Formuepleje Pareto A/S

formuepleje.dk
  • No tags were found...

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/SFormuepleje Pareto A/SUdbud af op til 4.300.000 stk. nye aktier á nom. 100 kr. svarende tilnominelt 430.000.000 ny aktiekapital.Dette prospekt (”Prospektet”) vedrører offentligt udbud af maksimum4.300.000 stk. nye aktier (”Aktierne”) á nom. 100 kr. i FormueplejePareto A/S (”Selskabet” eller ”Formuepleje Pareto”). Aktierne søgessamtidig optaget til notering på OMX Den Nordiske Børs KøbenhavnA/S med forventet første noteringsdag den 18. oktober 2007. Aktiernehar præcist samme rettigheder som de eksisterende aktier. Nærværendeudbud af aktier er et frit offentligt udbud uden fortegningsret.Selskabet har en eksisterende aktiekapital på 439.900.000 kr. fordelt på4.399.000 stk. aktier a nom. 100 kr.Aktierne udbydes i perioden 17. september til 5. oktober 2007 kl.16.00 (”Tegningsperioden”), begge dage inklusive. Udbuddet foreståsaf Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab (”Formuepleje A/S” eller“Formidler”). Aktierne udbydes til markedskurs (”Tegningskurs”) ogafregnes franko, dvs. uden kurtage. Udbuddet kan dog tidligst lukkes17. september 2007 kl. 16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes indentegningsperiodens udløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling ognotering. De nytegnede aktier bærer ret til fuldt udbytte for indeværenderegnskabsår.Tegningskursen vil blive fastsat som Selskabets officielle kurs på sidstetegningsdag den 5. oktober 2007 med tillæg af 0,5%, hvilket dækkerSelskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer.Den officielle kurs defineres som ”gennemsnitskurs”, derberegnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der udføres ogindberettes via handelssystemer til OMX Den Nordiske Børs KøbenhavnA/S. Tegningskursen kan dog ikke være lavere end den indberettedeindre værdi den sidste tegningsdag med tillæg af 0,5%. Tegningskursenoffentliggøres den 8. oktober 2007 via OMX Den Nordiske BørsKøbenhavn A/S.Betaling og registrering af aktierne vil ske 2 bankdage efter offentliggørelsenaf resultatet af tegningen. Det forventes, at registrering af Aktiernepå modtagernes konti i Værdipapircentralen finder sted den 11.oktober 2007 mod samtidig betaling.Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vilmodtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsenforbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabetsvegne, at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uansetden indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier forreduktion i tilfælde af overtegning.Udbuddet af Aktierne er underlagt dansk ret, herunder regler fra OMXDen Nordiske Børs København A/S. Enhver tvist som følge af udbuddeteller af tegning af Aktier skal indbringes for Sø- og Handelsretten iKøbenhavn som værneting.For investorer bosiddende uden for Danmark kan der gælde særligeregler vedrørende udbuddet. Prospektet er ikke udarbejdet med henblikpå at opfylde sådanne regler, og Selskabet og Formidleren påtager sigderfor intet ansvar for overholdelse af disse.Udbuddet er ikke rettet mod andre investorer end investorer underlagtdansk ret, det vil sige danske investorer i Danmark.Selskabet og Formidleren er alene ansvarlig for oplysninger, udtalelser,beregninger m.v., som er indeholdt i Prospektet. Der kan forekommeafvigelser mellem de anførte tal i Prospektet og årsrapporten. Sådanneafvigelser skyldes alene afrundinger. De i Prospektet indeholdte oplysningerer gældende på tidspunktet for Prospektets underskrivelse. Enhverændring, som i henhold til gældende lovgivning vil være at ansesom af væsentlig betydning i forhold til Prospektets indhold, vil bliveoffentliggjort som supplement hertil ligeledes som krævet i henhold tilgældende lovgivning.Det er ikke nogen person tilladt at give oplysninger i forbindelse medudbuddet, bortset fra hvad der er indeholdt i dette prospekt, og sådanneoplysninger kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet,Bestyrelsen, Direktionen eller Formidler.Investorer skal undersøge alle relevante risici og juridiske forhold forudfor tegningen, herunder skattemæssige og mulige valutariske forhold.Investorer, som måtte være bosiddende uden for Danmark, skal ligeledesundersøge relevante risici forbundet med udenlandske lovregler.Der henvises i øvrigt til afsnittet ”Risikofaktorer”.Børsprospekt september 2007 / 3


Formuepleje Pareto A/SIndholdsfortegnelseTidsplan og finansiel kalender .............................. 51. Ansvar og erklæringer ............................... 62. Resumé .......................................... 93. Risikofaktorer .................................... 114. Forventninger til fremtiden .......................... 215. Formuepleje Pareto A/S ............................. 246. Driftsomkostninger ................................ 377. Ledelse ......................................... 398. Øvrige oplysninger om Formuepleje Pareto A/S ........... 469. Aktiekapital og aktionærforhold ...................... 4810. Tegningsbetingelser ................................ 5211. Beskatning ...................................... 5412. Vedtægter ....................................... 5713. Definitioner ...................................... 5914. Managementaftale ................................ 6315. Aftale om Market Making ........................... 6716. Rådgivere ....................................... 6817. Om Formuepleje A/S ............................... 6918. Regnskabsoplysninger .............................. 7018.1 5-års oversigt og nøgletal ...................... 7118.2 Oversigt halvårsregnskab 2006/07 ............... 7218.3 Krydsreferencetabel .......................... 7418.4 Ledelsens regnskabspåtegning .................. 7518.5 De uafhængige revisorers erklæring til aktionærerne . 76Formuepleje Pareto A/S ....................... 7618.6 Anvendt regnskabspraksis ..................... 7718.7 Resultatopgørelse ............................ 7918.8 Balance ................................... 8018.9 Pengestrømsopgørelse ........................ 8218.10 Noter ..................................... 8319. Tegningsblanket .................................. 934 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/STidsplan og finansiel kalenderTidsplan for emissionenTegningsperiode (begge dage inklusive) .............................17. september til 5. oktober 2007Forventet offentliggørelse af Tegningskurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. oktober 2007Meddelelse om udbuddets forløb ..................................9. oktober 2007Betaling for Aktierne ............................................11. oktober 2007Første forventede noteringsdag for Aktierne ..........................18. oktober 2007Forventet offentliggørelse af finansiel informationÅrsrapport, 2006/2007 ..........................................27. september 2007Perioden 01.07.2006 - 30.06.2007Ordinær generalforsamling .......................................11. oktober 2007Periodemeddelelse .............................................2. november 2007Perioden 01.07 - 30.09.2007Halvårsrapport ................................................28. februar 2008Perioden 01.07 - 31.12.2007Periodemeddelelse .............................................6. maj 2008Perioden 01.01 - 31.03.2008Børsprospekt september 2007 / 5


Formuepleje Pareto A/S1. Ansvar og erklæringerLedelsens erklæringVi erklærer hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet har gjort voresbedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores vidende er ioverensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, derkan påvirke dets indhold.Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet os bekendt errigtige, og at Prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,der vil kunne forvanske det billede, som Prospektet skal give, herunderat alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokollerog andre interne dokumenter er medtaget i Prospektet.Århus, den 6. september 2007Formuepleje Pareto A/S Direktion Erik MøllerDirektørBestyrelseEsben VibeDirektør, FormandJørn NielsenProjektrådgiverCarsten W. ThygesenAdm. direktør6 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SDe uafhængige revisorers erklæringÅrsrapporterne for 2003/04, 2004/05 og 2005/06Vi har revideret årsrapporterne for Formuepleje Pareto A/S for regnskabsårene1. juli 2003 - 30. juni 2004, 1. juli 2004 - 30. juni 2005 og1. juli 2005 - 30. juni 2006.Årsrapporterne for 2003/04, 2004/05 og 2005/06 er alle forsynet medrevisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.Det udførte arbejdeVi har udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandardfor ”Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revisioneller review af historiske finansielle oplysninger” (RS 3000). Vi har tilrettelagtog udført vort arbejde med henblik på at opnå høj grad afsikkerhed for, at prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation afregnskabsmæssig karakter.ProspektetVi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af ledelsenudarbejdede prospekt. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelsemed gældende love og bestemmelser, herunder regler fra OMX DenNordiske Børs København A/S.Selskabets ledelse har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationenaf informationerne heri. Vort ansvar er på grundlag af vorgennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssigkarakter i prospektet.Vi har gennemgået prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter,herunder opstillingen af hoved- og nøgletal, hvor vi har påset, atdisse er korrekt gengivet fra de reviderede årsrapporter.Vedrørende de økonomiske oplysninger om forventninger til fremtiden,der er udarbejdet efter ledelsens bedste skøn og de af ledelsen fastsatteforudsætninger, har vi påset, at oplysningerne er i overensstemmelsemed de af ledelsen fastsatte forudsætninger, og at regnskabsgrundlagetfor resultatforventningen er i overensstemmelse med FormueplejePareto A/S’ regnskabsprincipper.KonklusionI henhold til reglerne fra OMX Den Nordiske Børs København A/S skalvi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende FormueplejePareto A/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirkevurderingen af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat(som angivet i nævnte årsrapporter) er indeholdt i prospektet.Århus, den 6. september 2007Busch-SørensenStatsautoriseret revisionspartnerselskabIvan MadsenStatsaut. revisorOve HartvigsenStatsaut. revisorBørsprospekt september 2007 / 7


Formuepleje Pareto A/S1. Ansvar og erklæringerFormidlers erklæringI vores egenskab af formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fåetforelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnetnødvendige fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede elleroplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger,oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretageten egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang afoplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de iProspektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateretukorrektheder eller manglende sammenhæng.Århus, den 6. september 2007Formuepleje A/SFondsmæglerselskabBrian LeanderDirektør8 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S2. ResuméSelskabet har indgået en Managementaftale med Formuepleje A/SFondsmæglerselskab om forvaltning af Selskabets midler inden for deaf Selskabet udstukne investerings- og lånerammer. Selskabet har endvidereindgået market maker-aftale med Jyske Bank A/S, i henhold tilhvilken Jyske Bank A/S kontinuerligt hver børsdag stiller priser for aktierne.Jyske Bank A/S har stillet kreditfaciliteter til rådighed for Selskabet.Aftalerne er indgået på sædvanlige markedsvilkår.Udbuddet vil bestå af maksimum 4.300.000 stk. nye aktier á nominelt100 kr., som udbydes til markedskurs. Aktierne udbydes i perioden 17.september til 5. oktober 2007 kl. 16.00 begge dage inklusive, medmindre udbuddet lukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes17. september 2007 kl. 16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes indentegningsperiodens udløb, vil der ikke blive fremrykning af betaling ognotering. Mindste tegningsbeløb er 100.000 kr. pr. tegningsblanket.Udbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vilmodtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Bestyrelsenforbeholder sig dog ret til, i tilfælde af overtegning, på Selskabetsvegne, at fastsætte en individuel tildeling på de enkelte ordrer uansetden indkomne ordremængde. Der foreligger ikke konkrete kriterier forreduktion i tilfælde af overtegning.Tegningsresultatet forventes offentliggjort den 9. oktober 2007 ogaktierne forventes afregnet den 11. oktober 2007 mod samtidig registreringi Værdipapircentralen. Første forventede noteringsdag er 18.oktober 2007.10 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S3. RisikofaktorerHistoriske risikofaktorerRisikoprofilen er pr. 1. januar 2005 kvantificeret til et maksimalt tab afegenkapital på 10% målt over en treårs investeringshorisont, som beskreveti kapitel 5. Fra Selskabets start indtil efteråret 2005 investeredeSelskabet udelukkende i danske obligationer. Fra 15. september 2005blev investeringsområdet udvidet til også at omfatte aktier på indtil70% af egenkapitalen på investeringstidspunktet. De viste historiskeafkast i nærværende afsnit er derfor opnået under andre investeringsgrænserend der nødvendigvis vil være gældende fremadrettet.Selskabets samlede risikoprofil skønnes af Manager at være uændret,idet summen af risici fra investering i aktier og obligationer samt anvendelseaf fremmedfinansiering historisk og fremadrettet vurderes at værepå samme niveau.Selskabets historiske risikofaktorer har været tæt forbundet med udviklingenpå de finansielle markeder. De risici, som relaterer sig til Selskabetsinvesterings- og finansieringsforhold kan vurderes individuelt, men hari fællesskab dannet en samlet risikoprofil og har haft betydning for Selskabetskursudsving. De enkelte elementer i Selskabets kursrisici og dermedresultatudvikling kan derfor opdeles i de nedenstående faktorer.I de efterfølgende historiske risikomålinger indgår nævnte risikofaktorer.De viste risikobeskrivelser på de følgende sider er derfor udtryk forsummen af samtlige investerings- og finansieringsbeslutninger og giveret reelt billede af den faktisk målte historiske kursrisiko.Risici kan måles på forskellige måder, og derfor tages der udgangspunkti følgende metoder:1. Historisk målt risiko ud fra standardafvigelser2. Historisk tabsfrekvens3. Worst og best caseMålingerne dækker årene fra 1999 til 1. september 2007, som samtidigindeholder flere opgangs- og nedgangsperioder på finansmarkederne,hvorfor perioden efter Managers opfattelse må siges at være dækkendefor en reel risikobeskrivelse.FaktorBeskrivelseRenterisiko har betydning for obligationsinvesteringer, og dækker over forskydninger i rentestrukturen. En obligation med en lang løbetid harRenterisikoen større renterisiko end en obligation med en kort løbetid. Ved generelle rentestigninger eller rentefald har den valgte renterisiko derfor storbetydning for obligationsafkastet.Kreditrisiko dækker over den risiko der er for, at udstederen af en given obligation ikke kan honorere sine forpligtelser, eller at modparten i enKreditrisikogiven transaktion ikke kan overholde de aftalte afviklingsvilkår. Finansmarkedernes vurdering af kreditrisici er ikke konstant, men ændrer sigover tid og har haft betydning for eksempelvis forholdet mellem danske stats- og realkreditobligationer.Aktierisiko dækker over de risici der er forbundet med investering i danske og udenlandske aktier. Dels er der en generel markedsrisiko vedAktierisikoValutarisikoFremmed finansieringLåne omkostningat investere i aktier, men kursudviklingen på aktier inden for en enkelt sektor eller geografisk område svinger normalt mere end det generelleaktiemarked. Derfor kan en over- eller undervægtning af sektorer/geografiske områder få stor betydning for aktieafkastet.Valutarisiko dækker over de situationer, hvor der investeres i udenlandske aktier eller der optages lån i en anden valuta end danske kroner. Kursudsvingpå valutaer er generelt meget differentieret, hvorfor nettoeksponeringen i hver valuta har stor betydning for den samlede valutarisiko.Selskabet har mulighed for at optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Det har derfor betydning for Selskabets risiko, hvor meget låneadgangenudnyttes, hvad låneprovenuet investeres i, og hvor store kursudsving der er på de finansielle markeder.Selskabets låneomkostninger ændrer sig over tid og består af flere elementer. Dels er der de direkte renteudgifter som Selskabet betaler tillångiver. Dertil kommer valutakursbevægelser på de lån som ikke er i danske kroner.Børsprospekt september 2007 / 11


Formuepleje Pareto A/S3. RisikofaktorerHistorisk målt risikoDen fremherskende metode til kvantificering af Selskabets risikoprofiler Value-at-Risk (VaR), som Manager benytter sig af og styrer efter. VaRer en måde at måle risici på og bruges til statistisk beregning af detmaksimale kurstab, der med en valgt sandsynlighed kan forventes indenfor en given tidshorisont. Metoden bag VaR går ud på at kombinererisikoen på de finansielle positioner i Selskabet med et skøn over, hvormeget markedskurserne typisk svinger.For investor er måling af kursrisikoen derfor essentiel i vurderingen af,hvor risikofyldt en investering er. Den gængse metode til at måle ændringeni afkastet er standardafvigelsen på de månedlige afkast. Standardafvigelsener den vigtigste parameter i VaR, og en lav standardafvigelseer udtryk for lav variation i afkastet, mens en høj standardafvigelseer udtryk for en stor variation i afkastet, og dermed større kursudsving.FT World verdensaktieindekset er et udbredt og anerkendt benchmarkog her anvendt som sammenligningsgrundlag, idet indekset af Managerbetragtes som retvisende for verdens aktiemarkeder og således kanrepræsentere en global aktieportefølje. Grafisk kan det illustreres ved deseneste års standardafvigelser i Selskabet og verdensaktieindekset.Gennemsnitligt har risikoen (kursudsvingene) i Selskabet over tid værettæt på risikoen i verdensaktieindekset, her vist som Financial TimesWorld aktieindeks omregnet til DKK. Der har med andre ord ikke væreten markant anderledes risiko i Formuepleje Pareto A/S end aktier generelt– målt ved standardafvigelser. Selskabet har siden 1/1 2005 defineretsin risikoprofil som, at det maksimale kurstab på egenkapitalen meden tre-års investeringshorisont med 90% sikkerhed ikke vil overstige10%. Testes denne nye risikobetegnelse på de samme tal for henholdsvisSelskabet og FT World i DKK fås følgende billede:Risikoen i Selskabet fastlægges via langsigtede udsving på de finansiellemarkeder målt som standardafvigelser på aktier, obligationer og valuta.Bestyrelsen har siden Selskabets start haft som et accepteret mål forrisikoniveauet i Selskabet, at den samlede risiko (her defineret som Selskabetsrisiko ved investeringer samt brug af fremmedfinansiering) overtid kan være på niveau med FT World i DKK eller op til 10 procentpointover målt som standardafvigelser.Fra dårligste til bedste afkast3 års afkast100%75%50%25%Formuepleje Pareto 3 års inv.0%30%StandardafvigelserFormuepleje ParetoFT World-25%-50%FT World 3 års inv.20%-75%1 10 20 30 40 50 60 63Dårligste Observationsnummer – perioden 1995 - 1. september 2007 Bedste15%10%uuDer er taget udgangspunkt i rullende 3-års investeringsperioder indtil 1. september 2007.Selskabet har på intet tidspunkt siden 1999 overskredet risikomålsætningen. Det dårligste3-årsafkast blev en gevinst på 25%, mens FT World i DKK i den dårligste 3-års periode isamme måleperiode fik et tab på over 50%.5%0%2000 2001 2002 2003 20042005 2006 2007uu Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formuepleje Pareto A/S.Grafen viser de årlige gennemsnit for standardafvigelser for henholdsvis FormueplejePareto A/S og det meget brede aktieverdensindeks indtil 1. september 2007.Som anført er VaR et betydeligt og væsentligt redskab til kontinuerligtat overvåge og styre Selskabets risikoprofil. På samme tid skal detnævnes, at VaR ikke fortæller den fulde sandhed om risiko. Det skyldesdels, at beregningen foretages på grundlag af historiske tal, og delssiger VaR ikke noget om tab under ekstremt negative markedsforhold.Som supplement til standardafvigelserne vises derfor andre risikomålsåsom historisk tabsfrekvens og worst-case ved alternative investeringshorisonter.12 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SHistorisk tabsfrekvensI den finansielle verden måles risiko som nævnt ovenfor ved brug afstandardafvigelser. Standardafvigelser er nyttige til professionelt brug,men andre metoder er mere forståelige – for eksempel den empiriskerisiko for tab på en investering over forskellige tidsperioder.I grafen nedenfor vises tabsfrekvensen på forskellige tidshorisonter i periodenfra 1999 til 1. september 2007.Selskabet indtil efteråret 2005 udelukkende har anvendt obligationeri investeringspolitikken. Risikosammenligningen til FT World er dog intakt,idet Selskabet i alle årene har haft en teoretisk risiko på niveaumed aktier.Den historiske frekvens, hvormed Selskabet har genereret tab, må dogikke opfattes som en garanti, men bør alene betragtes som den empiriskerisiko for tabsfrekvens på forskellige tidshorisonter.Tabsfrekvens for perioden 1999 - 1. september 2007Investeringshorisont Formuepleje Pareto FT World i DKK1 år5%39%Worst og best caseWorst case viser det absolut dårligste målte afkast ved en investering, ogkan sammen med andre risikobegreber som standardafvigelser og tabsfrekvenservære et supplement til at beskrive Selskabets risiko niveau.2 år3 år0%4%47%57%Worst case 1999 - 1. september 2007Afkast100%80%Formuepleje Pareto60%5 år0%69%40%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%Tab – hvor tit20%0%uuKilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formuepleje Pareto A/S.Grafen viser den faktisk historiske målte tabsfrekvens på 1, 2, 3 og 5 års tidshorisonter.-20%-40%FT WorldMålingerne foretages måned for måned – eksempelvis måles 1-års investeringshorisontersom løbende 12 måneders investeringer, hvor førsteperiode er fra juli 1999 til juli 2000, herefter fra august 1999 til august2000 osv. Derefter tælles, hvor mange 12 mdrs. perioder der har givettab i forhold til det totale antal rullende 12 mdrs. perioder fra juli 1999til 1. september 2007. Den gode investering er kendetegnet ved, attabsfrekvensen falder markant over længere tidshorisonter – samtidigmed, at der fastholdes en attraktiv afkastmulighed. Som det ses, harSelskabet haft en markant lavere tabsfrekvens end verdensaktieindekset.Målt på både 3 og 5 års investeringsperioder har investorer i Selskabetoverhovedet ikke haft underskud.Selvom Selskabet i årenes løb har anvendt fremmedkapital og dermedhaft en soliditet under 100, har det ikke givet sig udslag i en øget tabsfrekvens.Årsagen er blandt andet, at aktier, obligationer og valuta ikkesvinger i samme takt på samme tidspunkt, hvilket Selskabet kan dragenytte af i den løbende risiko- og porteføljestyring. Det bemærkes, at-60%1 år 2 år 3 år4 år5 årInvesteringshorisontuu Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formuepleje Pareto A/S.Grafen viser de dårligste afkast på forskellige tidshorisonter i perioden 1999 til 1. september2007.Selskabet har ikke siden start på nogen målt investeringshorisont haftet dårligere ”worst case” afkast end ”worst case” for verdensaktieindekset.Ligesom risikostyringen i Selskabet baseres på langsigtede prognoserfor kursudsving på de finansielle markeder, bør en investeringi Selskabet også anlægges udfra en flerårig investeringshorisont. Detskyldes bl.a., at worst case sjældent indtræffer og samtidig heller ikkefortæller om de afkast en investering har givet. Derfor er det vigtigtogså at se på best case.Børsprospekt september 2007 / 13


Formuepleje Pareto A/S3. RisikofaktorerBest case illustrerer de højeste afkast, som en investering har givet. Igenmåles investeringsresultatet på forskellige tidsperioder, og i kombinationmed worst case giver det et helhedsindtryk af de historiske afkast.Best case 1999 - 1. september 2007Afkast140%Formuepleje Pareto120%100%80%60%FT World40%20%0%1 år 2 år 3 år4 år5 årInvesteringshorisontuu Kilde: Bloomberg og årsrapporter fra Formuepleje Pareto A/S.Grafen viser de bedste historiske afkast på forskellige tidshorisonter i perioden 1999 til 1.september 2007.Målt på ”best case” har Selskabet på alle målte investeringshorisonteropnået et højere afkast end verdensaktieindekset FT World. Det skalsamtidig pointeres, at de opnåede resultater i Selskabet er efter omkostningerog selskabsskat, mens afkastlinien for verdensaktieindekseter før omkostninger og før skattemæssige konsekvenser.Risici i forbindelse med investeringsstrategiSelskabets investeringsstrategi indebærer risici relateret til udviklingenpå rente-, aktie,- valuta- og kreditmarkedet. Herudover er der risici forbundetmed anvendelse af finansielle instrumenter. Generelt gælderdesuden, at alle transaktioner på de finansielle markeder er behæftedemed afviklingsrisiko.hvor meget afkastene for de enkelte aktiver og passiver kan forventesat variere i løbet af et år. Der tages udgangspunkt i den forventedeporteføljesammensætning, og de forventede afkast der er beskrevetfor de øvrige aktiver og passiver. Konsekvensberegningerne er ikkeudtømmende, men eksempler på den skønnede værdiudvikling underde forudsætninger som beskrives i afsnittet. De konkrete forudsætningerfor at antage et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter),et obligationsafkast på 4,5% p.a. og en finansieringsrente inkl.valutakursbevægelser på 3,0% p.a., bygger på analyse og valuering afden forventede markedsudvikling og er således udtryk for forventedenormaliserede niveauer den kommende tid. For aktieafkastet gælder atindtjeningsvæksten for de globale aktiemarkeder forventes i niveauet8%. Hertil lægges 2% i forventet udbyttebetaling. Forventningen til obligationsafkastettager udgangspunkt i niveauet for de toneangivenderenter, hvor den 10-årige danske rente befinder sig i niveauet 4,5%.Forventningen til finansieringsrenten inkl. valutakursbevægelser, tagerudgangspunkt i 1-månedsrenten i Schweiz på 2,5% p.a. samt i Eurolandpå 4,0%. Da Selskabets strategiske finansiering foregår via CHF ogEUR, anses niveauet 3,0%, som værende realistisk. Selve vurderingenog alle forudsætninger for vurderingen er behæftet med usikkerhed,hvor den faktiske udvikling vil kunne vise sig at afvige fra de vurderingerder danner baggrund for Selskabets dispositioner. Sker dette, kan detikke udelukkes, at resultaterne af dispositionerne ikke modsvarer denværdiudvikling som beskrives i det efterfølgende afsnit.RenterisikoSærligt Selskabets obligationsinvesteringer og finansieringsomkostningerpåvirkes af udsving i renterne. På nuværende tidspunkt, hvorrenterne i historisk sammenligning er lave, er et stigende renteniveauderfor en betydende risikofaktor.For obligationsinvesteringerne er renterisikoen dels knyttet til det generellerenteniveau dels til renteudviklingen for de specifikke obligationeri Selskabets portefølje.Anvendelse af fremmedkapital, bestående af variabelt forrentede ståendelån i EUR, CHF og andre valutaer, bidrager desuden med en yderligererisikodimension i forhold til en isoleret anvendelse af egenkapital.I nærværende afsnit om risici i forbindelse med investeringsstrategi,bliver konsekvenserne for Selskabets værdiudvikling ved forskellige afkastniveauerfor de enkelte aktiver og passiver analyseret. De valgteafkastniveauer vurderes af Manager at udgøre et retvisende billede af,Selskabets samlede afkast er således i stor udstrækning påvirket af udsvingi obligationsafkastene.Nedenstående figur viser den forventede udvikling af en 100 kr. investeringi Selskabet, før skat og omkostninger, givet forskellige 12 måneders afkastpå Selskabets obligationsportefølje som angivet ved de sorte punkter. Resultaterneer sammenholdt med udviklingen i de forventede medianafkastsamt et 80% konfidensinterval for et best og worst case scenarium.14 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SForventet værdiudvikling ved variation i obligationsafkastetsammenholdt med forventet medianafkastKr.16015014013012011010090800 3 6uu Kilde: Egen tilvirkning.Obligationsafkast20%15%10%5%0%-5%-10%-15%9 12 15Note: Værdiudviklingen er i følsomhedsanalysen beregnet før skat og omkostninger18Forventet best caseForventet medianafkastForventet worst case21 24Måneder40%30%20%10%0%-10%-20%Obligationsafkastets effekt på egenkapitalforrentningen20%-15%Obligationsafkast i SelskabetEgenkapitalforrentning iFormuepleje Paretouu Kilde: Egen tilvirkning.Note: Egenkapitalforrentningen i følsomhedsanalysen er beregnet før skat og omkostningerDet faktiske historiske afkast på obligationsinvesteringerne har i Selskabetslevetid ligget mellem 2,6% og 11,2% i Selskabet.30%-16%Følsomhed for obligationsafkastetI ovenstående konsekvensberegning for værdiudviklingen er der tagetudgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapitaludvidelsen, hvor 65%af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Der er antaget etaktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter), og en finansieringsrenteinkl. valutakursbevægelser på 3,0% p.a. Anvendelsen af fremmedkapitaler med denne aktivfordeling 1 gange egenkapitalenMedianafkastetMedianafkastet tager udgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapi-14%12%10%8%6%4%2%Afkast af obligationsporteføljen i Formuepleje ParetoA/S sammenlignetmed JP Morgans 1) danske obligationsindeks, 1. juli 1999 - 30. juni 2006Obligationsporteføljen i Formuepleje ParetoJP Morgans danske obligationsindeksGns. p.a. afkast obligationsporteføljeni Formuepleje Paretotaludvidelsen. Anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfor-0%deling 1 gange egenkapitalen. Der er antaget et aktieafkast på 10%p.a. (inkl. aktieudbytter), et obligationsafkast på 4,5% p.a. og en finansieringsrenteinkl. valutakursbevægelser på 3,0% p.a.-2%-4%1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/042004/05 2005/06Såfremt obligationer giver et afkast mellem -15% og +20%, vil Selskabetrealisere en egenkapitalforrentning på mellem -16% og 30% underforudsætning af, at Selskabet realiserer et aktieafkast på 10% p.a. (inkl.aktieudbytter), og en effektiv finansieringsrente (inkl. valutakursbevægelser)på 3,0% p.a.uuNote: Det gennemsnitlige årlige afkast af obligationsporteføljen i Formuepleje Pareto A/Sudgjorde i perioden 5,8%.Kilde: Bloomberg og reviderede årsregnskaber Formuepleje Pareto A/S.1) J. P. Morgans danske obligationsindeks er et indeks, som består af en kurv af ledendedanske statsobligationer. J. P. Morgans danske obligationsindeks er således efter Managersopfattelse retvisende som markedsportefølje for udviklingen i afkast såvel som risiko på detdanske obligationsmarked.Udover markedsrisikoen er risikoen i Selskabets obligationsporteføljeknyttet til valget af enkeltobligationer, når porteføljen sammensættes.Børsprospekt september 2007 / 15


Formuepleje Pareto A/S3. RisikofaktorerFinansieringsrisikoSelskabet har renterisiko på lånesiden, idet udviklingen i den korte rentepåvirker Selskabets direkte finansieringsomkostninger. Da Selskabetoptager lån i andre valutaer end danske kroner, relaterer den størsterisikofaktor på lånesiden sig til valutakursudsving på lånene. Summenaf den direkte finansieringsomkostning – renten – og den indirekte finansieringsomkostning– valutakursbevægelsen – angiver Selskabetseffektive finansieringsomkostning. Den effektive årlige finansieringsomkostningkan være både positiv og negativ, hvor en negativ effektivfinansieringsrente er udtryk for et samlet kursfald på lånevalutaen, somer indtægtsgivende for Selskabet.Selskabets samlede afkast er i stor udstrækning påvirket af udsving iden effektive finansieringsomkostning. Nedenstående figur viser denforventede udvikling af en 100 kr. investering i Selskabet, før skatog omkostninger, givet forskellige et-års omkostninger på Selskabetsfinansiering. Resultaterne er sammenholdt med det forventede medianafkastsamt et 80% konfidensinterval for et best og worst casescenarium.Forventet værdiudvikling ved variation i den effektive finansieringsrentesammenholdt med forventet medianafkastKr.150140Effektiv finansieringsrente130Forventet best caseFølsomhed for effektiv finansieringsrenteI ovenstående konsekvensberegning for værdiudviklingen er der tagetudgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapitaludvidelsen, hvor 65%af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Anvendelsen affremmedkapital er med denne aktivfordeling 1 gange egenkapitalen.Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter) og etobligationsafkast på 4,5% p.a.MedianafkastetMedianafkastet tager udgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapitaludvidelsen,hvor 65% af aktiverne er placeret i obligationer og 35%i aktier. Anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfordeling 1gange egenkapitalen. Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl.aktieudbytter), et obligationsafkast på 4,5% p.a. og en finansieringsrenteinkl. valutakursbevægelser på 3,0% p.a.Såfremt den effektive finansieringsrente er 12% og -9%, vil Selskabetrealisere en egenkapitalforrentning på mellem 1% og 22% under forudsætningaf, at Selskabet realiserer et aktieafkast på 10% p.a. (inkl.aktieudbytter), og et obligationsafkast på 4,5% p.a.Den effektive finansieringsrentes effekt på egenkapitalforrentningen25%20%15%10%22%12011010090-9%-6%-3%0%3%6%9%12%Forventet medianafkastForventet worst case5%0%-5%-10%-15%12%-9%Den effektive finansieringsrente1%Egenkapitalforrentning iFormuepleje Pareto800 3 69 12 151821 24MånederuuKilde: Egen tilvirkning.Note: Egenkapitalforrentningen i følsomhedsanalysen er beregnet før skat og omkostningeruuKilde: Egen tilvirkning.Note: Værdiudviklingen er i følsomhedsanalysen beregnet før skat og omkostningeBemærk at en negativ effektiv finansieringsrente er udtryk for kursfald på lånevalutaen,hvilket er indtægtsgivende for Selskabet.Bemærk at en negativ effektiv finansieringsrente er udtryk for kursfaldpå lånevalutaen, hvilket bidrager positivt til Selskabets egenkapitalforrentning.Selskabets faktiske effektive finansieringsomkostning har i Selskabetslevetid ligget mellem -7,5% (indtægt) og 6,0% (udgift).16 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S8%6%4%2%Effektiv finansieringsrente i Formuepleje Pareto A/S1. juli 1999 - 30. juni 2006Gns.Forventet værdiudvikling ved variation i aktieafkast sammenholdtmed forventet medianafkastKr.160150Aktieafkast14050%Forventet best case0%-2%13012040%30%20%Forventet medianafkast-4%-6%-8%1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04uu Kilde: Årsrapporter fra Formuepleje Pareto A/S.2004/052005/06Note: Den gennemsnitlige årlige effektive finansieringsrente i Formuepleje Pareto A/Sudgjorde i perioden 1,3%.Kilde: Årsrapporter fra Formuepleje Pareto A/S.11010090800 3 610%0%-10%-20%-30%9 12 1521 24Månederuu Kilde: Egen tilvirkning.Note: Værdiudviklingen er i følsomhedsanalysen beregnet før skat og omkostninger18Forventet worst caseSom tidligere beskrevet er en stor del af risikoen ved den effektive finansieringsrenteknyttet til udsving i valutakurser, i det omfang Selskabetsfinansiering ikke er i DKK. For uddybning af Selskabets samlede valutarisicihenvises til afsnittet herom.AktierisikoAktierisikoen i Selskabet er dels knyttet til den generelle markedsrisikodels til de specifikke aktier, som udvælges til Selskabets aktieportefølje.Nedenstående figur viser den forventede udvikling af en 100 kr. investeringi Selskabet, før skat og omkostninger, givet forskellige et-års afkastpå Selskabets aktieportefølje. Resultaterne er sammenholdt med detforventede medianafkast samt et 80% konfidensinterval for et best ogworst case scenarium.Følsomhed for aktieafkastetI ovenstående konsekvensberegning for værdiudviklingen er der tagetudgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapitaludvidelsen, hvor 65%af aktiverne er placeret i obligationer og 35% i aktier. Anvendelsen affremmedkapital er med denne aktivfordeling 1 gange egenkapitalen.Der er antaget et obligationsafkast på 4,5% p.a. og en effektiv finansieringsrente(inkl. valutakursbevægelser) på 3,0% p.a.MedianafkastetMedianafkastet tager udgangspunkt i Selskabets portefølje efter kapitaludvidelsen,hvor 65% af aktiverne er placeret i obligationer og 35%i aktier. Anvendelsen af fremmedkapital er med denne aktivfordeling 1gange egenkapitalen. Der er antaget et aktieafkast på 10% p.a. (inkl.aktieudbytter), et obligationsafkast på 4,5% p.a. og en finansieringsrenteinkl. valutakursbevægelser på 3,0% p.a.Såfremt aktier giver et afkast mellem -30% og +50%, vil Selskabet realisereen egenkapitalforrentning på mellem -18% og 38% under forudsætningaf, at Selskabet realiserer et obligationsafkast på 4,5% p.a., ogen effektiv finansieringsrente (inkl. valutakursbevægelser) på 3,0% p.a.Børsprospekt september 2007 / 17


Formuepleje Pareto A/S3. RisikofaktorerAktieafkastets effekt på egenkapitalforrentningen60%40%50%20%38%Estimering af investors samlede forventede risiko i SelskabetI afsnit 3 er Selskabets historiske risiko belyst bl.a. ved hjælp af historiskVaR og historisk tabsfrekvensanalyse. Svagheden ved en sådan analyseer naturligvis, at det ikke kan antages, at Selskabets historiske risiko errepræsentativ for den fremtidige risiko.0%-20%-40%uu Kilde: Egen tilvirkning.-30%Afkast i Selskabets aktieportefølje-18%Egenkapitalforrentning iFormuepleje ParetoNote: Egenkapitalforrentningen i følsomhedsanalysen er beregnet før skat og omkostningerFor at belyse den fremadrettede risiko i Selskabet estimeres her mål forden forventede VaR. Dette gøres ved hjælp af et omfattende datainput,som kortlægger samvariationerne i kursudsvingene mellem alle de afSelskabet anvendte aktiver og passiver i kombination. Denne metode– også kaldet ”delta normal”-metoden – bygger på den væsentligeforudsætning, at afkastene på de finansielle aktiver og passiver – dvs.aktier, obligationer og valuta – følger en bestemt statistisk fordeling –den såkaldte normalfordeling.Selskabet udvidede først i efteråret 2005 investeringsområdet til også atomfatte aktier, hvorfor der ikke kan oplyses historiske aktieafkast.ValutarisikoSelskabets valutarisiko relaterer sig til investeringer i udenlandske aktiverog derivater samt optagelse af lån i anden valuta end danske kroner.Selskabets valutarisiko skal ses samlet – ud fra nettopositionen – hvoraktiver og passiver modregnes. Køb af udenlandske aktier og et lån aftilsvarende størrelse i samme valuta indeholder således ingen valutarisiko.Selskabet har dog normalt positiv eksponering fra aktivsiden (udenlandskeaktier) og negativ eksponering i diverse lånevalutaer på passivsiden.Risiciene på valuta relaterer sig derfor primært til Selskabets effektivefinansieringsomkostning som beskrevet ovenfor og valutaeksponeringenpå de udenlandske aktiebeholdninger. En uddybning af Selskabetshåndtering af valutarisici på aktiebeholdningen findes i efterfølgendeafsnit om ”Finansielle instrumenter og risici”.Som belyst tidligere i afsnittet er risiko målt ved standardafvigelserikke konstant over tid. Tilsvarende er samvariationen i afkastet mellemeksempelvis en investering i globale aktier og et lån i CHF hellerikke konstant over tid. Det mest retvisende og tilgængelige mål for denfremadrettede samvariation mellem alle Selskabets aktiv- og passivtyperer derfor at anvende historiske data, som strækker sig over en langperiode.I dette tilfælde anvendes derfor den ”sande” varians-kovarians-matricefor afkastet de seneste 10 år mellem globale aktier, danske obligationersamt de effektive finansieringsrenter på de respektive valutaer, der anvendesi finansieringen.Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et medianafkast for aktierpå 10% p.a. (inkl. aktieudbytter), et obligationsafkast på 4,5% p.a. ogen finansieringsrente inkl. valutakursbevægelser på 3,0% p.a. Ligeledeser 65% af aktiverne placeret i obligationer og 35% i aktier og anvendelsenaf fremmedkapital er med denne aktivfordeling 1 gange egenkapitalen.I udregningen af porteføljens samlede afkast er indeholdt alleomkostninger og selskabsskat.18 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SDe angivne beløb for VaR er baseret på en investering på kr. 100 i dagog kan fortolkes som følgende:uu Med 90% sandsynlighed vil det maksimale egenkapitaltab ved en100 kr.’s investering i Formuepleje Pareto A/S være 12,78 kr. på 1 år.uu Såfremt investeringshorisonten er 5 år eller derover, vil en 100 kr’sinvestering med 90% sandsynlighed give et maksimalt underskudpå kr. 0,89.uu Har man som investor en 7-årig investeringshorisont fortællermodellen, at der er 90% sandsynlighed for at få afkast på 13,89kr. eller derover. Samtidig er der 10% sandsynlighed for at få etafkast på 13,89 kr. eller derunder.VaR-modellens resultater fordelt på investeringshorisontSamtidig ses det, at for hver given investeringshorisont (1, 3, 5 eller7 år) øges den forventede maksimale tabsmulighed i takt med, atsikker heden ved udfaldet øges. Med andre ord: vil man som investormed næsten 100% sikkerhed vide, hvad det maksimalt mulige tab er,er dette tab større end hvis man kan nøjes med 95% sikkerhed forudfaldet.Finansielle instrumenter og risiciSelskabet kan benytte finansielle instrumenter (terminsforretninger, futuresog optioner). Finansielle instrumenter kan benyttes som afdækningaf en given risiko, men kan også anvendes som alternativ til en direkteinvestering i det underliggende aktiv. En investering via finansielleinstrumenter frem for det underliggende aktiv kan være hensigtsmæssigi den taktiske styring, da det kan være hurtigere at implementereog i visse tilfælde behæftet med lavere omkostningerfor Selskabet.SandsynlighedInvesteringshorisontSåfremt der anvendes finansielle futures medgår kursværdien1 år 3 år 5 år 7 år 10 åraf de underliggende aktiver i investeringsram-men for Selskabet. Anvendelse af finansielle instrumenter90,00% -12,78 -10,55 -0,89 13,89 45,21medfører derfor ikke en større eksponering end den95,00% -18,70 -20,80 -14,13 -1,77 26,49 direkte investering i det underliggende aktiv.97,50% -23,66 -29,39 -25,22 -14,89 10,80Købte optioner påfører ikke Selskabet nogen tabsrisiko,udover den optionspræmie der betales ved indgåelseVaR-modellens resultater kan ligeledes illustreres grafisk. Som det ses affiguren, aftager de forventede maksimale tabsmuligheder, des længereaf købet. Ved Selskabets anvendelse af solgte optioner, vil hovedstolenikke overstige værdien af den underliggende portefølje.investeringshorisonten er.Herudover anvendes valutaterminsforretninger til afdækning/reduktionResultat, fordelt på investeringshorisont og sikkerhed i udsagnetaf valutarisikoen på de udenlandske aktieinvesteringer. Forventes detResultat i % af investeret beløbeksempelvis, at USD vil falde i værdi, har Selskabet mulighed for – via20%15%7 årsalg af USD/DKK på termin – at sikre, at den amerikanske aktieinvestering10%ikke påvirkes negativt af et USD fald.5%0% 5 årDet afgørende ved risiciene i anvendelsen af finansielle instrumenter-5%-10%er instrumenternes underliggende aktiver, som påvirker værdien af det3 år-15%pågældende instrument.-20% 1 år-25%Med andre ord, skal risikoen på finansielle instrumenter ses som en-30%-35%integreret del af aktie-, rente-, valutakurs-, afviklings- og modpartsrisikoen.90% 92,5%95%97,5%100%Sikkerhed i udsagnet om resultatuuKilde: Egen tilvirkning.Børsprospekt september 2007 / 19


Formuepleje Pareto A/S3. RisikofaktorerKreditrisikoAlle Selskabets fordringer indeholder et element af kreditrisiko, i detomfang udstederen af fordringen ikke er i stand til at honorere sineforpligtigelser. Selskabets kreditrisiko er derfor knyttet til samtlige obligationerog obligationstyper som Selskabet måtte have i sin portefølje,såsom stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer. Da Selskabets obligationsbeholdningbestår af danske realkreditobligationer, må kreditrisikoenanses som værende meget lav – om end tilstede.Afviklings- og modpartsrisikoSelskabets transaktioner vil primært foregå gennem Selskabets depotbank,Jyske Bank A/S. Afviklings- og modpartsrisiciene vil primært værerelateret og begrænset til Jyske Bank A/S. I tilfælde af, at transaktionerindgås med andre modparter eller Selskabet skifter depotbank, vil SelskabetsManager nøje have vurderet afviklings- og modpartsrisiciene.Andre risiciSelskabets finansieringDa Selskabet – for at kunne gennemføre investeringsstrategien medskalering af den optimale lavrisikoportefølje – altid vil anvende fremmedfinansiering,er det vigtigt, at Selskabet har sikret sig løbende finansieringsmuligheder– både på kort og langt sigt.Jyske Bank A/S har stillet kreditfaciliteter på ca. DKK 1.500 mio. til rådighedfor Selskabet. Aftalerne er indgået på sædvanlige markedsvilkår.Ledelsen vurderer, at Selskabets arbejdskapital, inklusiv kreditfaciliteter,likviditet fra driften og nettoprovenuet fra kapitalforhøjelsen, vil væretilstrækkelig til at finansiere Selskabets planlagte investeringsplaner ogkapitalbehov i mindst de kommende 12 måneder. Ledelsens vurderingaf arbejdskapitalen er uafhængig af, hvor mange nye aktier der tegnes,idet investeringsplanerne er fleksible i henhold til Selskabets investeringsstrategiog derfor altid kan justeres i forhold til udfaldet af kapitalforhøjelsen.Selskabet har i hele sin levetid aldrig haft problemer med at fremskaffeden fornødne finansiering, og Selskabet har siden stiftelsen i 1999 kunanvendt 2 bankforbindelser til finansiering.KursdannelseSelskabet har indgået market-makeraftale med Jyske Bank A/S, som viaaftalen har forpligtet sig til at stille priser i Selskabets aktier med et kursspreadpå normalt ikke over 2% mellem købs- og salgspris. HverkenSelskabet eller Manager er forpligtet til at stille priser i Selskabets aktier,ligesom der ingen juridiske indløsningsforpligtelser foreligger.Niveauet for kursdannelsen vil som altid styres af udbud og efterspørgsel.Der gives af samme grund ingen sikkerhed for, at markedskursensvarer til indre værdi, eller at investorer altid kan handle aktier i Selskabettil kurser omkring indre værdi. Kursen på aktierne i Selskabet prissættesud fra Selskabets underliggende værdier. Da Selskabets aktiver består aflikvide, børsnoterede værdipapirer og passiverne er anfordringsgæld, erfondsbørsernes markedskurser det naturlige omdrejningspunkt for beregningaf Selskabets værdifastsættelse. Selskabets bestyrelse finder detderfor naturligt at tilstræbe en god sammenhæng mellem børskursenog Selskabets underliggende værdier.Ved force majeure lignende forhold på de finansielle markeder, somfølge af naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, ændringer i aktieselskabs-eller skattelovgivning til ugunst for Selskabet, terror, strejker,finanskriser o. lign. forbeholder Market-Maker sig ret til at ændre købsogsalgsbetingelserne eller i korte perioder at suspendere prisstillelsen.Market-maker-aftalen fremgår af kapitel 15.Operationel risikoStyring og overvågning af Selskabets investerings- og finansieringsaktiviteterforetages i IT-systemer. Det medfører en operationel risiko for,at systemerne kan være ude af drift som følge af IT-nedbrud, forkertbetjening af systemerne, forkert eller mangelfuldt datainput, fejl i opdateringm.m.Skulle Selskabets egenkapitalvækst betinge en markant stigning i kreditbehovet,som Selskabets nuværende hovedbankforbindelse ikke kaneller ønsker at opfylde, har Selskabet kontakt til flere danske og udenlandskepengeinstitutter, der har tilkendegivet, at man er interessereti at stille kredit til rådighed på vilkår, der er på linie med Selskabetsnuværende forretningsbetingelser.BemandingsrisikoSom følge af den indgåede aftale med Manager om forvaltning af Selskabetsmidler, er Selskabet afhængig af, at Manager til enhver tid harde fornødne ressourcer og kompetencer til at opfylde managementaftalensindhold.20 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S4. Forventninger til fremtidenSelskabets forventninger til den fremtidige udvikling er baseret på forudsætningerfor udviklingen på de finansielle markeder som Selskabetinvesteringsmæssigt og lånemæssigt bevæger sig inden for.Forventningerne er derfor behæftet med usikkerhed, hvor den faktiskeudvikling vil kunne vise sig at afvige fra Selskabets forventninger, somdanner baggrund for Selskabets dispositioner. Sker dette, kan det ikkeudelukkes, at resultaterne af dispositionerne ikke modsvarer de forventningersom Selskabet havde ved indgåelse af dispositionerne. For uddybningaf usikkerhed og risikofaktorer henvises til afsnittet herom.Afkastforventningerne tager udgangspunkt i et forventet medianafkastfor aktier på 10% p.a. (inkl. aktieudbytter), et obligationsafkastpå 4,5% p.a. og en finansieringsrente inkl. valutakursbevægelser på3,0% p.a.Disse forventninger tager dels udgangspunkt i Managers forventningertil udviklingen på de finansielle markeder den kommende tid, dels harde baggrund i Selskabets realiserede afkast for de forskellige aktivklasser.Forudsætninger for de forventede afkast er opstillet i Kapitel 3: Risikofakorer.Det er Selskabets forventning over en 5-årig periode at forrente egenkapitalenmed 45% efter omkostninger og selskabsskat.I nedenstående figur ses udviklingen i Selskabets indre værdi fra juli1999 og frem til 1. september 2007. Ledelsens forventning om et afkastpå 45% på 5 år indebærer, at indre værdi forventeligt i løbet af 5 år viludvikle sig omkring den viste linie for medianafkastet. Figuren illustrererligeledes forventet best- og worstcase, som er et 80% konfidensintervalomkring afkastmålet.Med baggrund i de seneste regnskabsår, har Selskabet i gennemsnit genereretet obligationsafkast på 5,8% p.a. og haft en finansieringsrentepå 1,3% p.a. Der henvises i øvrigt til Selskabets reviderede årsregnskaberfor perioden 1. juli 1999 - 30. juni 2006.Der kan forventes væsentlige afkastudsving fra år til år, hvorfor det anbefales,at investor har en investeringshorisont på minimum 3-5 år. Deårlige afkast må forventes at udvise udsving, som er på niveau medaktiebaserede investeringsforeninger. Dette skyldes flere forhold. Sammenlignetmed aktiebaserede investeringsforeninger har Selskabet:Kursudvikling350300KursBudgetBest caseForventet medianafkastMulighed for at investere i både aktier og obligationer, hvor mid-lerne løbende allokeres til de aktivtyper, som af Manager vurderesat give de bedste afkastmuligheder i forhold til risikoenMulighed for at investere maksimalt 70% af sin egenkapital iuuuuFormuepleje Paretobørsnoterede aktier250Worst caseEt bredere investeringsunivers som muliggør en fleksibel investeuuringsstrategi med fokus på at skabe et absolut positivt afkast200uuMulighed for brug af fremmedfinansiering150100VerdensindeksFT World (DKK)Det forventes, at Selskabet altid vil have investeringer i både aktier ogobligationer. I tilfælde af ekstreme markedssammenbrud, eller opståenaf finansielle bobler, kan dette dog fraviges.501999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011uuKilder: Bloomberg og årsrapporter for Formuepleje Pareto A/S.Børsprospekt september 2007 / 21


Formuepleje Pareto A/S4. Forventninger til fremtidenDet er Selskabets grundlæggende forventning, at den gennemsnitligelånerente er lavere end dét, der kan opnås i afkast på Selskabets investeringer.Omfanget af anvendelsen af fremmedkapital i Selskabet vil variere altefter, hvor attraktivt et afkast der forventes på de finansielle markeder.Fremmedfinansieringens størrelse vil således afhænge af investeringsfordelingenmellem aktier og obligationer. Kun på denne måde kan densamlede risiko i Selskabet styres optimalt.Aktuelt vurderer Manager aktiemarkedet attraktivt. Dette underbyggesblandt andet af at risikopræmien på aktier, som udtrykker det merafkast,investorerne kræver for at investere i aktier frem for obligationerer ganske høj, jf. nedenstående figur. Manager vurderer, at når dennerisikopræmie er høj, efterfølges dette af perioder, hvor aktiemarkedetgiver et højt afkast i forhold til obligationer. Risikopræmien udtrykkersåledes det forventede merafkast, som langsigtede investorer kan opnåpå aktier i forhold til obligationer.Historisk risikopræmie for globale aktier, 1991-20078%Irak krigDen aktuelle prisfastsættelse af aktier med et P/E niveau på omkring15 vurderes af Manager relativt billigt i forhold til alternativafkastet fraobligationer, der med en rente på ca. 4,5% handles til en P/E på ca. 22(1/0,045).Aktiemarkedets merafkast var historisk lavt omkring år 2000 – en periodekendetegnet ved et moderat renteniveau på 5-6% point mensamtidig ganske højt prisfastsatte globale aktiemarkeder. Dette gjordeobligationer mere attraktive i forhold til aktier. Omvendt er risikopræmiensteget støt siden ultimo 2000 og frem til kulminationen på pensionskassernestvangsudsalg af aktier og uroen i Irak i foråret 2003.På trods af stigende aktiekurser siden 2003 er risikopræmien fortsatganske høj. Baggrunden for dette er det faldende renteniveau og størreindtjening i virksomhederne. Alt andet lige tilsiger det en høj andel afaktier i forhold til obligationer i porteføljen.Selskabet forventer derfor at placere ca. 35% af investeringerne i aktiemarkedet,og ca. 65% i obligationsmarkedet, jvf. figuren på næste side.Med denne for Selskabet forholdsvis høje investeringsandel i aktiemarkedetvil anvendelsen af fremmedfinansiering samtidig være forholdsvislav.7%I tider, hvor afkastpotentialet på aktiemarkedet omvendt vurderes at6%5%4%Historisk gennemsnitIdagvære ringe i forhold til obligationsmarkedet, vil Selskabet kun investereen mindre andel i aktier og kun aktier med intakt afkastpotentiale. Idenne situation, hvor investeringerne altovervejende består af obligationer,vil Selskabet kunne tillade sig at anvende mere fremmedfinansie-3%ring, uden at det samlede risikoniveau ændrer sig.2%1%0%Aktieboblen91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07Selskabets soliditet vil derfor typisk ligge mellem 50% og 30%. Selskabethar, jf. vedtægterne, tilladelse til at have en soliditet på 20%.uuKilde: Egen tilvirkning.Note: Beregning af risikopræmien på det globale aktiemarked er baseret på en 3-trinsDiscounted Cash Flow- model. Estimaterne for cash flowet, der indgår i vores beregning,er baseret på markedets konsensusforventninger. Med baggrund heri beregner vi den tilenhver tid gældende kapitalomkostning (CAPM). Som risikofri rente anvender vi et vægtetgennemsnit af USA’s, Europas og Japans 10-årige statsobligation.22 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SIllustration af Selskabets aktiv- og passivsideAktiver i % af egenkapitalen600%100% af investeringerneer obligationer500%400%300%200%100%AktierObligationerAktuel strategi:35% af investeringerne er iaktier, 65% er obligationerForventninger til fremtidenDet er Selskabets målsætning at drive en langsigtet forvaltning af aktie-,obligations- og låneporteføljen. Særligt udvælgelse af aktier og obligationerforventes at bidrage til Selskabets resultater over tid, ligesomperioder med lave lånerenter og overvurderede valutakurser vil bidragepositivt.Budgetforecast på 12 mdrs. sigt eller for indeværende år er forbundetmed stor usikkerhed, da Selskabets indtjening er et spejl af markedsudviklingenpå de tre finansielle markeder – aktie-, obligations- ogvalutamarkederne.0%Passiver i % af egenkapitalen Egenkapital600%Ville medføre ensoliditet på ca. 20%.500%400%300%200%100%FremmedfinansieringMedfører ensoliditet på ca. 50%Da kortvarige markedsforudsigelser er ekstremt usikre, har Selskabetfra den 1/1 2005 etableret et absolut afkastmål på 45% efter omkostningerog selskabsskat målt over 5-års investeringsperioder. Siden Selskabetsstart er der realiseret en egenkapitalforrentning på ca. 113%over 5-årsperioder.Da Selskabets historiske afkast har været båret af en faldende rente ogda såvel inflation som realrenter i dag er lavere end i de forudgående år,er det ikke realistisk at opnå så høje afkast i fremtiden. Der budgetteresderfor med et realistisk absolut mål på 45% i afkast på 5 år. Absolutteafkastmål må ikke forveksles med en garanti.0%Aktier dyreAktier billigeuuKilde: Egen tilvirkning.Selskabet vil desuden have mulighed for at anvende finansielle instrumentersom futures og optioner. Disse instrumenter vil primært blivebrugt til taktisk at reducere Selskabets risiko. Derudover kan finansielleinstrumenter anvendes som alternativ til en tilsvarende investering i obligationer,hvis dette af Manager vurderes at være den optimale mådeat generere merafkast. Da investeringer via finansielle instrumenter tællermed i de samlede investeringsrammer, vil finansielle instrumentersamlet set ikke kunne anvendes til at øge risikoen ud over de fastsatteniveauer.Børsprospekt september 2007 / 23


Formuepleje Pareto A/S5. Formuepleje Pareto A/SSelskabets investeringsfilosofiInvesteringsstrategien i Selskabet bygger på tre idéer:1) Selskabet skal til hver en tid efter Managers vurdering anvendedet bedste fra porteføljeteorien2) Selskabet skal grundlæggende investere ud fra en lang tidshorisont3) Selskabet skal altid søge det højeste risikojusterede afkastSelskabets historie og performanceDisse tre grundtanker og den filosofi og strategi, der beskrives her iafsnittet har været fulgt disciplineret siden Selskabets start.Markowitz påviste, at man ved at kombinere en række investeringsaktivermed forskellige risiko- og afkast-karakteristika kan sammensætteen række semi-optimale værdipapirporteføljer, når man kender de enkelteaktivers samvariation. Ved at sammensætte en række af disse investeringsalternativerdannes det, økonomer kalder den efficiente rand.Rigtigt sammensat kan man således via Markowitz’ porteføljeteoriforbedre sit afkast/risikoforhold uanset hvilket risikoniveau, man sominvestor ønsker. Men man har ikke fået svaret på, hvilken af de mangesemioptimale porteføljer, der er dén optimale.Strategien har indtil efteråret 2005 været at investere i danske obligationerog herefter i en kombination af aktier og obligationer, der sikrer engrundportefølje med et samlet set lavt risikoniveau. Porteføljer karakteriseretaf lav risiko vil oftest indeholde en klar overvægt af obligationerog en mindre del aktier. Denne type lavrisikoporteføljer er udgangspunktetfor en valgfri skalering (gearing) af Selskabets investeringer,dog altid med en minimumssoliditet på 20%.Sammenhæng ml. afkast og risiko med indregnet fordel ved risikospredningAfkast100% aktierI 1995 indførte Manager risikostyringssystemet Value-at-Risk, som var udvikletaf den amerikanske investment bank, J.P.Morgan. Med dette systemkunne beregnes, hvor stor tabsrisiko der var påtaget på en given tidshorisont.En variant af dette system har siden starten styret skaleringen af Selskabetsinvesteringer. Resultatet har været et afkast på over 168% sidenog det største tab af egenkapital i et regnskabsår har været 8%.Baggrund for udvidelseBaseret på et koncept, der har givet en egenkapitalforrentning til aktionærernepå 168% (12,8% p.a.) efter omkostninger og selskabsskatsiden Selskabets start, har Selskabets bestyrelse fundet det naturligt atgive en større kreds af aktionærer mulighed for at investere i et gennemprøvetkoncept.Filosofien fra NobelpristagerneSelskabets investeringsfilosofi bygger primært på Nobelpristagerne iøkonomi, Harry Markowitz og James Tobin, og deres teorier om porteføljeoptimering.Det er almindelig antaget, at investorer med ønske omen relativt lav risiko primært bør investere i obligationer, og investorermed accept af højere risiko bør investere primært i aktier. Markowitz ogTobin beviste, at det er en fejlslutning.100% obligationerRisikouu Kilder:Markowitz, Harry M. (1952). Portfolio selection, Journal of Finance, 7 (1), 77-91.Sharpe, William F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of market equilibrium underconditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), 435-442.Tobin, James (1958) Liquidity preference as behaviour towards risk, The Review of EconomicStudies, 25, 65-86.Hvis alle investeringsaktiver bevæger sig synkront op og ned, vil afkastog risiko følges lineært ad som angivet ved den stiplede linje. Den stipledelinie angiver således afkast/risikoforholdet mellem aktier og obligationer,hvis der slet ingen risikospredningsfordel eksisterede. Men dakursudviklingen på aktier og obligationer ikke er synkrone, er det muligtat opnå en afkast/riskosammensætning som vist ved den buede kurve.24 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SDen optimale porteføljeJames Tobin fandt nøglen til at bestemme dén optimale portefølje vedat inddrage den såkaldte risikofrie rente. Den risikofrie rente forståessom et typisk bankindskud uden kursrisiko. Hvis man grafisk tegner enlinie med udgangspunkt i den risikofrie rente til den rammer Markowitz’efficiente rand, har man tangenten. Der, hvor tangenten rammerden efficiente rand, har vi dén optimale portefølje. Netop den optimaleportefølje giver det største merafkast pr. risikoenhed, normalt målt somstandardafvigelser (std). Det er også den portefølje, der har den højesteSharpe-ratio. Sharpe-ratioen er opkaldt efter Nobelpristageren WilliamF. Sharpe og er i dag det mest udbredte mål for, hvorvidt investor harfået ”betaling” for den påtagne risiko.Den optimale portefølje med skaleringAfkastFormuepleje Pareto A/SRisikofri rente100% obligationer100% aktierRisikoDen optimale porteføljeAfkast100% aktieruuKilder:Markowitz, Harry M. (1952). Portfolio selection, Journal of Finance, 7 (1), 77-91.Sharpe, William F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of market equilibrium underconditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), 435-442.Tobin, James (1958) Liquidity preference as behaviour towards risk, The Review of EconomicStudies, 25, 65-86.OptimumDer er kun én optimal portefølje, der hvor tangenten fra den risikofrierente skærer afkast/risiko-kurven (den efficiente rand). Alle investeringerpå tangenten er andre investeringer overlegne. Den optimale porteføljekan således skaleres ved at låne til den risikofrie rente i DKK.100% obligationerRisikouu Kilder:Markowitz, Harry M. (1952). Portfolio selection, Journal of Finance, 7 (1), 77-91.Sharpe, William F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of market equilibrium underconditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), 435-442.Tobin, James (1958) Liquidity preference as behaviour towards risk, The Review of EconomicStudies, 25, 65-86.Tangentporteføljen via skaleringDen optimale portefølje er oftest en portefølje med en relativt lav risikoog den optimale portefølje kan derfor kun tilfredsstille investorer meden relativ lav afkastforventning. Men Tobins tangent har – udover atkunne bestemme den optimale portefølje – den fordel, at den også åbnerfor en række andre investeringer, der ligger på tangenten. Selskabetkan således skalere den optimale portefølje med en faktor 1 til 4 via enkonservativ brug af fremmedfinansiering.Hvis risikoen står mål med rente- og kursforventningerne, kan udenlandskvaluta anvendes som fremmedfinansiering i stedet for finansieringi danske kroner.Asset allocationDen optimale portefølje vil ved en høj afkastforventning til aktier liggepå ca. 35% aktier og 65% obligationer og ved en lavere afkastforventningtil aktier ned til normalt 15% i aktier. Selskabet vil typisk opereremed 1 del egenkapital og 1 del fremmedfinansiering, når aktieandelenligger relativt højt. Porteføljeskift mellem aktier og obligationer benævnes”asset allocation” og har vist sig både via flere undersøgelser og iSelskabets egen investeringshistorie, at have stor betydning for afkastet.En langsigtet, strategisk asset allocation er en væsentlig del af Selskabetsinvesteringsfilosofi.Børsprospekt september 2007 / 25


Formuepleje Pareto A/S5. Formuepleje Pareto A/SDen optimale porteføljeDen optimale portefølje vil oftest indeholde 15-40% globale aktierog 60-85% danske obligationer, som er Selskabets investeringsfokus.Samvariationen eller korrelationen mellem kursudsvingene i aktier ogobligationer har de seneste 10 år i gennemsnit ligget tæt på 0, hvilketbetyder, at der stort set ingen sammenhæng har været i udsvingene iaktiemarkedet og obligationsmarkedet.Siden 1995 har korrelationen (samvariationen) mellem det globale FTWorld aktieindeks og det danske obligationsindeks (J.P. Morgan) udvisten R 2 på 0,0091, hvilket er tæt på 0 og udtryk for, at der ingen sammenhængeksisterer i periodeafkastene mellem de to markeder.PorteføljefordelingerFor to aktivklasser (aktier og obligationer), hvor kursudsvingene (standardafvigelserne)på aktier er ca. 3 gange højere end for obligationerskal aktivklasserne indgå i det omvendt proportionale forhold, for atopnå den laveste absolutte risiko, dvs. 3 dele obligationer og 1 del aktiereller 75% obligationer og 25% aktier. Det er porteføljen med denabsolut laveste risiko.Aktier relativt dyre i forhold til obligationerObligationer 85%Aktier 15%Den optimale portefølje vil afhængigt af vurderingen af det fremtidigeforventede afkast på aktier og obligationer samt niveauet for den risikofrilånerente bevæge tæt omkring denne fordeling.Korrelation i månedsafkast mellem aktier og obligationer 1995-2005Obligationsafkast4%3%Aktier relativt billige i forhold til obligationer2%1%R 2 = 0,0091Obligationer 60%Aktier 40%0%-1%-2%-3%-4%-5%-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%AktieafkastuuKilde: FT World og J.P. Morgans danske obligationsindeks i perioden 1995 til 1. september2007uuKilde: Egen tilvirkning.Anm.: Figurerne viser andele af den investerede kapital26 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SDet faktum betyder dels, at der er en stor gevinst ved altid at havebegge typer investeringer i porteføljen, og dels at andelen af aktier ogobligationer i den optimale portefølje er omvendt proportional med deresrespektive kursudsving. Hvis aktier har tre gange større kursudsvingend obligationer, skal der være ca. 75% obligationer og 25% aktier iporteføljen, hvis man søger den absolut laveste risiko. Den optimaleportefølje ligger ofte tæt på porteføljen med denne laveste risiko.Kapitalfremskaffelse: kr. 2.602 mio.Anden gæld: 2%Egenkapital: 45%Skematisk aktivfordelingAktiver i % af egenkapitalen Aktier Obligationer600%500%EUR-lån*: 53%400%300%uu* Omlægning af valutalån via valutaterminsforretninger er medtaget i opgørelsen.200%Investeringer kr. 2.602 mio.100%0%4% Flex: 11%Asien: 3%Europa: 20%Aktier dyreAktier billige4% 2020-38: 9%uuKilde: Egen tilvirkning.Når aktier vurderes absolut og relativt (i forhold til obligationer) billige,vil der kunne investeres op til 70% af egenkapitalen i aktier kombineretmed 100-130% af egenkapitalen i obligationer, afhængigt af obligationsporteføljensrisiko (varighed). I den modsatte situation vil aktieandelenaf egenkapitalen bevæge sig ned og obligationsandelen sig op.Den faktuelle aktieandel fastsættes ud fra en samlet vurdering af deto markeders afkastpotentiale. I vurderingen indgår en række nøgletal,som dog ikke kan aflæses mekanisk.Selskabets porteføljerDe viste grafer illustrerer Selskabets finansierings- og placeringssammensætningopgjort pr. 31. august 2007. Egenkapitalen udgør45% af balancen, mens fremmedfinansieringen inklusiv omlægning viavaluta terminsforretninger består af 53% i euro. Anden gæld på 2%består af skyldig skat og periodiseringer.USA: 8%5% 2025-38: 43%Flexgaranti: 5%6% 2038: 1%På investeringssiden udgør Selskabets aktieinvesteringer 31% af porteføljenfordelt med 20% i europæiske aktier, 8% i amerikanske og 38%i asiatiske. Obligationsinvesteringer og kontant indestående udgør deresterende 64% af aktiverne, og fordelingen på obligationstyper fremgåraf diagrammet.Børsprospekt september 2007 / 27


Formuepleje Pareto A/S5. Formuepleje Pareto A/SSkattestyringSelskabet forfølger en langsigtet investeringsstrategi og har altid på investeringstidspunktettil hensigt at beholde aktier som en langsigtet investering– herunder at iagttage den såkaldte treårsregel for aktier. Deneffektive skatteprocent søges således holdt så lav som muligt.Akkumuleringseffekt af opsparing privat og selskabAktieselskabsformen er den eneste akkumuleringsform for langsigtedeinvesteringer. Private investorer, der realiserer aktiegevinster, skal uansetejertid, betale 28/43% og fra 2008 tilføjes yderligere en sats på 45% iskat af gevinsten. Pensionsinvestorer betaler 15% i skat hvert år af bådeurealiserede og realiserede aktieudbytter og aktiekursgevinster. Investoreri akkumulerende investeringsforeninger beskattes hvert år ligeledesaf både realiserede og urealiserede gevinster og gevinsten medregnes iinvestors skattepligtige indkomst som kapitalindkomst med op til 59%i skat. Investorer i udbyttebetalende investeringsforeninger beskatteshvert år af de løbende udbyttebetalinger. Se i øvrigt afsnit 11 om beskatning.Akkumulering i selskabsform betyder for den aktionær, der investerer iSelskabet, at den effektive skatteprocent falder næsten med ét procentpointpr. år, man venter med at sælge sine aktier i Selskabet. Dette somfølge af, at skatten udskydes. Beregningen er foretaget ud fra internrentes metode.Ved en forrentning af Selskabets regnskabsmæssige egenkapital på10% p.a., betyder en udskydelse af investors salg af sine aktier, at deneffektive skatteprocent falder fra 45% (ved gevinster over 100.000 kr.og for ægtepar 200.000 kr.) med ca. 1 procent-point p.a. Ved gevinsterunder 45.500 hhv. 91.000 kr. er skatteprocenten 28 faldende for hvertår inden realisering.Selskabets overordnede strategi kan beskrives som at søge MASERATI– MAx. SharpE Ratio After Tax and Interest. Det er således Selskabetsformål at opnå det højeste risikojusterede afkast efter skat og finansieringsudgifter.Historiske resultaterSelskabets historiske resultater efter omkostninger og selskabsskat harsiden Selskabets start ligget mellem -9,0 kr. og 55,6 kr. pr. 100 krs.aktie.Indtjening og indre værdi pr. aktieKr. Indtjening pr. aktie (søjler) Indre værdi pr. aktie (kurve)60504030Indre værdi250Akkumuleret indreværdi pr. aktie20015020100Effektiv skatteprocent50%Privat via et Formueplejeselskab – salg til 45%Privat salg hvert år1005040%-101999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06030%20%Privat via et Formueplejeselskab – drypsalg til 28%uuKilde: Årsrapporter for Formuepleje Pareto A/S.10%0%1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25ÅruuKilde: Egne beregninger.28 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SAkkumulering af afkast for SelskabetDet er selskabets formål at skabe attraktive langsigtede afkast. Nedenforer der angivet afkast siden selskabets start 1/7 1999 - 1/9 2007 ogderefter multipla af 5 år.Afkast fra start 1/7 1999Selskabets indre værdi for en 100 krs. aktie er steget fra 100,00 kr. til268,50 kr. i perioden siden Selskabets start den 1. juli 1999 til 1. september2007, hvilket svarer til en akkumuleret forrentning på 168,5%.Målt pro anno svarer det til 12,8% i Selskabets levetid.Akkumulerede afkast 1999 - 1. septebmer 2007Afkast180%Formuepleje Pareto160%140%120%100%80%60%40%20%FT World i DKK0%-20%-40%-60%1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Fremtidige afkastAbsolut afkastmålSelskabet har et absolut afkastmål på 45% efter omkostninger og selskabsskatmålt over 5-års investeringsperioder.Siden Selskabets start er der realiseret en egenkapitalforrentning på ca.113% over 5-årsperioder, men da såvel inflation som realrenter i dager lavere end i de forudgående år, er det ikke realistisk at opnå så højeafkast i fremtiden. Der budgetteres derfor med et realistisk absolut målpå 45% i afkast på 5 år. Der er valgt en 5-årshorisont som absolutafkastmål, da det er for usikkert at udtale sig om kortere tidsperioder.Dette absolutte afkastmål er ikke og må ikke forveksles med en garanti.Selvom det er meget usandsynligt kan det ikke udelukkes, at Selskabetefter en 5-årsperiode har realiseret en negativ egenkapitalforrentning.200%150%100%Selskabets egenkapitalforrentning sammenlignet med medianafkastetfor perioden 1/7 1999 - 1/1 2005 og fra 1/1 2005 med et absolutafkastmål på 45% på 5 års perioderFormuepleje ParetouuKilde: Bloomberg og årsrapporter for Formuepleje Pareto A/S.50%Afkast fra 1/1 2000Selskabets indre værdi for en 100 krs. aktie er steget fra 103,00 kr. til268,50 kr. i perioden fra 1. januar 2000 til 1. september 2007, hvilketsvarer til en akkumuleret forrentning på 160,7%. Målt pro anno svarerdet til 13,3% i perioden.Afkast fra 1/1 2005Selskabets indre værdi for en 100 krs. aktie er steget fra 209,70 kr. til268,50 kr. i perioden fra 1. januar 2005 til 1. september 2007, hvilketsvarer til en forrentning på 28%. Målt pro anno svarer det til 9,7% iperioden.0%-50%1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007uu Grafen viser dels udviklingen i Selskabets værdi sammenholdt med medianafkastet forperioden fra 1/7 1999 til 1/1 2005. Fra 1/1 2005 vises udviklingen i Selskabets indre værdisammenholdt med det forventede medianafkast på 45% målt over en periode på 5 år.Kilde: Årsrapporter Formuepleje Pareto 1999 - 2005/06 samt løbende kursberegninger.Børsprospekt september 2007 / 29


Formuepleje Pareto A/S5. Formuepleje Pareto A/SRisikoAbsolut risikomålSelskabet har defineret et absolut risikomål som det maksimale kurstab påSelskabets egenkapital (indre værdi), der kan indtræffe på en 3-årshorisonttil maksimalt et tab på 10% målt med 90% sikkerhed. Der er valgt en3-årshorisont, fordi det ofte er på denne investeringshorisont, at de størstetab indtræder. 5-årshorisonter har efter Managers vurdering vist sigat kunne dække over tabsrisici, da tab der indtræder på 1-2-3-års sigtoftest vil være fuldt indtjent inden 5 årsdagen for investeringen. Selskabetssamlede risikoprofil skønnes af Manager at være uændret, idet summen afrisici fra investering i aktier og obligationer samt anvendelse af fremmedfinansieringhistorisk og fremadrettet vurderes at være på samme niveau.Bestyrelsens investeringsrammerSelskabet er underlagt investerings- og finansieringsrammer, jvf. Selskabetsvedtægter. Dertil har bestyrelsen vedtaget nogle rammer for atetablere en klar og fokuseret investeringsstrategi samt for at begrænserisikoen for investor. Bestyrelsen kan til enhver tid, inden for Selskabetsvedtægter, ændre på de eksisterende rammer eller tilføje nye, såfremtdet anses som påkrævet i risikostyringen.Som et væsentligt punkt har bestyrelsen udstukket et minimumskriteriumfor Selskabets soliditet. Langt de fleste rammer, som påvirkerinvesteringsstrategiens udførelse, relaterer sig til maksimumsgrænser.Manager forpligtiger sig til enhver tid at overholde disse rammer.ManagementaftaleBestyrelsens investeringsrammerBestyrelseDer er indgået aftale med Formuepleje A/S (Manager) om kapitalforvaltningi overensstemmelse med de til enhver tid gældende porteføljerammeri Formuepleje Pareto A/S (Selskabet). En af kerneopgaverne i porteføljeaftalenindbefatter rådgivning og assistance på strategisk, taktiskog operationelt niveau med hensyn til Selskabets kapitalfremskaffelseog kapitalanbringelse.Indenfor investeringsinstruksens rammer, forestår Manager den dagligeovervågning og eventuelle omlægning af Selskabets værdipapirer ogfinansiering. Selskabets direktion kan udstede handelsfuldmagt til navngivnemedarbejdere hos Manager.Soliditet på lånetidspunkt Minimum 20%Aktier i % af egenkapital påinvesteringstidspunktetFinansiering – målt på balancePå lånetidspunkt inkl.valutaterminsforretningerOECD-valuta udenforEUR, CHF og DKKMaksimum 70%BestyrelseEUR Maksimum 80%CHF Maksimum 80%DKK Maksimum 80%Maksimum 13%Betaling til Manager og direktion for udførelse af de pågældende opgaverindenfor kapitalforvaltning og risikostyring udgøres af et resultathonorarsamt et fast minimumshonorar udfra følgende grundprincipper:Den resultatafhængige betaling udgør 10% af overskuddet før skatog administrationsomkostninger fordelt med 9% til Manager og 1%til direktion, og beregnes én gang om året i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.Før beregning af den afkastafhængige betaling, skaleventuelt forudgående års negative resultater modregnes.Aktiefordeling på lande/områderBestyrelseEU Maksimum 70%USA Maksimum 50%Far East Maksimum 20%ObligationsvarighedOptionsjusteret varighedpå inv.tidspunktBestyrelsemaks.Bestyrelsemin.4,0 -2,0 1Formålet med det resultatafhængige honorar er at give Manager ogdirektion et incitament til at opnå bestyrelsens opsatte afkastmål underhensyntagen til Selskabets risikoprofil.Det faste minimumshonorar kan maksimalt udgøre 0,125% pr. kvartal(0,5% pro anno) af Selskabets samlede værdipapirportefølje med mulighedfor volumenrabat ved portefølje over 1 mia. kr.uu1) Bestyrelsen har givet mulighed for, at Selskabet via finansielle instrumenter kan etablereen negativ varighed på indtil -2,0.30 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SSelskabet har derudover følgende restriktioner for sammensætningenaf investeringerne, jf. investeringsrammen:uu Der må investeres i danske statsobligationer og danske realkredi-tobligationer denomineret i danske kroner og EUR.uu Investeringerne kan ske direkte eller indirekte via andele i inve-steringsforeninger.uu Ved køb af obligationer som ikke er statsgaranterede, fordres det,at obligationerne har eller kan sidestilles med at have en rating påA (Moody’s) eller højere.uu Derivater af enhver art medgår i opgørelsen af investeringsram-men og overholdelse af denne. Eksempelvis medgår valutaterminsforretningerog valutaoptioner altid i opgørelsen af dengeografiske valutaeksponering. Ligeledes er eksponering i futuresmarkedetfor obligationer og aktier altid inkluderet, når overholdelseaf rammerne opgøres.uu Op til 3% af Selskabets egenkapital kan investeres i unoteredeaktier.Selskabets investeringsstrategiInvesteringsstrategien for Selskabet er afgørende for Selskabets forrentningaf egenkapitalen.Det er målsætningen over en 5-års investering at generere et afkast på45% efter omkostninger og efter skat. Samtidig er det målsætningen,at risikoen for tab af egenkapital ikke overstiger 10% inden for en 3-årsperiode målt med 90% sikkerhed.Implementeringen af Selskabets investeringsstrategi er overladt tilFormuepleje A/S, jvf. Managementaftalen. Nedenstående beskrivelse afinvesteringsfilosofien bag selve investeringsprocessen angiver, hvorledesFormuepleje A/S foretager denne forvaltning.På alle niveauer er det målsætningen, at beslutningerne bidrager til atskabe det højest mulige risikojusterede afkast efter renteomkostningerog skat. Med andre ord, at den såkaldte MASERATI-målsætning i enhverhenseende tilgodeses.På det strategiske niveau tages der beslutning om aktivfordelingen mellemaktier og obligationer, ligesom omfanget af Selskabets anvendelseaf fremmedkapital bestemmes. På strategisk niveau fastsættes også denønskede overordnede nettoposition på valutamarkederne.Det taktiske niveau på obligationer og aktier bestemmer, hvordan obligations-og aktierisikoen fordeles. For obligationsinvesteringerne fastsættesder konkrete mål for den aktuelle rentefølsomhed inden for demulige investeringsrammer. For aktieinvesteringerne fastsættes fordelingenpå forskellige sektorer og regioner. For Selskabets lånefinansieringfastsættes den geografiske fordeling for låneoptagelse under hensyn til,at den lavest vægtede finansieringsomkostning opnås.På det operationelle niveau udvælges de specifikke papirer, som tilsammenudgør Selskabets portefølje.InvesteringskomiteSelskabets investeringskomite består af Selskabets direktør, Managersaktieansvarlige, obligationsansvarlige og valutaansvarlige. Investeringskomiteenafholder som minimum møde hver 14. dag, hvor såvel aktie-,obligations- og valutamarkeder analyseres og diskuteres. I forbindelsemed mødet dannes forventningerne til den kommende periode.Som beslutningsgrundlag til det strategiske niveau udarbejdes der strategianalyser,som fokuserer på såvel obligationer, aktier og valuta samtpå samspillet mellem disse. På obligations- og valutasiden omhandleranalyserne primært vækst-, rente-, inflations- og valutaforventninger,således at det ønskede niveau for størrelsen af rente- og valutakursrisicikan fastsættes. På aktiesiden omhandler strategianalyserne primærtforventningerne til aktiemarkedets udvikling, således at der kan træffesbeslutning om det ønskede niveau for aktieeksponeringen.Beslutningsgrundlaget for Formuepleje A/S’ investeringsstrategi kan opdelesi 3 niveauer:1) Strategisk niveau,2) Taktisk niveau og3) Operationelt niveau.Strategisk niveau for Asset allocationPå det strategiske niveau vurderes og analyseres udviklingen for det forventedemerafkast ved at investere i aktier kontra obligationer. Centrali denne vurdering er risikopræmien på aktier.Børsprospekt september 2007 / 31


Formuepleje Pareto A/S5. Formuepleje Pareto A/SRisikopræmien på aktier udtrykker det merafkast, investorerne kræverfor at investere i aktier frem for obligationer. Manager vurderer, at nårdenne risikopræmie er høj, efterfølges dette af perioder, hvor aktiemarkedetgiver et højt afkast i forhold til obligationer. Risikopræmienudtrykker således det forventede merafkast, som langsigtede investorerkan opnå på aktier i forhold til obligationer. En høj risikopræmie på aktierer derfor en indikator for, at aktier er attraktivt prisfastsat i forholdtil obligationer.De ovenfor angivne risikopræmier – eller merafkast for aktier i forholdtil obligationer – er en meget væsentlig del i analysen og fastlæggelsenaf fordelingen mellem aktier og obligationer på det strategiske niveau.Sammenhængen kan skematisk illustreres som i nedenstående figur.Sammensætning af aktier og obligationer100%Historisk risikopræmie for globale aktier, 1991-200780%60%Obligationer8%7%Irak krig40%6%5%4%Historisk gennemsnitIdag20%Aktier0%2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%Merafkast for aktier3%uuKilde: Egen tilvirkning.2%Aktieboblen1%0%91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07uu Kilde: Egen tilvirkning.Note: Beregning af risikopræmien på det globale aktiemarked er baseret på en 3-trinsDiscounted Cash Flow- model. Estimaterne for cash flowet, der indgår i vores beregning,er baseret på markedets konsensusforventninger. Med baggrund heri beregner vi den tilenhver tid gældende kapitalomkostning (CAPM). Som risikofri rente anvender vi et vægtetgennemsnit af USA’s, Europas og Japans 10-årige statsobligation.Aktiemarkedets merafkast var historisk lavt omkring år 2000 – en periodekendetegnet ved et moderat renteniveau på 5-6% point mensamtidig ganske højt prisfastsatte globale aktiemarkeder. Dette gjordeobligationer mere attraktive i forhold til aktier. Omvendt er risikopræmiensteget støt siden ultimo 2000 og frem til kulminationen på pensionskassernestvangsudsalg af aktier og uroen i Irak i foråret 2003.På trods af stigende aktiekurser siden 2003 er risikopræmien fortsatganske høj. Baggrunden for dette er det faldende renteniveau og størreindtjening i virksomhederne. Alt andet lige tilsiger det en høj andel afaktier i forhold til obligationer i porteføljen.Strategisk niveau for finansieringenOmfanget af Selskabets anvendelse af fremmedfinansiering fastsættespå det strategiske niveau. Den faktiske optimering og sammensætning affinansieringsporteføljen udføres på det taktiske og operationelle niveau.Da aktieinvesteringer er mere risikable end obligationsinvesteringer, kanSelskabet ikke anvende samme gearingsniveau når aktieandelen er høj iforhold til obligationer, som når aktieandelen er lav. Såfremt man gjordedette, ville risikoen i Selskabet variere kraftigt over tid, og samtidig tenderetil at blive for stor i perioder med en høj aktieandel.Selskabets fremmedfinansiering kan fastsættes ud fra dynamikken visti nedenstående figur. Overholdes denne dynamik for anvendelsen affremmedfinansiering, holdes Selskabets samlede forventede risiko næstenkonstant. I perioder hvor den strategiske asset allocation tilsiger, atSelskabet ikke bør investere i aktier, vil Selskabet anvende fremmedkapitalmed en faktor 3-4 i forhold til egenkapitalen, hvorimod Selskabetsfremmedfinansiering typisk kun vil være 1 gang egenkapitalen i periodermed en høj aktieandel.32 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SSkematisk sammensætning af Selskabets aktiv- og passivsideAktiver i % af egenkapitalen600%500%400%300%200%100%0%Passiver i % af egenkapitalen600%500%400%300%200%100%0%Aktier dyreuu Kilde: Egen tilvirkning.Aktier billigeAktuelstrategiObligationer – Taktisk og operationeltAktierObligationerStrategisk Asset allocationDen optimale fordelingmellem aktier ogobligationer fastlæggesNiveau for anvendelseaf lånekapitalfastlægges herudfraOverholdelse af dennemekanisme betyder atden samlede forventederisiko varierer minimaltover tidEgenkapitalFremmedfinansieringPå det taktiske niveau for obligationer besluttes det, om porteføljenbør investeres i andet end danske realkreditobligationer. Der vurderesløbende, om man i porteføljen med fordel kan erstatte dele af realkreditobligationsbeholdningenmed danske statsobligationer, udenlandskestats- og realkreditobligationer eller erhvervsobligationer.Der foreligger bestyrelsesbeslutning som pt. ikke muliggør investering iobligationer denomineret i udenlandsk valuta. Inddragelse af disse obligationeri porteføljen er betinget af, at det vil løfte det risikojusteredeafkast efter renter og skat i porteføljen. Der ses i denne forbindelse påden renteforskel, som disse obligationer giver sammenlignet med de historiskeniveauer, og om specielle makroøkonomiske eller andre forholdbør tilgodese én type af obligationer frem for en anden.På det taktiske niveau vurderes det endvidere, hvor på rentekurven deter mest interessant at foretage investeringerne. Med andre ord om korte,mellemlange eller lange obligationer giver det højeste risikojusteredeafkast. For konverterbare realkreditobligationer gælder denne vurderingogså obligationens kupon og løbetid, som er afgørende for, hvor storen andel af obligationerne, der risikerer at blive førtidigt indfriet i forbindelsemed obligationslåntagernes potentielle konvertering fra ét låntil et andet.Manager anvender en lang række analyseværktøjer i bestemmelsen afobligationsstrategien. På det taktiske niveau koncentrerer disse sig omforventninger til rente- og inflationsdannelse og spænder fra egne fairvaluemodeller for rentedannelsen over realrenteanalyser til flowanalyserfor den forventede udbud- og efterspørgselssituation for globalerenteprodukter. Derudover anvender Manager input fra førende globalefinanshuse i den makroøkonomiske analyse, som forventeligt vil påvirkerentedannelsen og dermed obligationsafkastet.På det operationelle niveau udvælges de konkrete obligationer, der forventesat give det højeste afkast inden for de segmenter, der er udvalgtpå det taktiske niveau. I sammensætningen af porteføljen indgår enlang række risikobetragtninger på de enkelte obligationsserier og denrelative prisfastsættelse vurderes nøje. Derudover vurderes det, hvilkeobligationer som vil give de bedste afkast under forudsætning af Managersforventninger til rentedannelsen, bedømt ud fra:uu Deltavektorer, stejling/fladning af rentekurvenuu Konveksitetsjusteret varighed kontra afkastuu Flow faktorer (udstedelser og indfrielser)uu Strukturelle ændringer – herunder innovationer og liberaliseringer,såsom indførelsen af afdragsfrihed, rentemax. obligationer etc.Selskabet kan ud over rene obligationsinvesteringer ligeledes foretageinvesteringer i finansielle instrumenter relateret til obligationsmarkedet.Investering i disse vil blive foretaget for at styre risikoen optimalt indenfor det vedtagne varighedsmål, dvs. primært for at reducere risikoen påobligationsbeholdningen. Finansielle instrumenter kan ligeledes anvendessom erstatning for rene obligationsinvesteringer.Børsprospekt september 2007 / 33


Formuepleje Pareto A/S5. Formuepleje Pareto A/SAktier – Taktisk og operationeltSelskabets investeringsfilosofi for aktieinvesteringer bygger på ønsketom aktivt at skabe merværdi inden for et risikoniveau, som generelt erpå niveau med markedsrisikoen for aktier.Maksimalgrænser for Selskabets aktieportefølje påinvesteringstidspunktet(i % af aktieporteføljen)uu * Viser aktieporteføljens aktuelle fordeling pr. 31. august 2007. Monitorering af maksimal-grænserne foretages på daglig basis.MaksimalgrænseFaktisk *I den taktiske og operationelle styring af aktieinvesteringerne anvendesen disciplineret investeringsproces som grundsten for at skabe værdi.Enkeltaktie i % af portefølje 5% 5%Den grundlæggende filosofi for denne proces, kan beskrives ved nedenståendefigur.Sektorgrænser: (10 sektorer)Energi 15% 8%InvesteringsstjernenRisikostyringMaterialer 10% 2%Kapitalgoder 40% 22%Cyklisk forbrug 40% 15%Stabilt forbrug 20% 6%LangsigtethorisontFormueplejesinvesteringsfilosofiUafhængighedi analyseMedicinal 20% 10%Finans 25% 13%Teknologi 25% 6%Telekommunikation 20% 14%Forsyning 15% 4%Absolut afkast SkattestyringRisikostyringTilgangen til aktieinvesteringer er, at Selskabet investerer i minimum 40– 50 aktier på de globale aktiemarkeder. Dette sikrer en fornuftig spredningaf selskabsrisikoen. Fokus er rettet mod at skabe værdi gennemvalg af de rette sektorer. Den geografiske fordeling har mindre betydning,bl.a. fordi valutakursrisici i f.eks. USD og GBP kan afdækkes. Aktieinvesteringerneer derudover på investeringstidspunktet underlagt noglemaksimalrammer, som ikke kan fraviges jvf. den til højre viste tabel.Ved overskridelse af investerings- og finansieringsrammer som følgeaf kursudvikling rapporterer Manager løbende til selskabets direktionpå investeringskomitémøderne, som afholdes hver 14. dag. Såfremtoverskridelserne på de enkelte rammer udgør mere end 10%-point,afholdes der ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der tages stilling til,hvordan porteføljen bringes indenfor rammerne igen.Geografisk fordelingEuropa 70% 65%Nordamerika 50% 25%Andre udviklede markeder 25% 5%Ikke udviklede markeder– Emerging Markets20% 5%Investering i andre FormueplejeselskaberSelskabet har mulighed for at investere i andre Formueplejeselskaberfor indtil 10% af egenkapitalen. Der betales hverken resultatafhængigthonorar eller fast minimumshonorar for investeringer, hvor Manageri forvejen har managementaftaler. Pr. prospektdagen havde Selskabetinvesteret 1,9% af sin egenkapital i andre Formueplejeselskaber. Derhenvises i øvrigt til Managementaftalen, der er gengivet i kapitel 14.Som risikomål på porteføljeniveau anvendes bl.a. mål for kursudsving(standardafvigelse) og Value at Risk.34 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SUafhængighed i analyseI selve metoden til at finde frem til de enkeltaktier, som skønnes atskabe mest værdi, indgår vurderinger af bl.a. den forventede konjunktursituation,renteudvikling og andre forhold, som har betydning påtværs af sektorer og geografi.Selskabet anvender de af Manager udviklede analyseværktøjer, sombygger på såkaldt fundamentalanalyse. Disse modeller anvendes i heleinvesteringsprocessen – lige fra screening af aktiemarkederne til udvælgelseaf sektorer og enkeltaktier.Derudover trækker Manager jævnligt på den specialistviden somanalytikere ved de store globale investeringsbanker besidder påenkeltaktier.SkattestyringI Selskabet skaber simpel iagttagelse af den såkaldte 3-årsregel betydeligværdi, fordi kursgevinster på aktier ejet i mere end 3 år, kan akkumuleresskattefrit.Langsigtet horisontMange undersøgelser viser, at stor handelsaktivitet og omsætning i aktieporteføljerreducerer afkastet betydeligt. Da Selskabets hovedformåler den langsigtede afkastakkumulering, er det værdiløst at deltage i deutallige helt kortsigtede stemningsskift på aktiemarkederne. Derimodvil Selskabet på baggrund af grundige analyser af sektorer og enkeltselskaber,kunne udnytte markedets stemningsskift til at opbygge langsigtedepositioner i selskaber, som findes undervurderede.Absolut afkastDet er målet at realisere det højeste absolutte afkast inden for risikorammerne.Dermed er Selskabets investeringer ikke styret af fokus påafvigelser fra et aktiemarkedsindeks, men kun konsekvent fokus på under-eller overvurderede sektorer og enkeltaktier.Aktieinvesteringerne i Selskabet vil altid følge investeringsfilosofien,men ikke konsekvent én bestemt stil, såsom vækst eller value. Ukritiskanvendelse af den samme fastlåste investeringsstil kan ikke på længeresigt skabe et overnormalt afkast. For aktieinvesteringerne i Selskabetgælder derfor, at der over tid vil blive tale om at kombinere en rækkeinvesteringsstilarter. Fællesnævneren er, at Selskabets analyser viser, atde tilkøbte aktier synes undervurderede. Typisk vil der indgå aktier somkan karakteriseres som:uu Value – Lav P/E, K/I, højt udbytte.uu Restruktureringscasesuu Selskaber/brancher/sektorer i politisk og /eller investor modvindaf forbigående karakteruu Vækstselskaber med attraktiv prisfastsættelse som lavvækst etc.Nedenstående figur illustrerer Selskabets fokusområde for aktieinvesteringerne.AktiemarkedetSelskabsstørrelseFormuepleje Pareto aktiebeholdningValueVækstLav K/ILav P/EHøjt udbytteCykliske og reguleredeindustrierSmall capHøj EPS-vækstHøj indtjeningHøjere valueringForbruger og serviceSundhed og teknologiVækstdimensionuuKilde: Egen tilvirkning.Børsprospekt september 2007 / 35


Formuepleje Pareto A/S5. Formuepleje Pareto A/SFinansiering – Taktisk og operationeltDa det er målsætningen, at valutakurseksponeringen fra finansieringenskal bidrage positivt til Selskabets resultat, har valget af lånevaluta storbetydning. På det taktiske og operationelle niveau optimeres finansieringssammensætningenved hjælp af en række input.Rent teknisk fremkommer den optimale finansieringssammensætningved at løse et lineært optimeringsproblem. Målet er at minimere densamlede vægtede låneomkostning under bibetingelse af, at 1) risikoenminimeres og dermed ikke overstiger et forudbestemt niveau og 2) lånuden for DKK, EUR og CHF højst må udgøre 13% af balancen i Selskabet,jvf. bestyrelsens finansieringsramme.Finansieringen kan enten optages direkte som lån i fremmede valutaereller kan ske indirekte via lån i DKK kombineret med valutaterminskontrakter.På valutaområdet anvendes der således finansielle instrumentersom alternativ til direkte lån eller med det formål at reducere risikoeni den eksisterende låneportefølje. Finansiering i udenlandsk valuta kanendvidere blive optaget med henblik på at matche valutakursrisikoeni investeringsaktiverne via en tilsvarende valutakursrisiko i passiverne.For en uddybning af risici vedrørende finansieringsomkostningerne serisikoafsnittet herom.En sådan optimering kræver input i form af forventningsdannelse tilden direkte låneomkostning – 1-månedsrenten og den indirekte låneomkostning– kursudviklingen – til de valutaer, hvor det overvejes atoptage lån.I kortlægningen af disse forventninger analyserer Manager en rækkeparametre som potentielt har stor betydning for den samlede finansieringsomkostning.Disse parametre er bl.a.:Handelsvægtede værdier for valutakurserKøbekraftspariteterØkonomiske forhold – herunder nøgletal samt vækst og inflations-forskelle lande imellemPolitik og potentielle politiske kriserTop-møder herunder, G7, G8 etc.Pengepolitik og centralbankudtalelseruuuuuuuuuuuuRisikoelementet – i form af mulige kursudsving – er ligeledes centralt.Derfor anvendes udover DKK, EUR og CHF kun valutaer fra store OECDlande såsom JPY, USD, GBP, hvor både likviditeten og forudsigelighedeni mange af ovenstående betydende parametre er forholdsvis høj.36 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S6. DriftsomkostningerFormuepleje Pareto A/S afholder selv samtlige omkostninger i forbindelsemed Selskabets virksomhed. Omkostningsbasen består af flereelementer, hvoraf nogle har karakter af faste omkostninger og andre afvariable omkostninger. Selskabet har ansat direktør samt personale tilvaretagelse af regnskabs- og administrationsmæssige arbejdsopgaver.Fra 2007 udgør antal ansatte i alt 3.Vederlag og honorar til ManagerDer er indgået aftale med Manager om kapitalforvaltning i overensstemmelsemed de til enhver tid gældende porteføljerammer i Selskabet.Betaling til Manager for udførelse af de pågældende opgaver indenforkapitalforvaltning og risikostyring er opdelt på et resultatafhængigt honorarog et fast minimumshonorar.Vederlag og honorar til bestyrelsenBestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb på kr. 25.000pr. medlem samt et variabelt beløb på kr. 20.000 pr. påbegyndt mia. iportefølje til bestyrelsesformanden samt kr. 15.000 pr. påbegyndt mia.i portefølje til øvrige medlemmer. Det variable beløb gælder dog maksimaltindtil en portefølje på 5 mia. kr. Det maksimale bestyrelseshonorarkan således udgøre 25.000 kr. + (5 × 20.000 kr.) = 125.000 kr. til bestyrelsesformandensamt 25.000 + (5 × 15.000 kr.) = 100.000 kr. til øvrigebestyrelsesmedlemmer.Vederlag og honorar til direktionBestyrelsen ansætter Selskabets direktion, som ikke oppebærer fast løn,men udelukkende aflønnes med et resultatafhængigt honorar på 1%af Selskabets overskud før skat og administrationsomkostninger og beregnesén gang om året i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.Før beregning af den resultatafhængige betaling, skal eventuelt forudgåendeårs negative resultater modregnes.Den resultatafhængige betaling udgør 9% af overskuddet før skat ogadministrationsomkostninger, og beregnes én gang om året i forbindelsemed årsregnskabsafslutningen. Før beregning af den resultatafhængigebetaling, skal eventuelt forudgående års negative resultatermodregnes.Det faste minimumshonorar kan maksimalt udgøre 0,125% pr. kvartalaf Selskabets samlede aktiver (sum af aktie- og obligationsinvesteringer)Formålet med resultathonoraret er at give Manager et incitament til atopnå bestyrelsens opsatte afkastmål under hensyntagen til Selskabetsrisikoprofil.Øvrige driftsomkostningerSelskabet afholder udgifter til de løbende driftsomkostninger, som primærtbestår af følgende poster:uu Omkostninger til OMX Den Nordiske Børs København A/S.uu Revisions- og advokatomkostninger.uu Omkostninger til investor relations.uu Generalforsamling.uu Lønudgifter til ansatte i Selskabet.uu Lovpålagte omkostninger.uu Øvrige driftsomkostninger såsom låneomkostninger, handelsom-kostninger til bank, bankgebyrer, gebyrer til Værdipapircentralen,depotbank m.m.uu Selskabsskat.Børsprospekt september 2007 / 37


Formuepleje Pareto A/S6. DriftsomkostningerOmkostningsprocentNedenstående tabel viser Selskabets omkostninger i forhold til resultatog værdipapirportefølje (aktiver).Resultathonoraret består af 9% af finansresultatet til Manager plus 1%af finansresultatet til direktionen. Det resultatafhængige honorar dækkerSelskabets udgifter til Manager og Selskabets direktion og beregnesud fra de opnåede resultater.Administrationsomkostninger dækker over det faste minimumshonorarsamt Selskabets øvrige driftsomkostninger. Omkostningsprocentener opgjort som Selskabets samlede administrationsomkostninger i forholdtil de samlede forvaltede værdipapirer ved regnskabsperiodensudgang.Selskabets omkostninger i forhold til resultat og værdipapirportefølje (aktiver).Alle tal ikr. 1.000Resultatafh.honorarAktiverultimoOmk.procent 1)Administrationsomk.InvesteringsresultatResultathonorar2)Samlede omk.ift. aktiver 3)2005/06 12.030 9.702 120.298 2.031.000 0,48% 10% 1,07%2004/05 11.710 9.862 117.100 3.887.701 0,25% 10% 0,55%2003/04 0 18.596 72.149 4.134.209 0,45% 0% 0,45%2002/03 0 12.469 256.810 3.310.310 0,38% 0% 0,38%2001/02 0 4.671 58.266 1.613.416 0,29% 0% 0,29%2000/01 0 2.916 31.712 553.255 0,53% 0% 0,53%Note 1 Administrationsomkostninger / Aktiver ultimo.Note 2 Resultatafhængigt honorar / Investeringsresultat. Fra 1/7 2004 indførtes resultatgebyr mod nedsættelse af fast gebyr.Note 3 Administrationsomkostninger + resultatafhængigt honorar / Aktiver ultimo.uuKilde: Årsrapporter fra Formuepleje Pareto A/S.38 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S7. LedelseBestyrelseEsben Vibe, formandDirektør, cand.oecon.Grønløkke Allé 1648310 Tranbjerg J.Esben Vibe har siddet i bestyrelsen siden 3. maj 1999, og blev på Selskabetsordinære generalforsamling den 11. oktober 2006 genvalgt for enperiode på tre regnskabsår.Direktør i:Advokatfirmaet DELACOURFormand for bestyrelsen i:Formuepleje LimiTTellus A/SFormuepleje Optimum A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Epikur A/SFormuepleje Safe A/SFormuepleje Safe VSO A/SNuværende medlem af bestyrelsen i:Forskningsfondens Ejendomsselskab A/STidligere direktør i:Aarhus 1 A/SAarhus 2 A/SAarhus 3 A/SAarhusKarlshamn Byejendomme A/SAarhusKarlshamn Denmark A/SAarhusKarlshamn Havnen A/SAarhus United A/SDCH International A/STidligere formand for bestyrelsen i:Investeringsforeningen FormueplejeTidligere medlem af bestyrelsen i:BSP Pharma A/SAarhus 1 A/SAarhus 2 A/SAarhus 3 A/SAarhusKarlshamn Byejendomme A/SAarhusKarlshamn Denmark A/SAarhusKarlshamn Havnen A/SÅrhus United A/SDCH International A/SLikvidationerMaritex A/SKonkurserIngenBørsprospekt september 2007 / 39


Formuepleje Pareto A/S7. LedelseJørn NielsenProjektrådgiverChristianslund 110A8300 OdderJørn Nielsen har siddet i bestyrelsen siden 3. maj 1999, og blev på Selskabetsordinære generalforsamling den 11. oktober 2006 genvalgt foren periode på et regnskabsår.Direktør i:Ejendomsselskabet Vitus A/SEjendomsselskabet Gasværksvej A/SKomplementarselskabet Engmarken ApSTidligere direktør i:Komplementarselskabet Butikscenter Herning ApSKomplementarselskabet Logistikcenter Nord ApSKomplementarselskabet Arden Bycenter ApSKomplementarselskabet Aalborg Øst Erhverv ApSKomplementarselskabet Birk Erhverv ApSKomplementarselskabet Søndervang ApSKomplementarselskabet Minervavej ApSKomplementarselskabet Lyngvej ApSKomplementarselskabet Hjørring Erhverv ApSKomplementarselskabet Marsalle ApSNuværende medlem af bestyrelsen i:Formuepleje LimiTTellus A/SFormuepleje Optimum A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Safe VSO A/SK/S EngmarkenTidligere formand for bestyrelsen i:K/S Butikscenter HerningK/S Logistikcenter NordTidligere medlem af bestyrelsen i:Investeringsforeningen FormueplejeK/S Arden BycenterK/S Aalborg Øst ErhvervK/S Birk ErhvervK/S SøndervangK/S MinervavejK/S LyngvejK/S Hjørring ErhvervK/S MarsalleEjendomsselskabet Vitus A/SEjendomsselskabet Gasværksvej A/SEjendomsselskabet af 14. maj 2004 A/SEjendomsselskabet Nyvang, Middelfart A/SLikvidationerIngenKonkurserIngen40 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SCarsten W. ThygesenAdm.direktør, cand.silv., E*MBA, HD(F)Ahornvej 648680 RyCarsten W. Thygesen blev valgt ind i bestyrelsen for en periode på treregnskabsår på Selskabets ordinære generalforsamling den 15. september2005.Nuværende direktør i:HedeDanmark A/SChrisca Holding ApSTidligere direktør i:Det Danske HedeselskabNuværende formand for bestyrelsen i:CB Richard Ellis HedeDanmark A/SFormuepleje Merkur A/SNuværende medlem af bestyrelsen i:Formuepleje LimiTTellus A/SFormuepleje Optimum A/SFormuepleje Safe A/SFormuepleje Safe VSO A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Epikur A/SGartneri- Land- og Skovbrugets arbejdsgivereLetinvest ApSAktieselskabet Stilde PlantageGodsejer Chr. Johs. Petersens og hustru Anna Petersens MindelegatTidligere formand for bestyrelsen i:Otto Jensen Slamformidling A/STidligere medlem af bestyrelsen i:Investeringsforeningen FormueplejeDDH Fuel Handling System A/SDDH Baltic Forests A/SHedeselskabet Miljø og Energi A/SMP Skove A/SSilvatec A/SSilvatec Export ApSTorsana Baltic Forests A/SSilvatec Skovmaskiner ApSXergi A/SLikvidationer mv.MP Skove A/S (tilknyttet som likvidator)Otto Jensen Slamformidling A/SSilvatec Export ApSTorsana Baltic Forests A/SKonkurserIngenBørsprospekt september 2007 / 41


Formuepleje Pareto A/S7. LedelseDirektionErik MøllerDirektør, civiløkonomSøskrænten 278400 EbeltoftDirektøren forventes at allokere sin arbejdstid mellem sine ansættelsesforholdi Formueplejeselskaberne ligeligt.Direktør i:Formuepleje LimiTTellus A/SFormuepleje Merkur A/SFormuepleje Optimum A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Epikur A/SFormuepleje Safe A/SFormuepleje Safe VSO A/SInsalvo ApSParadigma ApSNuværende medlem af bestyrelsen i:Formuepleje A/S, FondsmæglerselskabTidligere medlem af bestyrelsen i:Formuepleje Epikur A/SFormuepleje Pareto A/SFormuepleje Penta A/SFormuepleje Safe A/SLikvidationer mv.EMCH ApS (Opløst ved spaltning til Insalvo ApS)KonkurserIngen42 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SLedelsens økonomiske interesser i SelskabetSelskabBestyrelseDirektionEsben Vibe Jørn Nielsen Carsten With Thygesen Erik MøllerAntal Procent Antal Procent Antal Procent Antal ProcentFormuepleje Pareto A/S 0 0,00% 1.000 0,02% 0 0,00% 28.900 0,66%Formuepleje Epikur A/S 327 0,01% 0 0,00% 892 0,02% 92.223 1,72%Formuepleje Optimum A/S 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 500 0,01%Formuepleje Safe A/S 17.196 0,07% 3.880 0,02% 5.874 0,03% 768.746 3,32%Formuepleje Penta A/S 5.428 0,03% 1.515 0,01% 4.465 0,03% 317.036 1,96%Formuepleje Merkur A/S 0 0,00% 764 0,02% 13.554 0,30% 0 0,00%Formuepleje LimiTTellus A/S 0 0,00% 0 0,00% 2.980 0,03% 46.640 0,55%Formuepleje Safe VSO A/S 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5.625 36,68%Erklæring om tidligere levnedInden for de seneste fem år har eller er ingen af medlemmerne af Bestyrelsenog Direktionen1) blevet dømt for svigagtige lovovertrædelser2) været genstand for offentlige anklager og/eller sanktioner framyndigheder eller tilsynsorganer eller af nogen domstol tidligereværet frakendt retten til at fungere som medlem af en udstedersbestyrelse, direktion eller tilsynsorgan eller at fungere som lederaf en udsteder.InteressekonflikterDer foreligger ikke nogen aktuel eller potentiel interessekonflikt mellem depligter, der påhviler medlemmerne af bestyrelsen eller direktionen over forSelskabet, medlemmerne af Selskabets bestyrelse og direktion imellem, ogdisse personers private interesser og/eller pligter for andre personer.SlægtskabDer foreligger ingen form for slægtskab mellem medlemmerne af bestyrelseneller mellem Selskabets bestyrelse og direktion.Nærtstående parterFormuepleje Pareto A/S´ nærtstående parter omfatter følgende: FormueplejeA/S, Fondsmæglerselskab, hvori direktør Erik Møller har betydeligindflydelse via 36,68% ejerandel gennem selskabet Insalvo ApS.Ledelsens økonomiske interesser i SelskabetTabellen viser ledelsens aktieposter i Formuepleje Pareto A/S samt øvrigeFormueplejeselskaber (aktieselskaber, som har indgået Managementaftalemed Formuepleje A/S). Beholdninger er opgjort pr. 31. august2007.Selskabet bekræfter, at der ikke er ydet lån eller stillet garantier til rådighedfor noget medlem af Selskabets bestyrelse eller direktion, ligesombestyrelsen og direktionen er uafhængig af særinteresser og at Prospektetindeholder alle relevante personoplysninger.AftalerDer foreligger ingen aftaler eller forståelse med større aktionærer ellerøvrige, hvorefter en person er blevet medlem af bestyrelsen eller direktionen.Der forligger ingen aftaler vedrørende ledelsens afhændelse afderes aktiebeholdninger i Selskabet inden for en bestemt periode.OrganisationSelskabet har etableret en organisation og set-up for at sikre en forsvarligadministration, der indfrier de gældende lovgivningsmæssige kravog retningslinier, herunder Fondsbørsens regler. Den overordnede ledelseaf Selskabet varetages af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse,som bl.a. har til opgave at sikre en forsvarlig drift. Selskabets bestyrelsehar vedtægtsmæssig bemyndigelse til at træffe aftale med managementselskabtil varetagelse af den løbende kapitalforvaltning.Børsprospekt september 2007 / 43


Formuepleje Pareto A/S7. LedelseCorporate governanceSelskabets bestyrelse vurderer løbende udviklingen i Selskabets corporategovernance bl.a. med udgangspunkt i Nørby-udvalgets anbefalingerudmøntet i notat fra Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse,dateret den 15. august 2005. Selskabet vurderer at opfyldeNørby-udvalgets anbefalinger.Investor relationsSelskabet har som målsætning, at aktionærerne let kan opnå omkostningsfriinformation om Selskabets udvikling via hjemmeside, email-nyhedsbreve,månedsrapporter via e-mail, kvartalsvis aktionærorientering(Formuemagasin), halvårlige aktionærorienteringsmøder (Formueplejedage)flere steder i landet, samt generalforsamlinger i Århus. Investorpræsentationerlægges ud på Selskabets hjemmeside senest dagen efterpræsentationen. Alt materiale udarbejdes på dansk. Der er etableretinterne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse.ÅrsrapporterSelskabets årsrapport vil under alle omstændigheder opfylde de krav,der stilles til denne kategori af selskaber og følge udviklingen i godregnskabsskik. Vedrørende eventuelle uddybende kommentarer i årsrapportenskønnes Selskabets karakter af porteføljeselskab at gøre detmindre relevant at vurdere Selskabets etiske og sociale ansvar samt arbejdsmiljø.Ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af Selskabets internevidenressourcer er mindre afgørende, da forvaltning og risikostyringer outsourcet via managementaftale.GeneralforsamlingenFor at give aktionærerne de bedste muligheder for at tage stilling til generalforsamlingsanliggenderindkaldes der til generalforsamling i DagbladetBørsen med mindst 2 uger og højst 4 ugers varsel med en dagsorden,der giver et fyldestgørende indtryk af dagsordenens punkter.Navnenoterede aktionærer, der har anmodet om skriftlig indkaldelse fårtilsendt fuldmagter til førstkommende generalforsamling.BestyrelsenDet anbefales af Nørby-udvalget, at mindst halvdelen af bestyrelsen eruafhængig. For at et bestyrelsesmedlem anses for uafhængigt, må detenkelte medlem ikke:uu være ansat eller have været ansat i Selskabet inden for de seneste5 år.uu være eller have været medlem af direktionen i Selskabet.uu være professionel rådgiver for Selskabet eller ansat i eller have enøkonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiverfor Selskabet.uu have en væsentlig strategisk interesse i Selskabet som andet endsom aktionærAlle Selskabets bestyrelsesmedlemmer opfylder disse habilitetskrav.Bestyrelsesmedlemmerne oplyser i årsrapportenArbejdsdelingBestyrelsens opgave er at sikre Selskabets aktionærer det bedst muligeafkast inden for Selskabets risikoramme. Der er i direktørkontrakt ogmanagementaftale aftalt klare retningslinier for ansvarsfordeling mellembestyrelse, direktion og Manager.Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året for at fastlægge og godkendeinvesteringsstrategi, jvf. Bestyrelsens forretningsorden.Vurdering af Selskabets aktiestrukturSelskabet har kun én aktieklasse og ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsningeraf nogen art, hvilket vurderes at være den sikreste mådeat sikre alle aktionærer lige rettigheder.uu stillinguu uddannelseuu direktions- og bestyrelsesposter i andre selskaberuu antal aktier i Selskabetuu antal aktier i andre selskaber, der administreres af FormueplejeA/S, Manager.Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, således af der sikreskontinuitet. Hvert år er ét medlem af bestyrelsen således på valg.Da Selskabets kapitalforvaltning og risikostyring er outsourcet til Managerfindes det ikke formålstjenligt at arbejde med bestyrelseskomitéereller -udvalg.44 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SBestyrelsen evaluerer én gang årligt bestyrelsens, direktionens og Managersindsats med fokus på at vurdere, om fastlagte strategiske målsætningerog planer er nået.VederlagBestyrelsens årlige honorering består af et fast grundbeløb på kr.25.000 pr. medlem samt et variabelt beløb på kr. 20.000 pr. påbegyndtmia. i portefølje til bestyrelsesformanden samt kr. 15.000 pr. påbegyndtmia. i portefølje til øvrige medlemmer. Det variable beløb gælder dogmaksimalt indtil en portefølje på 5 mia. kr. Det maksimale bestyrelseshonorarkan således udgøre 25.000 kr. + (5 × 20.000 kr.) = 125.000kr. til bestyrelsesformanden samt 25.000 + (5 × 15.000 kr.) = 100.000kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer i Selskabetmodtager ikke øvrig bonus og deltager ikke i nogen fratrædelsesordninger.Direktionen aflønnes udelukkende med 1% af årets finansresultat førskat og omkostninger, men ingen fast løn og ingen pensionsordningerderudover. Ansættelsesforholdet kan bringes til ophør fra begge partersside ud fra funktionærlovens regler om anciennitet og opsigelsesvarsler.Direktøren er berettiget til beregning af tantiemebeløb af Selskabetsresultat frem til og med udløbet af ansættelsesforholdet.Bestyrelsen har ingen incitamentsprogrammer, men direktion og Managerhar de to nævnte resultathonoreringer på henholdsvis 1% og 9%af finansresultatet.Bestyrelsen modtog jævnfør det senest aflagte regnskab, dækkende perioden1. juli 2005 til 30. juni 2006, et samlet vederlag på tkr. 225 mensdirektionen modtog et vederlag på tkr. 1.203.Selskabet har ikke ydet Selskabets ledelse fordele af nogen art, og harikke indgået aftaler af nogen anden art end de her nævnte.Forretningsmæssigt samarbejdeGrundlæggende lægger Selskabets bestyrelse vægt på uafhængighedog forebyggelse af interessekonflikter.Det er således et krav, at Manager:uu Ikke må være involveret i Selskabets transaktioner vedr. ind- ellerudlånuu Ikke må have Selskabets værdipapirer i depotuu Ikke må modtage kontanter til indlån fra Selskabetuu Ikke må foretage udlån til Selskabetuu Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med SelskabetHertil kommer, at managementaftalen indeholder et væsentligt sammenfaldendeinteressemotiv, idet Manager og direktion oppebærer etresultathonorar på henholdsvis 9% og 1% af Selskabets investeringsresultatog eventuelle underskud skal modregnes først.RisikostyringSelskabet har et deklareret risikomål, som er udmøntet i maksimalt tabaf egenkapital på 10% af initialegenkapitalen målt indenfor en tre-årsinvesteringshorisont med 90% sikkerhed.Direktionen fremlægger på hvert bestyrelsesmøde, hvordan Selskabetssamlede finansielle risiko er sammensat ud fra anerkendte finansiellemetoder som Value-at-Risk. Selskabets finansielle risiko, historisk og aktueltfremlægges i årsrapporten.Selskabets værdier udgøres normalt af 95-100% børsnoterede værdipapireri segregerede depoter i danske pengeinstitutter.RevisionBestyrelsen vurderer en gang årligt, inden indkaldelse til generalforsamling,revisors uafhængighed og kompetence. Revisor er pålagt atforetage uanmeldt revision mindst én gang pr. regnskabsår. Kun eftersærskilt anmodning yder revisor anden bistand end de egentlige revisionsydelser.OvertagelsesforsøgVed et offentligt overtagelsestilbud vil bestyrelsen indkalde generalforsamlingenfor at tage stilling hertil.De tre bestyrelsesmedlemmer er alle eksterne og generalforsamlingsvalgte.Selskabet har kun én aktieklasse og der er ingen stemmeretsbegrænsninger.uuuuuuIkke må have indtægter via handel med værdipapirerIkke må modtage salgsprovision af nogen artIkke må handle Selskabets aktier til og fra egenbeholdningDa alle Selskabets transaktioner foregår med tredjepart og aldrig medManager – kombineret med, at Managers aflønning primært er resultatafhængigt– er der gjort meget for at forebygge interessekonflikter.Børsprospekt september 2007 / 45


Formuepleje Pareto A/S8. Øvrige oplysninger om Formuepleje Pareto A/SNavn, hjemsted og stiftelsesdatoFormuepleje Pareto A/SBruuns GalleriVærkmestergade 258000 Århus CTelefon 8746 4900Telefax 8746 4901Hjemmeside: www.formuepleje.dkGeneralforsamlingSelskabets seneste ordinære generalforsamling blev afholdt den 11. oktober2006. Selskabets kommende ordinære generalforsamling forventesafholdt den 10. oktober 2007.AnsatteDer er ikke ansatte i Selskabet ud over direktionen og personale til varetagelseaf regnskabs- og administrationsmæssige arbejdsopgaver.Selskabets hjemsted er i Århus Kommune.Selskabet er stiftet den 8. januar 1999. Investeringsaktiviteterne er påbegyndtden 1. juli 1999.CVR-nummerSelskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 8. januar1999 med CVR-nummer: 21 44 33 79.FormålSelskabets formål er i henhold til vedtægternes § 1.2 at skabe en langsigtetkapitaltilvækst, der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvesteringi obligationer og aktier. Aktieporteføljen må på investeringstidspunktetudgøre maksimalt 70% af egenkapitalen.LovgivningSelskabet driver virksomhed som aktieselskab og er underlagt aktieselskabslovenog andre regler vedrørende drift af aktieselskaber.Selskabet er endvidere underlagt årsregnskabslovens regler, samt deregler der er gældende for selskaber noteret på OMX Den NordiskeBørs København A/S.EjerforholdSelskabet har kun en aktieklasse. Der er ingen ejer- eller stemmeretsbegrænsninger.På offentliggørelsestidspunktet for nærværende prospektejer ingen aktionærer 5% eller mere af Selskabets aktiekapital.RegnskabsårSelskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.BankforbindelseSelskabets hovedbankforbindelse er Jyske Bank A/S, hvor der tillige erindgået marketmaker-aftale, jvf. kapitel 15.AktiebogsførerSelskabets fører selv Selskabets aktiebog.RevisorerStatsautoriseret revisor Ivan Madsen ogStatsautoriseret revisor Ove HartvigsenBusch-Sørensen Statsautoriseret RevisionspartnerselskabEuropaplads 2, Postboks 52058100 Århus CForsikringsforholdDet er Selskabets vurdering, at der henset til forretningsaktiviteterneikke er behov for forsikringer.Rets- og voldgiftssagerSelskabet er ikke involveret i stats-, rets- eller voldgiftssager eller administrativesager, herunder skattesager, som har eller kan forventes atfå væsentlig indflydelse på Selskabets finansielle stilling, og ledelsen erikke bekendt med, at sådanne skulle være i vente.Kapitalisering og gældssituationSelskabet har pr. 31. august 2007 langfristede gældsforpligtelser på kr.1.390 mio. Til sikkerhed for den optagne gæld er der givet pant i værdipapirerog likvider, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. august 2007udgør kr. 2.602 mio. Kortfristede gældsforpligtelser, herunder skyldigselskabsskat, udgør pr. 31. august 2007 kr. 49,5 mio.46 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SPengestrømmeSelskabets historiske pengestrømme fremgår af pengestrømsopgørelseni regnskabsafsnittet. I det seneste aflagte årsregnskab er ændring ilikvide beholdninger netto på kr. 20 mio. I forbindelse med en kapitalforhøjelseer der indkommet kr. 66 mio. i provenu, mens der er indfrietlån på kr. 1.979 mio. På investeringssiden er der netto solgt obligationerfor kr. 2.394, mens der er købt aktier for kr. 602 mio. Pengestrømme fradriftsaktivitet, herunder betalt skat, udgør kr. 141 mio.Offentliggørelse af indre værdiIndre Værdi i Selskabet beregnes dagligt på baggrund af markedsværdierneaf Selskabets aktiver, passiver, afledte finansielle instrumenter,eventuelle periodiseringer samt skat. Indre værdi meddeles hurtigst muligthver børsdag og inden kl. 10.00 til OMX Den Nordiske Børs KøbenhavnA/S via selvstændig fondsbørsmeddelelse.Aftaler af væsentlig betydning for Selskabets virksomhedSelskabet har indgået de nedenfor nævnte væsentlige samarbejdsaftaler.Formuepleje A/S har på baggrund af de indgåede samarbejdsaftaleren interesse i, at emissionen gennemføres.Managementaftale med Formuepleje A/SSelskabet har indgået Managementaftale med Formuepleje A/S om forvaltningaf Selskabets midler inden for de af Selskabet udstukne investerings-og lånerammer. Managementaftalen er gengivet i sin helhed iKapitel 14. Managementaftalen kan opsiges med 12 måneders forudgåendeskriftligt varsel til udgangen af en måned, dog tidligst til ophørden 31. december 2009.Marketmakeraftale med Jyske Bank A/SSelskabet har indgået market-maker-aftale med Jyske Bank A/S i henholdtil hvilken Jyske Bank A/S kontinuerligt hver børsdag stiller priserfor aktien, jvf. kapitel 15. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3måneders varsel.LikviditetsberedskabLedelsen vurderer, at Selskabets arbejdskapital, inklusiv kreditfaciliteter,likviditet fra driften og nettoprovenuet fra kapitalforhøjelsen, vil væretilstrækkelig til at finansiere Formuepleje Pareto A/S´ investeringsplanerog kapitalbehov i mindst de kommende 12 måneder. Ledelsens vurderingaf arbejdskapitalen er uafhængig af, hvor mange nye aktier dertegnes, idet investeringsplanerne er fleksible i henhold til Selskabetsinvesteringsstrategi og derfor altid kan justeres i forhold til udfaldet afkapitalforhøjelsen.Det er Selskabets opfattelse, at Prospektet indeholder en beskrivelse afalle væsentlige aftaler, som Selskabet er afhængig af.Fremlæggelse af dokumenter til gennemsynFølgende dokumenter ligger, så længe prospektet er gældende, til gennemsynhos Formidler, på Selskabets kontor på adressen Bruuns Galleri,Værkmestergade 25, 8000 Århus C:uu Stiftelsesdokumentuu Vedtægter (er tillige en integreret del af dette Prospekt)uu Bestyrelsens erklæring i henhold til Aktieselskabslovens § 29 stk.2 med tilhørende revisorudtalelseuu Årsrapporter for perioden 1999 - 2005/06uu Halvårsrapport for perioden 1. juli 2006 - 31. december 2006Den 28. februar 2007 blev Selskabets halvårsrapport, dækkende perioden1. juli 2006 til 31. december 2006, godkendt af bestyrelsen.Der er ikke siden indtruffet begivenheder af væsentlig betydning forSelskabets stilling.Kreditfacilitetsaftale med Jyske Bank A/SJyske Bank A/S har i alt stillet kreditfaciliteter på 1.500 mio. kr. til rådighedfor Selskabet. Aftalen er indgået på sædvanlige markedsvilkår.Børsprospekt september 2007 / 47


Formuepleje Pareto A/S9. Aktiekapital og aktionærforholdAktiekapital og aktiekapitalens udviklingVed offentliggørelsen af nærværende prospekt udgør Selskabets aktiekapitalnominelt kr. 439.900.000, fordelt på 4.399.000 styk aktier á kr. 100pr. aktie. Selskabskapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Der er indenfor deseneste 5 år foretaget følgende ændringer i Selskabets kapitalforhold:UdbytteDatoTransaktionÆndringnominelt DKKAktiekapitalefter ændringAntal aktierJanuar 2003 Kapitalforhøjelse 110.500.000 370.500.000 3.705.000Juni 2006 Kapitalforhøjelse 29.500.000 400.000.000 4.000.000December 2006 Kapitalforhøjelse 39.900.000 439.900.000 4.399.000Oktober 2007 ved maksimum Kapitalforhøjelse 430.000.000 869.900.000 8.699.000Der er ingen udestående optioner på køb af aktier, konvertible værdipapirereller warrants på tegning af aktier i Selskabet. Selskabets ansattehar derfor ingen ordninger relateret til Selskabets kapital.I henhold til aktieselskabsloven skal Selskabets ordinære generalforsamlingvedtage eventuel udlodning af udbytte på basis af den godkendteårsrapport. Selskabet har ikke siden stiftelsen i 1999 udbetalt udbytte,og det er heller ikke hensigten fremover at udbetale udbytte, idet Selskabetsoverskud tillægges egenkapitalen til reinvestering. Ved eventueltlikviditetsbehov kan investorer drypsælge og samtidig bedre styre deskattemæssige konsekvenser frem for en tvungen udbyttepolitik.EjerforholdSelskabets aktiekapital er fordelt på en bred aktionærkreds beståendeaf cirka 1.200 investorer.Bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalenI henhold til § 2.6.3 i Selskabets vedtægter, er bestyrelsen bemyndiget itiden indtil den 1. juli 2011 ad en eller flere gange at forhøje Selskabetsaktiekapital med indtil nominelt kr. 430.600.000,- aktier. Aktierne, derskal være omsætningspapirer, udstedes lydende på ihændehaver, ogskal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Selskabets aktionærerhar forholdsmæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhøjelser idet omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, idet bestyrelsendog er bemyndiget til helt eller delvist at fravige fortegningsretten,såfremt tegningen sker til markedskurs.StemmeretHver aktie på nominelt kr. 100 giver én stemme på Selskabets generalforsamlinger.Der er ingen stemmeretsbegrænsning, ligesom alle aktierhar samme rettigheder. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftligog dateret fuldmagt. Fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 1 år.Såfremt Selskabet på et tidspunkt vælger at udbetale udbytte, er Selskabetforpligtet til at tilbageholde udbytteskat jvf. den til enhver tidgældende lovgivning. Udbyttebetalingen følger de af Værdipapircentralenfastsatte regler og tilskrives den enkelte aktionærs konto i detkontoførende institut.OmsættelighedSamtlige aktier i Selskabet er omsætningspapirer, og der gælder derforingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.Rettigheder ved likvidationI tilfælde af solvent likvidation af Selskabet er aktionærerne berettigettil at deltage i udlodningen af overskydende aktiver i forhold til deresnominelle aktiebeholdning efter betaling af Selskabets kreditorer.Særlige rettigheder og indløsningIngen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtet tilat lade sine aktier indløse helt eller delvist. Selskabet har ikke truffetsærlige foranstaltninger for ændring af aktionærernes rettigheder oger således underlagt lovgivningens krav. Ombytningsbestemmelsernefølger således lovgivningens regler.48 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SRegistrering af aktierSelskabets aktiekapital er registreret elektronisk i Værdipapircentralenog er udstedt til ihændehaver, men kan noteres på navn. Selskabetsaktiebog føres af Selskabet selv, og navnenotering af aktiepositionersker gennem aktionærens eget kontoførende institut.Egne aktierI henhold til aktieselskabsloven og Selskabets vedtægter kan generalforsamlingenbemyndige Selskabets bestyrelse til at lade Selskabet købeegne aktier, idet det samlede antal egne aktier dog ikke må overstige10% af Selskabets samlede aktiekapital. Der er på afholdt ordinær generalforsamlingden 11. oktober 2006 givet en sådan bemyndigelse tilat erhverve egne aktier op til 10% af Selskabets samlede aktiekapital.Bemyndigelsen gælder frem til næste ordinære generalforsamling. Selskabetejer ingen egne aktier ved Prospektets offentliggørelse.AktionæraftalerSelskabet er ikke bekendt med, at der er indgået nogen aktionæroverenskomstvedrørende Selskabet.GeneralforsamlingsbeslutningerBemyndigelse til bestyrelsenSelskabets bestyrelse er jvf. Selskabets vedtægter af 12. december 2006bemyndiget til følgende:uu at optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Selskabets solidi-tet skal på tidspunktet for låneoptagelse udgøre minimum 20%.Prolongering anses ikke for optagelse af nyt lån.uu at anvende alle relevante finansielle instrumenter til at sikre Sel-skabets langsigtede formål.uu i tiden indtil den 1. juli 2011 ad en eller flere gange at forhøje Sel-skabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 430.600.000 aktier.Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende påihændehaver, og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital.Selskabets aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret tilsådanne kapitalforhøjelser i det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens§ 30, stk. 1, idet bestyrelsen dog er bemyndiget tilhelt eller delvist at fravige fortegningsretten, såfremt tegningensker til markedskurs. Den gældende bemyndigelse til bestyrelsenpå nominelt kr. 430.600.000 aktier er fremkommet på følgendemåde:Dato Transaktion Nominelt DKKRestbemyndigelsenomineltRestbemyndigelseantal aktierOktober 2006 Bemyndigelse 470.500.000 470.500.000 4.705.000December 2006 Kapitalforhøjelse 39.900.000 430.600.000 4.306.000Oktober 2007 ved maksimum Kapitalforhøjelse 430.000.000 600.000 6.000Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed,medmindre vedtægterne eller aktieselskabsloven foreskriversærlige regler om repræsentation og kvalificeret majoritet.Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om Selskabetsopløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivnestemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigedeaktiekapital.på Selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 10% af ak-tiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 100 og højestekursentil 1000, dog således at kursen ikke må overstige aktiernes indreværdi med mere end 10%.at søge Selskabets aktier optaget til notering på KøbenhavnsFondsbørs.uuuuBørsprospekt september 2007 / 49


Formuepleje Pareto A/S9. Aktiekapital og aktionærforholdUdvandingIdet udbuddet af aktier sker til indre værdi, fragår der ikke nogen værdifor eksisterende aktionærer. Den enkelte aktionærs stemmeandel ift.den samlede aktiekapital bliver påvirket af udbuddet, såfremt den enkelteaktionær ikke deltager fuldt ud proportionalt i kapitaludvidelsen.Antages eksempelvis en ejerandel på 1% før kapitaludvidelsen, og ataktionæren ikke deltager i kapitaludvidelsen, vil denne ejerandel faldetil 0,51% ved maksimumtegning.OplysningskravI henhold til gældende lovgivning skal aktionærer i børsnoterede selskaberstraks give meddelelse til Finanstilsynet og Selskabet, såfremtaktionærens aktiebesiddelser i Selskabet:uu kommer op over 5% af aktiekapitalen eller stemmerne,uu og når ændringer i et allerede meddelt besiddelsesforhold be-virker, at grænser med 5%´s mellemrum i op- og nedadgåenderetning fra 10% til 100% berøres,uu samt grænser på 1/3 eller 2/3 af aktiekapitalen eller stemmernenås eller ikke længere er nået.Beregningen af de gældende niveauer omfatter blandt andet aktier,som den pågældende aktionær selv ejer, aktier der kontrolleres direkteeller indirekte af den pågældende, samt aktier der ejes i sameje med eneller flere personer.Der er ingen bestemmelser i Selskabets vedtægter som kan medføreat en ændring i kontrollen med Selskabet forsinkes, udskydes eller forhindres.Interne regler og værn mod insiderhandelJvf. gældende lovgivning har Selskabet udarbejdet interne regler på følgendeområder:uu Interne regler for at sikre, at Fondsbørsens oplysningsforpligtelseroverholdes.uu Interne regler med det formål at hindre, at intern viden uberet-tiget videregives.uu Interne regler for Selskabets handel med egne aktier.uu Interne regler for bestyrelsesmedlemmers, direktionens og andreledende eller betroede medarbejderes adgang til for egen ellertredjemands regning at handle med Selskabets aktier.VedtægterSelskabets vedtægter af 12. december 2006 er gengivet i afsnittet“Vedtægter” i nærværende Prospekt.Rapportering til aktionærerneSelskabet offentliggør dagligt via OMX Den Nordiske Børs KøbenhavnA/S indre værdi på Selskabets aktier. Selskabet offentliggør revideretårsrapport, halvårsrapport og periodemeddelelser i henhold til reglerneherom, jvf. også ”Finansiel kalender”.NavnenoteringSelskabets aktier lyder på ihændehaveren, men kan noteres på navn iSelskabets aktiebog. Navnenotering finder sted via aktionærens egetkontoførende institut.Notering af nye aktierDe nye aktier søges optaget til notering på OMX Den Nordiske BørsKøbenhavn A/S med forventet første noteringsdag den 18. oktober2007.Aktiernes størrelseAlle Selskabets aktier er ordinære aktier á nominelt DKK 100. Selskabethar alene én aktieklasse.Aktieudstedende institutJyske Bank A/S er aktieudstedende institut for Selskabet og er bemyndigettil at udstede nye aktier gennem Værdipapircentralen, HelgeshøjAllé 61, 2630 Tåstrup.50 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SOrdinære og ekstraordinære generalforsamlingerOrdinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen af årsregnskabetog skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan væreErhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højest4 ugers varsel ved bekendtgørelse i dagbladet Børsen tillige med offentliggørelsepå OMX Den Nordiske Børs København A/S. Indkaldelsenskal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag fra aktionærernemå for at komme til behandling på den ordinære generalforsamlingvære indgivet til bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingensafholdelse.De på en generalforsamling behandlede forslag afgøres ved simpeltflertal blandt de stemmeberettigede når bortses fra forhold som efterAktieselskabsloven eller vedtægterne kræver kvalificeret majoritet. Tilvedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om Selskabetsopløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivnestemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigedeaktiekapital.Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingenseller bestyrelsens beslutning samt efter begæring fra Selskabetsrevisor. Endvidere kan aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalenkræve ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af etbestemt emne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes afbestyrelsen senest 2 uger efter anmodningens modtagelse.Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændigeforslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommendetillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærernepå Selskabets kontor og samtidig fremsendes til enhver noteretaktionær, som har fremsat anmodning herom.Enhver aktionær, der senest 5 dage før generalforsamlingen har løstadgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen.Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der lederforhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmådeog resultatet af stemmeafgivning.Aktionærer, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er kun berettigettil at afgive stemme på generalforsamlingen, når det godtgøres, atde pågældende aktier senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingener noteret i Selskabets aktiebog eller aktionæren har erhvervet depågældende aktier inden 4 uger før afholdelse af generalforsamlingenog har anmeldt og dokumenteret dette overfor bestyrelsen.Børsprospekt september 2007 / 51


Formuepleje Pareto A/S10. TegningsbetingelserUdbudUdbuddet omfatter maksimum 4.300.000 stk. (nominelt 430.000.000)nye aktier á nom. 100 kr. Aktierne udstedes i Danske Kroner.TegningsperiodenAktierne udbydes til tegning i perioden fra den 17. september til 5.oktober 2007 kl. 16.00, begge dage inklusive, med mindre udbuddetlukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes 17. september 2007kl. 16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes inden tegningsperiodens udløb,vil der ikke blive fremrykning af betaling og notering.TegningskursTegningsbetingelserne er fastsat af bestyrelsen. Tegningskursen vilblive fastsat som Selskabets officielle kurs den sidste tegningsdag den5. oktober 2007 med tillæg af 0,5%, hvilket dækker Selskabets omkostningertil etablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer. Denofficielle kurs defineres som ”gennemsnitskurs”, der beregnes som etvejet gennemsnit af alle de handler der udføres og indberettes via handelssystemertil OMX Den Nordiske Børs København A/S. Tegningskursenkan dog ikke være lavere end den indberettede indre værdi densidste tegningsdag med tillæg af 0,5%. Den officielle kurs var den 5.september 2007 265,65, og tegningskursen forventes at være i detteniveau under forudsætning af uændrede kurser på de finansielle markeder.Tegningskursen kan højst fastsættes til kurs 325. Tegningskursenforventes offentliggjort den 8. oktober 2007 kl. 17.00 via OMX DenNordiske Børs København A/S.Notering på OMX Den Nordiske Børs København A/SSelskabets nuværende aktiekapital er noteret på OMX Den NordiskeBørs København A/S. De nye aktier jf. nærværende Prospekt søges optagettil notering på OMX Den Nordiske Børs København A/S med forventetførste noteringsdag 18. oktober 2007.TegningsstedInstruks om tegning af Aktierne kan afgives ved indlevering eller fremsendelsepr brev eller telefax af tegningsblanketten optrykt bagest inærværende prospekt til:Formuepleje A/SBruuns Galleri , Værkmestergade 25, 8000 Århus CTelefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01Betaling og registrering i VærdipapircentralenEfter Tegningsperiodens udløb modtager investor en nota med angivelse afdet købte antal Aktier og den samlede pris. Under forudsætning af, at Aktierneer betalt rettidigt, registreres Aktierne på investors konto i Værdipapircentralen.Betaling og registrering forventes at ske den 11. oktober 2007.Tildeling af aktierUdbuddet er tilrettelagt således, at investorer som udgangspunkt vilmodtage fuld tildeling af Aktier i forhold til de afgivne ordrer. Det ertilladt at indgive flere tegningsansøgninger. Selskabet forbeholder sigdog ret til i tilfælde af overtegning at fastsætte en individuel tildeling påde enkelte ordrer uanset den indkomne ordremængde. Der er ingen fortegningsretfor Selskabets nuværende aktionærer, idet emissionen skertil markedskurs. Der er ikke på forhånd fastsat bestemmelser for særbehandlingaf visse investorklasser, ligesom behandling af tegningstilbud eruafhængig af, hvem der har fremsat dem.FondskodeDe nye aktier i udbuddet vil indledningsvist blive registreret under enmidlertidig fondskode: DK0060088524. Efter registrering af kapitalforhøjelseni Erhvervs- & Selskabsstyrelsen vil Selskabets Aktier blivenoteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S direkte i moderfondskoden:FPPAR: DK0016023492. Første forventede noteringsdager 18. oktober 2007.Offentliggørelse af tegningsresultatResultatet af emissionen, herunder allokering af aktier, forventes offentliggjortumiddelbart efter tegningsperiodens udløb via OMX DenNordiske Børs København A/S den 9. oktober 2007.UdbytteDe nytegnede aktier bærer ret til fuldt udbytte for indeværende regnskabsårog udbyttet tilskrives den enkelte aktionærs konto i det kontoførendeinstitut. Af de udloddede beløb er Selskabet forpligtet til attilbageholde udbytteskat jf. den til enhver tid gældende lovgivning. Udbetalingaf udbytte sker efter de af Værdipapircentralen fastsatte regler.Det er ikke Selskabets hensigt at udbetale udbytte. Selskabets overskudtillægges egenkapitalen til reinvestering.Minimum aktietegningMindste tegningsbeløb er 100.000 kr. pr. tegningsblanket og ved tildelingaf aktier rundes ned til hele antal styk. Minimumsgrænsen er fastsatfor at minimere administrations- og depotomkostninger.52 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SFormidlerFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab står som formidler og tegningsstedi forbindelse med udbuddet.Formuepleje A/S FondsmæglerselskabBruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus C.CVR. nr. 10 16 79 49.OmkostningerOmkostninger, der skal afholdes af Selskabet i forbindelse med emissionen,forventes at udgøre 450.000 kr.Antal styk aktier tegnetProvenuEfter afholdelse af de med emissionen forbundne omkostninger og underforudsætning af en tegningskurs på 265,65, som var indre værdiden 5. september 2007, forventes provenuet til Selskabet at andrage1.142,3 mio.kr. ved tegning af 4.300.000 stk. aktier. Provenuet vil bliveanvendt til investering i værdipapirer i henhold til Selskabets investeringsstrategi.Andre børserSelskabets nuværende aktiekapital er noteret på OMX Den NordiskeBørs København A/S. Selskabets aktier er ikke noteret eller søgt noteretpå noget andet marked eller nogen anden børs end OMX Den NordiskeBørs København A/S.Omkostninger i kronerVederlag finansielle formidlereTegningsprovisionAnnonceringOffentlige afgifterTrykningAdvokater og revisorerØvrige omkostningerOMX Den Nordiske Børs København A/SMaksimum4.300.0000 kr.0 kr.0 kr.0 kr.100.000 kr.150.000 kr.100.000 kr.100.000 kr.TilbagekaldelseSelskabet forbeholder sig ret til at tilbagekalde udbuddet af Aktierne,hvis der inden offentliggørelse af tegningsresultatet indtræffer helt ekstraordinæreog upåregnelige omstændigheder, der efter Selskabets vurderinggør en kapitaludvidelse uhensigtsmæssig. En tilbagekaldelse vilblive meddelt via OMX Den Nordiske Børs København A/S.Omkostninger i alt450.000 kr.Bestyrelsen har besluttet, at tegningstillægget for udbuddet udgør0,50%, hvilket dækker Selskabets emissionsudgifter og omkostninger tiletablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer for det indkomneprovenu. Tegningstillægget kan specificeres som følgende:Etablering af aktieporteføljer 0,25%Etablering af obligationsporteføljer 0,10%Etablering af valutaporteføljer 0,05%Emissionsudgifter 0,10%I alt 0,50%Børsprospekt september 2007 / 53


Formuepleje Pareto A/S11. BeskatningDen følgende beskrivelse skal betragtes som information om de regler,der gælder for beskatning af børsnoterede aktier (herunder i Selskabet)hos personer og selskaber, der er fuldt skattepligtige i Danmark.Beskrivelsen er ikke nødvendigvis fuldstændig og kan på ingen mådeerstatte en konkret skatterådgivning af investor, hvorfor potentielleinvestorer opfordres til at konsultere deres skatterådgiver, så de skattemæssigeaspekter ved investering i Selskabet kan sammenholdes medinvestors individuelle skattesituation. Beskrivelsen dækker ikke forsikringsselskaber,banker mv.Det er Selskabets strategi at fokusere på at skabe værdier til aktionærernevia aktieavancer frem for udbytter. Investor bør derfor i sine skatteovervejelserhave fokus på optimering af den skattemæssige behandlingaf avancer og tab frem for skat på udbytter.Det skal bemærkes, at aktier som udgangspunkt ikke kan indgå i virksomhedsskatteordningen.Skatteforhold for Formuepleje Pareto A/SFormuepleje Pareto A/S er underlagt aktieavance- og kursgevinstbeskatningsloven.Jvf. kursgevinstbeskatningslovens regler er renteindtægter,renteudgifter, kursgevinst- og tab på obligationer, valuta og finansielleinstrumenter fuldt skattepligtige poster, mens 66% af modtagne aktieudbyttermedregnes i den skattepligtige indkomst.Der er ved lovnr. L 213 vedtaget ændring af selskabsskatteloven, somisær får betydning for Selskabet på to områder:1. Selskabsskatten sænkes fra 28% til 25% med virkning fra regnskabsåret2006/07.2. Der indføres med virkning fra regnskabsåret 2007/08 begrænsningfor fradrag af nettofinansieringsudgifter. Der kan i princippetmaksimalt fradrages kr. 20 mio. I det nye skattemæssigebegreb, nettofinansieringsudgifter, indgår renteindtægter, renteudgifter,derivater, aktieudbytter, aktiegevinster under 3 årsejertid samt kursbevægelser på både obligationer og eventuellevalutalån. Såfremt der skal ske en reduktion af nettofinansieringsudgiften,reduceres kurstab først, således at det beskårnekurstab kan fremføres til modregning i de kommende tre årskursgevinster.Loven vurderes samlet set at være positiv for Selskabet, idet selskabsskattennedsættes. Testes rentefradragsbegrænsningen tilbage tilSelskabets start, ville det ikke have haft nogen betydning. Samtidigvurderes det meget usandsynligt, at der fremadrettet over en sammenhængende4 årig periode skulle opstå en situation, hvor der er negativenettofinansieringsudgifter.Realiserede aktiekursgevinster under 3 års ejertid er skattepligtige,mens realiserede aktiekursgevinster over 3 års ejertid er skattefrie, jvf.aktieavancebeskatningsloven.Selskabets investeringsstrategi for aktier er at søge at give et bedre afkastend markedsafkastet på 5 års horisonter via langsigtede porteføljeinvesteringer,hvorfor Selskabet har en meget lav aktieomsætningsprocent.Hvis ligningspraksis eller skattereglerne ændres, kan det få bådenegativ og positiv indflydelse på Selskabets skattetilsvar.54 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SSkatteforhold for aktionærerUdbytte og kursavancer beskattes hos aktionærerne. Beskatning af udbyttefølger reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens denskattemæssige behandling ved salg sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.Formuepleje Pareto A/S har ikke tidligere udbetalt udbytte,og det er heller ikke hensigten fremover at udbetale udbytte. Defølgende beskrivelser gælder ikke for investorer, der handler med aktiersom led i deres erhverv og som følge deraf er næringsskattepligtige.Beskatning for privatePr. 1. januar 2006 er beskatningsreglerne for aktier forenklet, således atbeskatningen er uafhængig af ejertid.Ejertid Kursgevinst KurstabOpgørelse afanskaffelsessumUdbytteUansetGevinst beskattes som aktieindkomst.Tab kan modregnesGennemsnits-Udbytte beskattes som aktieind-ejertidBeskatningen er 28% for aktieindkomsti aktiegevinstermetodenkomst med 28% for aktieindkomstunder kr. 45.500 i år 2007 (kr. 91.000under kr. 45.500 i år 2007 (kr.for ægtefæller), mens beløb derudover91.000 for ægtefæller), mens beløbbeskattes med 43%derudover beskattes med 43%Som følge af, at selskabsskatten nedsættes til 25%, jf. lovnr. L 213, vilbeskatningen af aktieindkomst hos private investorer ændre sig ved indførselaf et nyt progressionstrin, hvorefter aktieindkomstbeskatningenser således ud fra 2008:AktieindkomstAktieindkomstskat hospersonOp til kr. 45.500 28%Kr. 45.500 - kr. 100.000 43%Over kr. 100.000 45%Grænsen på kr. 100.000 gælder for ugifte personer. For ægtepar ergrænsen dermed kr. 200.000. Der gøres samtidig opmærksom på, atder gælder visse overgangsregler for aktieindkomstbeskatningen.Børsprospekt september 2007 / 55


Formuepleje Pareto A/S11. BeskatningBeskatning for pensionsmidlerBeskatningsmodellen for pensionsmidler følger reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven,hvor der betales en fast pensionsskat på 15%af det nettoresultat, som pensionsinvesteringerne har givet i resultat,beregnet som en urealiseret lagerberegning.Pensionsmidler Kursgevinster og udbytte Tab KommentarRatepensioner ogBeskattes med 15%Tab kan modregnes iHvert år den 30/11 betales pensionsafkastskat udkapitalpensionerandet pensionsafkastfra lagerprincippet – dvs. af både udbytter samtrealiserede og urealiserede kursgevinsterBeskatning for selskaberSelskabers investering i børsnoterede aktier opdeles i en ejertid påhenholdsvis under og over 3 år. En ejertid over 3 år medfører som udgangspunktingen beskatning, ligesom tab heller ikke kan fradrages.Realiserede kurstab på aktier ejet mindre end 3 år kan modregnes i aktiekursgevinsterpå aktier ejet under 3 år. Ifølge lovnr. L 213, nedsættesselskabsskatten til 25% med virkning fra 2007.Ejertid Kursgevinst KurstabOpgørelse afanskaffelsessumUdbytteUnderAvancer skal med-Tab kan modregnes i tilsvarende realiseredeGennemsnits-66% af udbyttet medregnes i3 årregnes i den skat-avancer på aktier, hvor ejertiden er mindremetodenden skattepligtige indkomst,tepligtige indkomst,end 3 år. Et eventuelt nettotab herudover kansom beskattes med 25%som beskattes medfremføres uendeligt til modregning i fremtidige25%avancer på aktier ejet i mindre end 3 år.Tab kan dog kun fradrages, i det omfang tabetoverstiger summen af de modtagne udbytteraf de pågældende aktier, som investor iejertiden har været fritaget for at medregneved indkomstopgørelsen.OverAvancer er ikkeTab kan hverken fratrækkes eller modregnes66% af udbyttet medregnes i3 årskattepligtigeden skattepligtige indkomst,som beskattes med 25%56 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S12. Vedtægter1. Selskabets navn, hjemsted og formål1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets hjemsted erÅrhus Kommune.2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til:2.6.1 at optage lån på indtil 4 gange egenkapitalen. Selskabets soliditetskal på tidspunktet for låneoptagelse udgøre minimum 20%. Prolongeringanses ikke for optagelse af nyt lån.2.6.2 at anvende alle relevante finansielle instrumenter til at sikre selskabetslangsigtede gevinstmuligheder.2.6.3 i tiden indtil den 1. juli 2011 ad en eller flere gange at forhøjeselskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 430.600.000,- aktier.Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes lydende på ihændehaver,og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Selskabetsaktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhøjelseri det omfang, det er angivet i aktieselskabslovens § 30,stk. 1, idet bestyrelsen dog er bemyndiget til helt eller delvist at fravigefortegningsretten, såfremt tegningen sker til markedskurs.1.2 Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst, der liggerover markedsafkastet via porteføljeinvestering i obligationer og aktier.Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 70% afegenkapitalen.2.6.4 på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 10% af aktiekapitalen.Mindstekursen er fastsat til 100 og højestekursen til 1.000,dog således at kursen ikke må overstige aktiernes indre værdi med mereend 10%.2. Selskabets kapital og aktier2.1 Selskabets aktiekapital er kr. 439.900.000,- fordelt på aktier af kr.100 eller multipla heraf. Selskabets aktiekapital udstedes gennem Værdipapircentralen.2.2 Samtlige aktier i selskabet er omsætningspapirer og der gælder såledesingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.2.3 Alle aktier udstedes lydende på ihændehaver, men kan noteres pånavn hos selskabet.2.4 Ingen aktier har særlige rettigheder og ingen aktionær er forpligtettil at lade sine aktier indløse helt eller delvist.2.5 Udbetaling af udbytte m.v. sker efter de af Værdipapircentralenfastsatte regler.2.6.5 at søge selskabets aktier optaget til notering på KøbenhavnsFondsbørs.3. Generalforsamling3.1 Ordinær generalforsamling afholdes snarest efter afslutningen afårsregnskabet og skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kanvære Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde inden udløbet af fristen iårsregnskabsloven.3.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 og højest4 ugers varsel ved bekendtgørelse i dagbladet Børsen.3.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinæregeneralforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 1 måned førgeneralforsamlingens afholdelse.3.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter generalforsamlingenseller bestyrelsens beslutning samt efter begæring fra selskabetsrevisor. Endvidere kan aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalenkræve ekstraordinær generalforsamling afholdt til behandling af etbestemt emne. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes afbestyrelsen senest 2 uger efter anmodningens modtagelse.3.5 Senest otte dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og defuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommendetillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn for aktionærernepå selskabets kontor og samtidig fremsendes til enhver noteretaktionær, som har fremsat anmodning herom.Børsprospekt september 2007 / 57


Formuepleje Pareto A/S12. VedtægterPå den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:4. Bestyrelse og direktion1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.3. Beslutning om anvendelse af årets resultat.4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.5. Valg af revisor.6. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.7. Evt. forslag fra bestyrelse eller aktionærer.3.6 Enhver aktionær, der senest 5 dage før generalforsamlingen har løstadgangskort, har ret til at møde på generalforsamlingen.4.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 3 år ad gangenvalgt bestyrelse på 3 medlemmer, således at ét bestyrelsesmedlem erpå valg på hver ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger af sinmidte en formand. Bestyrelsen kan genvælges. Bestyrelsen fastsætterved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udførelsen af sithverv. Der føres en protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede,der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.Bestyrelsen bemyndiges til at træffe aftale med administrations- ogmanagementselskab til varetagelse af den daglige drift. Bestyrelsen kanmeddele prokura.3.7 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, derleder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmådeog resultatet af stemmeafgivning.3.8 Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.3.9 Aktionærer, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er kun berettigettil at afgive stemme på generalforsamlingen, når det godtgøres, atde pågældende aktier senest 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingener noteret i selskabets aktiebog eller aktionæren har erhvervet depågældende aktier inden 4 uger før afholdelse af generalforsamlingenog har anmeldt og dokumenteret dette overfor bestyrelsen.4.2 Til varetagelse af selskabets ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.5. Tegning5.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlemeller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.6. Revision6.1 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseretrevisor, der hvert år vælges på den ordinære generalforsamling.3.10 De på en generalforsamling behandlede forslag afgøres ved simpeltflertal blandt de stemmeberettigede når bortses fra forhold somefter Aktieselskabsloven eller vedtægterne kræver kvalificeret majoritet.Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne ellerom selskabets opløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel deafgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenteredestemmeberettigede aktiekapital.7. Regnskab7.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Årsrapporten underskrivesaf direktion og bestyrelse samt forsynes med revisors påtegning.Århus, den 12. december 2006Formuepleje Pareto A/S Esben Vibe Jørn Nielsen Carsten W. Thygesen58 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S13. DefinitionerAfkastmålSelskabets forventede afkast på 5 års investeringshorisont. Ikke en garanti, men en målsætning. Selskabetopererer med et absolut afkastmål – ikke relativt ift. et aktieindeks.Afledte finansielle instrumenterAfledte finansielle produkter som futures, optioner, terminsforretninger, forwards.Asset AllocationFordeling af aktiver – primært med fokus på fordelingen af selskabets investeringer på aktier og obligationer.DeltavektorMåler en obligations følsomhed overfor et bestemt punkt på rentekurven.Efficiente randVed sammensætning af forskellige investeringsalternativer, der ikke svinger i takt, opstår der en rækkeporteføljesammensætninger, hvoraf de bedste danner en bue, den efficiente rand, som udgør de semioptimaleporteføljer, som kun overgås af tangentporteføljer. Beskrivelsen af den efficiente rand var medvirkendetil at økonomen, Harry Markowitz, fik Nobelprisen i 1990.F.T. WorldFinancial Times World aktieindeks, er et aktieindeks, som består af 2.700 af de største globale aktier, måltpå markedsværdi. F.T. World aktieindekset er således retvisende for udviklingen på verdens aktiemarkederog den globale aktierisiko.Finansielle instrumenterFinansielle instrumenter, omfatter tilgodehavender, aktie- og obligationsbeholdning, likvider og gæld.Flowfaktor obligationerOmfanget af udstedelser, indfrielser og andre udbuds- og efterspørgselspåvirkende faktorer.FormidlerFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab.FormueplejeselskaberEn gruppe på 8 danske aktieselskaber, hvoraf de 7 investeringsfilosofisk bygger på tangentporteføljeteorien.Teorien var været anvendt i selskabernes koncept siden 1988. Selskaberne administreres af kapitalforvaltningsselskabetFormuepleje A/S.FremmedkapitalSelskabets lånekapital.FutureStandardiserede kontrakter om fremtidig levering af varer eller værdipapirer. Se futurekontrakt.FuturekontraktEn futurekontrakt er en standardiseret gensidig aftale om fremtidigt køb eller salg af et underliggendeaktiv til en aftalt kurs på et fast fremtidigt tidspunkt. Standardiseringen omfatter stykstørrelse, løbetid ogdet underliggende aktiv. Det underliggende aktiv er typisk en aktie, et aktieindeks, en obligation eller enkurv af levérbare obligationer.Handelsvægtet valutakursEt indeks, der måler styrken af en valuta i forhold til et indeks af valutaer sammensat med de vægte, somvalutaerne har i udenrigshandlen. Indekset benyttes som en rettesnor for en valutas styrke/svaghed.Børsprospekt september 2007 / 59


Formuepleje Pareto A/S13. DefinitionerIndre værdi pr. aktieEgenkapital divideret med det samlede antal aktier.Egenkapitalen opgøres som nettoværdien af følgende:uuuuuuuuuuuuuuuuMarkedsværdien af aktieinvesteringer.Markedsværdien af obligationsinvesteringer inkl. vedhængende renter.Kontant indestående i bank inkl. periodiseret rente.Markedsværdien af finansielle instrumenter.Gæld til pengeinstitutter inkl. skyldig rente.Skyldig skat.Udskudt skat.Omkostningsperiodiseringer, herunder fast og resultatafhængigt kapitalforvaltningshonorar.KonfidensintervalStatistisk mål for sikkerheden af middelværdiobservationen.Konveksitetsjusteret varighedKonveksitet udtrykker varighedens følsomhed over for renteændringer. Positiv konveksitet medfører, atvarigheden falder ved en rentestigning.(se også ”varighed”)KøbekraftsparitetKøbekraftsparitetsteorien antager at valutakursudviklingen afspejler forskelle i udviklingen af landenesprisniveauer. På et effektivt marked vil der være tendens til, at valutakurserne udvikler sig hen imod enligevægt, for at konkurrenceforholdet mellem landene ikke skal forrykkes. Via under- eller overskud påhandelsbalancen vil der blive skabt betalingsstrømme, der vil genoprette balancen mellem pris- og valutakursudviklingen.Empirisk viser det sig, at købekraftsparitet kun eksisterer på langt sigt.Lineært optimeringsproblemSæt af ligninger med en eller flere ubekendte der løses under betingelse af, at en række antagelser eropfyldt.LånefinansieringSelskabets kapitalfremskaffelse som ikke er egenkapital, se også fremmedkapital.ManagerFormuepleje A/S.Market-Making-aftaleAftale om at stille priser på børsen i Selskabets aktier.MASERATIMAx. SharpE Ratio After Tax and Interest = Højeste Sharpe-Ratio efter skat og rente. Selskabets overordnedemålsætning er, at skabe det højeste risikojusterede afkast efter skat og renteomkostninger.NormalfordelingStatistisk fordeling.60 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SNørby-udvalgetKomité for god selskabsledelse, nedsat af OMX Den Nordiske Brøs København A/S, som skal arbejde forat fremme udviklingen i god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber.Komitéen består af Lars Nørby Johansen (formand), Mads Øvlisen, Sten Scheibye, Peter Ravn, HenrikStenbjerre, Finn L. Meyer og Lars Rohde.ObligationsfuturesEn future med obligationer som underliggende aktiv.Optimal porteføljeDen portefølje, der ligger i det punkt på den efficiente rand, hvor den rette linie med udgangspunkt i denrisikofri rente, tangerer denne rand.OptionEn option er en kontrakt, der giver ejeren (køberen) retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge enfordring til en aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Sælgeren er forpligtet til at opfylde ejerens ret.Der findes følgende typer optioner:1) Call option: ret til at købe.2) Put option: ret til at sælge.Optionsjusteret varighedPorteføljens varighed justeret for, at danske realkreditobligationer kan risikere at blive førtidsindfriet. Varighedener dermed justeret for låntagernes mulighed for at udnytte deres ret (option) til at førtidsindfri.Se også varighed og konveksistetsjusteret varighed.PorteføljeDen samlede betegnelse for summen af de enkelte aktier, obligationer og valutaer.PorteføljeteoriFinansiel teori om sammensætningen af aktiver og passiver.RentestrukturSammenhængen mellem renteniveauet og løbetiden på forskellige fordringer.Resultat pr. aktiePeriodens resultat divideret med det samlede antal aktier.Risikopræmie – aktierPræmien for at holde et risikofyldt aktiv i modsætning til et risikofrit aktiv. Risikopræmien for aktier udtrykkermerafkastet ved at investere i aktier frem for det risikofri aktiv.SamvariationOmfanget af hvorvidt afkastet mellem eksempelvis 2 aktiver eller passiver udvikler sig ens eller uens.SelskabetFormuepleje Pareto A/S.Sharpe-ratioEn investerings merafkast i procent p.a. ift. investeringens merrisiko, målt i annualiserede standardafvigelser,begge målt i forhold til den risikofri investering. Sharpe-Ratioen indgår som hovedmålsætning iselskabets overordnede MASERATI-begreb. Sharpe-ratio er opkaldt efter økonomen, William F. Sharpe,der fik Nobelprisen i 1990.SoliditetEgenkapitalens andel af den totale investerede kapital.Børsprospekt september 2007 / 61


Formuepleje Pareto A/S13. DefinitionerStandardafvigelseHyppigt anvendt mål for risikoen ved investeringer. Beregnes som kvadratroden af variansen. (Se varians).TangentporteføljeEn portefølje, der tager udgangspunkt i den optimale portefølje, der ligger i det punkt på den efficienterand, hvor den rette linie med udgangspunkt i den risikofri rente tangerer denne rand. Beskrivelsen aftangentporteføljeteorien var medvirkende til at økonomen, James Tobin, fik Nobelprisen i 1981.Value-at-Risk (VaR)Value at Risk er en avanceret model for risikoopgørelse. Risikoen angives som det sandsynlige maksimaletab på hele porteføljen med en valgt sikkerhedsmargen over en given periode.ValutabetegnelseDKK = Danske kronerEUR = EuroCHF = Schweiziske francUSD = Amerikanske dollarsValutaterminskontraktEn gensidig bindende aftale mellem en køber og sælger om køb eller salg af et bestemt valutabeløb til enaftalt kurs til levering på et aftalt senere tidspunkt.VariansSummen af de kvadrerede afstande til middelværdien. Variansen angiver størrelsen af kursudsving omkringmiddelværdien. En stor varians er således udtryk for store kursudsving, hvilket tolkes som stor risiko.En lav varians er udtryk for små kursudsving og tolkes derfor som lav risiko.Varians-kovarians-matricePræsentation i tabel-form af forskellige aktiver og passivers varians og indbyrdes samvariation.(Se varians, samvariation).VarighedRisikomål for obligationsinvesteringer. En varighed på f.eks. 3, betyder, at kursen på den underliggendeobligation vil bevæge sig 3 procent ved en renteændring på 1 procentpoint. Også mål for den investeringshorisont,hvor en obligationsinvestor kan være sikker på at få den aktuelle effektive rente.62 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S14. ManagementaftaleManagementaftaleMellemFormuepleje Pareto A/S(herefter kaldet Selskabet)ogFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab(herefter kaldet Manager)Taktisk – investeringskomitéTil brug for Selskabets taktiske investerings- og finansieringsbeslutningerudarbejder Manager normalt hver 14. dag ajourført beslutningsgrundlagtil fremlæggelse i Selskabets investeringskomité, hvor Selskabetsdirektør, Managers investeringschef samt relevante medarbejdereafhængigt af dagsordenen deltager. På mødet fastlægges Selskabetstaktiske rammer, som godkendes af Selskabets direktør.Det påhviler Manager at sikre, at indstillingerne til investeringskomitéenligger indenfor porteføljerammerne. Manager udarbejder referat senest48 timer efter mødet.indgås herved en aftale om forvaltning af Selskabets midler på nedenståendevilkår.PorteføljerammerSelskabets kapitalfremskaffelse og kapitalanbringelse skal til hver en tidforegå indenfor følgende rammer:Operationelt ansvarIndenfor porteføljerammerne og beslutninger fra investeringskomitéenforestår Manager den daglige overvågning og omlægning af Selskabetsværdipapirer og finansiering. Direktionen kan udstede handelsfuldmagttil navngivne medarbejdere hos Manager og kun disse medarbejderehar fuldmagt til at kontakte Selskabets bank- og handelsforbindelser.1. Selskabets vedtægter, jævnfør registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.2. Generalforsamlingsbeslutninger.3. Prospekter, aktieindbydelser og aktietegningsinformationer.4. Bestyrelsesbeslutninger om investerings- og finansieringsrammer.5. Bestyrelsesbeslutninger om risikoniveau.6. Aftaler, herunder specielt overdækningsaftaler indgået mellemSelskabet og tredjemand, som har indflydelse på Selskabets investerings-og finansieringsforhold.RådgivningStrategisk – bestyrelsesmøderPå bestyrelsesmøder kan udover bestyrelsen og Selskabets direktør, påudvalgte dagsordenspunkter, deltage nøglemedarbejdere fra Manager.Manager er forpligtet til senest 14 dage inden bestyrelsesmøder at fremlæggeudkast til dagsordenspunkter vedrørende Selskabets porteføljerammerog investeringsstrategi. Til fremlæggelse på bestyrelsesmødetudarbejder Manager specificeret beslutningsgrundlag på disse punktersamt information om markeds- og kursudvikling siden sidste møde.Udover at sikre det bedst mulig afkast-risikoforhold skal Manager særligtiagttage:uu Minimering af Selskabets skattepligtige avancer ved omlægningaf aktier via 3-årsreglen.uu Matchning af Selskabets skattepligtige indtægter og udgifter un-der kursgevinst-beskatningsloven og andre fradragsberettigedeomkostninger, således at førtidig skattebetaling undgås.Investor RelationsSom børsnoteret selskab er det Selskabets informationspolitik at sikrealle aktionærer lige adgang til aktuel information om udvikling og strategii Selskabet.Generelt må der kun offentliggøres materiale og gives oplysninger tilSelskabets aktionærer og andre interessenter, herunder informationerpå Managers hjemmeside www.formuepleje.dk, som er godkendt afSelskabets direktion eller bestyrelse.Børsprospekt september 2007 / 63


Formuepleje Pareto A/S14. ManagementaftaleInformation, der udarbejdes af Selskabet og ikke krævergodkendelseEfter instruks fra Direktøren udarbejder og udsender Selskabet via Managerfølgende information:uuDaglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi til KøbenhavnsFondsbørs.Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi til Market-Ma-ker.Daglig offentliggørelse af Selskabets indre værdi på Managershjemmeside.uuuuInformation, der udarbejdes af Selskabet og kræver godkendelseaf direktion og bestyrelseEfter instruks fra Direktøren udarbejder og udsender Selskabet via Managerfølgende information:Information, der kræver godkendelse af direktion og bestyrelseEfter udkast fra Manager skal både Direktør og bestyrelse godkendefølgende information, som efterfølgende offentliggøres af Manager:uu Årsrapport til aktionærerne i form af beretning, resultat og ba-lance, relevant information om finansmarkedernes udvikling samtbudgetforventninger.uu Generalforsamlinger – præsentationsmateriale til brug for mar-kedsberetning, årsresultat, balance samt fremlæggelse af strategiskeindlæg vedrørende aktie- obligations- og valutamarkederneuuAktietegningsindbydelse, prospekt, tegningsblanketter, følgeskri-velser samt andet salgsmateriale, herunder tegningsinformationpå Managers hjemmeside.Honoraruu Halvårsrapport.uu Årsrapport til aktionærerne i form af beretning, resultat og ba-lance, relevant information om finansmarkedernes udvikling samtbudgetforventninger.Information, der kræver godkendelse af direktionenEfter udkast fra Manager skal Direktøren godkende følgende information,som efterfølgende offentliggøres af Manager:uu Ad hoc rapportering på Managers hjemmeside vedrørende Sel-skabets forhold.uu Ad hoc henvendelser af principiel betydning fra Selskabets inte-ressenter.uu Månedlig aktionærinformation omkring afkast og markedsfor-hold via nyheds-email.uu Kvartalsvis aktionærorientering om afkastudvikling, valuering affinansmarkederne og strategier, artikler om investeringer og investeringsprodukteruuArtikler og foredrag for at udbrede kendskabet til Selskabets in-vesteringskoncept og resultater.uu Formueplejedage efter behov.Resultatafhængigt honorarÅrligt betales en resultatafhængig betaling på 9% af Selskabets investeringsafkast,defineret som Selskabets resultat før omkostninger og skat.Såfremt investeringsafkastet efter fast honorar til Manager er negativt,betales der intet resultathonorar. Før beregning af den afkastafhængigebetaling, skal eventuelt forudgående års negative investeringsresultatmodregnes. Afkastgebyret betales a conto på sidste børsdag i årsregnskabsperioden,og reguleres efterfølgende ud fra revisoropgørelser iforbindelse med årsregnskabsaflæggelsen.Der betales ikke resultatafhængig betaling for en eventuel beholdningaf egne udstedte aktier eller for investeringer, hvor Manager i forvejenhar managementaftaler, det være sig andre Formueplejeaktier m.m.64 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SFast honorar og volumenrabatDet faste honorar udgør maksimalt 0,50% faldende mod 0,25% proanno af Selskabets samlede værdipapirportefølje, som er summen affølgende poster:uu Aktier.uu Obligationer og kontantbeholdning, eksklusiv tilgodehavenderenter.Dette faste procentgebyr betales ikke for en eventuel beholdning afegne udstedte aktier eller for investeringer, hvor Manager i forvejen harmanagementaftaler, det være sig andre Formueplejeaktier m.m.Det faste honorar afregnes sidste børsdag i kvartalet.OmkostningerSelskabet afholder selv omkostninger relateret til Selskabet, herunder:Honoraret indeholder en volumenrabat på op til 50% beregnet på Selskabetssamlede værdiportefølje efter følgende trappeskala:Interval i kr. HonorarsatsOp til 1 mia. 0,500%Mellem 1-2 mia. 0,475%Mellem 2-3 mia. 0,450%Mellem 3-4 mia. 0,425%Mellem 4-5 mia. 0,400%Mellem 5-6 mia. 0,375%Mellem 6-7 mia. 0,350%Mellem 7-8 mia. 0,325%Mellem 8-9 mia. 0,300%Mellem 9-10 mia. 0,275%Fra 10 mia. og op 0,250%uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuBestyrelseshonorar og udgifter til bestyrelsesmøder.Direktion.Bogføring og udarbejdelse af regnskabsudkast.Aktiebøger.Revisions- og advokatomkostninger.Eksterne omkostninger til investor relations.Generalforsamling.Lovpålagte omkostninger.Øvrige driftsomkostninger som:ww Låneomkostninger, herunder renter.ww Handelsomkostninger i forbindelse med køb og salg af vær-dipapirer og valuta.ww Gebyrer til Værdipapircentralen.ww Gebyrer til udstedende pengeinstitut for notering i Værdipa-pircentralen.ww Gebyrer til depotbank og eventuel ekstern aktiebogsfører.Selskabsskat.Grundlaget for Selskabets volumen er den samlede værdipapirportefølje(balancen) og honoraret beregnes således, at den første mia. kr.koster 0,5% p.a., den næste mia. kr. koster 0,475% p.a., den tredjemia. kr. 0,45% p.a., osv.Selskabet betaler således ikke direkte for låne- og valutastyring, ligesomder ikke betales fast honorar for positioner i finansielle instrumenter.VærdigrundlagFor at sikre fælles værdigrundlag og Managers uafhængighed i kapitalforvaltningen,herunder at undgå interessekonflikter er der indgåetaftale om, at Manager:uu Ikke må have indtægter via handel med værdipapirer.uu Ikke må handle Selskabets aktier til og fra egenbeholdning.uu Ikke må være involveret i Selskabets transaktioner vedrørendeind- eller udlån.uu Ikke må have Selskabets værdipapirer i depot.uu Ikke må modtage kontanter til indlån.uu Ikke må foretage udlån til Selskabet.uu Ikke må foretage handelstransaktioner af nogen art med Selskabet.uu Ikke må modtage salgsprovision fra tredjepart af nogen art.Børsprospekt september 2007 / 65


Formuepleje Pareto A/S14. ManagementaftaleSelskabsnavnNavnet ”Formuepleje” er registreret i Patent- og Varemærkestyrelsentilhørende Manager. Formuepleje Pareto A/S har ret til at anvende navnet”Formuepleje” som en del af Selskabets navn og varemærke, sålænge nærværende managementaftale med Manager er gældende.Såfremt nærværende managementaftale uanset grund ophører, erFormuepleje Pareto A/S forpligtet til at ændre selskabsnavn og ophøremed at benytte ordet ”Formuepleje” som en del af Selskabets navn ogvaremærke.Risiko og ansvarAl forvaltning foregår indenfor de rammer, som nærværende managementaftalebeskriver, og sker udelukkende for Selskabets regning ogrisiko. Manager er ikke ansvarlig for tab som skyldes forhold, som eruden for Managers kontrol, herunder:Værneting og lovvalgDenne aftale er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der vedrører dennemanagementaftale, herunder spørgsmålet om fortolkning og rækkevidde,der ikke kan løses i mindelighed, kan ikke indbringes for domstolenemen afgøres endeligt ved det Danske Voldgiftsinstitut i henholdtil de for instituttet til enhver tid gældende regler. Voldgiftsretten, hvisafgørelse er endelig, træffer afgørelser om sagsomkostninger, herundersagsomkostninger til en af parterne.Ikrafttrædelse og opsigelseNærværende managementaftale træder i kraft den 1/1 - 2007 og afløserpr. denne dato tidligere managementaftaler indgået mellem Selskabetog Manager. Managementaftalen kan opsiges med 12 månedersforudgående skriftligt varsel til udgangen af en måned, dog tidligst tilophør den 31. december 2009.Nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer, eller beskadi-gelser af data i EDB-systemer, såfremt der sker svigt i strømforsyningeneller telekommunikation.Lovindgreb, naturkatastrofer, krig, oprør, strejker, borgerlige urolig-heder, sabotage, terror eller hærværk, herunder virus og hacking.Sammenbrud i det danske og/eller i de internationale kapitalmar-keder, som forhindrer prisstillelsen eller umuliggør finansmarkedernesafviklingssystemer.uuuuuuÅrhus, den 28. februar 2007Bestyrelsen i Formuepleje Pareto A/SEsben Vibe Jørn Nielsen Carsten W. ThygesenDirektionen i Formuepleje A/S FondsmæglerselskabBrian Leander66 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S15. Aftale om Market MakingAftale om Market Makingmellem:Formuepleje Pareto A/SBruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus CCVR. nr. 21 44 33 79(Herefter benævnt Selskabet)Køb og salg foregår for Bankens regning og risiko.Banken tilstræber, at kursudviklingen følger den generelle markedsudviklingog til enhver tid er afpasset udbud- og efterspørgselssituationen.Selskabet er forpligtiget til at have et højt informationsniveau med detaljeretog hyppig information om Selskabets aktiviteter og økonomiskesituation.og:Jyske Bank A/SVestergade 8-10, 8600 SilkeborgCVR. nr. 17 61 66 17(Herefter benævnt Banken)Det forudsættes at Selskabet dagligt lader information om Selskabetsindre værdi tilgå Københavns Fondsbørs og Banken, ligesom selskabet isin helhed til enhver tid overholder sin informationspligt.Banken forestår indberetning vedrørende handler til KøbenhavnsFondsbørs.Banken udøver market making i de børsnoterede aktier under fondskode”Formuepleje Pareto A/S, Kode: DK0016023492”.Banken er forpligtet til fra og med børsnoteringen hver børsdag fra kl.10:00 til kl. 17:00 i Københavns Fondsbørs A/S’ elektroniske handelssystemat have både en købs- og en salgspris i ovennævnte fondskode. Afstandenmellem købs- og salgspris må højst være 2,00%. Banken stillerkøbs- og salgspris for op til modværdien af 250.000 DKK ad gangen.Nærværende Market Making-aftale mellem Banken og Selskabet kangensidigt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Opsigelsenskal foretages skriftligt.Der tages forbehold for manglende prisstillelse i situationer hvor der ersystemnedbrud i enten Københavns Fondsbørs’ eller Bankens systemersamt generel force majeure.Nærværende aftale tiltrædes af følgende parter:Århus, den 28. april 2006For Formuepleje Pareto A/SEsben VibebestyrelsesformandJørn NielsenbestyrelsesmedlemCarsten W. ThygesenbestyrelsesmedlemFor Jyske Bank A/SIvan HansenOmrådedirektørKim Seidelin ChristensenFunktionslederBørsprospekt september 2007 / 67


Formuepleje Pareto A/S16. RådgivereFormidler og ManagerFormuepleje A/S FondsmæglerselskabBruuns GalleriVærkmestergade 258000 Århus CBankforbindelserJyske Bank A/SVestergade 8-108600 SilkeborgSelskabets advokatSteffen Ebdrup, advokat (H)Holst, AdvokaterNy Banegårdsgade 558100 Århus CSelskabets revisorerStatsautoriseret revisor Ivan Madsen ogStatsautoriseret revisor Ove HartvigsenBusch-Sørensen Statsautoriseret RevisionspartnerselskabEuropaplads 2, Postboks 52058100 Århus CMedlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og medlem af RevisorGruppen Danmark.68 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S17. Om Formuepleje A/SBaggrundFormuepleje A/S er et 100% partner- og medarbejderejet kapitalforvaltningsselskabmed fokus på kapitalforvaltning. Selskabet har hovedkontori Århus og en afdeling i København, og beskæftiger i alt 30 medarbejdere.Direktionsposten varetages af Brian Leander, som har væretselskabets direktør siden 1998. Følgende ejer en kvalificeret aktiepost(10% eller derover) i Formuepleje A/S: Claus Hommelhoff, Erik Møller,Thomas Bruno Pedersen og Brian Leander.Selskabet er underlagt Lov om Finansielle Virksomheder, og er somfølge deraf indberetningspligtig til Finanstilsynet og underlagt kontrolaf samme instans.Kapitalforvaltning i centrumKapitalforvaltningen sker via egne investeringsprodukter og med baggrundi en velunderbygget og velafprøvet investeringsteori. Investeringsfilosofienfølger den Nobelprisbelønnede James Tobins tangentporteføljeteori,hvor der søges det optimale investeringsmix af værdipapirer. Tildet formål anvendes kendte kursudsving, kendte samvariationer melleminvesteringsmulighederne samt forventede og realistiske fremtidigeafkast og lånerenter på det globale pengemarked.Siden Formuepleje A/S’ start i 1986 er aktie- og obligationsporteføljerneunder forvaltning steget fra mindre end 100 mio. kr. til 62.000 mio. kr.ved udgangen af juni måned 2007.Kapital under forvaltning, aktie- og obligationsporteføljerMio. kr.70.00060.00050.00040.000Hertil kommer valutaporteføljer som Formueplejeselskaberne anvenderi deres investeringskoncepter. Ved udgangen af juni 2007 udgjordevalutaporteføljerne kr. 37.600 mio.Formueplejes mission””Vi søger langvarige kunderelationer via størst muligtafkast med så få bekymringer for investor sommuligt og med mindst mulig administration”Bag udformningen af missionen ligger målsætningen om at være blandtde bedste i Danmark til porteføljeinvesteringer. Dette søges løst ved atsammensætte en optimal investeringsstrategi under hensyntagen til investorsrisikoprofil. Dertil kommer en optimal anvendelse af tilgængeligeskattemiljøer og altid tage hensyn til de skattemæssige konsekvenserved kapitalforvaltningen.Formuepleje honoreres udelukkende via et resultatafhængigt honorarsom beregnes af investeringernes overskud samt et fast minimumsgebyrpå maksimalt 0,5% p.a. af porteføljerne. Et underskud skal desudenførst indtjenes, før der igen skal betales et resultatafhængigt honorar.På samme tid er der forretningsområder, som Formuepleje bevidst harfravalgt, idet selskabet ikke mener, at disse harmonerer med den fælleslangsigtede interesse om at skabe et tilfredsstillende afkast. Det betydereksempelvis, at Formuepleje hverken tjener direkte eller indirekte på atomsætte værdipapirer, og har som følge deraf heller ingen kurtageindtægter.Formuepleje modtager ingen form for provision eller returkommissionfra andre i den finansielle sektor, ligesom Formuepleje ikke erbørshandler og derfor ikke tjener på forskelle mellem købs- og salgskurser.Selskabets fokus er således udelukkende på kapitalforvaltning.30.00020.00010.000086 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07Børsprospekt september 2007 / 69


Formuepleje Pareto A/S18. RegnskabsoplysningerIndholdsfortegnelse til regnskabsoplysninger18.1 5-års oversigt og nøgletal ...................... 7118.2 Oversigt halvårsregnskab 2006/07 ............... 7218.3 Krydsreferencetabel .......................... 7418.4 Ledelsens regnskabspåtegning .................. 7518.5 De uafhængige revisorers erklæring til aktionærerne iFormuepleje Pareto A/S ....................... 7618.6 Anvendt regnskabspraksis ..................... 7718.7 Resultatopgørelse ............................ 7918.8 Balance ................................... 8018.9 Pengestrømsopgørelse ........................ 8218.10 Noter ..................................... 8370 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S18.1 5-års oversigt og nøgletalRESULTAT (1000 kr.) 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06RESULTAT (1000 kr.)Aktier 0 0 0 0 31.356Obligationer 68.720 124.251 164.795 96.114 97.893Finansresultat, brutto 68.720 124.251 164.795 96.114 129.249Fremmedfinansiering -10.455 132.559 -92.646 20.986 -8.951Finansresultat, netto 58.265 256.810 72.149 117.100 120.298Resultatafhængigt honorar 0 0 0 -11.710 -12.030Administrationsomk. -4.671 -12.469 -18.596 -9.862 -9.702Resultat før skat 53.594 244.341 53.553 95.528 98.566Skat -16.240 -74.513 -16.192 -26.800 -23.978Resultat efter skat 37.354 169.828 37.361 68.728 74.588BALANCEAktiver: 1.613.416 100% 3.310.310 100% 4.134.209 100% 3.887.701 100% 2.031.000 100%Aktier 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 611.947 30,1%Obligationer m.m. 1.586.718 98,3% 3.261.826 98,5% 4.059.405 98,2% 3.826.042 98,4% 1.358.346 66,9%Tilgodehavender 26.698 1,7% 47.580 1,4% 74.804 1,8% 53.091 1,4% 31.604 1,6%Likvidebeholdninger 0 0,0% 904 0,0% 0 0,0% 8.568 0,2% 29.103 1,4%Passiver: 1.613.416 100% 3.310.310 100% 4.134.209 100% 3.887.701 100% 2.031.000 100%Langfristet gæld 1.256.047 77,9% 2.571.437 77,7% 3.133.893 75,8% 3.085.708 79,4% 1.106.586 54,5%Kortfristet gæld 25.526 1,6% 75.836 2,3% 299.919 7,3% 32.868 0,8% 14.707 0,7%Hensættelser 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%Egenkapital 331.843 20,6% 663.037 20,0% 700.397 16,9% 769.125 19,8% 909.707 44,8%NØGLETALResultat pr. aktie 1) 23,53 55,61 10,08 18,55 20,07Indre værdi pr. aktie 2) 127,63 178,96 189,04 207,59 227,43Stigning i indre værdi i % 14,7% 40,2% 5,6% 9,8% 9,6%P/E 3) 5,4 3,2 18,7 11,2 11,3Gearing 4) 3,8 3,9 4,5 4,0 1,2Resultatgebyr 5) 0% 0% 0% 10% 10%Omkostningsprocent 6) 0,29% 0,38% 0,45% 0,25% 0,48%Antal aktier ultimo året 7) 2.600.000 3.705.000 3.705.000 3.705.000 4.000.000Gennemsnitligt antal aktier 8) 1.587.192 3.054.110 3.705.000 3.705.000 3.716.315Note 1: Resultat efter skat / gns. antal aktier – se note 8.Note 2: Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo – se note 7.Note 3: Indre værdi (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning).Note 4: Rentebærende gæld / ultimo egenkapital.Note 5: Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat.Note 6: Administrationsomkostninger / aktiver ultimo.Note 7: Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie.Note 8: Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret.Børsprospekt september 2007 / 71


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger18.2 Oversigt halvårsregnskab 2006/07RESULTAT (1000 kr.)1. halvår 2006/07(juli 2006 - dec. 2006)1. halvår 2005/06(juli 2005 - dec. 2005)2005/06(juli 2005 - juni 2006)RESULTAT (1000 kr.)Aktier 95.960 19.403 31.356Obligationer 31.510 82.592 97.893Finansresultat, brutto 127.470 101.995 129.249Fremmedfinansiering 9.159 -12.701 -8.951Finansresultat, netto 136.629 89.294 120.298Resultatafhængigt honorar -13.454 -8.929 -12.030Administrationsomk. -5.937 -4.706 -9.702Resultat før skat 117.238 75.659 98.566Skat -8.376 -15.826 -23.978Resultat efter skat 108.862 59.833 74.588BALANCEAktiver: 2.740.337 100% 1.713.084 100% 2.031.000 100%Aktier 768.077 28,0% 574.974 33,6% 611.947 30,1%Obligationer m.m. 1.696.932 61,9% 1.062.318 62,0% 1.358.346 66,9%Tilgodehavender 52.216 1,9% 11.681 0,7% 31.604 1,6%Likvidebeholdninger 223.112 8,1% 64.111 3,7% 29.103 1,4%Passiver: 2.740.337 100% 1.713.084 100% 2.031.000 100%Langfristet gæld 1.424.785 52,0% 835.179 48,8% 1.106.586 54,5%Kortfristet gæld 198.352 7,2% 48.948 2,9% 14.707 0,7%Hensættelser 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%Egenkapital 1.117.200 40,8% 828.957 48,4% 909.707 44,8%NØGLETALResultat pr. aktie 1) 25,82 16,15 20,07Indre værdi pr. aktie 2) 253,97 223,74 227,43Stigning i indre værdi i % 11,7% 7,8% 9,6%P/E 3) 4,9 6,9 11,3Gearing 4) 1,3 1,0 1,2Resultatgebyr 5) 10% 10% 10%Omkostningsprocent 6) 0,22% 0,27% 0,48%Antal aktier ultimo året 7) 4.399.000 3.705.000 4.000.000Gennemsnitligt antal aktier 8) 4.216.848 3.705.000 3.716.315Halvårsregnskabet er ikke revideret.Note 1: Resultat efter skat / gns. antal aktier – se note 8.Note 2: Egenkapital ultimo / aktiekapital ultimo – se note 7.Note 3: Indre værdi (price) / resultat pr. aktie annualiseret (earning).Note 4: Rentebærende gæld / ultimo egenkapital.Note 5: Resultatafhængigt honorar / resultat før omkostninger og skat.Note 6: Administrationsomkostninger / aktiver ultimo.Note 7: Nominel aktiekapital / stykstørrelse pr. aktie.Note 8: Gens. antal aktier korrigeret for kapitalforhøjelse i løbet af regnskabsåret.72 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SPengestrømsopgørelse for 1. juli - 31. december 20061.000 kr. 1. jul - 31. dec 2006Resultat før skat 117.238Kursregulering af obligationer og aktier -97.273Omkostninger ved kapitaludvidelse -169Betalt skat -16.503Resultat efter skat 3.293Forskydning, andre tilgodehavender -18.396Forskydning, anden gæld 189.556Pengestrømme fra driftsaktivitet 174.453Køb/salg af obligationer, netto -326.627Køb/salg af aktier, netto -70.816Investeringer i alt -397.443Kapitaludvidelse 98.800Forøgelse af gæld til pengeinstitutter 318.199Finansiering i alt 416.999Ændring i likvide beholdininger, netto 194.009Likvide beholdinger, primo 29.103Likvide beholdinger, ultimo 223.112Egenkapitalopgørelse for 1. juli - 31. december 20061.000 kr. Aktiekapital Overført resultat I altEgenkapital 1/7 2005 370.500 398.625 769.125Kontant kapitaludvidelse 29.500 0 29.500Overkurs ved emission 0 36.521 36.521Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 -27 -27Periodens overførte resultat 0 74.588 74.588Egenkapital 30/6 2006 400.000 509.707 909.707Egenkapital 1/7 2006 400.000 509.707 909.707Kontant kapitaludvidelse 39.900 0 39.900Overkurs ved emission 0 58.900 58.900Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 -169 -169Periodens overførte resultat 0 108.862 108.862Egenkapital 31/12 2006 439.900 677.300 1.117.200Børsprospekt september 2007 / 73


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger18.3 KrydsreferencetabelDet følger af pkt. 20.1 i bilag 1 til Kommissionens forordning (EF) nr.809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentetsog Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospektersamt disses format, integration af oplysninger ved henvisning ogoffentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (prospektforordningen),at reviderede regnskabsoplysninger for de seneste treregnskabsår skal medtages i Prospektet. I overensstemmelse med artikel28 i prospektforordningen og § 18, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 306 af28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til noteringeller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud afværdipapirer over 2.500.000 euro (prospektbekendtgørelsen), integreresfølgende oplysninger i Prospektet ved henvisning til Managers hjemmesidewww.formuepleje.dk:OplysningselementHenvisningLedelsesberetning for halvårsregnskabet 2006/07 Selskabets halvårsrapport 2006/07, side 5-11Ledelsesberetning for regnskabsåret 2005/2006 Selskabets årsrapport 2005/2006, side 6-22Ledelsesberetning for regnskabsåret 2004/2005 Selskabets årsrapport 2004/2005, side 6-9Ledelsesberetning for regnskabsåret 2003/2004 Selskabets årsrapport 2003/2004, side 6-1274 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S18.4 Ledelsens regnskabspåtegningBestyrelse og direktion har aflagt årsrapport for regnskabsårene 1/72003 - 30/6 2004, 1/7 2004 - 30/6 2005 og 1/7 2005 - 30/6 2006 forFormuepleje Pareto A/S henholdsvis den 16. september 2004, den 1.september 2005 og den 28. september 2006.Årsregnskaberne, som er medtaget i dette prospekt, og som er uddragaf de offentliggjorte årsrapporter, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.I de offentliggjorte årsrapporter for 2003/04 og 2004/05 indgik dogikke pengestrømsopgørelser. Disse er således opstillet i forbindelse medudarbejdelsen af nærværende prospekt. Der er endvidere udarbejdetsupplerende noter til disse regnskabsår.Ledelsesberetningerne er ikke medtaget i dette prospekt, idet der henvisestil de offentliggjorte årsrapporter. Efter vor opfattelse opfylder disseberetninger sammen med prospektet kravene i årsregnskabsloven tilledelsesberetninger for børsnoterede selskaber.Årsregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven,danske regnskabsvejledninger for børsnoterede selskaber samt de kravOMX Den Nordiske Børs København A/S i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelsefor børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksisfor hensigtsmæssig, således at årsregnskaberne giver et retvisendebillede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samtresultatet af aktiviteter og pengestrømme.Århus, den 6. september 2007Formuepleje Pareto A/S Direktion Erik MøllerBestyrelseEsben VibeFormandJørn NielsenCarsten W. ThygesenBørsprospekt september 2007 / 75


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger18.5 De uafhængige revisorers erklæring til aktionærerneFormuepleje Pareto A/STil aktionærerne i Formuepleje Pareto A/SVi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsrapporternefor Formuepleje Pareto A/S for regnskabsårene 1. juli 2003 -30. juni 2004, 1. juli 2004 - 30. juni 2005 og 1. juli 2005 - 30. juni 2006.I vore revisionspåtegninger dateret 16. september 2004, 1. september2005 og 28. september 2006 udtrykte vi konklusioner uden forbeholdpå de årsrapporter, hvorfra regnskabsuddragene er foretaget.Årsregnskaberne, der er præsenteret på siderne 77ff, er uddrag af deoffentliggjorte årsrapporter for de pågældende regnskabsår. Dog erpengestrømsopgørelserne for 2003/04 og 2004/05 udarbejdet efterfølgende.Der er endvidere udarbejdet supplerende noter til disse regnskabsår.Vi har revideret de tilføjede pengestrømsopgørelser og supplerende noter.Årsrapporterne for 2003/04 og 2004/05 ville med disse tilføjelserfortsat kunne forsynes med revisionspåtegninger uden forbehold.Det udførte arbejdeVi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med dendanske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring pårevisionsopgaver med særligt formål (RS 800) med henblik på at opnåhøj grad af sikkerhed for, at regnskabsuddragene i al væsentlighed er ioverensstemmelse de årsrapporter, som de er uddraget af.KonklusionDet er vor opfattelse, at regnskabsuddragene i al væsentlighed er ioverensstemmelse med de årsrapporter incl. pengestrømsopgørelser ogsupplerende noter, som de er uddraget af.For bedre at forstå virksomhedens finansielle stilling og resultat samtomfanget af den foretagne revision skal regnskabsuddragene læses isammenhæng med de årsrapporter, som regnskabsuddragene blev uddragetaf, herunder de tilhørende revisionspåtegninger.Årsrapporterne for 2003/04, 2004/05 og 2005/06 er med disse supplementeralle aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelserfor en klasse D-virksomhed samt krav fra OMX Den NordiskeBørs København A/S til regnskabsaflæggelsen for børsnoteredeselskaber.Århus, den 6. september 2007Busch-SørensenStatsautoriseret revisionspartnerselskabIvan MadsenStatsaut. revisorOve HartvigsenStatsaut. revisor76 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S18.6 Anvendt regnskabspraksisÅrsrapporten for Formuepleje Pareto A/S er aflagt i overensstemmelsemed årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse D-virksomhed,danske regnskabsvejledninger samt krav fra OMX Den Nordiske BørsKøbenhavn A/S til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede selskaber.Opstillingen af resultatopgørelsen er tilpasset selskabets aktiviteter jvf.årsregnskabslovens § 11, stk. 3.Generelt om indregning og målingI resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes,herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunderafskrivninger og nedskrivninger.Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiskefordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.Omregning af fremmed valutaTransaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs ogkursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansielpost.Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta,som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktetfor tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsenunder finansielle indtægter og omkostninger.Afledte finansielle instrumenterAfledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen tilkostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negativedagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i tilgodehavenderhenholdsvis forpligtelser.Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidigeøkonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan målespålideligt.Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgendemåles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkeltregnskabspost nedenfor.Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, derfremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfterforhold, der eksisterede på balancedagen.Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeretsom og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af etindregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsensammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikredeaktiv eller den sikrede forpligtelse.For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelsernefor behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringeri dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.Børsprospekt september 2007 / 77


Formuepleje Pareto A/S18. RegnskabsoplysningerResultatopgørelsenPengestrømsopgørelseFinansielle posterFinansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og-omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørendeværdipapirer og gæld og transaktioner i fremmed valuta. Finansielleindtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrørerregnskabsåret.Selskabsskat og udskudt skatSelskabet indgår i acontoskatteordningen.Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudtskat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres tilårets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henførestil posteringer direkte på egenkapitalen.Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af allemidlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdiaf aktiver og forpligtelser.Pengestrømme fra driftsaktivitetPengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleretfor ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.Pengestrømme fra investeringsaktivitetPengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelsemed køb og salg af værdipapirer.Pengestrømme fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelseeller sammensætning af aktiekapital. Herudover omfatter pengestrømmeneoptagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.LikviderLikvider omfatter indestående i pengeinstitutter.BalancenFinansielle anlægsaktiverVærdipapirerVærdipapirer, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoteredeobligationer, der måles til børskurs på balancedagen.TilgodehavenderTilgodehavender måles til amortiseret kostpris.Finansielle gældsforpligtelserGældsforpligtelser, som omfatter gæld til pengeinstitutter samt andengæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominelværdi.78 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S18.7 ResultatopgørelseResultatopgørelseNote1/7 2005 -30/6 20061/7 2004 -30/6 20051/7 2003 -30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.1 Investeringsresultat aktier 31.356 0 02 Investeringsresultat obligationer m.v. 97.893 96.115 164.795Investeringsresultat brutto 129.249 96.315 164.7953 Resultat fremmedfinansiering -8.951 20.985 -92.646Investeringsresultat netto 120.298 117.100 72.1494 Resultatafhængigt honorar -12.030 -11.710 05 Administrationsomkostninger -9.702 -9.863 -18.596Resultat før skat 98.566 95.527 53.5536 Skat af årets resultat -23.978 -26.799 -16.192Periodens resultat 74.588 68.728 37.361Forslag til resultatdisponering:Overføres til overført resultat 74.588 68.728 37.361Disponeret i alt 74.588 68.728 37.361Børsprospekt september 2007 / 79


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger18.8 BalanceAktiverNote 30/6 2006 30/6 2005 30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Anlægsaktiver7 Danske aktier 57.547 0 07 Udenlandske aktier 554.400 0 07 Obligationer 1.358.346 3.826.042 4.059.405Finansielle anlægsaktiver i alt 1.970.293 3.826.042 4.059.405Anlægsaktiver i alt 1.970.293 3.826.042 4.059.405Omsætningsaktiver8 Andre tilgodehavender 18.926 53.091 74.804Værdi afledte finansielle instrumenter 12.678 0 0Tilgodehavender i alt 31.604 53.091 74.804Likvide beholdninger 29.103 8.568 0Omsætningsaktiver i alt 60.707 61.659 74.804Aktiver i alt 2.031.000 3.887.701 4.134.20980 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SPassiverNote 30/6 2006 30/6 2005 30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Egenkapital9 Aktiekapital 400.000 370.500 370.500Overkurs ved emission 0 0 72.804Overført resultat 509.707 398.625 257.09310 Egenkapital i alt 909.707 769.125 700.397Gældsforpligtelser11 Gæld til pengeinstitutter 1.106.586 3.085.708 3.133.893Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.106.586 3.085.708 3.133.893Bankgæld 0 0 4.90312 Skyldig selskabsskat 13.538 18.759 14.35713 Anden gæld 1.169 14.109 280.659Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.707 32.868 299.919Gældsforpligtelser i alt 1.121.293 3.118.576 3.433.812Passiver i alt 2.031.000 3.887.701 4.134.20914 Personaleomkostninger15 Pantsætninger og sikkerheds-stillelser16 Finansielle instrumenter17 Nærtstående parter18 Ledelsens andre hvervBørsprospekt september 2007 / 81


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger18.9 PengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelse2005/06 2004/05 2003/041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Resultat før skat 98.566 95.527 53.552Kursregulering af obligationer og aktier 63.173 31.792 40.876Omkostninger ved kapitaludvidelse -27 0 0Betalt skat -29.198 -22.398 -75.189Resultat efter skat 132.514 104.921 19.239Forskydning, andre tilgodehavender 21.487 21.714 -27.224Forskydning, anden gæld -12.941 -266.550 278.177Pengestrømme fra driftsaktivitet 141.060 -139.915 270.192Køb/salg af obligationer, netto 2.394.821 201.571 -838.455Køb/salg af aktier, netto -602.244Investeringer i alt 1.792.577 201.571 -838.455Kapitaludvidelse 66.021 0 0Forøgelse af gæld til pengeinstitutter -1.979.123 -48.185 562.455Finansiering i alt -1.913.102 -48.185 562.455Ændring i likvide beholdninger, netto 20.535 13.471 -5.808Likvide beholdninger, primo 8.568 -4.903 905Likvide beholdninger ultimo 29.103 8.568 -4.90382 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S18.10 Noter1/7 2005 -30/6 20061/7 2004 -30/6 20051/7 2003 -30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 1. Investeringsresultat aktierKursregulering danske aktier -2.027 0 0Kursregulering udenlandske aktier 11.729 0 0Modtaget aktieudbytte 10.187 0 0Værdiregulering afledte finansielle instrumenter på aktier 11.467 0 031.356 0 0I ovenstående beløb indgår urealiseret kursgevinst. 15.195 0 0Note 2. Investeringsresultat obligationer m.v.Kursregulering obligationer -72.875 -31.285 -40.496Renteindtægter inkl. bankrenter, netto 101.623 171.630 205.291Værdiregulering afledte finansielle instrumenter på obligationer 69.145 -44.230 097.893 96.115 164.795I ovenstående beløb indgår urealiseret kursgevinst. -29.154 -4.100 -5.700Note 3. Resultat fremmedfinansieringKursregulering udlandslån 15.696 36.292 -71.454Renteudgifter udlandslån -24.276 -36.474 -19.731Værdiregulering afledte finansielle instrumenter på valutalån -371 21.167 -1.461-8.951 20.985 -92.646Note 4. Resultatafhængigt honorarVederlag til direktionen -1.203 -1.171 0Gebyr for porteføljepleje -10.827 -10.539 0-12.030 -11.710 0Børsprospekt september 2007 / 83


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger1/7 2005 -30/6 20061/7 2004 -30/6 20051/7 2003 -30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 5. AdministrationsomkostningerGebyr for porteføljepleje (ikke resultatafhængigt) -8.841 -9.388 -18.183Bestyrelseshonorar -225 -165 -195Depotgebyr -76 -4 -4Revisor- og advokathonorar -248 -83 -65Øvrige administrationsomkostninger -312 -223 -149-9.702 -9.863 -18.596Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor -231 -83 -65Heraf andre ydelser end revision -66 0 0Note 6. Skat af årets resultatSkat af årets resultat -23.978 -26.802 -16.192Regulering af tidligere års skat 0 3 0-23.978 -26.799 -16.192Specifikation af skat:Skat af resultat før skat -27.598 -26.748 -16.066Regulering for urealiserede aktieavancer 4.255 0 0Regulering vedr. realiserede aktieavancer/-tab og udbytte -607 0 0Regulering af tidligere års skat 0 3 0Restskattetillæg/godtgørelse -28 -54 -126-23.978 -26.799 -16.192Aktuel skattepct. 28 28 30Effektiv skattepct. 24,3 28,1 30,284 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S30/6 2006 30/6 2005 30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 7. VærdipapirerDanske aktierKostpris primo 0 0 0Tilgang 59.574 0 0Afgang 0 0 0Kostpris ultimo 59.574 0 0Opskrivninger primo 0 0 0Årets opskrivninger 1.118 0 0Opskrivninger ultimo 1.118 0 0Nedskrivninger primo 0 0 0Årets nedskrivninger 3.145 0 0Nedskrivninger ultimo 3.145 0 0Regnskabsmæssig værdi ultimo 57.547 0 0Udenlanske aktierKostpris primo 0 0 0Tilgang 543.105 0 0Afgang -5.928 0 0Kostpris ultimo 537.177 0 0Opskrivninger primo 0 0 0Årets opskrivninger 42.668 0 0Opskrivninger ultimo 42.668 0 0Nedskrivninger primo 0 0 0Årets nedskrivninger 25.445 0 0Nedskrivninger ultimo 25.445 0 0Regnskabsmæssig værdi ultimo 554.400 0 0Børsprospekt september 2007 / 85


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger1/7 2005 -30/6 20061/7 2004 -30/6 20051/7 2003 -30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 7. Værdipapirer (fortsat)ObligationerKostpris primo 3.830.553 4.064.212 3.259.752Tilgang 2.656.121 6.033.975 3.134.313Afgang -5.099.476 -6.267.634 -2.329.853Kostpris ultimo 1.387.198 3.830.553 4.064.212Opskrivninger primo 11.652 7.792 3.298Årets opskrivninger -11.619 3.860 4.494Opskrivninger ultimo 33 11.652 7.792Nedskrivninger primo 16.163 12.599 1.224Årets nedskrivninger 12.722 3.564 11.375Nedskrivninger ultimo 28.885 16.163 12.599Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.358.346 3.826.042 4.059.405Note 8. Andre tilgodehavenderTilgodehavende renter 18.926 53.091 65.311Værdi af afledte finansielle instrumenter 0 0 3.786Tilgodehavende vedrørende obligationssalg 0 0 5.70718.926 53.091 74.804Note 9. AktiekapitalAktiekapital, primo 370.500 370.500 370.500Kontant kapitaludvidelse 29.500 0 0400.000 370.500 370.500Selskabskapitalen består af 3.705.000 aktier á kr. 100. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.Der er indenfor de seneste 5 år foretaget følgende kapitaludvidelser: 2001/2002 139,5 mio. kr. til kurs 115,002002/2003: 110,5 mio. kr. til kurs 146,102005/2006: 29,5 mio. til kurs 223,8086 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/SAktiekapitalOverkurs vedemissionOverførtresultatI alt1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 10. EgenkapitalopgørelseEgenkapital 1/7 2003 370.500 72.804 219.733 663.037Årets overførte overskud 0 0 37.360 37.360Egenkapital 30/06 2004 370.500 72.804 257.093 700.397Egenkapital 1/7 2004 370.500 72.804 257.093 700.397Overført 0 -72.804 72.804 0Årets overførte overskud 0 0 68.728 68.728Egenkapital 30/6 2005 370.500 0 398.625 769.125Egenkapital 1/7 2005 370.500 0 398.625 769.125Kontant kapitaludvidelse 29.500 0 0 29.500Overkurs ved emission 0 0 36.521 36.521Overkurs ved emission 0 0 -27 -27Årets overførte overskud 0 0 74.588 74.588Egenkapital 30/6 2006 400.000 0 509.707 909.707Børsprospekt september 2007 / 87


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger30/6 2006 30/6 2005 30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 11. Gæld til pengeinstitutterGæld i CHF 1.106.586 2.602.189 2.639.374Gæld i JPY 0 0 0Gæld i USD 0 0 494.519Gæld i EUR 0 483.519 01.106.586 3.085.708 3.133.893Note 12. Skyldig selskabsskatSkyldig selskabsskat, primo 18.759 14.357 73.354Regulering af tidl. års skat -1 -3 0Betalt indkomstskat i regnskabsåret -18.800 -14.500 0Betalt selskabsskat vedr. sidste år 0 0 -73.400Skyldigt vedrørende tidligere år -42 -146 -46Beregnet selskabsskat indeværende år 23.978 26.803 16.192Betalt dansk udbytteskat -37 0 0Betalt udenlandsk udbytteskat -1.574 0 0Betalt a conto skat indeværende år -8.787 -7.898 -1.78913.538 18.759 14.357Note 13. Anden gældSkyldigt gebyr for porteføljepleje 387 0 0Skyldige feriepenge 43 1.171 0Skyldig vederlag, direktion 225 165 165Skyldigt bestyrelseshonorar 188 304 226Skyldige renter 226 55 65Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance 0 0 280.203Værdiregulering finansielle instrumenter 0 11.955 0Øvrig gæld 100 459 01.169 14.109 280.65988 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S1/7 2005 -30/6 20061/7 2004 -30/6 20051/7 2003 -30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 14. PersonaleomkostningerVederlag til direktion 1.203 1.171 0Bestyrelseshonorar, ordinært 225 165 195Bestyrelsen modtager ikke andet vederlag.Gennemsnitlig antal beskæftigede 1 1 1Note. 15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er der givetpant i værdipapirer (incl. tilgodehavender renter) oglikvider, hvis regnskabsmæssige værdi ved regnskabsåretsudløb udgør, mio kr. 2.019 3.888 4.125Børsprospekt september 2007 / 89


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger30/6 2006 30/6 2005 30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 16. Finansielle instrumenterPr. statusdagen havde Formuepleje Pareto A/S følgende finansielle instrumenter:Obligationsbeh. fordelt på løbetid4% Flex 335.974 882.296 1.222.4094% 2020-28 136.799 381.2545% 2025-38 527.204 1.561.8906% 2019-32 165.851 761.352 2.836.996Flexgaranti 2038 192.518 239.2501.358.346 3.826.042 4.059.405Effektiv rente 4,7% 4,0% 5,4%Varighed (år) 4,7 1,5 2,4En del af renterisikoen på obligationsbeholdningen er afdækket jf. specifikationunder afledte finansielle instrumenter.Kreditrisikoen i fm. obligationsbeholdningen er begrænset, idet investeringerneer foretaget i solidt kreditvurderede, likvide danske realkreditobligationer.Aktiebeholdning fordelt på valutaDKK 57.548 0 0EUR 223.595 0 0USD 161.340 0 0GBP 82.118 0 0Øvrige 87.346 0 0611.947 0 0En del af valutarisikoen på udenlandske aktier er afdækket jf. specifikationunder afledte finansielle instrumenter90 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/S30/6 2006 30/6 2005 30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 16. Finansielle instrumenter (fortsat)Gæld til pengeinstitutterGæld i CHF 1.106.5869 2.602.189 2.639.374Gæld i USD 0 0 494.519Gæld i EUR 0 483.519 01.106.586 3.085.708 3.133.893Udlandslån kan løbende omlægges til anden valuta og har renteterminer på maksimalt 3 måneder.En del af udlandsgælden er omlagt jf. specifikation under afledte finansielle instrumenter.Afledte finansielle instrumenterSelskabet anvender primært afledte finansielle instrumenter som terminsforretninger,futures og optioner ifm. risikoafdækning og -styringSolgt amerikanske obligationsfutures til en værdi af mio. kr. 398 1.608Udløbsdato for obligationsfutures 21/9 2006 30/9 2005Solgt Euro-Bunds til en værdi af mio. kr. 387Udløbsdato for obligationsfutures 7/9 2006Derivaterne er indgået for at nedbringe selskabets renterisiko. Nettoværdier indregnet i resultatopgørelsen med mio. kr. 3,5 -10,2Via valutaterminsforretninger er en del af valutakursrisikoen for selskabetsaktieinvesteringer afdækket. Selskabets amerikanske aktier erafdækket med en værdi svarende til mio. kr. 85Nettoværdi er indregnet i resultatopgørelsen med mio. kr. 6,7Udløbsdato for valutaterminsforretning 26/7 2006En del af selskabets udlandslån er omlagt via terminsforretning til enværdi af mio. kr. 521Nettoværdien heraf er indregnet i resultatopgørelsen med mio. kr. -1,8Udløbsdato 27/7 2005Uafviklet obligationskøb på termin mio. kr. 210Værdiregulering er indregnet i resultatopgørelsen med mio. kr. 0,4Udløbsdato 1/7 2004Børsprospekt september 2007 / 91


Formuepleje Pareto A/S18. Regnskabsoplysninger30/6 2006 30/6 2005 30/6 20041.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.Note 16. Finansielle instrumenter (fortsat)Bullspreadoptionsaftale på CHF overfor EUR til en værdi af mio. kr. 1.300,7Nettoværdi heraf er indregnet i resultatopgørelsen med mio. kr. -1,5Udløbsdato 31/8 2004Købt 220 call-optionskontrakter på det amerikanske S&P 500 indeks med aftalekurs på1.350. Kursværdi på underliggende aktiv på købte call-optioner er i mio. kr.157,8Værdien heraf er indregnet i resultatopgørelsen med mio. kr. 2,4Udløbsdato 14/12 2006Note 17. Nærtstående parterFormuepleje Pareto A/S´nærtstående parter omfatter følgende:Bestemmende indflydelseIngen personer eller selskaber har bestemmende indflydelse på selskabet.Øvrige nærtstående parterFormuepleje A/S, Fondsmæglerselskab, hvori direktør Erik Møller har betydelig indflydelse.TransaktionerSelskabet har betalt Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab gebyr for porteføljepleje.Transaktionen er sket i henhold til gældende managementaftale.EjerforholdI selskabets aktionærfortegnelse er noteret følgende aktionærer som ejendeminimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:IngenFormueplejeMerkur A/S8000 Århus CIngenEjer- og stemmeandel 13,1%Note 19. Ledelsens andre hvervMed hensyn til de ledelseshverv, som selskabets bestyrelse og direktion beklæder i andre danske selskaber, henvises til prospektets punkt 7omkring ledelse, hvor der gives en oversigt over nuværende og historiske poster.92 / Børsprospekt september 2007


Formuepleje Pareto A/STegningsblanketUdfyldes af Formuepleje A/SINGRSPFormuepleje Pareto A/SUdbudDer udbydes maksimum 4.300.000 stk. aktier. á 100 kr.Tegningsperiode17. september – 5. oktober 2007, begge dage inklusive, medmindreudbuddet lukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes 17.september 2007 kl. 16.00. I tilfælde af, at udbuddet lukkes indentegningsperiodens udløb, vil der ikke blive fremrykning af betalingog notering.TegningsbeløbMindste tegningsbeløb er 100.000 kr. pr. tegningsblanket. Ved tildelingaf aktier rundes ned til hele antal styk.TegningskursTegningskursen vil blive fastsat som Selskabets officielle kurs den sidstetegningsdag den 5. oktober 2007 med tillæg af 0,5%, hvilket dækkerSelskabets omkostninger til etablering af aktie-, obligations- og valutaporteføljer.Den officielle kurs defineres som ”gennemsnitskurs”, derberegnes som et vejet gennemsnit af alle de handler der udføres ogindberettes via handelssystemer til OMX Den Nordiske Børs KøbenhavnA/S. Tegningskursen kan dog ikke være lavere end den indberettedeindre værdi den sidste tegningsdag med tillæg af 0,5%. Tegningensker franko, dvs. uden kurtage.Første noteringsdagFørste noteringsdag på OMX Den Nordiske Børs København A/S forde nye aktier forventes at blive 18. oktober 2007.FondskodeDK0060088524 (midlertidig). Aktietegningen sker i den midlertidigefondskode, mens børsnoteringen sker i moderfondskodenDK0016023492.Betaling og registreringBetaling og registrering af aktierne i Værdipapircentralen forventesat ske den 11. oktober 2007. Afregning sker via Jyske Bank A/S.TegningsstedFormuepleje A/S Fondsmæglerselskab, Bruuns Galleri, Værkmestergade25, 8000 Århus C, telefon 87 46 49 00, telefax 87 46 49 01,email info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk.ProspektDer er udarbejdet et prospekt, som kan rekvireres hos FormueplejeA/S Fondsmæglerselskab, Bruuns Galleri, Værkmestergade 25,8000 Århus C eller via hjemmesiden www.formuepleje.dk.På vilkår som anført i prospektet dateret den 6. september 2007 afgiver jeg/vi herved bindende tilbud om køb af aktier i Formuepleje Pareto A/S.Jeg/vi ønsker at tegne for kr.nye aktier i Formuepleje Pareto A/S. Mindste tegningsbeløb er 100.000 kr. pr. tegningsblanket.AktionæroplysningerCPR/CVR nr.Evt. firmaNavnAdressePostnr./byTelefonE-mailPengeinstitutoplysningerBetalingen for de tegnede aktier skal hæves på konto:Reg. nr.Kontonr.PengeinstitutAktierne ønskes registreret i depotnr.:Depotnr.PengeinstitutDato og underskriftBørsprospekt september 2007 / 93


Tegningssted:Bruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus CTelefon 8746 4900, telefax 8746 4901info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dkBruuns Galleri, Værkmestergade 25, 8000 Århus CTuborg Havn, Tuborg Boulevard 12, 2900 HellerupTelefon 8746 4900, telefax 8746 4901info@formuepleje.dk, www.formuepleje.dk© Formuepleje 09-2007

More magazines by this user
Similar magazines