Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Det norske skattesystem – en analyseUdvalgets anbefalingerPga. disse forvridninger foreslår udvalget, at formueskatten helt fjernes.Da formueskatten i sin nuværende form bidrager med et stort provenu, mådet ske over en årrække. I første omgang er det væsenligt at få fjernet deuheldige forvridninger i opsparingens (og dermed investeringernes) sammensætning.Derfor foreslås den absolut største reduktion for børsnoteredeaktier, bankindskud m.fl., der i dag beskattes efter markedsværdien. Derforeslås en værdifastsættelsesrabat på 70 pct. for disse opsparingsformer.Derudover foreslås det, at de generelle bundfradrag hæves.ArveafgiftenDe to gode begrundelser for formueskatten - provenuindtægterne og omfordelingen- skal med formueskattens reduktion og på sigt afskaffelse,opnås på anden måde. Arveafgiften er også en skat på formue og er ogsåstærkt omfordelende. Derfor foreslås provenuet fra arveafgiften hævet.Dermed er det dog ikke sagt, at der ikke også er forvridende virkningerved en arveafgift. Udvalget gør dog ikke det store herudaf, da der alleredehar været nedsat et særskilt arveafgiftsudvalg. Udvalget anbefaler, at enstramning skal ske gennem et bredere grundlag og evt. med lavere satserog højere bundfradrag for at mindske forvridningerne.EjendomsskatterneDe gældende regler og provenuBeskatningen af bolig og anden fast ejendom sker gennem flere kanaler:• Der betales almindelig indkomstskat (28 pct.) af en estimeret lejeværdi.• Af alle ejendomme, som ejes af personer, betales der tillige formueskat,jf. ovenstående afsnit.• Kapitalgevinst ved salg af bolig gevinstbeskattes – her gælder dognogenlunde samme undtagelser som i Danmark, der betyder en fritagelsefor denne skat, hvis boligen har været anvendt som egenbolig i en periode umiddelbart inden salget.• Ved handel med bolig tillægges køber en tinglysningsafgift på 2,5pct. af købsværdien.• Lejeindtægter beskattes.- 34 -

More magazines by this user
Similar magazines