Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

skm.dk
  • No tags were found...

Hent som pdf-dokument - Skatteministeriet

Aktuelle skattepolitiske initiativerForslaget bygger på anbefalingerne fra Fristudvalget indeholdt i udvalgetsbetænkning om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar,genoptagelse og forældelse (betænkning nr. 1426).Det foreslås, at der indføres ensartede fristregler på hele skatte- og afgiftsområdet.Forslaget betyder, at den almindelige frist for ændring af opgørelsenaf afgifter nedsættes til 3 år, svarende til 3-års fristen på skatteområdet.Efter 3-års fristen kan der ske ekstraordinær genoptagelse, f.eks.hvis myndighedernes praksis underkendes ved Landsskatteretten ellerdomstolene, eller hvis den afgiftspligtige har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.Samtidig foreslås det, at arbejdsmarkedsbidrag og pensionsafkastskatfuldt ud omfattes af skattestyrelseslovens ansættelsesfrister. Desudenforeslås en ”sikkerhedsventil”, der giver adgang til genoptagelse efter3-års fristen efter anmodning fra den skatte- eller afgiftspligtige, hvisder foreligger særlige omstændigheder.Det foreslås endvidere, at myndighedernes adgang til at ændre skatteansættelsenefter 3-års fristen i forbindelse med kontrol af de lokale skattemyndighedersafgørelser, begrænses.Endelig foreslås det, at der indføres en adgang for den skattepligtige til atændre et valg foretaget i selvangivelsen i tilfælde, hvor en ændring af skatteansættelsenfra skattemyndighedernes side medfører, at det trufne valgviser sig at have utilsigtede skattemæssige virkninger for den skattepligtige.Baggrunden for forslaget er, at den skattepligtige ikke på tidspunktetfor indgivelsen af selvangivelsen i disse tilfælde kunne forudse de skattemæssigekonsekvenser af valget, hvorfor det vil være urimeligt at fastholdeden skattepligtige herpå. Forslaget vil f.eks. kunne finde anvendelse,hvis den skattepligtige har opgjort et fradrag ved udlejning af sit sommerhuspå baggrund af de faktisk afholdte udgifter. Hvis myndighederne ikkegodkender fradraget, kan den skattepligtige efter den foreslåede bestemmelseændre sit valg, således at standardreglerne i ligningsloven eventueltkan benyttes.L 175 blev fremsat den 12. marts 2003 og forventes vedtaget i denne samling.- 97 -

More magazines by this user
Similar magazines