Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Det norske skattesystem – en analyseDet skriver, at idet der er en målbar grænsehandel, indikerer det, at de norskeafgifter på alkohol og tobak er for høje, men samtidig skriver udvalget,at de ikke har gjort sig nærmere overvejelser om grænsehandlens størrelse.Formålet med afgifter på alkohol og tobak er dels at sikre staten indtægterdels at reducere et sundhedsskadeligt forbrug.En lille og ikke selvforsynende økonomi som Norges er meget afhængigaf international handel. Udvalget vurderer derfor, at det er i Norgeslangsigtede interesse at nedbryde handelshindringer hurtigst muligt.Udvalget foreslår derfor at ophæve de gældende toldregler forindustrivarer, endvidere foreslår det at nedsætte de høje satser pålandbrugsvarer. Særligt bør man overveje at afskaffe toldregler, deralligevel ikke bidrager til beskyttelse af den norske landbrugsproduktion.Man bør endvidere arbejde for at skærpe konkurrencen på det norskemarked for landbrugsvarer.Herudover foreslår udvalget, at man bør overveje at gøre bilafgifterne meremiljørigtige. Afgifterne har i sin nuværende form dels et miljøsigte, delset fiskalt sigte. Meget kunne tale for at øge afgifterne på brændstof – dvs.på forbrug af bilen – og tilsvarende at sænke registreringsafgiften. Udvalgetpeger i denne forbindelse på, at der ikke synes at være nogen fagligegrunde til at beskatte diesel lavere end benzin, specielt taget i betragtningat lokalt forurenende udslip fra diesel er større end fra benzin.Miljøafgifters formål er at begrænse forurenende udslip og bør designessåledes, at målet om at reducere udslip opfyldes så effektivt som muligt.Effektivitetsbetragtninger tilsiger, at man bør undgå undtagelser i afgiftspolitikken.Fordelen ved miljøafgifter er, at de dels giver staten indtægterog samtidig kan benyttes som et effektivt reguleringsinstrument.Udvalget mener imidlertid, at der ikke kan findes begrundelse for fleremiljøafgifter i Norge. Den norske el-afgift har en svag miljøprofil, og densprimære formål er at skaffe indtægter til staten. Udvalget mener derfor, atder kan være gode grunde til at fritage alle produktionsvirksomheder for atbetale el-afgift. Dette vil også imødekomme kravet i ESA’s nye retningslinierfor miljøstøtte. 33 ESA er en forkortelse for EFTA Surveillance Authority.- 27 -