Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Det norske skattesystem – en analyseindkomst beskattes på niveau med selskabsskatten, ville der derfor stadigvære behov for et regelsæt, der kunne forebygge omdannelse af højtbeskattetarbejdsindkomst til lavtbeskattet kapitalindkomst. Alternativt kunneman genindføre tidligere tiders progressive beskatning af personers(netto)kapitalindkomst, men fastholde en lav selskabsskatteprocent af hensyntil selskabskapitalens internationale mobilitet.En progressiv kapitalindkomstbeskatning blev forkastet af udvalget, primærtmed den begrundelse, at den ville favorisere kapitalakkumulationindenfor selskabssektoren på bekostning af finansiel opsparing via detåbne kapitalmarked. Dermed ville der opstå en indlåsning af kapitalen iselskabssektoren og en binding af selskabskapitalen i investeringsprojektermed relativt lave afkastrater før skat. Endvidere ville en høj marginalskatpå personers kapitalindkomst tilskynde til placering af opsparing i udenlandskeskattely, og endelig ville en nominalistisk progressiv rentebeskatningselv ved moderate inflationsrater kunne indebære en overbeskatningaf afkastet af rentebærende fordringer.Udvalget besluttede altså at fastholde princippet i den nordiske duale indkomstskat,der kombinerer en relativt lav proportionalbeskatning af kapitalindkomstmed en progressiv beskatning af arbejds- og overførselsindkomst.Samtidigt vurderede udvalget imidlertid, at selv en opstrammetversion af delingsmodellen ikke ville kunne sikre en tilfredsstillende løsningpå problemet vedrørende beskatning af aktive ejere. På grund afmangelfuld information er det i realiteten umuligt for skattemyndighederneat udskille de aktive ejeres ’sande’ arbejdsindkomst fra deres kapitalindkomst.Endvidere vil skillelinien mellem ’aktive’ og passive ejere altidvære grundlæggende arbitrær. Hvor meget skal en aktionær arbejde i siteget selskab for at blive kategoriseret som ’aktiv’? Hvor stor en ejerandelskal han og hans ’nærtstående’ have, før de er i stand til at bestemme,hvorvidt indkomst skal tages ud af selskabet som lønindkomst eller aktieindkomst?Og hvordan afgrænser man den kreds af ’nærtstående’, medhvem en aktionær skal identificeres, når man vurderer omfanget af hansindflydelse i selskabet? Der findes ikke almengyldige og objektivt korrektesvar på disse spørgsmål, og bl.a. derfor kunne skatteudvalget ikke anbefaleen videreførelse af den norske delingsmodel for aktive aktionærer.- 39 -

More magazines by this user
Similar magazines