenser samt risikoforhold.Ny forbindelse Storstrømmen 4Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Banedanmark analyserer i samarbejde med Vejdirektoratet desamfundsøkonomiske og trafikale effekter ved de fem scenarier.1.2 Introduktion til drift og vedligeholdFormålet med vurderingen af drift og vedligehold (D&V) i fase 1 er at vurdereD&Vforholdene for en ny Storstrømsforbindelse udformet som en bro.Vurderingen af D&Vforhold omhandler beskrivelse af D&Vaktiviteter,livscyklusomkostninger, trafikale gener samt andre D&Vforhold.De samlede levetidsomkostninger (livscyklus) for de forskellige scenarier ogløsningsforlag opstilles som en nutidsværdi suppleret med fordele og ulemperfor D&V, som opstilles på et kvalitativt grundlag. Som udgangspunkt søgeromkostningsestimatet at kvantificere alle forhold.Ved at betragte nutidsværdien fås for hvert løsningsforslag ét økonomisk talfor omkostningen svarende til anlæggets livscyklusomkostninger. Dennenutidsværdi vil indgå i beslutningsgrundlaget for valg af løsningsforslag.Bestemmelse af D&Vomkostninger er udført ved en "bottomup"tilgangbaseret på et detaljeringsniveau afstemt med opgavens tidsramme ognuværende stadie for detaljering af broanlæggets udformning.Der inddrages driftserfaringer fra eksisterende broer og resultater fraprojekter, hvor D&V har indgået i projekteringen.Fagnotatet omhandler kun løsninger i de to scenarier 3 og 4. For beggescenarier er undersøgt løsninger, der indeholder enten en enkeltsporet elleren dobbeltsporet jernbane.Scenarie 3 omfatter for en ren jernbaneløsning en rednings og servicevej,der også vil tillade cykel og gangtrafik. Det er vurderet, at det vil væremuligt, uden større praktiske eller sikkerhedsmæssige konsekvenser, atblande servicetrafik relateret til D&V med den bløde trafik. D&Vomkostningerfor løsninger uden servicevej er ikke vurderet i nærværende undersøgelse.Scenarie 4 omfatter en option med etablering af cykel og gangsti på hverside af vejen.Scenarie 5er er identisk med scenarie 3 suppleret med nedrivning af vejdelenaf den eksisterende Storstrømsbro. I denne rapport behandles Scenarie 5 somScenarie 3, idet det dog er valgt at medtage et omkostningstillæg svarende tildrift af et intelligent trafikstyringssystem (ITS) i de første 10 år af en nyforbindelses drift.Ny forbindelse Storstrømmen 5Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


2 MetodeFor fase 1 vurderes D&Vomkostninger for broløsning. Dette gøres ved ensimplificeret "bottomup" tilgang, hvor alle omkostningerne i anlæggetslevetid medtages konkretiseret i størrelse og tidspunkt for afholdelse.Nutidsværdien er den samlede nutidsværdi bestemt som summen af:Anlægsomkostning +D&Vomkostninger omfattende drift (inklusive forbrug),inspektioner og vedligehold=>NutidsværdiNutidsværdien bestemmes for hvert enkelt løsningsforslag. Nutidsværdiengiver ét tal til brug for sammenligning af, hvor fordelagtig hver enkelt løsninger.Det er besluttet ikke at medtage en genanskaffelsesomkostning inutidsværdiberegningen.Nutidsværdiberegningen er beskrevet nærmere i afsnit 6.2.1 Nutidsværdi ved "bottomup" tilgangNutidsværdien bestemmes ved en "bottomup" tilgang baseret på erfaringerog viden om de årlige omkostninger til D&V over anlæggets levetid. Dettegøres praktisk ved at opstille et D&Vbudget for hele broens levetid.Budgettet er baseret på eksisterende viden og erfaringer om omfang af D&Vaktiviteter og priser herfor. Posterne i budgettet er detaljeret påhovedaktiviteter svarende til et niveau, hvor der er umiddelbar adgang tilprisdata for D&V af eksisterende broer og under hensyntagen til detnuværende detaljeringsniveau for broløsningen.Nutidsværdiberegningen omfatter en investeringshorisont frem til den førstegenanskaffelse af anlægget. Dvs. investeringshorisonten svarer til den valgtelevetid for anlægget.2.2 ForudsætningerForudsætningerne for vurderingen af drifts og vedligeholdsomkostningeromfatter:Ny forbindelse Storstrømmen 6Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


− En levetid på 120 år. Denne tidsperiode gør det muligt i en nutidsværdiberegning at få inkluderet alle betydende spring i D&Vomkostninger, somudløses efter en vis driftstid pga. f.eks. udskiftning af et bestemt elementeller komponent.− En diskonteringsrente på effektiv 3,5 %, hvilket er samme renteniveausom anvendt i Femernprojektet. Dette svarer til en inflation på 2 % og ensamlet diskonteringsrente på 6,09 % p.a.− Nutidsværdi beregnes svarende til 2011, 3. kvartal. Der anvendes priseruden moms.− Danmarks Statistiks prisindeks for bygge og anlægsaktiviteter anvendes tilfremskrivning af priser. Der er for simplificering af opgaven anvendtprisindeks for beton.− Det er valgt at tillægge D&Vomkostninger et tillæg på 20 %.− D&V er afgrænset til at omfatte broanlægget mellem dets endevederlag.− Omfanget af anlægget er givet ved en vurdering af elementer, dererfaringsmæssigt indgår med en væsentlig vægt i D&V.Mængdeopgørelsen, der indgår i anlægsoverslaget, bidrager medhoveddimensioner og hovedelementer.− Det er valgt ikke at inkludere D&V omkostninger til almindelig renholdelse,vedligehold af grønne arealer, snerydning og saltning.− Det er valgt ikke at inkludere D&Vomkostninger for baneteknik,medmindre disse er udløst af broens design.− Der antages ikke etableret en særskilt permanent driftsorganisation. Detantages, at Banedanmarks eksisterende forvalterorganisation benyttes.Denne antages at indkøbe ydelser for rutine D&V, inspektioner samtvedligehold omfattende reparation og udskiftning. Disse indkøb vil indgå ibudget for D&V, mens omfanget af forvaltningsopgaven forventes stort setuændret i forhold til D&V af den eksisterende broforbindelse.− Forsikringsforhold er holdt uden for sammenligningen, idet Banedanmarker selvforsikrende.Ny forbindelse Storstrømmen 7Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


3 D&V Omfang3.1 Omfanget af D&VOmfanget af D&V er opdelt i:− Drift− Eftersyn− Opmåling− Vedligehold og udskiftning af brokomponenterTabel 3.1 viser omfanget af elementer, komponenter og systemer, derantages, at skulle efterses og vedligeholdes. Omfanget afhænger af det valgtescenarie og løsning.Broanlægget antages i D&Vsammenhæng at være 4 km lang. På nuværendedetaljeringsniveau er D&V kun fastlagt for selv broen og ikke diversetilslutningsanlæg, idet disse ikke er detaljeret og ejerskabet heller ikkebestemt for driftsfasen.Scenarie 3 og 4 vil omfatte en gangbro på begge sider af sporet bag etlangsgående skot og værn som sikring imod afsporing.Scenarie 3, en ny jernbanebro, antages at omfatte en rednings og servicevej,der også vil betjene bløde trafikanter. Der antages normal opsat belysning pådenne i én side.Scenarie 4, en kombineret jernbane og vejbroløsning, vil omfatte en vej medbelysning på to sider.Scenarie 5 svarer til samme anlægsudformning som Scenarie 3 og er ikkebeskrevet særskilt.Der antages etableret en inspektionsplatform, der vil give adgang til broensunderside samt inspektion af pillers ydersider. Inspektionsplatformen vilkunne anvendes til såvel eftersyn som en del reparationsarbejder. Dette vileffektivisere D&Varbejdet og dermed reducere omkostninger til dette.Oven på broen vil der for scenarie 3 være adgang for D&V ved en redningsog servicevej mens der for scenarie 4, afhængig af arbejdets karakter, vilvære adgang enten via vej og cykel og gangsti, såfremt denne optiontilvælges.I øvrigt vil der være adgang inde i broen, hvor der også vil være adgang tillejer, ekspansionsfuger, pilletoppe og pilleskafter, indvendigt. Der antages inuværende detaljeringsstadie dog også adgang fra overside til bro viaudvendige stiger på broer for hver pille.Ny forbindelse Storstrømmen 8Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Tabel 3.1:Oversigt over omfanget af elementer, komponenter og systemer, somforventes at skulle vedligeholdes.Element/komponent/systemAnvendt samletbrobreddeScenarie 3, enkeltsporet jernbanebroScenarie 3, dobbeltsporet jernbanebroScenarie 4, enkeltsporet jernbanebro ogvejbroScenarie 4, dobbeltsporet jernbanebro ogvejbroScenarie 4, option,cykel og gangstiElektriske ogmekaniske systemerBelysning pr. 30 mEnkeltsporetjernbaneDobbeltsporetjernbane3,5mServicevejVejbroCykel oggangsti7,7 m 12 m 3,5 m 9,0 m 2 x 2 mXXXXIndvendig Indvendig 135 stk. 270 stk.XXXXXDækket afvejNavigationsbelysning X X X X XPrimærekonstruktionerBetondrager X X X X XPiller (over vand) 45 stk. 45 stk. 45 stk. 90 stk. 90 stk.Piller (under vand) 45 stk. 45 stk. 45 stk. 90 stk. 90 stk.Erosionsbeskyttelse v.piller45 stk. 45 stk. 45 stk. 45 stk. 45 stk.Lejer 90 stk. 90 stk. 90 stk. 180 stk. 180 stk.Ekspansionsfuger 4 x 7,7 m 4 x 12 m 4 x 3,5 m 4 x 9 m 4 x 4 mSekundærekonstruktionerRækværk (bane, ogsti/servicevej)2 pr.gangbrolangs bane2 pr.gangbrolangs bane1 langsservicevejAutoværn for vej 2 Drænsystem X X X X X2 langscykelstiStiger/trapper Hver pille Hver pille Hver pille Hver pille Hver pilleInspektionsplatform 1 platform 1 platform 1 platform Særlige banetekniskeelementerBaneskot ogafsporingssikring2 på langs 2 på langs Jernbane ekspansionsfuge 4 8 VejbelægningAreal 14.000 m² 35.000 m² 15.500 m²3.2 DriftDrift omfatter alene broteknisk vedligehold baseret på rutinemæssige eftersynog vedligehold med rutinemæssigt eftersyn og udskiftning af komponenter.Ny forbindelse Storstrømmen 9Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Tabel 3.2 viser antaget forbrug af strøm til belysning. Belysning omfatterrednings og servicevej i Scenarie 3 og vej og evt. cykel og gangsti iScenarie 4. Endvidere vil der være indvendig belysning i drager og piller. Derer antaget en elpris på 1,0 kr. pr. kilowatttime. For at tage en forventetfordyrelse af elpriser i betragtning er prisen valgt bevidst højt i forhold til elpris forhandlet i 2010 på f.eks. Farøbroen, hvor den er cirka 0,5 kr. pr.kilowatttime. Samtidigt er det valgt at antage anvendt konventionelbelysningsteknologi frem for energibesparende ledteknologi.Elforbruget og omkostning til vedligehold af belysning vil kunne optimeres vedvalg af energibesparende ledbelysningsteknologi for lysmaster. Endviderebemærkes det, at såvel anlægs og D&Vomkostninger til elanlæggetformentligt vil kunne reduceres væsentligt, såfremt broanlægget baseres påstrømforsyning ved solceller. I nærværende skitseprojekt er der dog antagetet konventionelt anlæg, som pga. broens længde vil kræve fremføring af ethøjspændingssystem.Der antages ikke at være noget særligt vandforbrug.Tabel 3.2:Antaget strømforbrug pr. år.ScenarieScenarie 3,enkeltsporetScenarie 3,dobbeltsporetScenarie 4,enkeltsporetScenarie 4,dobbeltsporetStrømforbrug(kilowatt time)Strømforbrug(kr.)100.000 100.000100.000 100.000200.000 200.000200.000 200.000Scenarie 4, option 0 0Der etableres i Scenarie 5, hvor vejforbindelsen til Falster alene udgøres afFarøbroen, et ITS (intelligent trafikvarslingssystem) til regulering afvejtrafikken på Farøbroen. Behovet herfor er udløst af Scenarie 5, og derfor erdet valgt at lade driftsomkostninger til ITS indgå i de samlededriftsomkostninger for Scenarie 5. Driftsomkostningerne udgør 2,7 mill. kr.pr. år over de første 10 år af broens levetid. Dette svarer til et tillæg inutidsværdien i forhold til Scenarie 3 på 22,5 mill. kr.It og kommunikationsomkostninger for overvågning, alarm og radiosystemer iøvrigt vurderes at være uden betydning. Der antages alene at være noglemindre omkostninger til alarmsystem til døre m.v. D&V af disse systemerantages varetaget af f.eks. et overvågningsfirma, der leverer og driveralarmsystemer.Alene banetekniske aktiviteter, der er affødt af broen inkluderes inærværende vurdering mens øvrige banetekniske aktiviteter ikke medtages.Dvs. den normale daglige baneforvaltning, baneovervågning (vagtordning) ogberedskab er ikke inkluderet.Ny forbindelse Storstrømmen 10Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Det er antaget, at D&V sker ved Banedanmarks eksisterende procedurer ogbroforvaltningssystem.Trafikassistance til standsede køretøjer på vej eller ulovlige køretøjer (f.eks.cykel på vej) vurderes at ville blive udført som en del af det almindeligeberedskab ved politi og redningstjenester. Evt. redningsberedskab er hellerikke medregnet.3.3 EftersynInspektion antages baseret på det danske system for eftersyn afanlægskonstruktioner givet ved Vejregel 8.20.05. Vejbroer. Vejledning ieftersyn af bygværker. Rapportering af særeftersyn (Vejdirektoratet 1994),som anvendes af både Banedanmark og Vejdirektoratet. Det omfatter:− Løbende eftersyn (rutine)− Generaleftersyn, der udføres f.eks. hvert 5. år.− Særeftersyn, der udføres som udredning af vedligeholdsmæssigeproblemer eller risici og er tæt forbundet med reparationsaktiviteter. Der eri gennemsnit antaget udført et større særeftersyn hvert 5. år for densamlede forbindelse i hvert af de betragtede scenarier.Tabel 3.3 viser eftersynsomkostningerne, som er antaget som grundlag forD&V.Tabel 3.3:Enhedspriser for eftersyn.EftersynsaktivitetFrekvensPris for Scenarie 3(kr.)Pris for Scenarie 4(kr.)Rutineeftersyn Pr. år 100.000 200.000Generaleftersyn Pr. 5. år 1.000.000 1.500.000Nominelt særeftersyn Pr. 5. år 300.000 600.0003.4 OpmålingDet forventes behov for opmåling af broen med henblik på at dokumenteresætninger, bevægelser og deformationer over tid. Det forventes at omfatte:− Leje og fugemålinger hver ½.år, de første 3 år. Derefter én gang hvert 5.år.− Landmåling, år 1, 2, 5, 10, 20, 50 med nivellement af brodæk samtpillehældninger. Ved landmåling udføres også leje og fugemålinger.Ny forbindelse Storstrømmen 11Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Tabel 3.4:Enhedspriser for opmålingEftersynLeje og fugemålingFrekvensPr. ½ år, år 1 til år 3Derefter hvert 5. årPris for Scenarie 3(kr.)Pris for Scenarie 4(kr.)54.400 81.600Opmåling År 1,2,5,10,20 og 50 350.000 500.0003.5 VedligeholdVedligehold omfatter forbyggende vedligehold og korrigerende vedligehold.Der er især for betonkonstruktioner antaget en væsentlig indsats hvert årmed henblik på at udføre forebyggende vedligehold og dermed holdekonstruktionen i god stand og undgå udviklingen af alvorlige skader.Tabel 3.5 giver en oversigt over broens elementer, der skal vedligeholdes.Tabellen viser de forventede levetider, hvor elementer/komponenter skaludskiftes eller repareres i større omfang.Vedligehold tager højde for det almindelige slid og nedbrydning af broen somfølge af dens brug og påvirkning fra vind og vejr.Derudover tages der særligt højde for, at der erfaringsmæssigt kanforekomme vedligehold som følge af udførelsesmæssige fejl. Dette gør sigsærligt gældende for betonkonstruktioner. Her er der antaget en særligindsats i år 20, hvor det forventes, at evt. udførelsesmæssige fejl vil have vistsig.Vedligeholdsarbejder påvirkning af trafikken er vurderet i Afsnit 5.Vedligeholdsaktiviteterne over tid fremgår af D&Vbudgetterne givet i Bilag 1til 5 for de undersøgte scenarier.3.5.1 Gennemgang af elementer, komponenter og systemerBelysning antages fornyet hvert 30. år og det elektriske system hvert 30. år.Inspektionsplatformen antages at skulle have et større vedligehold hvert 5. årog udskiftes hvert 25. år.Betonvedligehold antages at omfatte 20årlige reparationer samthovedreparation med omisolering år 40 og 80. De 20årlige reparationeromfatter reparation efter behov (forebyggende og opfølgende) af beton,fuger m.v. Omisoleringsarbejdet antages at omfatte omisolering af dæk,kantbjælkereparationer m.v. Udskiftning af vejbelægning antages kun udført iforbindelse med omisolering.Omisolering af den enkeltsporede jernbane vil kræve lukning af banen.Omisolering af brodæk for såvel vej som den dobbeltsporede jernbane vilkunne ske med overlap i alle lag (slidbelægning, mellemlag, overbeton,fugtmembran), således at trafikken kan opretholdes i hhv. den modsatteNy forbindelse Storstrømmen 12Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


vejbane og nabosporet i hele reparationsperioden med undtagelse af korteintervaller med optagning og nedtagning af skot og skærm mellem de to spor.Der er i D&Vbudgettet ikke taget højde for større udførelsesfejl, omend detbemærkes, at meget vedligehold vil være en konsekvens af kvalitetsmæssigemangler i udførelsen.Derudover forventes, at der skal foretages reparationer på piller i splashzoner omkring år 30 og år 60. Pillereparationer antages at strække sig over10 år i hver omgang. Adgang til piller under vand, hvilket primært vil sige"splash"zonen, vil ske ved dykkerinspektion samt evt. ved opstilling afstillads/tørdok omkring pille.Baseret på erfaringer fra Farøbroen og den eksisterende Storstrømsbroforventes der ikke et særligt behov for vedligehold af erosionsbeskyttelse.Eftersyn af erosionsbeskyttelse vil være ved sonarmålinger evt. suppleret meddykkerinspektion.Lejer og ekspansionsfuger vedligeholdes i større omfang hhv. hvert 10. og 5.år og udskiftes efter hhv. 50 og 25 år. Der er her valgt et relativt kortvedligeholdsinterval på 25 år for ekspansionsfuger, idet disseerfaringsmæssigt udgør et element med stor slidpåvirkning.Alle ståldele forventes at være galvaniseret stål, hvorvedligeholdelsesstrategien antager at elementer kan aftages og galvaniserespå ny hvert 25. år.Afsporingssikring omfatter et langsgående stålprofil.Reparationer af vejbelægning forventes at omfatte vedligehold af slidlag,fuger, småreparationer pr. 15 år og efter 40 år en fuldstændig udskiftning afvejbelægning (slidlag, bærelag, bitumenfuger m.v.) i sammenhæng medomisoleringen af broen nævnt ovenfor. Bitumenfuger efterses og udskiftesefter behov hver 5 år. Der forventes udskiftet 33 % ved hver reparationsvarende til en total udskiftning efter 15 år.Enhedspriser for vedligehold er angivet i Afsnit 7.1.Ny forbindelse Storstrømmen 13Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Tabel 3.5:Oversigt over levetider og vedligeholdelsesintervaller for elementer,komponenter og systemer.Element/komponent/systemElektriske og mekaniske systemerLevetid(år)Interval forstørrevedligehold (år)Belysning 30 Navigationsbelysning 30 5Elektrisk system (sikring/kabler) 30 Inspektionsplatform 25 5Primære konstruktionerBetondrager overside 120 Pr. 20 årsamt omisoleringår 40, 80Piller (over vand) 120 Pr. 20 årPiller (under vand) 120 År 30, 60, 90Erosionsbeskyttelse v. piller 120 Lejer 50 10Ekspansionsfuge (vej) 25 5Sekundære konstruktionerRækværk (bane, og sti/servicevej) 25Værn for vej og servicevej 25Stiger, trapper, drænsystem m.v. 25Særlige banetekniske elementerAfsporingssikring (værn) 25Jernbaneekspansionsfuge 50 5VejbelægningBelægning (slidlag, bærelag m.v.) 40 Slidlag, Bitumenfuger m.v. 15 Bitumenfuger 5Ny forbindelse Storstrømmen 14Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


4 D&VOmkostninger "bottomup"4.1 Nutidsværdi over 120 årNutidsværdien er beregnet for anlægsomkostning, D&Vomkostninger oggenanskaffelsesomkostninger for en ren jernbaneforbindelse Scenarie 3 ogfor en kombineret jernbane og vejforbindelse Scenarie 4. Endvidere er derberegnet et tillæg svarende til at optionen for Scenarie 4 med en cykel oggangsti tilvælges. Endelig omfatter resultaterne også Scenarie 5, som er envariation af Scenarie 3.Forudsætninger for nutidsværdiberegningen er givet i afsnit 2.2 ogmetodikken er angivet i Afsnit 6. Datagrundlaget er givet i Afsnit 7. Selvenutidsberegningen af de faktiske tal er givet i Bilag 1 til 5.Nutidsværdiomkostninger i scenarierne 3, 4 og 5 omfatter ikke omkostningerforbundet med ændringer og D&V af den eksisterende Storstrømsbro.4.1.1 Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af eksisterende vejbroTabel 4.1 viser den estimerede samlede nutidsværdi for Scenarie 3, somsummen af anlægsomkostninger og tilbageskrivningen af D&Vomkostningertil år nul.Vedligeholdsomkostninger udgør omkring 85 % af D&Vomkostningerne.Driftsomkostninger 11 %, opmålingsomkostninger omkring 0,5 % ogeftersynsomkostninger omkring 3,5 %Figur 4.1 viser fordelingen af omkostninger for anlæg og D&V. D&V udgøromkring 15 % af nutidsværdien for hver af løsningerne i scenarie 3.En enkeltsporet jernbanebro er cirka 18 % billigere end en dobbeltsporetjernbanebro.Tabel 4.1:LøsningEnkeltsporetjernbanebroDobbeltsporetjernbanebroScenarie 3: Nutidsværdi med anlægsomkostning og D&Vomkostninger.Prisindeks 2011, 3. kvartal.Anlæg.(Mia. kr.)D&V(Mia. kr.)Sum(Mia. kr.)2,06 0,38 2,442,53 0,44 2,97Ny forbindelse Storstrømmen 15Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Figur 4.1:Scenarie 3: Nutidsværdier med fordeling af omkostning på anlæg og D&V.Nutidsværdi mia. kr.5,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0Ny enkeltsporetjernbanebroNy dobbeltsporetjernbanebroDrift og vedligeholdAnlæg4.1.2 Scenarie 4: Ny kombineret vej og jernbanebroTabel 4.2 viser den estimerede samlede nutidsværdi for Scenarie 4 somsummen af anlægsomkostninger og tilbageskrivningen af D&Vomkostningertil år nul.Vedligeholdsomkostninger udgør omkring 82 % af D&V omkostninger.Driftsomkostninger 15 %, opmålingsomkostninger omkring 0,5 % ogeftersynsomkostninger omkring 2,5 %Figur 4.2 viser fordelingen af omkostninger for anlæg, D&V samtgenanskaffelse. D&V udgør omkring 16 % af den samlede nutidsværdi forhver af løsningerne. Nutidsværdien for option med cykel og gangsti udgørcirka 6 % af den samlede nutidsværdien for de to løsninger.En enkeltsporet jernbanebro er cirka 15 % billigere end en dobbeltsporetjernbanebro.Tabel 4.2:Scenarie 4: Nutidsværdi med anlægsomkostning og D&Vomkostninger.Prisindeks 2011, 3. kvartal.LøsningAnlæg.(Mia. kr.)D&V(Mia. kr.)Sum(Mia. kr.)Enkeltsporet jernbanebro og vejbro 2,95 0,59 3,54Dobbeltsporet jernbanebro og vejbro 3,55 0,65 4,20Tillæg, cykel og gangsti 0,18 0,06 0,24Ny forbindelse Storstrømmen 16Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Figur 4.2:Scenarie 4: Nutidsværdier med fordeling af omkostning på anlæg og driftog vedligehold.Nutidsværdi mia. kr.5,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0Ny enkeltsporetjernbane- og vejbroNy dobbeltsporetjernbane- og vejbroOptionDrift og vedligeholdAnlæg4.1.3 Scenarie 5: Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelseTabel 4.3 viser nutidsværdiomkostninger for Scenarie 5. De svarer til Scenarie3 men tillagt driftsomkostninger for drift af et trafikstyringssystem påFarøbroen (ITS) de første 10 år af den nye forbindelses drift.Tabel 4.3:LøsningEnkeltsporetjernbanebroDobbeltsporetjernbanebroScenarie 5: Nutidsværdi med anlægsomkostning og D&Vomkostninger.Prisindeks 2011, 3. kvartal.Anlæg.(Mia. kr.)D&V(Mia. kr.)Sum(Mia. kr.)2,11 0,41 2,522,58 0,47 3,054.2 Benchmarking med "topdown" talTabel 4.4 til Tabel 4.6 viser de beregnede D&Vomkostninger i procent afanlægsomkostninger fordelt over 120 år. Tabellerne viser, at denne er cirka0,2 % for løsningerne i Scenarie 3, 4 og 5.Tabel 4.7 viser tilsvarende "topdown"værdier bestemt for andre broer. Detses, at den bestemte omkostning for en ny Storstrømsbro ligger lavt i forholdtil "topdown"erfaringer fra broer som Vejlefjordbroen, Alssundsbroen ogFarøbroen, der alle ligger omkrig 0,4 %. Øresundsbroen og Ny Lillebæltsbroligger begge på 0,7 %. De mindre D&V omkostninger for en ny Storstrømsbroforekommer rimelige taget i betragtning, at:Ny forbindelse Storstrømmen 17Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


− I etablering af "topdown"estimater på D&Vomkostninger tages der typiskudgangspunkt i entreprisesummer, og der tages ikke højde forbyggeherreadministration m.v., som indgår i anlægsoverslaget. Endvidereindgår vejanlæg og andre arbejder uden for broendevederlag ianlægsoverslag, men ikke i D&Vbudget. Dette vurderes alt i alt at give enunderestimering af "topdown"estimatet på cirka en faktor 1,5.− Baneteknik er inkluderet i anlægsoverslag, men ikke i D&Vbudget. Debanetekniske omkostninger udgør dog kun cirka 24 % afanlægsomkostningerne.− D&Vomkostninger vedrørende baneteknik er ikke inkluderet. Årlige D&Vomkostninger af banen blev på Femern projektet antaget til at være 2 % afanlægsomkostninger for de banetekniske anlæg. Dette giver dog kun etmindre bidrag af størrelsesorden 0,04 til 0,08 %point− I "bottomup" estimatet er der taget udgangspunkt i nutidsberegning overbroens levetid over 120 år, mens grundlaget for "topdown" tal vurderes atvære mere usikkert mht. forudsætninger omkring nutidsværdiberegninger.− Banedanmarks eksisterende forvaltningssystem er antaget anvendt,hvorved bygherrens omkostninger til udvikling og drift af et sådan systemikke er inkluderet.− Broen er primært en jernbanebro med et forholdsvist beskedentvejbelægningsareal. Dette giver mindre D&Vomkostninger.− Et nyt broanlæg er udarbejdet som en simpel løsning, der dog ersammenlignelig med en Vejlefjordbro og en Alssundbro. Det betydersærligt, at driften vil være simpel og dermed vil kunne udføresomkostningseffektivt.− Broens design, materialevalg og udførelsesmæssige kvalitet forventes atvære bedre end nævnte eksisterende broer, der er godt 30 år gamle. Derer dog taget højde for, at vedligehold af betondrager og piller vil kunnevære relateret til udførelsesmæssige fejl.Tabel 4.4:Scenarie 3: Årlig D&V omkostning i % af anlægsomkostning.Prisindeks 2011, 3. kvartal.LøsningAnlæg.(Mia. kr.)D&V(Mia. kr.)Årlig D&V omk. i % afanlægsomkostningEnkeltsporet jernbanebro 2,06 0,38 0,15Dobbeltsporet jernbanebro 2,53 0,44 0,15Tabel 4.5:Scenarie 4: Årlig D&V omkostning i % af anlægsomkostning.Prisindeks 2011, 3. kvartal.LøsningAnlæg.(Mia. kr.)D&V(Mia. kr.)Årlig D&V omk. i % afanlægsomkostningEnkeltsporet jernbanebro og vejbro 2,95 0,59 0,17Dobbeltsporet jernbanebro og vejbro 3,55 0,65 0,15Option, cykel og gangsti 0,18 0,06 0,28Ny forbindelse Storstrømmen 18Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Tabel 4.6:Scenarie 5: Årlig D&V omkostning i % af anlægsomkostning.LøsningPrisindeks 2011, 3. kvartal.Anlæg.(Mia. kr.)D&V(Mia. kr.)Årlig D&V omk. i % afanlægsomkostningEnkeltsporet jernbanebro 2,11 0,41 0,16Dobbeltsporet jernbanebro 2,58 0,47 0,15Tabel 4.7:D&Vomkostningsdata for eksisterende broanlæg.Referenceprojekter/anlægØresundsforbindelsen (2000)Skråstagsbro med gitterdrager,betondæk.Farøbroerne (1985)Bjælkebro og skråstagsbro medstålkassedragerVejlefjordbroen (1980)BjælkedragerbroNy Lillebæltsbro (1970)Hængebro med stålkassedragerAlssundbroen (1981)BetonbjælkebroDrifttal/budget år 10 til år 20.COWI møde med Øresundsbron sommer2010Driftstal år 1 til 25Vejdirektoratet, COWI rådgivningDriftstal år 1 til år 30/ Budget år 30 til år60Vejdirektoratets data anvendt i COWIrapport om ny forbindelse over Roskildefjord, 2010.Driftstal år 1 til år 40Vejdirektoratet, COWI rådgivningDriftstal år 1 til år 30 /Budget år 30 til år60Vejdirektoratets data anvendt i COWI(rapport om ny forbindelse over Roskildefjord, 2010.ÅrligD&V(%)0,70,40,40,70,4Ny forbindelse Storstrømmen 19Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


5 D&V og Brotrafikken5.1 Enkeltsporet versus dobbeltsporet jernbanebroSåvel Scenarie 3 som 4 omfatter løsning med hhv. en enkeltsporet ogdobbeltsporet jernbanebro, hvor D&Varbejder påvirker jernbanetrafikken iforskellig grad.Tabel 5.1 viser, at ved en enkeltsporet jernbanebro, vil togtrafikken skullespærres ved D&Vaktiviteter, der vedrører banedækkets overside.Ved en dobbeltsporet jernbanebro kan der evt. blive tale om retningsdrift, såjernbanetrafikken vil kunne opretholdes i reduceret omfang.Tabel 5.1:Oversigt over forventet behov for spærring af spor.LøsningEnkeltsporet jernbanebroDobbeltsporet jernbanebroD&V Spærring af spor(Scenarie 3 og 4)SpærringRetningsdrift + hastighedsnedsættelse5.2 Scenarie 3 Ny jernbanebroI Scenarie 3 (og Scenarie 5), med alene en ny jernbanebro, er der antaget enrednings og servicevej. Antagelsen om en rednings og servicevej harvæsentlig betydning for gennemførelse af D&Vaktiviteter.Anvendelsen af en rednings og servicevej betyder, at broens tilføjes følgendefunktioner:− Vej for cykler og fodgængere.− Redningsvej dedikeret til redningskøretøjer ved togulykker.− Servicevej i forbindelse med drift og vedligeholdsaktiviteterRednings og servicevej vurderes uden større praktiske problemer påforsvarlig vis at kunne anvendes som vej for cykler og fodgængere. Når der erD&Vaktiviteter på denne, vil trafikken kunne afvikles forsvarligt vedanvendelse af passende smalt materiel, som tillader passager med nødvendigskiltning og afmærkning. Særlige større arbejder, der sjældent vil forekomme,kan henligges til om natten.Funktionen som redningsvej vil kun forekomme undtagelsesvis og vil typisklukke broen for normal trafik. Kravene til redningsvej antages behandlet ianden sammenhæng.Ny forbindelse Storstrømmen 20Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Tabel 5.2 giver en oversigt over anvendelsen af rednings og servicevejen fordrifts og vedligeholdelsesaktiviteter med angivelse af deres omfang ogvurdering af fordelen ved at have denne adgangsmulighed.I tillæg til tabellen skal bemærkes, at det vurderes, at anvendelse af en 4 kmlang gangbro op mod jernbanespor i drift kan være forbundet med såvelubekvemhed som mindre tryghed for D&Vpersonale. Et særligtsikkerhedsmæssigt forhold, der vil være en ulempe ved gangbroer alene, vilvære en ringere mulighed for redning via gangbroerne ved uheld og ulykker iforbindelse med D&V.Alt i alt vurderes, at rednings og servicevejen giver følgende fordele for D&V:− Persontransport for D&Vpersonale langs broen kan ske effektivtuafhængigt af togdriften.− Transport af materiel vil kunne ske langs vejen. Materiel kan f.eks. omfattelift, stilladser m.v. Alternativt vil den skulle ske enten med banen ellergennem broens indre vha. kranbane indvendigt i broen.− Der vil være effektiv mulighed for redning ved uheld og ulykker relateret tilD&V.Ud fra den kvalitative gennemgang vurderes det, at adgangsmuligheden forD&V med en rednings og servicevej vil give de mindste D&Vomkostninger.Tabel 5.2:Scenarie 3. Oversigt over anvendelse af rednings og servicevej til D&V.D&V aktivitet Rednings og servicevej Ingen vejDrifts og rutineeftersyn(ugentlig og årlig)Vedligehold afbanetekniske elementerGeneraleftersyn af bropr. 5 år.Særeftersyn/reparationaf brodækSæreftersyn/reparation iøvrigtAdgang til broens oversideved transport med køretøj.Primært vedligehold via banenmen vejadgang vil øgeeffektivitet, idet omfanget afvedligehold ikke erskinnebåren.Adgang til hele broensoverside ved transport medkøretøj og evt. mulighed forlift.Adgang til hele broensoverside ved transport medkøretøj og evt. lift.Let adgang via broensoverside til bestemtelokaliteter, f.eks. en bestemtpille.Adgang til fods på gangbro langsjernbane eller adgang inde i broen.Færdsel skal tilpasses jernbanetrafik.Transport af materiel (f.eks. løsstige) vil ikke kunne ske.Arbejdstiden skønnes forøget med1020 %.Vedligehold via banen med adgangfor manuelt arbejde ved gangbro.Dette giver betydelig påvirkning afbanedriften.Adgang alene til fods på gangbrolangs jernbane eller adgang inde ibroen.Arbejdstiden skønnes forøget med1020 %.Adgang alene til fods på gangbrolangs jernbane eller adgang inde ibroen.Arbejdstiden skønnes forøget med1030 %.Adgang alene til fods på gangbrolangs jernbane eller adgang inde ibroen.Arbejdstiden forøges væsentligt, 1030 %. Transport af materiel (f.eks.stillads) med banen eller inde i bro.Ny forbindelse Storstrømmen 21Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


5.3 Scenarie 4: Ny Kombineret jernbane og vejbroI Scenarie 4 med en ny kombineret jernbane og vejbro antages adgang forD&Vaktiviteter at ske ad vejen og for mindre opgaver ad en evt. cykel oggangsti. Sidstnævnte er en option, der kan tilvælges Scenarie 4.D&Vaktiviteter vurderes, med lysregulering og skiltning, at kunne afspærreden ene vejbane over korte strækninger uden større trafikale gener. Dette vilmuliggøre let transport af personale og materiel (lift, stilladser m.v.) til etpunkt på broen. Der vil også være god adgang for redning i tilfælde af uheldeller ulykker.Særligt omfattende arbejder vil kunne ske med afspærring af vejen om nattenmed omkørsel via Farøbroen. Cykel og gangsti vil evt. kunne opretholdes.Tabel 5.3:Scenarie 4. Oversigt over forventet behov for spærring af vejbane.LøsningEnkeltsporet jernbanebro og vejbroDobbeltsporet jernbanebro og vejbroD&V Spærring af vej(Scenarie 4)LysreguleringLysregulering5.4 Kvantificering af trafikspærringerTabel 5.4 viser en grov vurdering af hvor mange dage broens trafik vil blivepåvirket af vedligeholdelsesarbejder over dens levetid i forbindelse medarbejder på brodæk (kantbjælker, belægning, omisolering, rækværker m.v.).For jernbanen er påvirkningen delt op i døgn spærring og natspærringer. Forden enkeltsporede jernbaneløsning betyder en spærring lukning af broen fortrafik. For den dobbeltsporede løsning lukkes ét spor, mens der kan forventesat være hastighedsnedsættelse i det andet spor. Der antages at være enrednings og servicevej.For vejen antages alene anvendt et antal døgn med indskrænkning af vejen,hvor f.eks. op til 500 meter af en vognbane spærres. Det vurderes ikkeomkostningseffektivt at tilrettelægge mindre arbejder som natarbejder, idettrafikken er moderat samtidig med, at der vil mulighed for omkørsel viaFarøbroen. Der ses alene på aktiviteter, der er relateret til vedligehold afbroen og der er ikke medtaget aktiviteter forbundet med normalt vedligeholdaf jernbanen.Behov for trafikspærringer vil være forholdsvis lille, idet broens længde vilgøre det mulighed at tilrettelægge arbejdet, så der arbejdes på flerevedligeholdelsesopgaver samtidigt. Længden af spærringer vurderes, medomisolering som undtagelse, at være stort set uafhængig af om der vælgesen enkelt eller dobbeltsporet jernbane.Ny forbindelse Storstrømmen 22Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Tabel 5.4:Kvantificering af behov for trafikspærringer ved vedligeholdelsesarbejderpå brodæk.År Vedligehold SpærringsbehovEnkeltsporetløsning(bro lukket forjernbanetrafik)Dobbeltsporetløsning(1 spor lukket adgangen)Vej(Døgn) (Nat) (Døgn) (Nat) (Døgn)09 Bitumenfuger pr. 5 år. 0 0 0 0 1010192029303940495059Bitumenfuger pr. 5 år.Slidlagsudskiftning vej år 15Bitumenfuger pr. 5 årMindre reparationer, år 20Udskiftning rækværker m.v.år 25.Bitumenfuger pr. 5 år.Slidlagsudskiftning vej år 30Omisolering år 40 og div.Mindre reparationerUdskiftning rækværker m.v.år 50.Slidlagsudskiftning vej år 55Bitumenfuger pr. 5 år.6069 Mindre reparationer, år 60Bitumenfuger pr. 5 år70798089Udskiftning rækværker m.v.år 75.Slidlagsudskiftning vej år 70Bitumenfuger pr. 5 årOmisolering år 80 og div.mindre reparationer9099 Slidlagsudskiftning vej år 95Bitumenfuger pr. 5 år100109 Mindre reparationer, år 100.Udskiftning rækværker m.v.år 100.Bitumenfuger pr. 5 år110120Slidlagsudskiftning vej år110Bitumenfuger pr. 5 år.0 0 0 0 400 40 0 40 400 0 0 0 4045 0 120 0 800 20 0 20 400 40 0 40 400 20 0 20 4045 0 120 0 800 0 0 0 400 40 0 40 400 0 0 0 40En omisolering for 2 spor antages at ske ved spærring af ét spor ad gangenmed retningsdrift i det andet spor. Der antages hastighedsreduktion inabospor, idet der også vil være en fast afskærmning. Adgang vil ske frabroender, samt for spor tættest på rednings og servicevej også fra denne.For det fjernest beliggende spor vil der være adgang fra rednings ogservicevej ved natspærringer. Der vil være omkring 2,5 m mellem svellerne,hvilket vurderes at give tilstrækkelig med plads til at udføre arbejde påbrodæk for ét spor ad gangen med passende overlap. Omisolering vil omfatteoptagning af skinner og ballast, afrensning og etablering af ny fugtisolering ogoverbeton. Ved to spor vil der være behov for en opspænding af et iterimsskot for at holde ballast for spor i drift på plads.For arbejderne med grænseflade til vejen, antages arbejderne udført medspærring af én vognbane ad gangen over f.eks. en 500 m strækning suppleretmed evt. natarbejde.Ny forbindelse Storstrømmen 23Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Grundlaget for ovenstående vurdering skal betragtes som ét af flere muligescenarier for det fremtidige vedligehold af broen. Ved inddragelse af flere ellerfærre ressourcer og arbejdsfronter vil omfanget af spærringer kunne ændres.Ny forbindelse Storstrømmen 24Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


6 Nutidsværdiberegningsmetode6.1 Nutidsværdiberegning "bottomup"Nutidsværdien (NPV for Net Present Value) for D&V beregnes for "bottomup"tilgangen som en tilbagediskontering af alle omkostninger i anlæggets levetidtil år 0:NPV−i−n= Aomk+ ∑∑ kij( 1 + r)+ RAomk⋅ (1 + r)i jhvor A omk er anlægsomkostningen, k ij er omkostningen til D&Vaktivitet nr. jafhold i det i'te år målt fra år nul frem til slutningen af anlægskonstruktionenslevetid år n, og r er diskonteringsrenten. RA omk er reinvesteringsomkostningensvarende til omkostningen ved erstatning af anlægget i år n. Det er valgt ikkeat medtage reinvesteringsomkostningen i nutidsværdiberegningerne.6.2 Nutidsværdiberegning "topdown"For "topdown" tilgangen simplificeres nutidsværdiberegningen, idet derantages, at D&Vomkostningen er konstant fra år til år og udgør en fastprocentdel af anlægsomkostningen og derved bliver en annuitet. Den samledenutidsværdi bliver derved: 1 dv·A omk· 11 · · 1 hvor A omk er anlægsomkostningen, k dv er en konstant omkostning pr. år i % afanlægsomkostningen A omk frem til slutningen af anlægskonstruktionenslevetid år n, og r er diskonteringsrenten. RA omk er reinvesteringsomkostningensvarende til omkostningen ved erstatning af anlægget i år n. Det er valgt ikkeat medtage reinvesteringsomkostningen i nutidsværdiberegningerne.Ny forbindelse Storstrømmen 25Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


7 "Bottomup" data7.1 Enhedspriser for vedligeholdTabel 7.1 til Tabel 7.5 viser de anvendte enhedspriser forvedligeholdsaktiviteter. Priserne er baseret på erfaringsværdier fraeksisterende broer. Disse er prisreguleret så de er ført frem til 2011, 3.kvartal. Prisreguleringen fører til "skæve priser", hvilket ikke skal tages somet udtryk for nøjagtigheden, men alene en bestræbelse på dels at bevare envis grad af sporbarhed, dels på at undgå afrundinger af priser før deindsættes i D&Vbudget. Der, hvor det har været relevant, er det søgt atanvende et prisgrundlag, der er sammenligneligt med det anvendte i Scenarie1 og 2.Tabel 7.1 viser enhedspriser for D&V for M&E svarende til en reinvestering afdisse systemer baseret på erfaringer eller planlagte D&Vbudgetter.Omkostninger til belysning, navigationsbelysning og højspænding er primærtbaseret på tal for udskiftningsomkostninger fra Øresundsbroen svarende tilforventede reinvesteringer inden for 50 år. Disse er vurderet at udgøre enøvre omkostningsgrænse. Belysning og det elektriske system antages aleneudskiftet, mens der er antaget behov for forebyggende vedligehold afnavigationsbelysning, idet denne belysning vil have sikkerhedsmæssigbetydning. Vedligeholdsomkostningen er antaget til 1 % afudskiftningsomkostningerne. Rutinevedligehold i øvrigt såsom udskiftning afpære, sikring m.v. er indeholdt i driftsbudget.Omkostning til inspektionsplatform med levetid på 25 år referer tilindkøbsprisen af inspektionsplatform på Storebælt, Vestbroen. Mindrereparationsomkostninger er antaget til 10 % af udskiftningsomkostningen forinspektionsplatform.Tabel 7.1:Enhedspriser for M&Evedligehold (kr., 2011, 3. kvartal)Emne Belysning Navigation ElektrisksystemEnhed Km Sum Sum SumReference V&S database Vurderet ud fraØresundsforbindelsenMindrevedligehold21.400 kr.pr. 5 årØresundsforbindelsengiver øvregrænse. Beløbafstemt medScenarie 1 og 2.InspektionsplatformStorebælt,Vestbroen3.475.000 kr.pr. 5 årUdskiftning700.000 kr.pr. 30 år2.000.000 kr.pr. 30 år3.750.000 kr.pr. 30 år34.750.000 kr.pr. 25 årTabel 7.2 viser enhedspriser for D&V for de primære konstruktioner delt op påbeton for broen generelt, beton på piller i splashzonen, erosionsbeskyttelse,Ny forbindelse Storstrømmen 26Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


lejer samt ekspansionsfuger for vej. Grundlaget er en vurdering af tal baseretpå Øresund, Svensborgssundbroen, Langelandsbroen, Vejlefjordbroen,Farøbroen samt Ny Lillebæltsbro. Tallene omfatter såvel afholdteomkostninger som budgettal.Prisen for reparationer af beton er vurderet som en gennemsnitligreparationsindsats pr. kvadratmeter som en 20 årlig opfølgning på skader.Der udover antages, at broen skal gennemgå en omisolering hver 40. år. Herer anvendt vurdering ud fra erfaring med omisoleringspriser tilpassetforholdene med den lange jernbanebro hhv. vejbro. Ved den dobbeltsporedeløsning er antaget, at driften kan opretholdes i et spor. Tilsvarende antagesvejtrafikken opretholdt med indførelse af lysregulering over en strækning påf.eks. 500 m.Betonreparationer i splashzonen er vurderet ud fra lignende arbejder.Reparationsarbejder vil typisk omfatte mekaniske skader som følge af broensbrug og udførelsesmæssige mangler. Først senere i broens forløb vil egentlignedbrydningsskader vise sig. Omfanget af sidstnævnte vil i høj grad værebestemt af indsatsen over for førstnævnte type skader. I nærværendebudgetter er antaget en væsentlig forebyggende indsats.Der er ikke antaget nogen vedligeholdsmæssige indsats over forerosionsbeskyttelse om end der løbende skal udføres eftersyn af denne.Vedligehold vurderes alene at blive aktuelt såfremt erosionsbeskyttelsen ikkeer udformet korrekt.Prisen for udskiftning af lejer og ekspansionsfuger er baseret påprisgrundlaget for en Femernbro samt Øresund, Farø, Vejlefjordbroen og NyLillebæltsbroen. Lejeprisen for dobbeltsporet bro er antaget 50 % større endfor enkeltsporet bro/vejbro. 10 og 5årlige reparationer af lejer ogekspansionsfuger er antaget at udgøre 10 % af nyanskaffelsesprisen. For lejerkan dette forventes at være en øvre værdi.Ny forbindelse Storstrømmen 27Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Tabel 7.2:Enhedspris for primære konstruktioner (kr., 2011, 3.kvartal)Emne Beton/bro Piller,splashLejerEnhed Pr. pille Pr. stk. Pr. mReferenceMindrereparationStorreparation/udskiftningOmisolering,bane pr. 40årOmisolering,vej pr. 40 årVD vejregelEftersyn afbygværker samtvurdering.Samt ud frareferencer400 kr./m²pr. 20 årVurdering udfra lignedearbejder.500.000 kr.pr. 30 år.Femernbrodatagrundlag(Øresund),vurdering.10 % af storreparation pr. 10årPr. 50 år:397.500 kr. forenkeltsporet broog vejbro530.000 kr. fordobbeltsporet bro7000 kr./m² 2500 kr./m² EkspansionsfugerFemernbrodatagrundlag(Vejlefjordbroen, NyLillebæltsbro)10 % af storreparation pr. 5 år.159.000 kr.pr. 25 år.Tabel 7.3 viser anvendte enhedspriser på sekundære konstruktioner. Prisersvarer til priser anvendt som datagrundlag for D&V vurdering af Femernbroen suppleret med Øresundsbro budgettal. Der antages kun vedligeholdsvarende til udskiftning. Udskiftning kan være en regalvanisering.Diverseposten stiger, trapper, dræn m.v. er en skønnet omkostning til diverseekstra elementer som på nuværende skitsestadie ikke er endeligt fastlagte.Tabel 7.3:Enhedspris for sekundære konstruktioner (kr., 2011, 3.kvartal)Emne Rækværker Værn Gangbro Div. Stiger, trapper,dræn m.v.Enhed Pr. m Pr. m Pr. m. Pr. m.ReferenceMindrereparationStorreparationpr. 25. årFemernbrodatagrundlag,vurdering.Femernbrodatagrundlag,vurdering.Femernbrodatagrundlagvurdering.Vurdering. 1060 2650 2650 5350Tabel 7.4 viser enhedspris for afsporingsværn og ekspansionsfugearrangement for jernbane. Her er antaget enhedspriser svarende til hhv.autoværn og en normal vejekspansionsfuge. Begge priser vurderes at væreøvre værdier men er anvendt i mangel af konkrete data.Ny forbindelse Storstrømmen 28Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Tabel 7.4: Enhedspris for brorelaterede banetekniske installationer (kr., 2011, 3.kvartal)Emne Afsporingsværn JernbaneekspansionsfugeEnhed Pr. m. Pr. mReference Vurdering VurderingMindre reparation 10 % af stor reparation omk.Stor reparation pr.25. år2650 159.000Tabel 7.5 viser anvendte enhedspriser for vedligehold af vej og stibelægning.Der er antaget en mindre reparationspris svarende til udskiftning af slidlag,mindre reparationer samt udskiftning af bitumenfuger pr. 15 år. Den storereparationspris svarer til større vejreparationer med udskiftning afvejbelægningen pr. 40 år. Enhedsprisen er antaget at dække en reparation afhele broens vejareal, hvilket vurderes at være en øvre grænse. Det er antagetat belægningsudskiftningen altid sker i forbindelse med en omisolering.Tabel 7.5:Enhedspris for vejbelægning (kr., 2011, 3. kvartal)EmneBelægningEnhed Pr. m²VurderingFemern bro datagrundlagVD Danbro standardreparation priser 2011.33 % Bitumenfuger pr. 5 år 300 kr.Udskiftning af slidlag,bitumenfuger pr. 15 årUdskiftning af vejbelægning isammenhæng med omisolering750 kr.3180 kr.7.2 D&V BudgetBilag A til E giver D&V budget for Scenarier og Løsninger som angivet:Bilag ABilag BBilag CBilag DBilag ED&V Budget for Scenarie 3, enkeltsporet jernbaneD&V Budget for Scenarie 3, dobbeltsporet jernbaneD&V Budget for Scenarie 4, enkeltsporet jernbaneD&V Budget for Scenarie 4, dobbeltsporet jernbaneD&V Budget for Scenarie 4, Option, Tilvalg af cykel og gangstiScenarie 5 er beregnet svarende til Scenarie 3 (Bilag A og B) med et tillæg forITS, som beskrevet i Afsnit 3.2.Ny forbindelse Storstrømmen 29Drift og Vedligehold – Fagnotat, fase 1


Bilag AD&V budget for scenarie 3, enkeltsporet jernbaneÅr Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum År Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum2020 1.300.000 404.400 100.000 0 1.804.400 2081 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002021 1.300.000 404.400 100.000 0 1.804.400 2082 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.4002022 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2083 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002023 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2084 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002024 1.300.000 0 100.000 20.000 1.420.000 2085 1.300.000 0 1.400.000 4.981.880 7.681.8802025 1.300.000 350.000 1.400.000 4.961.880 8.011.880 2086 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002026 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2087 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002027 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2088 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002028 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2089 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002029 1.300.000 0 100.000 20.000 1.420.000 2090 1.300.000 0 1.400.000 8.559.380 11.259.3802030 1.300.000 350.000 1.400.000 8.539.380 11.589.380 2091 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002031 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2092 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002032 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2093 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002033 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2094 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002034 1.300.000 0 100.000 20.000 1.420.000 2095 1.300.000 0 1.400.000 155.767.520 158.467.5202035 1.300.000 0 1.400.000 16.211.880 18.911.880 2096 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002036 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2097 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002037 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2098 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002038 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2099 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002039 1.300.000 0 100.000 17.920.000 19.320.000 2100 1.300.000 0 1.400.000 305.139.380 307.839.3802040 1.300.000 350.000 1.400.000 8.559.380 11.609.380 2101 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002041 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2102 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002042 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2103 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002043 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2104 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002044 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2105 1.300.000 0 1.400.000 4.981.880 7.681.8802045 1.300.000 0 1.400.000 147.017.520 149.717.520 2106 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002046 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2107 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.4002047 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.400 2108 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002048 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2109 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002049 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2110 1.300.000 0 1.400.000 30.839.380 33.539.3802050 1.300.000 0 1.400.000 30.839.380 33.539.380 2111 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002051 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2112 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.4002052 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.400 2113 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002053 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2114 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002054 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2115 1.300.000 0 1.400.000 7.481.880 10.181.8802055 1.300.000 0 1.400.000 4.981.880 7.681.880 2116 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002056 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2117 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002057 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2118 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002058 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2119 1.300.000 0 100.000 17.920.000 19.320.0002059 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2120 1.300.000 350.000 1.400.000 183.613.800 186.663.8002060 1.300.000 0 1.400.000 305.139.380 307.839.380 2121 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002061 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2122 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002062 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2123 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002063 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2124 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002064 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2125 1.300.000 0 1.400.000 4.752.920 7.452.9202065 1.300.000 0 1.400.000 16.231.880 18.931.880 2126 1.300.000 0 100.000 228.960 1.628.9602066 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2127 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002067 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2128 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002068 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2129 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002069 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2130 1.300.000 0 1.400.000 19.809.380 22.509.3802070 1.300.000 350.000 1.400.000 183.613.800 186.663.800 2131 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002071 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2132 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002072 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2133 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002073 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2134 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002074 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2135 1.300.000 0 1.400.000 4.981.880 7.681.8802075 1.300.000 0 1.400.000 7.481.880 10.181.880 2136 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002076 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2137 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002077 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.400 2138 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002078 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2139 1.300.000 0 100.000 17.920.000 19.320.0002079 1.300.000 0 100.000 20.420.000 21.820.000 2140 1.300.000 0 1.400.000 3.495.000 6.195.0002080 1.300.000 0 1.400.000 30.839.380 33.539.380 Sum 157.300.000 3.864.400 43.300.000 1.630.790.860 1.835.255.260Nutidsværdi 36.564.637 1.839.520 9.397.060 272.185.422 319.986.640Diskonteringsrate 3,5% Inkl. 20% tillæg 383.983.968Ny forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 1


Bilag AD&V budget for scenarie 3, enkeltsporet jernbane, driftGruppe DriftSum Gruppe DriftSumRutine D&V,Rutine D&V,Emne ElforbrugEmne ElforbrugITS m.v.ITS m.v.enhed sum sum enhed sum summængde 1 1 mængde 1 1pris 100.000 1.200.000 pris 100.000 1.200.000år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 100.000 1.200.000 1.300.000 2081 100.000 1.200.000 1.300.0002021 100.000 1.200.000 1.300.000 2082 100.000 1.200.000 1.300.0002022 100.000 1.200.000 1.300.000 2083 100.000 1.200.000 1.300.0002023 100.000 1.200.000 1.300.000 2084 100.000 1.200.000 1.300.0002024 100.000 1.200.000 1.300.000 2085 100.000 1.200.000 1.300.0002025 100.000 1.200.000 1.300.000 2086 100.000 1.200.000 1.300.0002026 100.000 1.200.000 1.300.000 2087 100.000 1.200.000 1.300.0002027 100.000 1.200.000 1.300.000 2088 100.000 1.200.000 1.300.0002028 100.000 1.200.000 1.300.000 2089 100.000 1.200.000 1.300.0002029 100.000 1.200.000 1.300.000 2090 100.000 1.200.000 1.300.0002030 100.000 1.200.000 1.300.000 2091 100.000 1.200.000 1.300.0002031 100.000 1.200.000 1.300.000 2092 100.000 1.200.000 1.300.0002032 100.000 1.200.000 1.300.000 2093 100.000 1.200.000 1.300.0002033 100.000 1.200.000 1.300.000 2094 100.000 1.200.000 1.300.0002034 100.000 1.200.000 1.300.000 2095 100.000 1.200.000 1.300.0002035 100.000 1.200.000 1.300.000 2096 100.000 1.200.000 1.300.0002036 100.000 1.200.000 1.300.000 2097 100.000 1.200.000 1.300.0002037 100.000 1.200.000 1.300.000 2098 100.000 1.200.000 1.300.0002038 100.000 1.200.000 1.300.000 2099 100.000 1.200.000 1.300.0002039 100.000 1.200.000 1.300.000 2100 100.000 1.200.000 1.300.0002040 100.000 1.200.000 1.300.000 2101 100.000 1.200.000 1.300.0002041 100.000 1.200.000 1.300.000 2102 100.000 1.200.000 1.300.0002042 100.000 1.200.000 1.300.000 2103 100.000 1.200.000 1.300.0002043 100.000 1.200.000 1.300.000 2104 100.000 1.200.000 1.300.0002044 100.000 1.200.000 1.300.000 2105 100.000 1.200.000 1.300.0002045 100.000 1.200.000 1.300.000 2106 100.000 1.200.000 1.300.0002046 100.000 1.200.000 1.300.000 2107 100.000 1.200.000 1.300.0002047 100.000 1.200.000 1.300.000 2108 100.000 1.200.000 1.300.0002048 100.000 1.200.000 1.300.000 2109 100.000 1.200.000 1.300.0002049 100.000 1.200.000 1.300.000 2110 100.000 1.200.000 1.300.0002050 100.000 1.200.000 1.300.000 2111 100.000 1.200.000 1.300.0002051 100.000 1.200.000 1.300.000 2112 100.000 1.200.000 1.300.0002052 100.000 1.200.000 1.300.000 2113 100.000 1.200.000 1.300.0002053 100.000 1.200.000 1.300.000 2114 100.000 1.200.000 1.300.0002054 100.000 1.200.000 1.300.000 2115 100.000 1.200.000 1.300.0002055 100.000 1.200.000 1.300.000 2116 100.000 1.200.000 1.300.0002056 100.000 1.200.000 1.300.000 2117 100.000 1.200.000 1.300.0002057 100.000 1.200.000 1.300.000 2118 100.000 1.200.000 1.300.0002058 100.000 1.200.000 1.300.000 2119 100.000 1.200.000 1.300.0002059 100.000 1.200.000 1.300.000 2120 100.000 1.200.000 1.300.0002060 100.000 1.200.000 1.300.000 2121 100.000 1.200.000 1.300.0002061 100.000 1.200.000 1.300.000 2122 100.000 1.200.000 1.300.0002062 100.000 1.200.000 1.300.000 2123 100.000 1.200.000 1.300.0002063 100.000 1.200.000 1.300.000 2124 100.000 1.200.000 1.300.0002064 100.000 1.200.000 1.300.000 2125 100.000 1.200.000 1.300.0002065 100.000 1.200.000 1.300.000 2126 100.000 1.200.000 1.300.0002066 100.000 1.200.000 1.300.000 2127 100.000 1.200.000 1.300.0002067 100.000 1.200.000 1.300.000 2128 100.000 1.200.000 1.300.0002068 100.000 1.200.000 1.300.000 2129 100.000 1.200.000 1.300.0002069 100.000 1.200.000 1.300.000 2130 100.000 1.200.000 1.300.0002070 100.000 1.200.000 1.300.000 2131 100.000 1.200.000 1.300.0002071 100.000 1.200.000 1.300.000 2132 100.000 1.200.000 1.300.0002072 100.000 1.200.000 1.300.000 2133 100.000 1.200.000 1.300.0002073 100.000 1.200.000 1.300.000 2134 100.000 1.200.000 1.300.0002074 100.000 1.200.000 1.300.000 2135 100.000 1.200.000 1.300.0002075 100.000 1.200.000 1.300.000 2136 100.000 1.200.000 1.300.0002076 100.000 1.200.000 1.300.000 2137 100.000 1.200.000 1.300.0002077 100.000 1.200.000 1.300.000 2138 100.000 1.200.000 1.300.0002078 100.000 1.200.000 1.300.000 2139 100.000 1.200.000 1.300.0002079 100.000 1.200.000 1.300.000 2140 100.000 1.200.000 1.300.0002080 100.000 1.200.000 1.300.000 Sum 12.100.000 145.200.000 157.300.000Ny forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 2


Bilag AD&V budget for scenarie 3, enkeltsporet jernbane, opmålingGruppe OpmålingSum Gruppe OpmålingSumEmne Leje og fuger Landmåling Emne Leje og fuger Landmålingenhed sum sum enhed sum summængde 2 1 mængde 2 1Pris 54.400 350.000 Pris 54.400 350.000år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 54.400 350.000 404.400 2081 02021 54.400 350.000 404.400 2082 54.400 54.4002022 54.400 54.400 2083 02023 0 2084 02024 0 2085 02025 350.000 350.000 2086 02026 0 2087 54.400 54.4002027 54.400 54.400 2088 02028 0 2089 02029 0 2090 02030 350.000 350.000 2091 02031 0 2092 54.400 54.4002032 54.400 54.400 2093 02033 0 2094 02034 0 2095 02035 0 2096 02036 0 2097 54.400 54.4002037 54.400 54.400 2098 02038 0 2099 02039 0 2100 02040 350.000 350.000 2101 02041 0 2102 54.400 54.4002042 54.400 54.400 2103 02043 0 2104 02044 0 2105 02045 0 2106 02046 0 2107 54.400 54.4002047 54.400 54.400 2108 02048 0 2109 02049 0 2110 02050 0 2111 02051 0 2112 54.400 54.4002052 54.400 54.400 2113 02053 0 2114 02054 0 2115 02055 0 2116 02056 0 2117 54.400 54.4002057 54.400 54.400 2118 02058 0 2119 02059 0 2120 350.000 350.0002060 0 2121 02061 0 2122 54.400 54.4002062 54.400 54.400 2123 02063 0 2124 02064 0 2125 02065 0 2126 02066 0 2127 54.400 54.4002067 54.400 54.400 2128 02068 0 2129 02069 0 2130 02070 350.000 350.000 2131 02071 0 2132 54.400 54.4002072 54.400 54.400 2133 02073 0 2134 02074 0 2135 02075 0 2136 02076 0 2137 54.400 54.4002077 54.400 54.400 2138 02078 0 2139 02079 0 2140 02080 0 Sum 1.414.400 2.450.000 3.864.400Ny forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 3


Bilag AD&V budget for scenarie 3, enkeltsporet jernbane, eftersynGruppe EftersynSum Gruppe EftersynSumEmne RutineGaranti*inspektionGeneral*eftersynSæreftersyn(fiktivt) Emne RutineGaranti*inspektionGeneral*eftersynSæreftersyn(fiktivt)enhed sum sum sum sum enhed sum sum sum summængde 1 1 1 1 mængde 1 1 1 1Pris 100.000 1.000.000 1.000.000 300.000 Pris 100.000 1.000.000 1.000.000 300.000år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k2020 100.000 100.000 2081 100.000 100.0002021 100.000 100.000 2082 100.000 100.0002022 100.000 100.000 2083 100.000 100.0002023 100.000 100.000 2084 100.000 100.0002024 100.000 100.000 2085 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002025 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2086 100.000 100.0002026 100.000 100.000 2087 100.000 100.0002027 100.000 100.000 2088 100.000 100.0002028 100.000 100.000 2089 100.000 100.0002029 100.000 100.000 2090 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002030 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2091 100.000 100.0002031 100.000 100.000 2092 100.000 100.0002032 100.000 100.000 2093 100.000 100.0002033 100.000 100.000 2094 100.000 100.0002034 100.000 100.000 2095 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002035 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2096 100.000 100.0002036 100.000 100.000 2097 100.000 100.0002037 100.000 100.000 2098 100.000 100.0002038 100.000 100.000 2099 100.000 100.0002039 100.000 100.000 2100 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002040 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2101 100.000 100.0002041 100.000 100.000 2102 100.000 100.0002042 100.000 100.000 2103 100.000 100.0002043 100.000 100.000 2104 100.000 100.0002044 100.000 100.000 2105 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002045 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2106 100.000 100.0002046 100.000 100.000 2107 100.000 100.0002047 100.000 100.000 2108 100.000 100.0002048 100.000 100.000 2109 100.000 100.0002049 100.000 100.000 2110 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002050 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2111 100.000 100.0002051 100.000 100.000 2112 100.000 100.0002052 100.000 100.000 2113 100.000 100.0002053 100.000 100.000 2114 100.000 100.0002054 100.000 100.000 2115 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002055 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2116 100.000 100.0002056 100.000 100.000 2117 100.000 100.0002057 100.000 100.000 2118 100.000 100.0002058 100.000 100.000 2119 100.000 100.0002059 100.000 100.000 2120 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002060 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2121 100.000 100.0002061 100.000 100.000 2122 100.000 100.0002062 100.000 100.000 2123 100.000 100.0002063 100.000 100.000 2124 100.000 100.0002064 100.000 100.000 2125 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002065 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2126 100.000 100.0002066 100.000 100.000 2127 100.000 100.0002067 100.000 100.000 2128 100.000 100.0002068 100.000 100.000 2129 100.000 100.0002069 100.000 100.000 2130 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002070 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2131 100.000 100.0002071 100.000 100.000 2132 100.000 100.0002072 100.000 100.000 2133 100.000 100.0002073 100.000 100.000 2134 100.000 100.0002074 100.000 100.000 2135 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002075 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2136 100.000 100.0002076 100.000 100.000 2137 100.000 100.0002077 100.000 100.000 2138 100.000 100.0002078 100.000 100.000 2139 100.000 100.0002079 100.000 100.000 2140 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002080 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 Sum 12.100.000 1.000.000 23.000.000 7.200.000 43.300.000Ny forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 4


Bilag AD&V budget for scenarie 3, enkeltsporet jernbane, vedligeholdGruppeM&E Primære konstruktioner Sekundære konstruktioner Baneteknik BelægningNavigations*belysningElektrisksystemInspektions*platform BetonPiller undervandLejerEkspansions*fuger Rækværker Værn GangbroØvrigt:Stiger,trapper,dører, drænm.v.Bane*trugvæg/afsporrings*sikringJernbane*ekspansions*fugeBelægnings*udskiftning33%bitumenfugerudskiftningEmneBelysningEnhed km sum sum sjm m 0,1* antal antal antal*længde m * m antal m antal*længde m2 m m2Mængde 4 1 1 1 4000 5 90 14,4 20000 8000 8000 4000 8000 28,8 15000 2667 15000Repara. pris 20.000 * 3.475.000 4.480 500.000 39.750 15.900 * * 500 * * 15.900 * 300 750Udskift. pris 700.000 2.000.000 3.750.000 34.750.000 * 397.500 159.000 1.060 2.650 2.650 5.350 2.650 159.000 3.180 *NoteTotalomisolering,248.880.000År 2011,3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02024 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002025 0 0 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 4.961.8802026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02029 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002030 0 0 0 3.475.000 0 0 3.577.500 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 8.539.3802031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02034 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002035 0 0 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 11.250.000 16.211.8802036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02039 0 0 0 0 17.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.920.0002040 0 20.000 0 3.475.000 0 0 3.577.500 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 8.559.3802041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02045 0 20.000 0 34.750.000 0 2.500.000 0 2.289.600 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.400.000 21.200.000 457.920 0 800.000 0 147.017.5202046 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002047 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002048 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002049 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002050 2.800.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 0 2.500.000 3.577.500 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 11.250.000 30.839.3802051 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002052 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002053 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002054 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002055 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 4.981.8802056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02060 0 20.000 0 3.475.000 248.880.000 0 3.577.500 228.960 0 0 0 0 0 457.920 47.700.000 800.000 0 305.139.3802061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02065 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 11.250.000 16.231.8802066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02070 0 20.000 0 34.750.000 0 0 35.775.000 2.289.600 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.400.000 21.200.000 4.579.200 0 0 0 183.613.8002071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02075 0 20.000 0 3.475.000 0 2.500.000 0 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 7.481.8802076 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002077 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002078 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002079 0 0 0 0 17.920.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.420.0002080 2.800.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 0 2.500.000 3.577.500 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 11.250.000 30.839.3802081 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002082 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002083 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002084 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002085 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 4.981.8802086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02090 0 20.000 0 3.475.000 0 0 3.577.500 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 8.559.3802091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02095 0 20.000 0 34.750.000 0 0 0 2.289.600 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.400.000 21.200.000 457.920 0 800.000 11.250.000 155.767.5202096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02100 0 20.000 0 3.475.000 248.880.000 0 3.577.500 228.960 0 0 0 0 0 457.920 47.700.000 800.000 0 305.139.3802101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02105 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 4.981.8802106 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002107 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002108 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002109 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002110 2.800.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 0 2.500.000 3.577.500 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 11.250.000 30.839.3802111 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002112 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002113 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002114 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002115 0 20.000 0 3.475.000 0 2.500.000 0 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 7.481.8802116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02119 0 0 0 0 17.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.920.0002120 0 20.000 0 34.750.000 0 0 35.775.000 2.289.600 21.200.000 21.200.000 21.200.000 21.400.000 21.200.000 4.579.200 0 0 0 183.613.8002121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02125 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 4.752.9202126 0 0 0 0 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.9602127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02130 0 20.000 0 3.475.000 0 0 3.577.500 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 11.250.000 19.809.3802131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02135 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 4.981.8802136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02139 0 0 0 0 17.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.920.0002140 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.495.000Sum 8.400.000 6.420.000 11.250.000 208.500.000 569.440.000 75.000.000 103.747.500 13.508.640 84.800.000 84.800.000 84.800.000 85.600.000 84.800.000 18.774.720 95.400.000 16.800.000 78.750.000 1.630.790.860Nutidsværdi 1.429.587 1.113.673 1.914.626 39.055.742 88.218.290 13.011.343 14.794.382 2.569.529 14.543.535 14.543.535 14.543.535 14.680.738 14.543.535 3.152.835 14.580.315 3.876.303 15.613.918 272.185.422Diskonteringsrate 3,5%Slidlags*udskiftningSumNy forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 5


Bilag BD&V budget for scenarie 3, dobbeltsporet jernbaneÅr Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum År Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum2020 1.300.000 404.400 100.000 0 1.804.400 2081 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002021 1.300.000 404.400 100.000 0 1.804.400 2082 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.4002022 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2083 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002023 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2084 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002024 1.300.000 0 100.000 20.000 1.420.000 2085 1.300.000 0 1.400.000 7.768.080 10.468.0802025 1.300.000 350.000 1.400.000 5.248.080 8.298.080 2086 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002026 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2087 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002027 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2088 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002028 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2089 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002029 1.300.000 0 100.000 20.000 1.420.000 2090 1.300.000 0 1.400.000 10.038.080 12.738.0802030 1.300.000 350.000 1.400.000 10.018.080 13.068.080 2091 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002031 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2092 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002032 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2093 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002033 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2094 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002034 1.300.000 0 100.000 20.000 1.420.000 2095 1.300.000 0 1.400.000 155.893.720 158.593.7202035 1.300.000 0 1.400.000 16.498.080 19.198.080 2096 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002036 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2097 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002037 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2098 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002038 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2099 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002039 1.300.000 0 100.000 24.960.000 26.360.000 2100 1.300.000 0 1.400.000 429.738.080 432.438.0802040 1.300.000 350.000 1.400.000 10.038.080 13.088.080 2101 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002041 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2102 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002042 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2103 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002043 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2104 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002044 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2105 1.300.000 0 1.400.000 5.268.080 7.968.0802045 1.300.000 0 1.400.000 147.143.720 149.843.720 2106 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002046 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2107 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.4002047 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.400 2108 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002048 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2109 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002049 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2110 1.300.000 0 1.400.000 32.318.080 35.018.0802050 1.300.000 0 1.400.000 32.318.080 35.018.080 2111 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002051 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2112 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.4002052 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.400 2113 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002053 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2114 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.0002054 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2115 1.300.000 0 1.400.000 7.768.080 10.468.0802055 1.300.000 0 1.400.000 5.268.080 7.968.080 2116 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002056 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2117 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002057 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2118 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002058 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2119 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002059 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2120 1.300.000 350.000 1.400.000 223.200.800 226.250.8002060 1.300.000 0 1.400.000 429.738.080 432.438.080 2121 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002061 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2122 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002062 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2123 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002063 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2124 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002064 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2125 1.300.000 0 1.400.000 16.289.120 18.989.1202065 1.300.000 0 1.400.000 16.289.120 18.989.120 2126 1.300.000 0 100.000 228.960 1.628.9602066 1.300.000 0 100.000 228.960 1.628.960 2127 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002067 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2128 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002068 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2129 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002069 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2130 1.300.000 0 1.400.000 10.038.080 12.738.0802070 1.300.000 350.000 1.400.000 198.240.800 201.290.800 2131 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002071 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2132 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002072 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.400 2133 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002073 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2134 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002074 1.300.000 0 100.000 0 1.400.000 2135 1.300.000 0 1.400.000 5.268.080 7.968.0802075 1.300.000 0 1.400.000 5.268.080 7.968.080 2136 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002076 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2137 1.300.000 54.400 100.000 0 1.454.4002077 1.300.000 54.400 100.000 2.500.000 3.954.400 2138 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002078 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2139 1.300.000 0 100.000 0 1.400.0002079 1.300.000 0 100.000 2.500.000 3.900.000 2140 1.300.000 0 1.400.000 28.455.000 31.155.0002080 1.300.000 0 1.400.000 57.278.080 59.978.080 Sum 157.300.000 3.864.400 43.300.000 1.950.867.560 2.155.331.960Nutidsværdi 36.564.637 1.839.520 9.397.060 321.173.154 368.974.372Diskonteringsrate 3,5% Inkl. 20% tillæg 442.769.246Ny forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 1


Bilag BD&V budget for scenarie 3, dobbeltsporet jernbane, driftGruppe DriftSum Gruppe DriftSumEmne ElforbrugRutine D&V,Rutine D&V,Emne ElforbrugITS m.v.ITS m.v.enhed sum sum enhed sum summængde 1 1 mængde 1 1pris 100.000 1.200.000 pris 100.000 1.200.000år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 100.000 1.200.000 1.300.000 2081 100.000 1.200.000 1.300.0002021 100.000 1.200.000 1.300.000 2082 100.000 1.200.000 1.300.0002022 100.000 1.200.000 1.300.000 2083 100.000 1.200.000 1.300.0002023 100.000 1.200.000 1.300.000 2084 100.000 1.200.000 1.300.0002024 100.000 1.200.000 1.300.000 2085 100.000 1.200.000 1.300.0002025 100.000 1.200.000 1.300.000 2086 100.000 1.200.000 1.300.0002026 100.000 1.200.000 1.300.000 2087 100.000 1.200.000 1.300.0002027 100.000 1.200.000 1.300.000 2088 100.000 1.200.000 1.300.0002028 100.000 1.200.000 1.300.000 2089 100.000 1.200.000 1.300.0002029 100.000 1.200.000 1.300.000 2090 100.000 1.200.000 1.300.0002030 100.000 1.200.000 1.300.000 2091 100.000 1.200.000 1.300.0002031 100.000 1.200.000 1.300.000 2092 100.000 1.200.000 1.300.0002032 100.000 1.200.000 1.300.000 2093 100.000 1.200.000 1.300.0002033 100.000 1.200.000 1.300.000 2094 100.000 1.200.000 1.300.0002034 100.000 1.200.000 1.300.000 2095 100.000 1.200.000 1.300.0002035 100.000 1.200.000 1.300.000 2096 100.000 1.200.000 1.300.0002036 100.000 1.200.000 1.300.000 2097 100.000 1.200.000 1.300.0002037 100.000 1.200.000 1.300.000 2098 100.000 1.200.000 1.300.0002038 100.000 1.200.000 1.300.000 2099 100.000 1.200.000 1.300.0002039 100.000 1.200.000 1.300.000 2100 100.000 1.200.000 1.300.0002040 100.000 1.200.000 1.300.000 2101 100.000 1.200.000 1.300.0002041 100.000 1.200.000 1.300.000 2102 100.000 1.200.000 1.300.0002042 100.000 1.200.000 1.300.000 2103 100.000 1.200.000 1.300.0002043 100.000 1.200.000 1.300.000 2104 100.000 1.200.000 1.300.0002044 100.000 1.200.000 1.300.000 2105 100.000 1.200.000 1.300.0002045 100.000 1.200.000 1.300.000 2106 100.000 1.200.000 1.300.0002046 100.000 1.200.000 1.300.000 2107 100.000 1.200.000 1.300.0002047 100.000 1.200.000 1.300.000 2108 100.000 1.200.000 1.300.0002048 100.000 1.200.000 1.300.000 2109 100.000 1.200.000 1.300.0002049 100.000 1.200.000 1.300.000 2110 100.000 1.200.000 1.300.0002050 100.000 1.200.000 1.300.000 2111 100.000 1.200.000 1.300.0002051 100.000 1.200.000 1.300.000 2112 100.000 1.200.000 1.300.0002052 100.000 1.200.000 1.300.000 2113 100.000 1.200.000 1.300.0002053 100.000 1.200.000 1.300.000 2114 100.000 1.200.000 1.300.0002054 100.000 1.200.000 1.300.000 2115 100.000 1.200.000 1.300.0002055 100.000 1.200.000 1.300.000 2116 100.000 1.200.000 1.300.0002056 100.000 1.200.000 1.300.000 2117 100.000 1.200.000 1.300.0002057 100.000 1.200.000 1.300.000 2118 100.000 1.200.000 1.300.0002058 100.000 1.200.000 1.300.000 2119 100.000 1.200.000 1.300.0002059 100.000 1.200.000 1.300.000 2120 100.000 1.200.000 1.300.0002060 100.000 1.200.000 1.300.000 2121 100.000 1.200.000 1.300.0002061 100.000 1.200.000 1.300.000 2122 100.000 1.200.000 1.300.0002062 100.000 1.200.000 1.300.000 2123 100.000 1.200.000 1.300.0002063 100.000 1.200.000 1.300.000 2124 100.000 1.200.000 1.300.0002064 100.000 1.200.000 1.300.000 2125 100.000 1.200.000 1.300.0002065 100.000 1.200.000 1.300.000 2126 100.000 1.200.000 1.300.0002066 100.000 1.200.000 1.300.000 2127 100.000 1.200.000 1.300.0002067 100.000 1.200.000 1.300.000 2128 100.000 1.200.000 1.300.0002068 100.000 1.200.000 1.300.000 2129 100.000 1.200.000 1.300.0002069 100.000 1.200.000 1.300.000 2130 100.000 1.200.000 1.300.0002070 100.000 1.200.000 1.300.000 2131 100.000 1.200.000 1.300.0002071 100.000 1.200.000 1.300.000 2132 100.000 1.200.000 1.300.0002072 100.000 1.200.000 1.300.000 2133 100.000 1.200.000 1.300.0002073 100.000 1.200.000 1.300.000 2134 100.000 1.200.000 1.300.0002074 100.000 1.200.000 1.300.000 2135 100.000 1.200.000 1.300.0002075 100.000 1.200.000 1.300.000 2136 100.000 1.200.000 1.300.0002076 100.000 1.200.000 1.300.000 2137 100.000 1.200.000 1.300.0002077 100.000 1.200.000 1.300.000 2138 100.000 1.200.000 1.300.0002078 100.000 1.200.000 1.300.000 2139 100.000 1.200.000 1.300.0002079 100.000 1.200.000 1.300.000 2140 100.000 1.200.000 1.300.0002080 100.000 1.200.000 1.300.000 Sum 12.100.000 145.200.000 157.300.000Ny forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 2


Bilag BD&V budget for scenarie 3, dobbeltsporet jernbane, opmålingGruppe OpmålingSum Gruppe OpmålingSumEmne Leje og fuger Landmåling Emne Leje og fuger Landmålingenhed sum sum enhed sum summængde 2 1 mængde 2 1Pris 54.400 350.000 Pris 54.400 350.000år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 54.400 350.000 404.400 2081 02021 54.400 350.000 404.400 2082 54.400 54.4002022 54.400 54.400 2083 02023 0 2084 02024 0 2085 02025 350.000 350.000 2086 02026 0 2087 54.400 54.4002027 54.400 54.400 2088 02028 0 2089 02029 0 2090 02030 350.000 350.000 2091 02031 0 2092 54.400 54.4002032 54.400 54.400 2093 02033 0 2094 02034 0 2095 02035 0 2096 02036 0 2097 54.400 54.4002037 54.400 54.400 2098 02038 0 2099 02039 0 2100 02040 350.000 350.000 2101 02041 0 2102 54.400 54.4002042 54.400 54.400 2103 02043 0 2104 02044 0 2105 02045 0 2106 02046 0 2107 54.400 54.4002047 54.400 54.400 2108 02048 0 2109 02049 0 2110 02050 0 2111 02051 0 2112 54.400 54.4002052 54.400 54.400 2113 02053 0 2114 02054 0 2115 02055 0 2116 02056 0 2117 54.400 54.4002057 54.400 54.400 2118 02058 0 2119 02059 0 2120 350.000 350.0002060 0 2121 02061 0 2122 54.400 54.4002062 54.400 54.400 2123 02063 0 2124 02064 0 2125 02065 0 2126 02066 0 2127 54.400 54.4002067 54.400 54.400 2128 02068 0 2129 02069 0 2130 02070 350.000 350.000 2131 02071 0 2132 54.400 54.4002072 54.400 54.400 2133 02073 0 2134 02074 0 2135 02075 0 2136 02076 0 2137 54.400 54.4002077 54.400 54.400 2138 02078 0 2139 02079 0 2140 02080 0 Sum 1.414.400 2.450.000 3.864.400Ny forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 3


Bilag BD&V budget for scenarie 3, dobbeltsporet jernbane, eftersynGruppe EftersynSum Gruppe EftersynSumEmne RutineGaranti)inspektionGeneral)eftersynSæreftersyn(fiktivt) Emne RutineGaranti)inspektionGeneral)eftersynSæreftersyn(fiktivt)enhed sum sum sum sum enhed sum sum sum summængde 1 1 1 1 mængde 1 1 1 1Pris 100.000 1.000.000 1.000.000 300.000 Pris 100.000 1.000.000 1.000.000 300.000år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k2020 100.000 100.000 2081 100.000 100.0002021 100.000 100.000 2082 100.000 100.0002022 100.000 100.000 2083 100.000 100.0002023 100.000 100.000 2084 100.000 100.0002024 100.000 100.000 2085 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002025 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2086 100.000 100.0002026 100.000 100.000 2087 100.000 100.0002027 100.000 100.000 2088 100.000 100.0002028 100.000 100.000 2089 100.000 100.0002029 100.000 100.000 2090 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002030 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2091 100.000 100.0002031 100.000 100.000 2092 100.000 100.0002032 100.000 100.000 2093 100.000 100.0002033 100.000 100.000 2094 100.000 100.0002034 100.000 100.000 2095 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002035 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2096 100.000 100.0002036 100.000 100.000 2097 100.000 100.0002037 100.000 100.000 2098 100.000 100.0002038 100.000 100.000 2099 100.000 100.0002039 100.000 100.000 2100 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002040 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2101 100.000 100.0002041 100.000 100.000 2102 100.000 100.0002042 100.000 100.000 2103 100.000 100.0002043 100.000 100.000 2104 100.000 100.0002044 100.000 100.000 2105 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002045 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2106 100.000 100.0002046 100.000 100.000 2107 100.000 100.0002047 100.000 100.000 2108 100.000 100.0002048 100.000 100.000 2109 100.000 100.0002049 100.000 100.000 2110 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002050 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2111 100.000 100.0002051 100.000 100.000 2112 100.000 100.0002052 100.000 100.000 2113 100.000 100.0002053 100.000 100.000 2114 100.000 100.0002054 100.000 100.000 2115 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002055 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2116 100.000 100.0002056 100.000 100.000 2117 100.000 100.0002057 100.000 100.000 2118 100.000 100.0002058 100.000 100.000 2119 100.000 100.0002059 100.000 100.000 2120 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002060 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2121 100.000 100.0002061 100.000 100.000 2122 100.000 100.0002062 100.000 100.000 2123 100.000 100.0002063 100.000 100.000 2124 100.000 100.0002064 100.000 100.000 2125 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002065 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2126 100.000 100.0002066 100.000 100.000 2127 100.000 100.0002067 100.000 100.000 2128 100.000 100.0002068 100.000 100.000 2129 100.000 100.0002069 100.000 100.000 2130 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002070 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2131 100.000 100.0002071 100.000 100.000 2132 100.000 100.0002072 100.000 100.000 2133 100.000 100.0002073 100.000 100.000 2134 100.000 100.0002074 100.000 100.000 2135 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002075 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 2136 100.000 100.0002076 100.000 100.000 2137 100.000 100.0002077 100.000 100.000 2138 100.000 100.0002078 100.000 100.000 2139 100.000 100.0002079 100.000 100.000 2140 100.000 1.000.000 300.000 1.400.0002080 100.000 1.000.000 300.000 1.400.000 Sum 12.100.000 1.000.000 23.000.000 7.200.000 43.300.000Ny forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 4


Bilag BD&V budget for scenarie 3, dobbeltsporet jernbane, vedligeholdGruppeM&E Primære konstruktioner Sekundære konstruktioner Baneteknik BelægningNavigations)belysningElektrisksystemInspektions)platform BetonPiller undervandLejerEkspansions)fuger Rækværker Værn GangbroØvrigt:Stiger,trapper,dører, drænm.v.Bane)trugvæg/afsporrings)sikringJernbane)ekspansions)fugeBelægnings)udskiftning33%bitumenfugerudskiftningEmneBelysningEnhed km sum sum sjm m 0,1* antal antal antal*længde m ) m antal m antal*længde m2 m m2Mængde 4 1 1 1 4.000 5 90 14,4 20.000 8.000 8.000 4.000 8.000 46,8 15.000 2.667 15.000Repara. pris 20.000 ) 3.475.000 6.240 500.000 53.000 15.900 ) ) ) ) 15.900 ) 300 750Udskift. pris 700.000 2.000.000 3.750.000 34.750.000 ) 530.000 159.000 1.060 2.650 2.630 5.350 2.650 159.000 3.180 )NoteTotalomisolering,372.000.000År 2011,3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02024 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002025 0 0 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.248.0802026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02029 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002030 0 0 0 3.475.000 0 0 4.770.000 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 10.018.0802031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02034 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002035 0 0 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 11.250.000 16.498.0802036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02039 0 0 0 0 24.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.960.0002040 0 20.000 0 3.475.000 0 0 4.770.000 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 10.038.0802041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02045 0 20.000 0 34.750.000 0 2.500.000 0 2.289.600 21.200.000 21.200.000 21.040.000 21.400.000 21.200.000 744.120 0 800.000 0 147.143.7202046 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002047 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002048 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002049 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002050 2.800.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 0 2.500.000 4.770.000 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 11.250.000 32.318.0802051 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002052 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002053 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002054 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002055 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.268.0802056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02060 0 20.000 0 3.475.000 372.000.000 0 4.770.000 228.960 0 0 0 0 0 744.120 47.700.000 800.000 0 429.738.0802061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02065 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 11.250.000 16.289.1202066 0 0 0 0 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.9602067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02070 0 20.000 0 34.750.000 0 0 47.700.000 2.289.600 21.200.000 21.200.000 21.040.000 21.400.000 21.200.000 7.441.200 0 0 0 198.240.8002071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02075 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.268.0802076 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002077 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002078 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002079 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002080 2.800.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 24.960.000 2.500.000 4.770.000 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 11.250.000 57.278.0802081 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002082 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002083 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002084 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002085 0 20.000 0 3.475.000 0 2.500.000 0 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 7.768.0802086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02090 0 20.000 0 3.475.000 0 0 4.770.000 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 10.038.0802091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02095 0 20.000 0 34.750.000 0 0 0 2.289.600 21.200.000 21.200.000 21.040.000 21.400.000 21.200.000 744.120 0 800.000 11.250.000 155.893.7202096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02100 0 20.000 0 3.475.000 372.000.000 0 4.770.000 228.960 0 0 0 0 0 744.120 47.700.000 800.000 0 429.738.0802101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02105 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.268.0802106 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002107 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002108 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002109 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002110 2.800.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 0 2.500.000 4.770.000 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 11.250.000 32.318.0802111 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002112 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002113 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002114 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.0002115 0 20.000 0 3.475.000 0 2.500.000 0 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 7.768.0802116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02120 0 20.000 0 34.750.000 24.960.000 0 47.700.000 2.289.600 21.200.000 21.200.000 21.040.000 21.400.000 21.200.000 7.441.200 0 0 0 223.200.8002121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02125 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 11.250.000 16.289.1202126 0 0 0 0 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.9602127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02130 0 20.000 0 3.475.000 0 0 4.770.000 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 10.038.0802131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02135 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 228.960 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.268.0802136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02140 0 20.000 0 3.475.000 24.960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.455.000Sum 8.400.000 6.420.000 11.250.000 208.500.000 843.840.000 75.000.000 138.330.000 13.508.640 84.800.000 84.800.000 84.160.000 85.600.000 84.800.000 30.508.920 95.400.000 16.800.000 78.750.000 1.950.867.560Nutidsværdi 1.429.587 1.113.673 1.914.626 39.055.742 130.475.023 12.905.345 19.725.843 2.567.939 14.543.535 14.543.535 14.433.773 14.680.738 14.543.535 5.123.357 14.580.315 3.876.303 15.660.285 321.173.154Diskonteringsrate 3,5%Slidlags)udskiftningSumNy forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 5


Bilag CD&V budget for scenarie 4, enkeltsporet jernbaneÅr Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum År Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum2020 2.600.000 581.600 200.000 0 3.381.600 2081 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002021 2.600.000 581.600 200.000 0 3.381.600 2082 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.6002022 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2083 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002023 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2084 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002024 2.600.000 0 200.000 20.000 2.820.000 2085 2.600.000 0 2.300.000 10.382.560 15.282.5602025 2.600.000 500.000 2.300.000 5.362.560 10.762.560 2086 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002026 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2087 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002027 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2088 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002028 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2089 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002029 2.600.000 0 200.000 20.000 2.820.000 2090 2.600.000 0 2.300.000 12.537.560 17.437.5602030 2.600.000 500.000 2.300.000 12.517.560 17.917.560 2091 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002031 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2092 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002032 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2093 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002033 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2094 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002034 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2095 2.600.000 0 2.300.000 204.004.320 208.904.3202035 2.600.000 0 2.300.000 35.382.560 40.282.560 2096 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002036 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2097 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002037 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2098 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002038 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2099 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002039 2.600.000 0 200.000 28.000.000 30.800.000 2100 2.600.000 0 2.300.000 451.541.560 456.441.5602040 2.600.000 500.000 2.300.000 12.537.560 17.937.560 2101 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002041 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2102 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002042 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2103 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002043 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2104 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002044 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2105 2.600.000 0 2.300.000 5.382.560 10.282.5602045 2.600.000 0 2.300.000 179.004.320 183.904.320 2106 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002046 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2107 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.6002047 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.600 2108 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002048 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2109 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002049 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2110 2.600.000 0 2.300.000 58.867.560 63.767.5602050 2.600.000 0 2.300.000 58.867.560 63.767.560 2111 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002051 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2112 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.6002052 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.600 2113 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002053 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2114 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002054 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2115 2.600.000 0 2.300.000 10.382.560 15.282.5602055 2.600.000 0 2.300.000 5.382.560 10.282.560 2116 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002056 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2117 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002057 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2118 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002058 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2119 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002059 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2120 2.600.000 500.000 2.300.000 282.475.600 287.875.6002060 2.600.000 0 2.300.000 451.541.560 456.441.560 2121 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002061 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2122 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002062 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2123 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002063 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2124 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002064 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2125 2.600.000 0 2.300.000 34.752.920 39.652.9202065 2.600.000 0 2.300.000 34.752.920 39.652.920 2126 2.600.000 0 200.000 629.640 3.429.6402066 2.600.000 0 200.000 629.640 3.429.640 2127 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002067 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2128 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002068 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2129 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002069 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2130 2.600.000 0 2.300.000 12.537.560 17.437.5602070 2.600.000 500.000 2.300.000 248.875.600 254.275.600 2131 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002071 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2132 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002072 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2133 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002073 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2134 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002074 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2135 2.600.000 0 2.300.000 5.382.560 10.282.5602075 2.600.000 0 2.300.000 5.382.560 10.282.560 2136 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002076 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2137 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002077 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.600 2138 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002078 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2139 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002079 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2140 2.600.000 0 2.300.000 31.495.000 36.395.0002080 2.600.000 0 2.300.000 86.867.560 91.767.560 Sum 314.600.000 5.621.600 74.600.000 2.405.516.480 2.800.338.080Nutidsværdi 73.129.275 2.657.088 16.261.661 399.700.078 491.748.102Diskonteringsrate 3,5% Inkl. 20% tillæg 590.097.722Ny forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 1


Bilag CD&V budget for scenarie 4, enkeltsporet jernbane, driftGruppe DriftSum Gruppe DriftSumEmne ElforbrugRutine D&V,Rutine D&V,Emne ElforbrugITS m.v.ITS m.v.enhed sum sum enhed sum summængde 2 1 mængde 2 1pris 200000 2400000 pris 200000 2400000år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 200.000 2.400.000 2.600.000 2081 200.000 2.400.000 2.600.0002021 200.000 2.400.000 2.600.000 2082 200.000 2.400.000 2.600.0002022 200.000 2.400.000 2.600.000 2083 200.000 2.400.000 2.600.0002023 200.000 2.400.000 2.600.000 2084 200.000 2.400.000 2.600.0002024 200.000 2.400.000 2.600.000 2085 200.000 2.400.000 2.600.0002025 200.000 2.400.000 2.600.000 2086 200.000 2.400.000 2.600.0002026 200.000 2.400.000 2.600.000 2087 200.000 2.400.000 2.600.0002027 200.000 2.400.000 2.600.000 2088 200.000 2.400.000 2.600.0002028 200.000 2.400.000 2.600.000 2089 200.000 2.400.000 2.600.0002029 200.000 2.400.000 2.600.000 2090 200.000 2.400.000 2.600.0002030 200.000 2.400.000 2.600.000 2091 200.000 2.400.000 2.600.0002031 200.000 2.400.000 2.600.000 2092 200.000 2.400.000 2.600.0002032 200.000 2.400.000 2.600.000 2093 200.000 2.400.000 2.600.0002033 200.000 2.400.000 2.600.000 2094 200.000 2.400.000 2.600.0002034 200.000 2.400.000 2.600.000 2095 200.000 2.400.000 2.600.0002035 200.000 2.400.000 2.600.000 2096 200.000 2.400.000 2.600.0002036 200.000 2.400.000 2.600.000 2097 200.000 2.400.000 2.600.0002037 200.000 2.400.000 2.600.000 2098 200.000 2.400.000 2.600.0002038 200.000 2.400.000 2.600.000 2099 200.000 2.400.000 2.600.0002039 200.000 2.400.000 2.600.000 2100 200.000 2.400.000 2.600.0002040 200.000 2.400.000 2.600.000 2101 200.000 2.400.000 2.600.0002041 200.000 2.400.000 2.600.000 2102 200.000 2.400.000 2.600.0002042 200.000 2.400.000 2.600.000 2103 200.000 2.400.000 2.600.0002043 200.000 2.400.000 2.600.000 2104 200.000 2.400.000 2.600.0002044 200.000 2.400.000 2.600.000 2105 200.000 2.400.000 2.600.0002045 200.000 2.400.000 2.600.000 2106 200.000 2.400.000 2.600.0002046 200.000 2.400.000 2.600.000 2107 200.000 2.400.000 2.600.0002047 200.000 2.400.000 2.600.000 2108 200.000 2.400.000 2.600.0002048 200.000 2.400.000 2.600.000 2109 200.000 2.400.000 2.600.0002049 200.000 2.400.000 2.600.000 2110 200.000 2.400.000 2.600.0002050 200.000 2.400.000 2.600.000 2111 200.000 2.400.000 2.600.0002051 200.000 2.400.000 2.600.000 2112 200.000 2.400.000 2.600.0002052 200.000 2.400.000 2.600.000 2113 200.000 2.400.000 2.600.0002053 200.000 2.400.000 2.600.000 2114 200.000 2.400.000 2.600.0002054 200.000 2.400.000 2.600.000 2115 200.000 2.400.000 2.600.0002055 200.000 2.400.000 2.600.000 2116 200.000 2.400.000 2.600.0002056 200.000 2.400.000 2.600.000 2117 200.000 2.400.000 2.600.0002057 200.000 2.400.000 2.600.000 2118 200.000 2.400.000 2.600.0002058 200.000 2.400.000 2.600.000 2119 200.000 2.400.000 2.600.0002059 200.000 2.400.000 2.600.000 2120 200.000 2.400.000 2.600.0002060 200.000 2.400.000 2.600.000 2121 200.000 2.400.000 2.600.0002061 200.000 2.400.000 2.600.000 2122 200.000 2.400.000 2.600.0002062 200.000 2.400.000 2.600.000 2123 200.000 2.400.000 2.600.0002063 200.000 2.400.000 2.600.000 2124 200.000 2.400.000 2.600.0002064 200.000 2.400.000 2.600.000 2125 200.000 2.400.000 2.600.0002065 200.000 2.400.000 2.600.000 2126 200.000 2.400.000 2.600.0002066 200.000 2.400.000 2.600.000 2127 200.000 2.400.000 2.600.0002067 200.000 2.400.000 2.600.000 2128 200.000 2.400.000 2.600.0002068 200.000 2.400.000 2.600.000 2129 200.000 2.400.000 2.600.0002069 200.000 2.400.000 2.600.000 2130 200.000 2.400.000 2.600.0002070 200.000 2.400.000 2.600.000 2131 200.000 2.400.000 2.600.0002071 200.000 2.400.000 2.600.000 2132 200.000 2.400.000 2.600.0002072 200.000 2.400.000 2.600.000 2133 200.000 2.400.000 2.600.0002073 200.000 2.400.000 2.600.000 2134 200.000 2.400.000 2.600.0002074 200.000 2.400.000 2.600.000 2135 200.000 2.400.000 2.600.0002075 200.000 2.400.000 2.600.000 2136 200.000 2.400.000 2.600.0002076 200.000 2.400.000 2.600.000 2137 200.000 2.400.000 2.600.0002077 200.000 2.400.000 2.600.000 2138 200.000 2.400.000 2.600.0002078 200.000 2.400.000 2.600.000 2139 200.000 2.400.000 2.600.0002079 200.000 2.400.000 2.600.000 2140 200.000 2.400.000 2.600.0002080 200.000 2.400.000 2.600.000 Sum 24.200.000 290.400.000 314.600.000Ny forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 2


Bilag CD&V budget for scenarie 4, enkeltsporet jernbane, opmålingGruppe OpmålingSum Gruppe OpmålingSumEmne Leje og fuger Landmåling Emne Leje og fuger Landmålingenhed sum sum enhed sum summængde 2 1 mængde 2 1Pris 81.600 500.000 Pris 81.600 500.000år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 81.600 500.000 581.600 2081 02021 81.600 500.000 581.600 2082 81.600 81.6002022 81.600 81.600 2083 02023 0 2084 02024 0 2085 02025 500.000 500.000 2086 02026 0 2087 81.600 81.6002027 81.600 81.600 2088 02028 0 2089 02029 0 2090 02030 500.000 500.000 2091 02031 0 2092 81.600 81.6002032 81.600 81.600 2093 02033 0 2094 02034 0 2095 02035 0 2096 02036 0 2097 81.600 81.6002037 81.600 81.600 2098 02038 0 2099 02039 0 2100 02040 500.000 500.000 2101 02041 0 2102 81.600 81.6002042 81.600 81.600 2103 02043 0 2104 02044 0 2105 02045 0 2106 02046 0 2107 81.600 81.6002047 81.600 81.600 2108 02048 0 2109 02049 0 2110 02050 0 2111 02051 0 2112 81.600 81.6002052 81.600 81.600 2113 02053 0 2114 02054 0 2115 02055 0 2116 02056 0 2117 81.600 81.6002057 81.600 81.600 2118 02058 0 2119 02059 0 2120 500.000 500.0002060 0 2121 02061 0 2122 81.600 81.6002062 81.600 81.600 2123 02063 0 2124 02064 0 2125 02065 0 2126 02066 0 2127 81.600 81.6002067 81.600 81.600 2128 02068 0 2129 02069 0 2130 02070 500.000 500.000 2131 02071 0 2132 81.600 81.6002072 81.600 81.600 2133 02073 0 2134 02074 0 2135 02075 0 2136 02076 0 2137 81.600 81.6002077 81.600 81.600 2138 02078 0 2139 02079 0 2140 02080 0 Sum 2.121.600 3.500.000 5.621.600Ny forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 3


Bilag CD&V budget for scenarie 4, enkeltsporet jernbane, eftersynGruppe EftersynSum Gruppe EftersynSumEmne RutineGaranti*inspektionGeneral*eftersynSæreftersyn(fiktivt) Emne RutineGaranti*inspektionGeneral*eftersynSæreftersyn(fiktivt)enhed sum sum sum sum enhed sum sum sum summængde 1 1 1 1 mængde 1 1 1 1Pris 200.000 1.500.000 1.500.000 600.000 Pris 200.000 1.500.000 1.500.000 600.000år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k2020 200.000 200.000 2081 200.000 200.0002021 200.000 200.000 2082 200.000 200.0002022 200.000 200.000 2083 200.000 200.0002023 200.000 200.000 2084 200.000 200.0002024 200.000 200.000 2085 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002025 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2086 200.000 200.0002026 200.000 200.000 2087 200.000 200.0002027 200.000 200.000 2088 200.000 200.0002028 200.000 200.000 2089 200.000 200.0002029 200.000 200.000 2090 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002030 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2091 200.000 200.0002031 200.000 200.000 2092 200.000 200.0002032 200.000 200.000 2093 200.000 200.0002033 200.000 200.000 2094 200.000 200.0002034 200.000 200.000 2095 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002035 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2096 200.000 200.0002036 200.000 200.000 2097 200.000 200.0002037 200.000 200.000 2098 200.000 200.0002038 200.000 200.000 2099 200.000 200.0002039 200.000 200.000 2100 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002040 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2101 200.000 200.0002041 200.000 200.000 2102 200.000 200.0002042 200.000 200.000 2103 200.000 200.0002043 200.000 200.000 2104 200.000 200.0002044 200.000 200.000 2105 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002045 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2106 200.000 200.0002046 200.000 200.000 2107 200.000 200.0002047 200.000 200.000 2108 200.000 200.0002048 200.000 200.000 2109 200.000 200.0002049 200.000 200.000 2110 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002050 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2111 200.000 200.0002051 200.000 200.000 2112 200.000 200.0002052 200.000 200.000 2113 200.000 200.0002053 200.000 200.000 2114 200.000 200.0002054 200.000 200.000 2115 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002055 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2116 200.000 200.0002056 200.000 200.000 2117 200.000 200.0002057 200.000 200.000 2118 200.000 200.0002058 200.000 200.000 2119 200.000 200.0002059 200.000 200.000 2120 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002060 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2121 200.000 200.0002061 200.000 200.000 2122 200.000 200.0002062 200.000 200.000 2123 200.000 200.0002063 200.000 200.000 2124 200.000 200.0002064 200.000 200.000 2125 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002065 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2126 200.000 200.0002066 200.000 200.000 2127 200.000 200.0002067 200.000 200.000 2128 200.000 200.0002068 200.000 200.000 2129 200.000 200.0002069 200.000 200.000 2130 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002070 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2131 200.000 200.0002071 200.000 200.000 2132 200.000 200.0002072 200.000 200.000 2133 200.000 200.0002073 200.000 200.000 2134 200.000 200.0002074 200.000 200.000 2135 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002075 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2136 200.000 200.0002076 200.000 200.000 2137 200.000 200.0002077 200.000 200.000 2138 200.000 200.0002078 200.000 200.000 2139 200.000 200.0002079 200.000 200.000 2140 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002080 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 Sum 24.200.000 1.500.000 34.500.000 14.400.000 74.600.000Ny forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 4


Bilag CD&V budget for scenarie 4, enkeltsporet jernbane, vedligeholdGruppeM&E Primære konstruktioner Sekundære konstruktioner Baneteknik BelægningNavigations*belysningElektrisksystemInspektions*platform BetonPiller undervandLejerEkspansions*fuger Rækværker Værn GangbroØvrigt:Stiger,trapper,dører, drænm.v.Bane*trugvæg/afsporrings*sikringJernbane*ekspansions*fugeBelægnings*udskiftning33%bitumenfugerudskiftningEmneBelysningEnhed km sum sum sjm m 0,1* antal antal antal*længde m * m antal m antal*længde m2 m m2Mængde 8 1 1 1 4.000 10 180 39,6 24.000 8.000 8.000 8.000 8.000 28,8 40.000 2.667 40.000Repara. pris 20.000 * 3.475.000 7.000 500.000 39.750 15.900 * * * * 15.900 * 300 750Udskift. pris 700.000 2.000.000 3.750.000 34.750.000 * 397.500 159.000 1.060 2.650 2.630 5.350 2.650 159.000 3.180 *NoteTotalomisolering,311.804.000År 2011,3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02024 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002025 0 0 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 5.362.5602026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02029 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002030 0 0 0 3.475.000 0 0 7.155.000 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 12.517.5602031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02035 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 30.000.000 35.382.5602036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02039 0 0 0 0 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.000.0002040 0 20.000 0 3.475.000 0 0 7.155.000 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 12.537.5602041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02045 0 20.000 0 34.750.000 0 5.000.000 0 6.296.400 25.440.000 21.200.000 21.040.000 42.800.000 21.200.000 457.920 0 800.000 0 179.004.3202046 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002047 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002048 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002049 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002050 5.600.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 0 5.000.000 7.155.000 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 30.000.000 58.867.5602051 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002052 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002053 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002054 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002055 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 5.382.5602056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02060 0 20.000 0 3.475.000 311.804.000 0 7.155.000 629.640 0 0 0 0 0 457.920 127.200.000 800.000 0 451.541.5602061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02065 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 30.000.000 34.752.9202066 0 0 0 0 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629.6402067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02070 0 20.000 0 34.750.000 0 0 71.550.000 6.296.400 25.440.000 21.200.000 21.040.000 42.800.000 21.200.000 4.579.200 0 0 0 248.875.6002071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02075 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 5.382.5602076 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002077 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002078 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002079 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002080 5.600.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 28.000.000 5.000.000 7.155.000 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 30.000.000 86.867.5602081 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002082 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002083 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002084 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002085 0 20.000 0 3.475.000 0 5.000.000 0 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 10.382.5602086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02090 0 20.000 0 3.475.000 0 0 7.155.000 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 12.537.5602091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02095 0 20.000 0 34.750.000 0 0 0 6.296.400 25.440.000 21.200.000 21.040.000 42.800.000 21.200.000 457.920 0 800.000 30.000.000 204.004.3202096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02100 0 20.000 0 3.475.000 311.804.000 0 7.155.000 629.640 0 0 0 0 0 457.920 127.200.000 800.000 0 451.541.5602101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02105 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 5.382.5602106 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002107 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002108 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002109 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002110 5.600.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 0 5.000.000 7.155.000 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 30.000.000 58.867.5602111 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002112 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002113 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002114 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002115 0 20.000 0 3.475.000 0 5.000.000 0 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 10.382.5602116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02120 5.600.000 20.000 0 34.750.000 28.000.000 0 71.550.000 6.296.400 25.440.000 21.200.000 21.040.000 42.800.000 21.200.000 4.579.200 0 0 0 282.475.6002121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02125 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 30.000.000 34.752.9202126 0 0 0 0 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629.6402127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02130 0 20.000 0 3.475.000 0 0 7.155.000 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 12.537.5602131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02135 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 457.920 0 800.000 0 5.382.5602136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02140 0 20.000 0 3.475.000 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.495.000Sum 22.400.000 6.420.000 11.250.000 208.500.000 735.608.000 150.000.000 207.495.000 37.148.760 101.760.000 84.800.000 84.160.000 171.200.000 84.800.000 18.774.720 254.400.000 16.800.000 210.000.000 2.405.516.480Nutidsværdi 3.032.640 1.113.270 1.914.626 39.055.742 114.117.217 25.810.691 29.588.764 7.061.831 17.452.242 14.543.535 14.433.773 29.361.477 14.543.535 3.152.835 38.880.839 3.876.303 41.760.759 399.700.078Diskonteringsrate 3,5%Slidlags*udskiftningSumNy forbindelse * StorstrømmenDrift og Vedligehold * Fagnotat, fase 1 Side 5


Bilag DD&V budget for scenarie 4, dobbeltsporet jernbaneÅr Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum År Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum2020 2.600.000 581.600 200.000 0 3.381.600 2081 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002021 2.600.000 581.600 200.000 0 3.381.600 2082 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.6002022 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2083 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002023 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2084 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002024 2.600.000 0 200.000 20.000 2.820.000 2085 2.600.000 0 2.300.000 10.668.760 15.568.7602025 2.600.000 500.000 2.300.000 5.648.760 11.048.760 2086 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002026 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2087 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002027 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2088 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002028 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2089 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002029 2.600.000 0 200.000 20.000 2.820.000 2090 2.600.000 0 2.300.000 15.208.760 20.108.7602030 2.600.000 500.000 2.300.000 15.188.760 20.588.760 2091 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002031 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2092 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002032 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2093 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002033 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2094 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002034 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2095 2.600.000 0 2.300.000 204.290.520 209.190.5202035 2.600.000 0 2.300.000 35.668.760 40.568.760 2096 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002036 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2097 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002037 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2098 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002038 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2099 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002039 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2100 2.600.000 0 2.300.000 577.408.760 582.308.7602040 2.600.000 500.000 2.300.000 48.808.760 54.208.760 2101 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002041 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2102 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002042 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2103 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002043 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2104 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002044 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2105 2.600.000 0 2.300.000 5.668.760 10.568.7602045 2.600.000 0 2.300.000 179.290.520 184.190.520 2106 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002046 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2107 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.6002047 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.600 2108 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002048 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2109 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002049 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2110 2.600.000 0 2.300.000 61.538.760 66.438.7602050 2.600.000 0 2.300.000 61.538.760 66.438.760 2111 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002051 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2112 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.6002052 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.600 2113 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002053 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2114 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.0002054 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2115 2.600.000 0 2.300.000 10.668.760 15.568.7602055 2.600.000 0 2.300.000 5.668.760 10.568.760 2116 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002056 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2117 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002057 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2118 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002058 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2119 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002059 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2120 2.600.000 500.000 2.300.000 314.787.600 320.187.6002060 2.600.000 0 2.300.000 577.408.760 582.308.760 2121 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002061 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2122 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002062 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2123 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002063 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2124 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002064 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2125 2.600.000 0 2.300.000 35.039.120 39.939.1202065 2.600.000 0 2.300.000 35.039.120 39.939.120 2126 2.600.000 0 200.000 629.640 3.429.6402066 2.600.000 0 200.000 629.640 3.429.640 2127 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002067 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2128 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002068 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2129 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002069 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2130 2.600.000 0 2.300.000 15.208.760 20.108.7602070 2.600.000 500.000 2.300.000 275.587.600 280.987.600 2131 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002071 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2132 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002072 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.600 2133 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002073 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2134 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002074 2.600.000 0 200.000 0 2.800.000 2135 2.600.000 0 2.300.000 5.668.760 10.568.7602075 2.600.000 0 2.300.000 5.668.760 10.568.760 2136 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002076 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2137 2.600.000 81.600 200.000 0 2.881.6002077 2.600.000 81.600 200.000 5.000.000 7.881.600 2138 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002078 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2139 2.600.000 0 200.000 0 2.800.0002079 2.600.000 0 200.000 5.000.000 7.800.000 2140 2.600.000 0 2.300.000 37.095.000 41.995.0002080 2.600.000 0 2.300.000 95.138.760 100.038.760 Sum 314.600.000 5.621.600 74.600.000 2.755.207.680 3.150.029.280Nutidsværdi 73.129.275 2.657.088 16.261.661 452.381.245 544.429.269Diskonteringsrate 3,5% Inkl. 20% tillæg 653.315.123Ny forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 1


Bilag DD&V budget for scenarie 4, dobbeltsporet jernbane, driftGruppe DriftSum Gruppe DriftSumEmne ElforbrugRutine D&V,Rutine D&V,Emne ElforbrugITS m.v.ITS m.v.enhed sum sum enhed sum summængde 2 1 mængde 2 1pris 200.000 2.400.000 pris 200.000 2.400.000år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 200.000 2.400.000 2.600.000 2081 200.000 2.400.000 2.600.0002021 200.000 2.400.000 2.600.000 2082 200.000 2.400.000 2.600.0002022 200.000 2.400.000 2.600.000 2083 200.000 2.400.000 2.600.0002023 200.000 2.400.000 2.600.000 2084 200.000 2.400.000 2.600.0002024 200.000 2.400.000 2.600.000 2085 200.000 2.400.000 2.600.0002025 200.000 2.400.000 2.600.000 2086 200.000 2.400.000 2.600.0002026 200.000 2.400.000 2.600.000 2087 200.000 2.400.000 2.600.0002027 200.000 2.400.000 2.600.000 2088 200.000 2.400.000 2.600.0002028 200.000 2.400.000 2.600.000 2089 200.000 2.400.000 2.600.0002029 200.000 2.400.000 2.600.000 2090 200.000 2.400.000 2.600.0002030 200.000 2.400.000 2.600.000 2091 200.000 2.400.000 2.600.0002031 200.000 2.400.000 2.600.000 2092 200.000 2.400.000 2.600.0002032 200.000 2.400.000 2.600.000 2093 200.000 2.400.000 2.600.0002033 200.000 2.400.000 2.600.000 2094 200.000 2.400.000 2.600.0002034 200.000 2.400.000 2.600.000 2095 200.000 2.400.000 2.600.0002035 200.000 2.400.000 2.600.000 2096 200.000 2.400.000 2.600.0002036 200.000 2.400.000 2.600.000 2097 200.000 2.400.000 2.600.0002037 200.000 2.400.000 2.600.000 2098 200.000 2.400.000 2.600.0002038 200.000 2.400.000 2.600.000 2099 200.000 2.400.000 2.600.0002039 200.000 2.400.000 2.600.000 2100 200.000 2.400.000 2.600.0002040 200.000 2.400.000 2.600.000 2101 200.000 2.400.000 2.600.0002041 200.000 2.400.000 2.600.000 2102 200.000 2.400.000 2.600.0002042 200.000 2.400.000 2.600.000 2103 200.000 2.400.000 2.600.0002043 200.000 2.400.000 2.600.000 2104 200.000 2.400.000 2.600.0002044 200.000 2.400.000 2.600.000 2105 200.000 2.400.000 2.600.0002045 200.000 2.400.000 2.600.000 2106 200.000 2.400.000 2.600.0002046 200.000 2.400.000 2.600.000 2107 200.000 2.400.000 2.600.0002047 200.000 2.400.000 2.600.000 2108 200.000 2.400.000 2.600.0002048 200.000 2.400.000 2.600.000 2109 200.000 2.400.000 2.600.0002049 200.000 2.400.000 2.600.000 2110 200.000 2.400.000 2.600.0002050 200.000 2.400.000 2.600.000 2111 200.000 2.400.000 2.600.0002051 200.000 2.400.000 2.600.000 2112 200.000 2.400.000 2.600.0002052 200.000 2.400.000 2.600.000 2113 200.000 2.400.000 2.600.0002053 200.000 2.400.000 2.600.000 2114 200.000 2.400.000 2.600.0002054 200.000 2.400.000 2.600.000 2115 200.000 2.400.000 2.600.0002055 200.000 2.400.000 2.600.000 2116 200.000 2.400.000 2.600.0002056 200.000 2.400.000 2.600.000 2117 200.000 2.400.000 2.600.0002057 200.000 2.400.000 2.600.000 2118 200.000 2.400.000 2.600.0002058 200.000 2.400.000 2.600.000 2119 200.000 2.400.000 2.600.0002059 200.000 2.400.000 2.600.000 2120 200.000 2.400.000 2.600.0002060 200.000 2.400.000 2.600.000 2121 200.000 2.400.000 2.600.0002061 200.000 2.400.000 2.600.000 2122 200.000 2.400.000 2.600.0002062 200.000 2.400.000 2.600.000 2123 200.000 2.400.000 2.600.0002063 200.000 2.400.000 2.600.000 2124 200.000 2.400.000 2.600.0002064 200.000 2.400.000 2.600.000 2125 200.000 2.400.000 2.600.0002065 200.000 2.400.000 2.600.000 2126 200.000 2.400.000 2.600.0002066 200.000 2.400.000 2.600.000 2127 200.000 2.400.000 2.600.0002067 200.000 2.400.000 2.600.000 2128 200.000 2.400.000 2.600.0002068 200.000 2.400.000 2.600.000 2129 200.000 2.400.000 2.600.0002069 200.000 2.400.000 2.600.000 2130 200.000 2.400.000 2.600.0002070 200.000 2.400.000 2.600.000 2131 200.000 2.400.000 2.600.0002071 200.000 2.400.000 2.600.000 2132 200.000 2.400.000 2.600.0002072 200.000 2.400.000 2.600.000 2133 200.000 2.400.000 2.600.0002073 200.000 2.400.000 2.600.000 2134 200.000 2.400.000 2.600.0002074 200.000 2.400.000 2.600.000 2135 200.000 2.400.000 2.600.0002075 200.000 2.400.000 2.600.000 2136 200.000 2.400.000 2.600.0002076 200.000 2.400.000 2.600.000 2137 200.000 2.400.000 2.600.0002077 200.000 2.400.000 2.600.000 2138 200.000 2.400.000 2.600.0002078 200.000 2.400.000 2.600.000 2139 200.000 2.400.000 2.600.0002079 200.000 2.400.000 2.600.000 2140 200.000 2.400.000 2.600.0002080 200.000 2.400.000 2.600.000 Sum 24.200.000 290.400.000 314.600.000Ny forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 2


Bilag DD&V budget for scenarie 4, dobbeltsporet jernbane, opmålingGruppe OpmålingSum Gruppe OpmålingSumEmne Leje og fuger Landmåling Emne Leje og fuger Landmålingenhed sum sum enhed sum summængde 2 1 mængde 2 1Pris 81.600 500.000 Pris 81.600 500.000år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 81.600 500.000 581.600 2081 02021 81.600 500.000 581.600 2082 81.600 81.6002022 81.600 81.600 2083 02023 0 2084 02024 0 2085 02025 500.000 500.000 2086 02026 0 2087 81.600 81.6002027 81.600 81.600 2088 02028 0 2089 02029 0 2090 02030 500.000 500.000 2091 02031 0 2092 81.600 81.6002032 81.600 81.600 2093 02033 0 2094 02034 0 2095 02035 0 2096 02036 0 2097 81.600 81.6002037 81.600 81.600 2098 02038 0 2099 02039 0 2100 02040 500.000 500.000 2101 02041 0 2102 81.600 81.6002042 81.600 81.600 2103 02043 0 2104 02044 0 2105 02045 0 2106 02046 0 2107 81.600 81.6002047 81.600 81.600 2108 02048 0 2109 02049 0 2110 02050 0 2111 02051 0 2112 81.600 81.6002052 81.600 81.600 2113 02053 0 2114 02054 0 2115 02055 0 2116 02056 0 2117 81.600 81.6002057 81.600 81.600 2118 02058 0 2119 02059 0 2120 500.000 500.0002060 0 2121 02061 0 2122 81.600 81.6002062 81.600 81.600 2123 02063 0 2124 02064 0 2125 02065 0 2126 02066 0 2127 81.600 81.6002067 81.600 81.600 2128 02068 0 2129 02069 0 2130 02070 500.000 500.000 2131 02071 0 2132 81.600 81.6002072 81.600 81.600 2133 02073 0 2134 02074 0 2135 02075 0 2136 02076 0 2137 81.600 81.6002077 81.600 81.600 2138 02078 0 2139 02079 0 2140 02080 0 Sum 2.121.600 3.500.000 5.621.600Ny forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 3


Bilag DD&V budget for scenarie 4, dobbeltsporet jernbane, eftersynGruppe EftersynSum Gruppe EftersynSumEmne RutineGaranti)inspektionGeneral)eftersynSæreftersyn(fiktivt) Emne RutineGaranti)inspektionGeneral)eftersynSæreftersyn(fiktivt)enhed sum sum sum sum enhed sum sum sum summængde 1 1 1 1 mængde 1 1 1 1Pris 200.000 1.500.000 1.500.000 600.000 Pris 200.000 1.500.000 1.500.000 600.000år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k2020 200.000 200.000 2081 200.000 200.0002021 200.000 200.000 2082 200.000 200.0002022 200.000 200.000 2083 200.000 200.0002023 200.000 200.000 2084 200.000 200.0002024 200.000 200.000 2085 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002025 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2086 200.000 200.0002026 200.000 200.000 2087 200.000 200.0002027 200.000 200.000 2088 200.000 200.0002028 200.000 200.000 2089 200.000 200.0002029 200.000 200.000 2090 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002030 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2091 200.000 200.0002031 200.000 200.000 2092 200.000 200.0002032 200.000 200.000 2093 200.000 200.0002033 200.000 200.000 2094 200.000 200.0002034 200.000 200.000 2095 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002035 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2096 200.000 200.0002036 200.000 200.000 2097 200.000 200.0002037 200.000 200.000 2098 200.000 200.0002038 200.000 200.000 2099 200.000 200.0002039 200.000 200.000 2100 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002040 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2101 200.000 200.0002041 200.000 200.000 2102 200.000 200.0002042 200.000 200.000 2103 200.000 200.0002043 200.000 200.000 2104 200.000 200.0002044 200.000 200.000 2105 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002045 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2106 200.000 200.0002046 200.000 200.000 2107 200.000 200.0002047 200.000 200.000 2108 200.000 200.0002048 200.000 200.000 2109 200.000 200.0002049 200.000 200.000 2110 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002050 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2111 200.000 200.0002051 200.000 200.000 2112 200.000 200.0002052 200.000 200.000 2113 200.000 200.0002053 200.000 200.000 2114 200.000 200.0002054 200.000 200.000 2115 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002055 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2116 200.000 200.0002056 200.000 200.000 2117 200.000 200.0002057 200.000 200.000 2118 200.000 200.0002058 200.000 200.000 2119 200.000 200.0002059 200.000 200.000 2120 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002060 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2121 200.000 200.0002061 200.000 200.000 2122 200.000 200.0002062 200.000 200.000 2123 200.000 200.0002063 200.000 200.000 2124 200.000 200.0002064 200.000 200.000 2125 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002065 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2126 200.000 200.0002066 200.000 200.000 2127 200.000 200.0002067 200.000 200.000 2128 200.000 200.0002068 200.000 200.000 2129 200.000 200.0002069 200.000 200.000 2130 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002070 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2131 200.000 200.0002071 200.000 200.000 2132 200.000 200.0002072 200.000 200.000 2133 200.000 200.0002073 200.000 200.000 2134 200.000 200.0002074 200.000 200.000 2135 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002075 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 2136 200.000 200.0002076 200.000 200.000 2137 200.000 200.0002077 200.000 200.000 2138 200.000 200.0002078 200.000 200.000 2139 200.000 200.0002079 200.000 200.000 2140 200.000 1.500.000 600.000 2.300.0002080 200.000 1.500.000 600.000 2.300.000 Sum 24.200.000 1.500.000 34.500.000 14.400.000 74.600.000Ny forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 4


Bilag DD&V budget for scenarie 4, dobbeltsporet jernbane, vedligeholdGruppeM&E Primære konstruktioner Sekundære konstruktioner Baneteknik BelægningNavigations)belysningElektrisksystemInspektions)platform BetonPiller undervandLejerEkspansions)fuger Rækværker Værn GangbroØvrigt:Stiger,trapper,dører, drænm.v.Bane)trugvæg/afsporrings)sikringJernbane)ekspansions)fugeBelægnings)udskiftning33%bitumenfugerudskiftningEmneBelysningEnhed km sum sum sjm m 0,1* antal antal antal*længde m ) m antal m antal*længde m2 m m2Mængde 8 1 1 1 4.000 10 180 39,6 24.000 8.000 8.000 8.000 8.000 46,8 40.000 2.667 40.000Repara. pris 20.000 ) 3.475.000 8.400 500.000 53.000 15.900 ) ) ) ) 15.900 ) 300 750Udskift. pris 700.000 2.000.000 3.750.000 34.750.000 ) 530.000 159.000 1.060 2.650 2.630 5.350 2.650 159.000 3.180 )NoteTotalomisolering,435.000.000År 2011,3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02024 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002025 0 0 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.648.7602026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02029 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.0002030 0 0 0 3.475.000 0 0 9.540.000 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 15.188.7602031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02035 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 30.000.000 35.668.7602036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02040 0 20.000 0 3.475.000 33.600.000 0 9.540.000 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 48.808.7602041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02045 0 20.000 0 34.750.000 0 5.000.000 0 6.296.400 25.440.000 21.200.000 21.040.000 42.800.000 21.200.000 744.120 0 800.000 0 179.290.5202046 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002047 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002048 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002049 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002050 5.600.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 0 5.000.000 9.540.000 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 30.000.000 61.538.7602051 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002052 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002053 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002054 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002055 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.668.7602056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02060 0 20.000 0 3.475.000 435.000.000 0 9.540.000 629.640 0 0 0 0 0 744.120 127.200.000 800.000 0 577.408.7602061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02065 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 30.000.000 35.039.1202066 0 0 0 0 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629.6402067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02070 0 20.000 0 34.750.000 0 0 95.400.000 6.296.400 25.440.000 21.200.000 21.040.000 42.800.000 21.200.000 7.441.200 0 0 0 275.587.6002071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02075 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.668.7602076 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002077 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002078 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002079 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002080 5.600.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 33.600.000 5.000.000 9.540.000 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 30.000.000 95.138.7602081 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002082 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002083 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002084 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002085 0 20.000 0 3.475.000 0 5.000.000 0 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 10.668.7602086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02090 0 20.000 0 3.475.000 0 0 9.540.000 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 15.208.7602091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02095 0 20.000 0 34.750.000 0 0 0 6.296.400 25.440.000 21.200.000 21.040.000 42.800.000 21.200.000 744.120 0 800.000 30.000.000 204.290.5202096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02100 0 20.000 0 3.475.000 435.000.000 0 9.540.000 629.640 0 0 0 0 0 744.120 127.200.000 800.000 0 577.408.7602101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02105 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.668.7602106 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002107 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002108 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002109 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002110 5.600.000 2.000.000 3.750.000 3.475.000 0 5.000.000 9.540.000 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 30.000.000 61.538.7602111 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002112 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002113 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002114 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.0002115 0 20.000 0 3.475.000 0 5.000.000 0 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 10.668.7602116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02120 5.600.000 20.000 0 34.750.000 33.600.000 0 95.400.000 6.296.400 25.440.000 21.200.000 21.040.000 42.800.000 21.200.000 7.441.200 0 0 0 314.787.6002121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02125 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 30.000.000 35.039.1202126 0 0 0 0 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629.6402127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02130 0 20.000 0 3.475.000 0 0 9.540.000 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 15.208.7602131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02135 0 20.000 0 3.475.000 0 0 0 629.640 0 0 0 0 0 744.120 0 800.000 0 5.668.7602136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02140 0 20.000 0 3.475.000 33.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.095.000Sum 22.400.000 6.420.000 11.250.000 208.500.000 1.004.400.000 150.000.000 276.660.000 37.148.760 101.760.000 84.800.000 84.160.000 171.200.000 84.800.000 30.508.920 254.400.000 16.800.000 210.000.000 2.755.207.680Nutidsværdi 3.032.640 1.113.270 1.914.626 39.055.742 154.964.941 25.810.691 39.451.685 7.061.831 17.452.242 14.543.535 14.433.773 29.361.477 14.543.535 5.123.357 38.880.839 3.876.303 41.760.759 452.381.245Diskonteringsrate 3,5%Slidlags)udskiftningSumNy forbindelse ) StorstrømmenDrift og Vedligehold ) Fagnotat, fase 1 Side 5


Bilag ED&V budget for scenarie 4, option, tilvalg af cykel og gangstiÅr Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum År Drift Opmåling Eftersyn Vedligehold Sum2020 0 0 0 0 0 2081 0 0 0 0 02021 0 0 0 0 0 2082 0 0 0 0 02022 0 0 0 0 0 2083 0 0 0 0 02023 0 0 0 0 0 2084 0 0 0 0 02024 0 0 0 0 0 2085 0 0 0 254.400 254.4002025 0 0 0 254.400 254.400 2086 0 0 0 0 02026 0 0 0 0 0 2087 0 0 0 0 02027 0 0 0 0 0 2088 0 0 0 0 02028 0 0 0 0 0 2089 0 0 0 0 02029 0 0 0 0 0 2090 0 0 0 254.400 254.4002030 0 0 0 254.400 254.400 2091 0 0 0 0 02031 0 0 0 0 0 2092 0 0 0 0 02032 0 0 0 0 0 2093 0 0 0 0 02033 0 0 0 0 0 2094 0 0 0 0 02034 0 0 0 0 0 2095 0 0 0 14.544.000 14.544.0002035 0 0 0 12.254.400 12.254.400 2096 0 0 0 0 02036 0 0 0 0 0 2097 0 0 0 0 02037 0 0 0 0 0 2098 0 0 0 6.400.000 6.400.0002038 0 0 0 0 0 2099 0 0 0 0 02039 0 0 0 6.400.000 6.400.000 2100 0 0 0 51.134.400 51.134.4002040 0 0 0 254.400 254.400 2101 0 0 0 0 02041 0 0 0 0 0 2102 0 0 0 0 02042 0 0 0 0 0 2103 0 0 0 0 02043 0 0 0 0 0 2104 0 0 0 0 02044 0 0 0 0 0 2105 0 0 0 254.400 254.4002045 0 0 0 2.544.000 2.544.000 2106 0 0 0 0 02046 0 0 0 0 0 2107 0 0 0 0 02047 0 0 0 0 0 2108 0 0 0 0 02048 0 0 0 0 0 2109 0 0 0 0 02049 0 0 0 0 0 2110 0 0 0 20.734.400 20.734.4002050 0 0 0 20.734.400 20.734.400 2111 0 0 0 0 02051 0 0 0 0 0 2112 0 0 0 0 02052 0 0 0 0 0 2113 0 0 0 0 02053 0 0 0 0 0 2114 0 0 0 0 02054 0 0 0 0 0 2115 0 0 0 254.400 254.4002055 0 0 0 254.400 254.400 2116 0 0 0 0 02056 0 0 0 0 0 2117 0 0 0 0 02057 0 0 0 0 0 2118 0 0 0 6.400.000 6.400.0002058 0 0 0 6.400.000 6.400.000 2119 0 0 0 0 02059 0 0 0 0 0 2120 0 0 0 2.544.000 2.544.0002060 0 0 0 51.134.400 51.134.400 2121 0 0 0 0 02061 0 0 0 0 0 2122 0 0 0 0 02062 0 0 0 0 0 2123 0 0 0 0 02063 0 0 0 0 0 2124 0 0 0 0 02064 0 0 0 0 0 2125 0 0 0 12.000.000 12.000.0002065 0 0 0 12.000.000 12.000.000 2126 0 0 0 254.400 254.4002066 0 0 0 254.400 254.400 2127 0 0 0 0 02067 0 0 0 0 0 2128 0 0 0 0 02068 0 0 0 0 0 2129 0 0 0 0 02069 0 0 0 0 0 2130 0 0 0 254.400 254.4002070 0 0 0 2.544.000 2.544.000 2131 0 0 0 0 02071 0 0 0 0 0 2132 0 0 0 0 02072 0 0 0 0 0 2133 0 0 0 0 02073 0 0 0 0 0 2134 0 0 0 0 02074 0 0 0 0 0 2135 0 0 0 254.400 254.4002075 0 0 0 254.400 254.400 2136 0 0 0 0 02076 0 0 0 0 0 2137 0 0 0 0 02077 0 0 0 0 0 2138 0 0 0 6.400.000 6.400.0002078 0 0 0 6.400.000 6.400.000 2139 0 0 0 0 02079 0 0 0 0 0 2140 0 0 0 0 02080 0 0 0 20.734.400 20.734.400 Sum 0 0 0 264.609.600 264.609.600Nutidsværdi 0 0 0 45.911.444 45.911.444Diskonteringsrate 3,5% Inkl. 20% tillæg 55.093.732Ny forbindelse StorstrømmenDrift og Vedligehold Fagnotat, fase 1 Side 1


Bilag ED&V budget for scenarie 4, option, tilvalg af cykel og gangsti, driftGruppe DriftSum Gruppe DriftSumEmne ElforbrugRutine D&V,Rutine D&V,Emne ElforbrugITS m.v.ITS m.v.enhed sum sum enhed sum summængde mængde pris pris år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 0 2081 02021 0 2082 02022 0 2083 02023 0 2084 02024 0 2085 02025 0 2086 02026 0 2087 02027 0 2088 02028 0 2089 02029 0 2090 02030 0 2091 02031 0 2092 02032 0 2093 02033 0 2094 02034 0 2095 02035 0 2096 02036 0 2097 02037 0 2098 02038 0 2099 02039 0 2100 02040 0 2101 02041 0 2102 02042 0 2103 02043 0 2104 02044 0 2105 02045 0 2106 02046 0 2107 02047 0 2108 02048 0 2109 02049 0 2110 02050 0 2111 02051 0 2112 02052 0 2113 02053 0 2114 02054 0 2115 02055 0 2116 02056 0 2117 02057 0 2118 02058 0 2119 02059 0 2120 02060 0 2121 02061 0 2122 02062 0 2123 02063 0 2124 02064 0 2125 02065 0 2126 02066 0 2127 02067 0 2128 02068 0 2129 02069 0 2130 02070 0 2131 02071 0 2132 02072 0 2133 02073 0 2134 02074 0 2135 02075 0 2136 02076 0 2137 02077 0 2138 02078 0 2139 02079 0 2140 02080 0 Sum 0 0 0Ny forbindelse StorstrømmenDrift og Vedligehold Fagnotat, fase 1 Side 2


Bilag ED&V budget for scenarie 4, option, tilvalg af cykel- og gangsti, opmålingGruppe OpmålingSum Gruppe OpmålingSumEmne Leje og fuger Landmåling Emne Leje og fuger Landmålingenhed sum sum enhed sum summængde 2 1 mængde 2 1Pris 0 0 Pris 0 0år 2011, 3k 2011, 3k år 2011, 3k 2011, 3k2020 0 0 0 2081 02021 0 0 0 2082 0 02022 0 0 2083 02023 0 2084 02024 0 2085 02025 0 0 2086 02026 0 2087 0 02027 0 0 2088 02028 0 2089 02029 0 2090 02030 0 0 2091 02031 0 2092 0 02032 0 0 2093 02033 0 2094 02034 0 2095 02035 0 2096 02036 0 2097 0 02037 0 0 2098 02038 0 2099 02039 0 2100 02040 0 0 2101 02041 0 2102 0 02042 0 0 2103 02043 0 2104 02044 0 2105 02045 0 2106 02046 0 2107 0 02047 0 0 2108 02048 0 2109 02049 0 2110 02050 0 2111 02051 0 2112 0 02052 0 0 2113 02053 0 2114 02054 0 2115 02055 0 2116 02056 0 2117 0 02057 0 0 2118 02058 0 2119 02059 0 2120 0 02060 0 2121 02061 0 2122 0 02062 0 0 2123 02063 0 2124 02064 0 2125 02065 0 2126 02066 0 2127 0 02067 0 0 2128 02068 0 2129 02069 0 2130 02070 0 0 2131 02071 0 2132 0 02072 0 0 2133 02073 0 2134 02074 0 2135 02075 0 2136 02076 0 2137 0 02077 0 0 2138 02078 0 2139 02079 0 2140 02080 0 Sum 0 0 0Ny forbindelse StorstrømmenDrift og Vedligehold Fagnotat, fase 1 Side 3


Bilag ED&V budget for scenarie 4, option, tilvalg af cykel og gangsti, eftersynGruppe EftersynSum Gruppe EftersynSumEmne RutineGarantiinspektionGeneraleftersynSæreftersyn(fiktivt) Emne RutineGarantiinspektionGeneraleftersynSæreftersyn(fiktivt)enhed sum sum sum sum enhed sum sum sum summængde 1 1 1 1 mængde 1 1 1 1Pris 0 0 0 0 Pris 0 0 0 0år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k år 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k2020 0 0 2081 0 02021 0 0 2082 0 02022 0 0 2083 0 02023 0 0 2084 0 02024 0 0 2085 0 0 0 02025 0 0 0 0 2086 0 02026 0 0 2087 0 02027 0 0 2088 0 02028 0 0 2089 0 02029 0 0 2090 0 0 0 02030 0 0 0 0 2091 0 02031 0 0 2092 0 02032 0 0 2093 0 02033 0 0 2094 0 02034 0 0 2095 0 0 0 02035 0 0 0 0 2096 0 02036 0 0 2097 0 02037 0 0 2098 0 02038 0 0 2099 0 02039 0 0 2100 0 0 0 02040 0 0 0 0 2101 0 02041 0 0 2102 0 02042 0 0 2103 0 02043 0 0 2104 0 02044 0 0 2105 0 0 0 02045 0 0 0 0 2106 0 02046 0 0 2107 0 02047 0 0 2108 0 02048 0 0 2109 0 02049 0 0 2110 0 0 0 02050 0 0 0 0 2111 0 02051 0 0 2112 0 02052 0 0 2113 0 02053 0 0 2114 0 02054 0 0 2115 0 0 0 02055 0 0 0 0 2116 0 02056 0 0 2117 0 02057 0 0 2118 0 02058 0 0 2119 0 02059 0 0 2120 0 0 0 02060 0 0 0 0 2121 0 02061 0 0 2122 0 02062 0 0 2123 0 02063 0 0 2124 0 02064 0 0 2125 0 0 0 02065 0 0 0 0 2126 0 02066 0 0 2127 0 02067 0 0 2128 0 02068 0 0 2129 0 02069 0 0 2130 0 0 0 02070 0 0 0 0 2131 0 02071 0 0 2132 0 02072 0 0 2133 0 02073 0 0 2134 0 02074 0 0 2135 0 0 0 02075 0 0 0 0 2136 0 02076 0 0 2137 0 02077 0 0 2138 0 02078 0 0 2139 0 02079 0 0 2140 0 0 0 02080 0 0 0 0 Sum 0 0 0 0 0Ny forbindelse StorstrømmenDrift og Vedligehold Fagnotat, fase 1 Side 4


Bilag ED&V budget for scenarie 4, option, tilvalg af cykel og gangsti, vedligeholdGruppeM&E Primære konstruktioner Sekundære konstruktioner Baneteknik BelægningNavigationsbelysningElektrisksystemInspektionsplatform BetonPiller undervandLejerEkspansionsfuger Rækværker Værn GangbroØvrigt:Stiger,trapper,dører, drænm.v.Banetrugvæg/afsporringssikringJernbaneekspansionsfugeBelægningsudskiftning33%bitumenfugerudskiftningEmneBelysningEnhed km sum sum sjm m 0,1* antal antal antal*længde m m antal m antal*længde m2 m m2Mængde 4 0 0 0 4.000 0 0 16 8000 0 0 0 0 0 16.000 0 16.000Repara. pris 0 0 0 1.600 0 0 15.900 0 0 300 750Udskift. pris 0 0 0 0 0 159.000 1.060 0 0 0 0 0 3.180 NoteTotalomisolering,40.000.000År 2011,3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011, 3k 2011,3k 2011, 3k 2011, 3k2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02025 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02030 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02035 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 12.254.4002036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02039 0 0 0 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400.0002040 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02045 0 0 0 0 0 0 0 2.544.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.544.0002046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02050 0 0 0 0 0 0 0 254.400 8.480.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 20.734.4002051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02055 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02058 0 0 0 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400.0002059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02060 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 50.880.000 0 0 51.134.4002061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 12.000.0002066 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02070 0 0 0 0 0 0 0 2.544.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.544.0002071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02075 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02078 0 0 0 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400.0002079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02080 0 0 0 0 0 0 0 254.400 8.480.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 20.734.4002081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02085 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02090 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02095 0 0 0 0 0 0 0 2.544.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 14.544.0002096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02098 0 0 0 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400.0002099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02100 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 50.880.000 0 0 51.134.4002101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02105 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02110 0 0 0 0 0 0 0 254.400 8.480.000 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 20.734.4002111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02115 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02118 0 0 0 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400.0002119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02120 0 0 0 0 0 0 0 2.544.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.544.0002121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000.000 12.000.0002126 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02130 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02135 0 0 0 0 0 0 0 254.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.4002136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02138 0 0 0 0 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.400.0002139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sum 0 0 0 0 38.400.000 0 0 15.009.600 25.440.000 0 0 0 0 0 101.760.000 0 84.000.000 264.609.600Nutidsværdi 0 0 0 0 6.471.933 0 0 2.853.265 4.329.607 0 0 0 0 0 15.552.336 0 16.704.304 45.911.444Diskonteringsrate 3,5%SlidlagsudskiftningSumNy forbindelse StorstrømmenDrift og Vedligehold Fagnotat, fase 1 Side 5


Bilag FDe 5 scenarier på grafisk formNy forbindelse – StorstrømmenDrift og vedligehold, fase 1

More magazines by this user
Similar magazines