Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

”Forældrekøb”årige praksis på området. Skatteyderen havde vundet sagen ved landsretten,og dommen var indbragt af skattemyndighederne, som fandt, at landsretsdommenskabte usikkerhed om retstilstanden.Faktum i sagen var, at en mor havde udlejet en lejlighed, som hun havdearvet sammen med sin søster, til sin datter. Huslejen bliver sat til 3.200 kr.om måneden, og indtægten blev fordelt mellem de to søstre. Skattemyndighederneforhøjede lejebeløbet til 4.500 kr. pr. måned ud fra et skønover markedslejen. Det medførte, at ejerne skulle betale skat af den afskattemyndighederne forhøjede leje.Den 29. oktober 2002 afsagde Højesteret dom i sagen 5 . Højesteret bemærkede,at:"Bestemmelsen i statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., om skattepligt afbl.a. indtægt ved udlejning af fast ejendom findes - sammenholdt med bestemmelseni 2. pkt., hvorefter lejeværdien af bolig i egen ejendom beregnessom indtægt for ejeren, hvad enten denne har gjort brug af sin beboelsesreteller ej - at indeholde tilstrækkelig hjemmel for, at den ejer af enbeboelsesejendom, der vederlagsfrit eller for en leje, der er ikke uvæsentligtlavere end markedslejen, har overladt benyttelsen af ejendommen tilen slægtning eller en anden nærtstående person, anses for skattepligtig afen skønnet lejeværdi.”Efter dommen skal forældre, som køber en lejlighed og lejer ud til deresbarn for et beløb, der ligger under den vurderede markedspris, beskattes afmarkedslejen. Det gælder hvad enten virksomhedsordningen anvendeseller ej. Med dommen godkender Højesteret skattemyndighedernes langvarigepraksis på området.Højesteret har med dommen fastslået, at bestemmelsen i statsskatteloven §4, litra b, 1. pkt., jf. 2. pkt., hvorefter der er skattepligt af indtægt ved udlejningaf fast ejendom, indeholder fornøden hjemmel til at beskatte denejer, der udlejer en ejerlejlighed, af markedsværdien af det lejede. Detfremgår også af dommen, at det er lagt til grund, at differencen mellem5 Dommen er i sin helhed refereret i TfS 2002, 967.- 11 -

More magazines by this user
Similar magazines