Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013Figur 18A. Erhvervsmæssige B&A-investeringerFigur 18B. Erhvervsmæssige maskininv. mv.Mia. 2005-kr.Mia. 2005-kr.Mia. 2005-kr.Mia. 2005-kr.707018018060601701705050160150160150404014014030301301302006 07 08 09 10 11 12 13 14 152012006 07 08 09 10 11 12 13 14 15120Anm.: Tallene baserer sig på et specialudtræk fra nationalregnskabet, der kun findes i faste 2000-priser. Serierne er redefineret, så de hvert kvartalsummerer til de samlede erhvervsmæssige investeringer i kædede værdier, der kan beregnes fra det officielle nationalregnskab. Specialudtrækkethaves endnu ikke for 2. kvt. 2013. Her er serien forlænget ud fra den information, der haves fra de samlede B&A-investeringer, maskininvesteringer,erhvervsinvesteringer og offentlige investeringer fra det officielle nationalregnskab 2. kvt. 2013.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.Som figur 18B viser, har der været en stigende omend behersket positiv tendens i erhvervslivets investeringeri maskiner, software, inventar, transportmidler mv. siden begyndelsen af 2012. Den detaljeredestatistik peger samtidig på, at tendensen ikke er trukket af investeringer i skibe, fly eller boreplatforme– investeringer, der svinger meget, og som ikke nødvendigvis har noget med konjunkturudviklingenat gøre. Det er derfor nærliggende at antage, at den positive udvikling i maskininvesteringerne mv.kan henføres til afskrivningsvinduet, der blev indført i midten af 2012. Maskininvesteringerne mv. forventesat fortsætte deres positive tendens året ud, så længe afskrivningsvinduet er åbent. For 2013som helhed ventes investeringerne i maskiner mv. at vokse 7½ pct. Efter planen lukkes afskrivningsvinduetved årsskiftet til 2014, hvilket omvendt vil lægge en dæmper på de erhvervsmæssige maskininvesteringermv., der således vil aftage gennem 2014. Overhæng fra i år trækker dog årsvæksten i2014 op på 2 pct. I takt med at konjunkturerne normaliseres ventes maskininvesteringerne mv. at tiltagepå ny med i alt 6 pct. i 2015.7.4 Offentlig efterspørgselDe seneste to år har vi set en offentlig efterspørgsel, der er landet markant under det, der var budgetteretmed (inden året gik i gang). I Økonomisk Redegørelse (ØR) fra december 2010 var der budgetteretmed udgifter til offentligt forbrug og investeringer på 560,4 mia. kr. Det landede på 548,1 mia. kr. –altså et underforbrug på 12,3 mia. kr. I Økonomisk Redegørelse fra december 2011 blev der ventet ensamlet udgift til forbrug og investeringer på 574,8 mia. kr. for 2012. Regnskaberne viser en udgift på566,3 – altså et underforbrug på 8½ mia. kr.Fra Økonomisk Redegørelse december 2012 til Økonomisk Redegørelse august 2013 er de samledeudgifter til forbrug og investeringer allerede nedjusteret med 4,2 mia. kr. Med udgangspunkt i de foreløbigenationalregnskabstal frem til 2. kvartal 2013, hvor de offentlige investeringer ligger højt ift. detventede niveau, mens det offentlige forbrug ligger lavt, er det AE's vurdering, at den samlede offentligeefterspørgsel vil lande omkring 5 mia. kr. lavere end budgetteret i decemberredegørelsen. Det dækkerover, at vi ikke forventer, at det reale offentlige forbrug kan stige så meget, som det kræves på det nuværendegrundlag, og at prisstigningen bliver lavere end udmeldt i august. Modsat ventes også, at investeringerneikke kommer til at falde så meget, som der lægges op til med det udmeldte niveau.26

More magazines by this user
Similar magazines