Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Virkning på skatte- og udgiftstryk af flere skatteudskrivende myndighederHvis man i eksemplet bruger provenuet fra den centrale skat på lokaleskatteprovenu på lavere centrale indkomstskatter, vil satsen for den centralemyndigheds skat på lokalt skatteprovenu skulle reduceres fra hen ved18 pct. til ca. 15 pct. Nettoresultatet er vist i tabel 7.Tabel 7: Decentral skat og central skat, hvis den centrale myndighedudskriver skat på lokalt skatteprovenu og fører midlerne tilbage gennemlavere central indkomstskat jf. det gennemgående regneeks.Centrale myndighed Decentrale myndighedArbejdstid 1.600 timer 1.600 timerIndkomst 200.000 kr. 200.000 kr.Skattesats 24,7 pct. 35,3 pct.Skatteindtægt 49.400 kr. 70.600 kr.Centralskat på lokal skat ca.+10.600 kr. -10.600 kr.15 pct.Bloktilskud 0 kr. 0 kr.Udgifter i alt netto 60.000 kr. 60.000 kr.Fordel pr. udgiftskrone 1,43 kr. 1,43 kr.Marginale omkostninger forindbyggere pr. skattekrone.1,43 kr. 1,43 kr.Den lokale skat vil stige til ca. 35,3 pct. i eksemplet, mens den statsligeskat vil falde til ca. 24,7 pct. Den centrale myndigheds udgifter vil stige tilca. 60.000 kr., mens de decentrale myndigheders udgifter vil falde til60.000 kr. Skatten på nettoprovenuet er lig 15 pct. jf ligning 9 der ved 24,3pct. i central skat og 35,7 pct. i decentral skat giver en ekstern omkostningpå 0,1235/0,8235=0,15 ּ (24,7/60 ּ 0,2 ּ 1,5/(1-1,5 ּ 0,2+24,7/60 ּ 1,5 ּ 0,2))pr. netto provenukrone lokalt.Man kan således nå tilbage til det oprindelige balancepunkt, uanset omman fører den central myndigheds indtægter fra en skat på lokalt skatteprovenutilbage i form af bloktilskud eller i form af lavere central skat.6. Skattestop og kommunalskatterDet skal understreges, at de anførte satser mv. alene er angivet til illustrationved et eksempel. I den virkelige økonomi er skattesystemerne mereindviklede end de her beskrevne, og der hersker usikkerhed om elasticite-- 66 -

More magazines by this user
Similar magazines