Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Det norske skattesystem – en analyseDet samlede provenu fra ejendomsskatterne i 2003 anslås til ca. 10 mia.nkr. Til sammenligning udgør skatteværdien af fradrag for renter (hvorboligrenter udgør en dominerende del) knap 17 mia. nkr.Ejendomsskatternes forvridninger og omfordelingBolig udgør ikke alene en stor del af de enkelte husholdningers økonomi,men udgør også næsten en tredjedel af Norges samlede bruttoinvesteringer.Beregninger foretaget af udvalget viser, at den effektive beskatning afboliger er langt lavere end den effektive beskatning af f.eks. bankindskud.Denne skattemæssige favorisering af boliger betyder, at boliginvesteringernesandsynligt er højere, end hvad der er samfundsøkonomisk optimalt.En sådan opfattelse understøttes ifølge udvalget af, at boligforbruget iNorge sammenlignet med de fleste andre lande er forholdsvis højt.Ejendomsskatterne er kraftigt omfordelende. Pga. kravene til husholdningernesfinansieringsevne er boligformuen nemlig meget skævt fordelt.Omfordelingen ville dog have været væsentlig større, hvis ejendomsbeskatningenhavde været baseret på markedsværdier. Dels fordi skatternegenerelt ville have været højere, hvorved der ville have blevet flyttet flerepenge fra højindkomstgrupperne, der også er i besiddelse af de dyre boliger,og dels fordi skatteværdien i forhold til markedsværdien i gennemsniter mindst for højindkomstgrupperne.Udvalgets anbefalingerLejeværdien anbefales hævet, således at lejeværdien afspejler det reelleafkast ved at bo i egen bolig. I Norge kan man fratrække udgiften til bolig(renteudgiften) fuldt ud, derfor bør man også beskattes fuldt ud af afkastet.I takt med at satsen øges, anbefaler udvalget, at bundfradraget øges, såledespersoner med rimelige boliger skal betale en relativt lavere (samlet) ejendomsskat,ligesom man hindrer overinvestering i dyre boliger.- 35 -

More magazines by this user
Similar magazines