Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Det norske skattesystem – en analyseskattebegrænsningsregel, der medfører, at pensionister kan vælge at få etekstra fradrag på 85.200 nkr. mod en højere skattesats.Udvalgets anbefalinger vedr. skattesatserSkattesatsen på almindelig indkomst, som altså både omfatter løn-, pensions-og kapitalindkomst, anbefaler udvalget forbliver på 28 pct. Netoppga. det brede skattegrundlag ville der ellers være store provenugevinsterved selv små stigninger, men sådanne stigninger ville også have en rækkeulemper. Især vil det betyde en skærpelse af virksomhedsbeskatningen,som modsat lempes i mange andre lande.Satserne for socialbidrag og arbejdsgiverafgift foreslås i det store og heleuændret. På et tidspunkt kan Norge dog tvinges til at ændre den differentieredearbejdsgiverafgift, da EFTA-domstolen har dømt differentieringensom statsstøtte og dermed som værende ulovlig. Udvalget foreslår dogkonkret at ophæve progressionen i arbejdsgiverafgiften, dvs. fjerne deekstra 12,5 pct. for høje indkomster. Formålet med indførelsen var at begrænselønstigningstakten for de høje indkomster, men det er ikke lykkedes.Udvalget er enig i, at en progressiv indkomstskattestruktur er en effektivmåde at føre fordelingspolitik på. De nuværende satser for mellem- ogtopskat er dog hæmmende for arbejdsudbuddet, ligesom tiltrækningen afhøjtlønnet udenlandsk arbejdskraft er vanskelig. Derudover medfører dehøje satser - som tidligere nævnt - store forvridninger i skattesystemet, dapersoner med høje indkomster har kraftige incitamenter til at omdannearbejdsindkomst til fladt beskattet kapitalindkomst. Derfor anbefales enreduktion af mellemskatten fra 13,5 pct. til 7 pct. og en reduktion aftopskatten fra 19,5 pct. til 12 pct., dvs. et fald i den yderligere sats fra 6 til5 pct. Provenutabet anslås til godt 8 mia. nkr.Udvalgets anbefalinger vedr. skattegrundlagetUdvalget foreslår en række ændringer i den komplicerede fradragsstruktur.Dels kan de ovenfor nævnte skattesatsnedsættelser delvist finansieres gennemet mindre udhulet skattegrundlag, ligesom der er gode forenklingsargumenterfor en begrænsning i brugen af fradrag.- 23 -

More magazines by this user
Similar magazines