Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Virkning på udgifts- og skattetryk af flere skatteudskrivende myndighederhave på arbejdsudbuddet, med mindre provenuet anvendes på en måde,der ikke påvirker befolkningens velfærd.I den virkelige verden vil flere offentlige goder i forskelligt omfang væresubstitut eller komplementær med fritid og private forbrugsgoder og dermedpåvirke arbejdsudbuddet.Hvis de øgede offentlige udgifter således er nære substitutter for privateudgifter (f.eks. offentligt betalte skoler for undervisningspligtige børn,begravelseshjælp, gratis skolemad, hjemmehjælp, velfærdsøgende sundhedsudgifter)vil de ekstra offentlige udgifter på disse punkter mere ellermindre fortrænge tilsvarende private udgifter eller indgå i borgernesumiddelbare nytteopgørelse og dermed neutralisere indkomstvirkningen afskatteopkrævningen. Der vil da ikke gøres nogen større fejl ved kun at sepå substitutionsvirkningen heraf.Boks 4. Eksempel på sammenhæng mellem provenuanvendelse ogindkomstvirkning.Borgerne værdsætter gratis skolefrugt, der koster ca. 1.390 kr. årligt, nårdet offentlige står for forsyningen, til henved 2.000 kr., fordi forældrenesparer dette beløb ved individuelle indkøb mv. Når de 2.000 kr. opkrævesved en stigning i skattesatsen med 1 procentpoint, sker der ikke umiddelbartnoget med arbejdsudbuddet, fordi det antages, at substitutions- ogindkomstvirkningen går lige op. Den gratis skolefrugt har imidlertidsamme effekt som en indkomstoverførsel på henved 2.000 kr. og neutraliserersåledes indkomstvirkningen ved selve skatteopkrævningen. Det offentligefår derfor alene 1.390 kr. i kassen, efter at der er taget hensyn til,at arbejdsudbuddet er blevet reduceret alene i overensstemmelse medsubstitutionsvirkningen.Der er andre typer af offentligt betalte udgifter, hvor et større udbud kanvirke udvidende på arbejdsudbuddet, f.eks. flere børnehaver, sundhedsbehandlingaf såvel folk i og uden for den arbejdsduelige befolkning og bedreoffentligt vejnet. Det ændrer dog ikke på konklusionerne fra afsnittetom flere skatteudskrivende myndigheder, jf. at det allerede her blev bemærket,at konklusionerne kun holdt, hvis de lokale udgifter ikke gjorde- 73 -

More magazines by this user
Similar magazines