Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

IndholdTabel-, figur- og boksfortegnelse ................................................ 4”Forældrekøb”....................................................................................7Reglerne i virksomhedsskatteloven, som giver mulighed for udlejningi familieforhold under virksomhedsordningen, er ofte til debat.Artiklen beskriver retstilstanden for forældreudlejning efter højesteretsdommenom fikseret lejeindtægt ud fra en skatteteknisk og -politisk vinkel. Det vises, at anvendelse af virksomhedsordningen isig selv ikke er i strid med skattemæssig neutralitet. Derimod kanreguleringen af lejefastsættelsen tilskynde til ”forældrekøb”.Det norske skattesystem – en analyse ..................................21I Norge har et ekspertudvalg analyseret det norske skattesystem -dels udfra en vurdering af, hvor fremtidssikkert det eksisterendeskattesystem er - og dels udfra et mandat til at foreslå skattelettelseri størrelsesordenen 8-10 mia. nkr. Udvalget havde bl.a. deltagelseaf den danske økonomiprofessor Peter Birch Sørensen, som idenne artikel efter en kort gennemgang af rapportens hovedindholdgiver et indblik i udvalgets centrale overvejelser.Virkning på udgifts- og skattetryk af flere skatteudskrivendemyndigheder ............................................................................45Fastsættelse af det velfærdsøkonomiske optimale udgifts- og skattetryker udgangspunktet for denne artikel. Ved et gennemgåendeeksempel illustreres det, hvordan økonomisk teori i princippet kangive et endog meget klart svar herpå. Artiklens centrale problemstillinger at undersøge, hvorvidt dette fundne optimale udgifts- ogskattetryk også kan opnås i en verden med flere skatteudskrivendemyndigheder – som vi f.eks. har det i Danmark. Der er en risikofor, at skattetrykket bliver højere end det optimale niveau, når fleremyndigheder udskriver skat.Aktuelle skattepolitiske initiativer...............................................83Denne artikel beretter om aktuelle skattepolitiske tiltag i foråret2003. Der er indgået aftale om lavere indkomstskat, som gennemføresfra 2004-2007. En stor det af artiklen koncentrerer sig omdette, men også tre andre skattepolitiske initiativer belyses. Det erinitiativer, hvis formål er at forbedre borgernes retssikkerhed påskatteområdet. Endelig beskrives nedsættelsen af registreringsafgiftenved ekstraordinære prisstigninger på personbiler.

More magazines by this user
Similar magazines