Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Det norske skattesystem – en analyseSkatteudvalgets mandat og udgangspunkterBl.a. på baggrund af disse problemer nedsatte den norske regering i slutningenaf 2001 et udvalg, der fik til opgave at gennemgå hele det norskeskattesystem. Udvalget, der blev ledet af tidligere finansminister ArneSkauge, fik et omfattende mandat, der inddrog alle dele af skattesystemet.Mandatet gjorde bl.a. klart, at udvalgets forslag skulle bygge videre på degrundprincipper om skattemæssig neutralitet, der var bærende for 1992-reformen. Derudover skulle udvalgets forslag tage hensyn til den stigendeinternationale mobilitet af kapital og arbejdskraft samtidigt med, at klassiskemålsætninger om omfordeling samt enkle og administrerbare skattereglerså vidt muligt skulle tilgodeses. Sidst men ikke mindst skulle udvalgetforholde sig til problematikken vedrørende forholdet mellem skat påarbejdsindkomst og skat på kapitalindkomst.Skat på arbejde contra skat på kapitalEn stor del af udvalgets arbejde blev koncentreret om sidstnævnte problematik.Udvalget nåede hurtigt frem til tre fundamentale erkendelser: 1) Ien verden med høj og stigende kapitalmobilitet er der snævre grænser for,hvor højt man kan sætte selskabsskattesatsen i en lille åben økonomi somden norske. 2) Både fordelingsmæssige og provenumæssige hensyn udelukker,at man helt kan afskaffe den progressive tillægsbeskatning af arbejdsindkomst.3) Det nuværende maksimale spænd mellem de norskeskattesatser for arbejdsindkomst og kapitalindkomst (næsten 37procentpoints) er uacceptabelt stort, da det giver anledning til omfattendeskattemotiverede tilpasninger og horisontale uligheder mellemlønmodtagere og aktive ejere og mellem delingspligtige og ikkedelingspligtige.Den førstnævnte erkendelse førte til udvalgets forslag om at fastholde denrelativt lave norske selskabsskattesats på 28 pct. (der må ses i sammenhængmed en relativt bred skattebase). Den sidstnævnte erkendelse var(sammen med et ønske om at mindske forvridningerne af arbejdsudbuddet)baggrunden for udvalgets forslag om at reducere den højeste effektivemarginalskat af arbejdsindkomst fra knap 65 pct. til godt 54 pct.Punkterne 1) og 2) betød imidlertid, at der fortsat ville være et betydeligtpositivt spænd mellem den højeste marginalskat af arbejdsindkomst ogselskabsskatten. Hvis man fastholdt princippet om, at personers kapital-- 38 -

More magazines by this user
Similar magazines