Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013var et fald i 2. kvartal 2013. Samlet ligger importen 0,8 pct. højere i 1. halvår 2013 sammenlignet med 1.halvår 2012. Der er her ikke tegn på større opjusteringer i de nyeste tal for betalingsbalancen.Vurderet ud fra betalingsbalancestatistikken fortsatte de positive eksporttendenser (løbende priser,sæsonkorrigeret) ind juli måned 2013, mens tendensen i importen har været relativt flad. Et kig i udenrigshandelsstatistikkenafslører samtidig, at det er samme tendenser, man finder på eksporten og importenaf industrivarer – altså endnu et positivt tegn for væksten.Det er forventningen, at eksporten vil fortsætte med at udvikle sig i behersket positiv retning i 2. halvår2013. I takt med at væksten får bedre fat i vores største samhandelslande forventes mere på eksportvækstenfra 2014. Det fremgår af figur 27A. Sammenlignet med tidligere opgangsperioder er tendenseni eksporten dog stadig ikke imponerende. Det afspejler, at nok kommer der mere gang i væksten iudlandet, men der er langt fra tale om nogen buldrende højkonjunktur – nærmere noget der nærmersig ”normal” vækst.Figur 27A. Eksport og importmia.2005-kr.mia.2005-kr.Figur 27B. Eksportordrebeholdning industrinettotal pct.nettotal pct.1.00090080070060050002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 151.000900800700600500403020100-10-20-30-40-50-60-70historiskgns.98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13403020100-10-20-30-40-50-60-70Eksport, realtEksport, realtfremskrivningfremskrivningAnm.: Stiplet linje er prognose hvorKilde: AE pba. Danmarks Statistik.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.Som det også fremgår af figur 27A, så ventes importen at udvikle sig svagt positivt i 2. halvår 2013,mens vi på linje med den øvrige efterspørgsel får en opgearing fra næste år.At dansk eksport ventes at fortsætte de positive takter i 2. halvår 2013 underbygges – ud over prognosernefor udlandet – også af industrivirksomhedernes meldinger om eksportordrer. Efter nogle månedermed dyk i ordrebeholdningen tog ordrebeholdningen et kæmpe hop op ad i august måned til et niveau,der ikke er set højere i flere år. Det viser figur 27B.Samlet ventes eksporten at vokse med ½ pct. i 2013, mens importen vokser 1 pct. Sammenlignet medAE's prognose fra april 2013 er der tale om en lille opjustering af eksporten, mens importen er nedjusteretlidt i lyset af de nyeste oplysninger samt nedjusteringen af den indenlandske efterspørgsel. Atvækstraterne i udenrigshandlen er så lave i 2013 afspejler især den svage udvikling gennem 2012 (underhæng).I 2014 ventes både eksporten og importen at stige omkring 3½ pct., mens der i 2015 ventes en fremgangpå godt 4½ pct. for eksporten og knap 5 pct. for importen. Sammenlignet med AE's prognose fraapril er både import og eksport nedjusteret i 2014, mens der i 2015 er tale om en lidt større nedjuste-34

More magazines by this user
Similar magazines