Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – september 2013Tabel 3. Nøgletal (fortsat) fra AE’s økonomiske prognose, september 20132012 2013* 2014* 2015*Årlig stigning i pct.Forbrugerprisindeks 2,4 0,8 1,5 2Boligpriser, en.fam. huse -3,4 2,8 3,5 5Årlig stigning i pct.Produktivitet (BNP per besk.) -0,1 0,3 1,3 1,5* prognoseKilde: ADAM’s databank og AE.Sammenlignet med AE's forårsprognose er der tale om en lille nedjustering af væksten i 2013 fra 0,4 til0,2 pct., mens væksten modsat er opjusteret en smule i både 2014 og 2015.Nedjusteringen i år afspejler udelukkende de nye tal, vi har fået frem til og med 2. kvartal 2013, idetudviklingen gennem 2. halvår stort set er den samme som i forårsprognosen. Det er samtidig atter engang den hjemlige efterspørgsel, der har udviklet sig svagere end ventet. Det gælder det offentlige forbrugsamt investeringer i erhvervsliv og boliger. Modsat ligger der en lille opjustering af eksportvæksten,der har overrasket til den positive side. Det dækker over en opjustering af vareeksporten, menstjenesteeksporten er nedjusteret. Samtidig er importvæksten nedjusteret i 2013, hvorfor bidraget fraudenrigshandlen nu er langt mindre negativt end i april.Opjusteringen af BNP-væksten i 2014 og 2015 ligger på den hjemlige efterspørgsel, mens eksportvækstener justeret lidt ned bl.a. i lyset af en lidt mindre vækst i udlandet sammenlignet med forventningernei april. Det er primært investeringerne, der vokser mere end vurderet tidligere, men der liggerogså lidt et større vækstbidrag fra den offentlige efterspørgsel i 2014.I appendikset er der vist en sammenligningstabel med AE's forårsprognose. Der er i afsnittene nedenforen yderligere uddybning af baggrunden for sammensætningen af prognosen, hvad angår udvikling iprivat forbrug, offentlig efterspørgsel, erhvervsinvesteringer, boliginvesteringer, international økonomisamt udenrigshandel.På trods af at vi fra 2014 får økonomiske vækstrater, der ligger omkring eller over normalen, er vi fortsatlangt fra normale tilstande, herunder vækstrater der kan betegnes som egentlig højkonjunktur. Detskyldes forventningerne om, at den økonomiske usikkerhed kun langsomt vil slippe sit tag i dansk økonomi,at finanspolitikken ikke forventes at understøtte væksten i nogen større grad de kommende år ilyset af de bånd, der ligger i budgetlov og fra EU-kravene, at bankerne vil være forsigtige med udlån,ligesom prognoserne for udlandet ikke peger på nogen ny højkonjunktur. Der ligger de kommende årsåledes fortsat store offentlige besparelser rundt omkring i Europa, der vil bremse væksten og holdearbejdsløsheden høj.Et kig på den stiliserede kvartalsprofil fra prognosen afslører, at vi ved udgangen af 2015 fortsat vil liggeunder det niveau, der var, før krisen satte ind. Det tager altså mere end 8 år, fra nedturen startede iøkonomien, til vi er tilbage til før-kriseniveau – en ekstremt langvarig krise. Sammenlignes med den historisketrend, der har været i det kvartalsvise BNP fra 1991-2009 (seneste endelige nationalregnskabsår),ligger BNP ved udgangen af 2015 mere end 200 mia. 2013-kr. lavere.7

More magazines by this user
Similar magazines