Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Virkning på udgifts- og skattetryk af flere skatteudskrivende myndighederDer er dog forhold, der trækker i den anden retning. For det første har detværet forudsat, at samtlige decentrale udgifter alene kom lokale indbyggeretil gode. Sådan er det næppe i praksis. En del af de lokale udgifterkommer også andre end den decentrale myndigheds egne indbyggere tilgode. Som et eksempel kan nævnes veje, der også benyttes af andre endlokale indbyggere og plejehjem, der også værdsættes af pårørende til plejehjemsbeboeren,der kan bo i andre lokaliteter. Visse af de lokale udgifterpåvirker også arbejdsudbuddet og dermed skattegrundlaget for andremyndigheder. Det gælder f.eks. udgifter til sundhedsvæsenet og børnepasning.Dette forhold vil trække i retning af, at lokalmyndighederne har for få udgifterog især på de områder, hvor en betydelig del af gevinsten ved udgifternekommer andre end lokale borgere til gode.For det andet kan der være forskelle i præferencerne for niveauet for deoffentlige udgifter. Hvis de lokale myndigheder finansieres ved bloktilskudeller en fast lokalskat, går samfundet glip af fordelene ved, at niveauetfor de lokale udgifter tilpasses de individuelle ønsker decentralt.Endelig for det tredje vil forskelle i decentrale skatter og udgifter påvirkehvor skatteyderne bosætter sig. Umiddelbart vil højere skat medføre, atmere velstående skatteydere flytter til et andet område. Sådan skattekonkurrencevil trække i retning af lavere skat. Modsat vil der efterfølgendeikke være så stærk opposition mod højere skatter, efter at dem der varmest imod er flyttet væk.Om fordelen ved fri ret til at fastsætte lokalskatten er større end ulemperne,kan således ikke afgøres entydigt ud fra teoretiske betragtninger.- 61 -

More magazines by this user
Similar magazines