Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013Boks 2. Fokus på produktionsværdierne i forklaring af beskæftigelsesudviklingen (fortsat)Økonomi- og Indenrigsministeriet mener, at man også bør se bort fra de finansielle erhverv (Forsikring og Finans), når denunderliggende vækst skal vurderes. Et kig i statistikkerne afslører da også en meget markant negativ produktionsvækst påover 6 pct. i 2012 inden for finans. Der var sidste år tale om et større fald i produktionsværdien i faste priser end i 2009,efter at finanskrisen brød ud. Her faldt produktionsværdien kun 4,3 pct. i faste priser. Ydermere bemærkelsesværdigt er detimidlertid, at der sidste år var en stigning i produktionsværdien inden for finans på 3 pct. i løbende priser. Altså skulle prisenpå produktionen sidste år være steget med omkring 10 pct. Det er også mærkbart mere end i 2009.Det er givet, at priserne inden for finans er sat op herunder bidragssatserne for realkredit og rentemarginal, og aktiviteten erformentlig er dalet de senere år, men at det skulle være så meget mere end lige efter finanskrisen er bemærkelsesværdigt.Renser man de private byerhverv for finans, får man Okun-kurven i figur B1.D. Her ligger punktet for 2012 nu lidt under kurven,og 2013 kommer en del tættere på. Renset for finans er det mindre klart, at beskæftigelsen i år ligger for højt.Hvis ikke der er tale om en fejlbehæftet opgørelse i nationalregnskabet, og hvis produktionen vitterligt er faldet med 6 pct. i2012 og tilsyneladende er fortsat med at falde ind i 2013 (godt 2 pct. 1. halvår 2012 til 1. halvår 2013), uden at beskæftigelsener faldet i nær samme omfang, så kan der udestå en større beskæftigelsestilpasning inden for finans, når vi kigger fremad.På den anden side kan det være, at beskæftigelsen inden for finans i højere grad følger den værdi, der produceres målt ikroner frem for det, der leveres i mængder. Hvis det er tilfældet, er det ikke givet, at der udestår nogen tilpasning inden forfinans heller.AE vil i lyset af ovenstående fremover have langt større fokus på produktionsværdierne i dels analyser af vækstsituationenpå kort sigt på erhvervsniveau, men især i forhold til forklaring af arbejdsmarkedsudviklingen på både aggregeret og disaggregeretniveau. Derudover bliver vi i prognosesammenhæng nødt til at fokusere mere på de beskæftigelsestunge byerhvervtil forklaring af arbejdsmarkedsudviklingen, herunder med og uden finans.Samlet konkluderes det på baggrund af boks 1 og 2, at der ligger en række særlige og bemærkelsesværdigeforhold, der tilsyneladende er med til at forklare, hvorfor beskæftigelsen i den private sektorhar klaret sig så relativt pænt i 2013, når vi på overfladen samtidig har haft så ringe væksttal. Da vi ikkehar indikationer af nogen ny markant kursændring på det private arbejdsmarked, når vi kigger ind i 2.halvår 2013, holder vi fast i prognosen, selvom de overordnede Okun-kurver peger på, at beskæftigelsenligger lidt for højt i 2013. Det skal dog bemærkes, at der hen over sommeren 2013 har været enstigning i de varslede fyringer, en faldende tendens i nyopslåede jobs på nettet, samt at flere personerer dækket af Lønmodtagernes garantifond (LG) som følge af virksomheders konkurs. Niveauerne fordisse indikatorer er dog på ingen måde alarmerende, men underbygger AE's forventning om, at vi skalind i 2014, før der for alvor kommer gang i beskæftigelsen igen. Det viser figur 6A og 6B.Figur 6A. Varslede fyringer og nyopslåede jobFigur 6B. Lønmodtagere dækket af LGantalpersonerantalpersonerantalnyopslag35.000antalnyopslag3.5003.0003.00030.00025.00020.00015.0003.0002.5002.0001.5002.5002.0001.5002.5002.0001.50010.0001.0001.0001.0005.000500500500003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 130007 08 09 10 11 12 130Varslede fyr., SK trend (ha.)Jobindex, SKtrendLG TrendAnm.: Der er tale om trenden fra sæsonkorrektionen.Kilde: AE pba. Jobindex, Jobindsats og LG.14

More magazines by this user
Similar magazines