Glemmer du 4/2004

taarnbybib.net
  • No tags were found...

Glemmer du 4/2004

t€4":i;*-Nr. 4 - April 2004Tirnb,vKommune I-okallistoiisk Sanling


Foddeiuu$rrlion:Radi ofot e tni n g e n i Kas tl up I un d g ad e.I tunne udgave af "Glemner du" er der hentet inspiration fa:Beretning fra Dirlev F. VatbjomDagens Nyheder den 18.1.1957Torkild Feldvoss' erindrinser i Lokalhistorisk SamlingISSN 1397-5412cl€mmer du er udgivet afiTemby Konmune - Lokalhistodsk SamlinsSkev€t og redigeret af: Inger KjEr JansenLayout: Vicky Bonde


Tilrrby Kronil"e" 3. J"lVi har verel sd heldige al .fa faLgende sp@hdende beretning omogfoto afdet forste.fiernsyn i Kaslrup!Del slg)nder vi os hermedat brin&e ridere.Ditle| F, Valbjonfo eller:Min datter Ulla har lant mig et ekscmplaraf nr. I af "fortellingcrfra 1950'emc", og opfordret migtil at give mit skiftlige bidrag iIbrm af mine oplevelser bl.a. medhensyn til Radio og Fjemsyn idenne tidsperiode.Min kontaktil radio stammer helttilbage til min skoletid, hvor jegbegyndte at arbejde med bygningaf radiomodlagere omkring 1925og bl.a. fik kontakt med kortbolgeamatorer.Det blev afgorendc for min fremtid,og efter en soldatertid ved Radiokompagniethk jeg i 1935 ansettelseindenfor Radioingeniortjenestensom assistenl pa Radiostalioneni llerstedvester.I 1938 sogte DDL en radiomand,m og jeg fik jobbet der varede til14 dagc elter 9. april )940, hvorDDL indskrenl(ede sin tekniskestab.f)ajeg var blevet gift i 1939, mettejeg hufligst muligt soge n).t arbejdeog var si heldig, at Radioingeniortjenfstenvar ved at indretteden tekniske del af det nye ndiohusi Rosenoms Alld, og jeg fiklov til at vrere med.Al ting har en ende, og da denkunne forudses besluttede jeg, endag hvor jeg sa et ledigt lokale iKastruplundsgade 20, at forsogemig som selvst€ndig, min konevar heldigvis med pi idien.Lokalet blev lejet, og tanken vistesig at vere rigtig, for under kigenvar der stor interesse for radio,specielt fra England, og der varnok at lavc. Min kone hjalp i forrctningen,der kom personale iform aftckniker, lorling og en damesom solgte gmmmofonplader.Der skulle aflevercs en gammelplade for at kunne kobe en ny, ogder var ralionering. Vi havde enskoledreng, som i sin frilid kortetil Kobenhavn og hentede varerfor at ff dcm hurtig frem. I lan varen liisk dreng der lever den dag idag.Qlu*a lz rz. 4 - /4/rA 2003


Jeg korte selv Amager tyndt for atbesoge kunder, selv ude i Dragorfik vi kunder, og daj€g forudsa etstore behov efter krig€n, hvis al'-slutning vi habede pe, kobte jegen 1938 model DKW for den fbrmidablesum a1' 2500 k. af LundNielsen, der udstillede biler i etdrivhus pi Amagerlandevej.En dag fik jeg besog af en representantfra Philips som havde leetkig pi min hjomeveg, og vi enedesom at Philips investerede i enmeget flot reklamegavl, en dejliglet pakledt pige som sad pA enmenestrale.Den vakte glegdc i nogle kredseog forargelse i andre, og en dagstod der en meget vred mand imin butik og spurgte, hvem dcrhavde givet Philips lov til at maledenne dame.Jeg mAtte jo tilste a1 det var mig,og atjeg mente, at jeg ogsi havdelejet gavlen.Han prEsenterede sig se som enaf 4 hindverkere der ejede ejendonmen,og de havde ikke givetderes tilladelse.Det matte jeg jo give manden reti. Mens vi talte sammen robedchan, at de agtede at saelg ejendommen,da de var blevet ret sauenige. Indenfor en uge enedes viom en fomuftig pris pi 70.000 kr.Min far og min svigerfar havdealdrig givet mere end omking 18-20.000, si de ansa os for temmeligletsindige.Behovet for radioservice i Dragortog lil, og en dag hvor jeg taltemed Robefi Hansen, fbreslog hanmig at avertere i Dragor Ny4. Dajeg undenogte bladets oplag, vistedet sig at Cer var 835 husstande iDragor. Byen er vokset en del siden.Jeg husker en dag jeg, pr. cykel,var kommet til Dragor. Da jegskulle hjem mitte jeg scnde de radioer,jeg ikke selv kunne tmnsportere,med Amagerbanen til Kastrup.Det var en afde store dage.N6, alting, selv krige, fir cn ende,og en dag kunne jeg henteDKW'en, som havde v@ret opbevaretude i Soborg, hos min onkelog rigge den til med hojtalere.Min forste kunde var Frihedsbevcgelsen,den n@ste TarnbyKommune, som festede lbr degamle, nu hedder det eldre, ude iden dgtig gamle Kongelundskrosom desverre senere nedbrandte,og aldrig er genopibrt.Vi ville geme udvidde vore lokaler,og det lykkedes da den cyklesmedsom var lejer dode.Min svigerfar udfsrte alene heleombygningen, og vore lokalerblev 3 gange sa store.En skonne dag stod pludselig en6lz**a da. a. 4 - 4f'd 2003


epr@sentant for ITKIN bamevognei vor store lokaler og foreslogos, at supplere med Bamevogne.Jeg talte med min kone ogvores grammofondarne fru JsmHansen, - og jeg havde blot at accept€re-EftefiAnden fik vi 3 andremerker i vogne og babylift m.m., og det viste sig, at ga udm&rketsammen med den ovrige forretning.Dog var der en gang, vi var ved atkomme i folkemunde. En tidligeremusikdirigent Svend ErikserLder havde overtaget Kastruplund,stod en dag i vor fonetning og beklagedesig over, at der ikke komtilstr@kkelig med gester i restaumtlonen.Jeg foreslog ham at lave TheDansant for de unge og lave noglekonkurrencer. Jeg ville gemestille nogle praemier i form afgrammofonplader. Svend Eriksengik med pi id6en, som blev ensucces, - siLdan da...For en sksnne dag stod en af degamle Kastruppere i vor butik ogsi mcrkelig ud. Da jeg spurgteham hvad der var los, sagde han:"Valbjorn, de taler om digl","Hvad er nu det?" spurgte jegnysgenig. "Jo, de synes du er vedat vEre for smart. Forst invitererdu de unge til bal i Kastuplund,og senere selger du bamevogneSpecialbygget TvLabinet fre sIilet afsnedkernester Louv.til dem". Det havde jeg bestemtikke overvejet, men Svend Eriksenogjeg lod festen lbrtsette.Senere emigrerede han til Spanien, og sidstjeg modte ham var piTeneriffe, hvor han gik og kededesig med at distribuere danske avisertil hotelleme.Det sidste han sagde til mig vedvor afrejse fra Teneriffe var: "Jegfir sgu' okuller hemede!" Hanfl).ttede senere hjem og bosattesig pi Samso. Ja, skebnens vejeer uransagelige./zanot 4zz *. 4 - tltnll 2003


Da Iternsynel lom fl Kasfiu!.I begyndelsen af 1955 bcgyndtcDanmarks Radio proveudsendelsermed ljemsyn lia en svag sender,hvis antenne var anbragt pataget af Radiohusct i RosenomsAlld.Der var pi det tjdspunkt ikke nogenaf radiofabrikkerne somfremstillede TV-modtagere, menPhilips solgte et byggesirt, sominteresscrcdc, issr radioamatorer, selv kurure sirmle.En af mine kolleger pi Amagerbrogadehavdc kobt ct byggcsir1,og inde hos ham sd jeg lemsyn1br f'orste gang. LIan blcv doghurtig ked a1 det, da der kun blevsendt et provebillcdc og sommctideren film otrr skolcskibct Danmarkom eftermiddagen.Der blev talt og skrevet om, atman ville pAbegyndet programpa en lime hver torsdag aften.Det md havc va:ret i forbindelsemed dcn store radioudstillingsom der relereres 1il i "Kroniken".En sondag morgen, hvor jeg stodudenfor vor foretning og var vcdat klargore DKW hojtalervognen,kom cn lille mand med en lillehund hen til mig og se sporgendeud.Jeg kendte ham godl, del var PeterJorgen, som var i familic mcd"Farbror", som blandcde "Dcngodc Jord", som han puttede iposer og solgte inde pa toNel iKobenhavn.I ovligt var han den forstc i Kastrupsom havde et badekar medvamt vau1d, sA han var godlkcndt i Kastrup som velhavende.Det samffe gjaldt Peter Jorgender boede oppe i Kastruphus,som nu er revel ned i ibrbindelsemed etableringen af Kunsthusei-Peter Joigen ville geme have atvidc hvad ct frcmsyn kostede.Jcg kunne ikke tienke mig, at hanville kobe, ogjcg havdc travlt, sAjcg slyngcdc r:t taL ud. "Omkring3000 kr. hvis man kan ft f'at iet!"-Mandag morgen var Peter Jorgenog hunden forste kunde. I{an lagdc3000 kr. pi disken: "Jeg vilgerne have det ljernsyn".Pengenc blcv puttct i kassen, ogjeg fik travlt med at kontakte minkollega, som heldigvis stadig/he**ea dz w. 4 - /4/til 2003havde byggesaettet, sorn ieg omgicndeerhvervede.Pi baggrund af billcdcr i ct cngelskblad fik.ieg snedkermesterLouv til at lave et skab, somljernsynet blev monterel i, og derblev etableret en stor antenne paKastruphus.I lang tid liemover sad jeg torsdagaften oppe hos Peter Jorgen


Kuerul) (;lfrlgtklbi.[ut! lil Ilhqat !rar .fut i lituu ct lgji'.1lir lll'll1 in,lvttttitl{ shat, rillllfdtetli, Lhsonr,. ltnPlt\lt tb hk\ll;t ;,.ii, ',' ".I l',iJ:' :,:,",:',i:',: !:,,,,'' st",in ,l ,t,,u,t,,t,-'der0cltr,*ethel.,. |iu Ktntur ltd'\'.xt/.trTGg!'itlds!Dtlet I0.000 kr.Llet hler dllareret i 0stikallt "Bdlat" (denklMtp rltt lttt bliclot'erntkr riltrne Hoog konlrollerede lcrns)net, hanvar nemlig lidt af en pillinger. sridet skullc geme justcfcs ind- ogimellem.Desuden sad cn st


tri og stor kelder, centmlvarmcIINGARNSHIfiI,PH{og masser af lys og frisk luft. OgI 1919 blet Ungarn udrdbt til /blkerepublikunder ledelse af 'den saa er huslcjen for de forste tomaaneder bctalt ligesom indskuddetpaa 1200 kr. er betalt. Samti-tutga,jke Stalin". Rakosi. Syt' ltrsenere i oktoher 1956 gjorde detdig er lejligheden moblcrct og forsynetmed alt husgeraad, gardiner,ungarske folk opror mod styret,det blerr sl lel af Sorjetunioncn.linned, o.s.v.Mcn opstanden blerr hrulah slAelned af so|ietiske tropper. 2000Ira llyglnlrueler fl edenungarer hler dr&b! og 20A.A00Det skulle vaere muligt for denflygtede til Vesten, heraf 1A00 lilungarske familic at glemme begivenhedemefor godt 10 maanederDanmark.Et1 af fanlilierne kom t l.ambysiden og for at falde 1il ro tned enKo1nnn1e. Familien har stadig eflctkomnere i kotnmunen.nogcnlunde sikker lrerntid i ud-srgt-Err utis sktev folgende on fanilicnNr)\,otnis ankornst lilTdrnby:Familicn er den 42-aarige JanosNovotni, hans 37-aarige hustru Janosncog Egteparrets fam bom,Dage s Nyhederdcn ls-aarige Terezia, dcn 13-Frcdag, d. 18.1.1957aarige Janos, den l0-aarigc Lajos,uem ron gare l en unEanl( lam, dcn 5-aarige Laszlo og den 3-[e.aarige lmrc.Familie paa 7 fl)-ttet ind i luldt Indtil igaar boede familicn sammenmed en slaegt, der ialt beslaarudslyret lcjiighed, hvori alt er bctaltaf Taarnby-Kastrup kommunc af 29 mcnnesker, i De frie bornc-koloni i Kulhuse i llorns-og den lokale handeisstandsforc-havcrningherred.Resten af siaegtcn vil tilEn ungarsk familic paa syv medlemmerfl]'ttede i gaar ind i et inden han fik tilbud om lejlighe-IJSA, men Janos Novotni havde -hjem. som den forhaabentlig kommertil at opfatte som et virkeligt blive i Danmark. Det var slaerktden - truffet beslutning om at villehjcm. Bctingelserne skulle verc medvirkcnde til, at det netop blevgodc dcrfor en modeme lejlighed ham og hans familie, der blev de -med to slore veerelser, to kamrc. man kan vist godt sige - heldigc.ka)kken toilct og badeverelsen-/tu*ctt h a. 4 -,4/ii1 2003lel gned.


Borgmerlerel lll{ ldeel en $0ndagnor8en.lethed at kunne bestride det arbejde,han har faaet tilbudl al'SAS.Initiativetil at hjaelpe den ungarskef'amilie er taget af Taarnby- Familien var en smulc beklemtHer skal han vaere arbejdsmand.Kastrup Kommune sarnmen med vcd situationen i gaar eftermiddagsved indfl)tningen, der bi-den lokale handelsstandsforening.Det var en tanke, der slog ned i vaanedes af representanter fraborgmester Richard Jacobsen en kommunalbestyrelsen og et havsgndag morgen, at det egentlig af pressefotografer og ljernsynsfblk.Mens blitzlampeme lyste ogvar en opgave for kommunen atyde sin hjelp til en ungarsk lamiliemed en lejlighed. Et hjem er Iien rundt og tog den monteredeprojektoreme flammede, gik famstartenog det l'undamentale, naar lejlighed i ojensyn. Intet varman ska bygge en liemtid op. glemt, om det saa var spisekammeret,var det ikke glemt. Melk,Lejligheden fandt man i det socialeboligbyggeri paa Sirglesvej. eg, mel, gryn og cn saftig oksestegskulle vere familicn Novot-Moblerne kobte man for 4.000 kr.og lod dem installere i lejligheden.Ilandelsstandsforeningennis forstc maaltid i det nye hjem.supplerede op med linned, gardiner,kokkentoj osv. - og kommu-mnme.lrt 140 l{ommuner vllle gno delnen betalte indskud paa 1200 kr. Det ville ikke vere nogen daarligsamt to maaneders husleje, indtil idd, om andre kommuner lillgleman kan regne med, at Janos Novotnier faldet saa meget til paa Halvdelen af de 1000 ungarskcTaarnby-Kastrups eksempel.sit arbejde, at han selv kan klarc flygtninge i Danmark har besluttetsig til at ville blive i landet.huslejen.Der er ca. 1400 kommuner herhjemme,og om blot en tiendedclfiDolde I0l st$En ikke ringe del af den hjelp, af dem ville tage sig af en ungarskfamilie, som Taamby-Kastrup har gjort det, ville mander er ydet familien, er nemligden at der ogsaa er skaffct arbejqe.Janos Novotni er skomager, mcnhart har ogsaa provet andrc ting,og i hvert tilfelde mener han medQe**cn 4


t0Iambys "Palle lrum"Med ikke den samme socidle bdggrundsom Palle Fron, men medsamme uddannelse og politiskeideologi jik TArnby Kommunesborgmester gennem 24 fu en poliliskkatiere i sathfie drti.Torkild Feldtoss, blev .fadt den13.I2.1920 i,lrs, hror faderen,.lohannes Feldwss rat l@reLTorkild Feldvoss forteller folgendeom sin fitr.forst og sidst var han Socialdemokatog arbcjdede sammen medfolk som sognefoged Laurits Frederiksen,glarmester Quist, ValdemarSorensen, smedemester Madsen,Simon Jensen, Maren Jenscnog mange andre ( i Ars) - han blevogsa medlem af sogncredet.Jeg husker engang, jeg oplevedemin fars lille stue lyldt med slagledarbejdereivrigt gestikulerende- optrek til strejke pe slagteriet,- det gjorde stort indtryk pamig, og her fik jeg for fsrste gangfars forklaring om arbeidskamp,fagforeningssporgsmAl og politiskeproblemer.Fanilien fyttede til Titrnby Konntunei 1930, hvor .kthannes Feldlossforst blev orerl@rer, det dersNurer lil skolein,\peklor, wd Kdslr1.ryskole og siden hen skoledirektor.Johdnnes Feldross startedeen ny stor AoF-.tfdeling og var_forlsat polilisk inleresseret og engageret.Han slod bl.a. fbr socialdem o kr at i e t s v a I gm d I er i a I eTorkild Feldvoss./brlsalte sin skolegang,kom i gtmnasiet, bler studentog beg)ndle ul studere stalsvidenskabpd uniretsilelel. Hahblev fzrdig son cand. polit. ogblev ansat son okonon i KobenhavnsKommune,Hans politiske interesse rar fortsdtrettet mod socialdenolcratiet. Ipartiets r)algavis .fia 1916 Jbrtaltehan, hvorfor han stemte socialdefiokratisk:Fordi jeg ved, at Socialdemokatieti mere end 50 ar har veret drivkmlleni det skonomiske og socialefremshidt, og lbrdi jeg ved, atcn samling om Socialdemokatieter enestc mulighed for en konstruktivpolitik til gavn for detjevne folk og ungdommens ftemlid.I stat og i kommune kr&ver viunge en dristig og fremsynet poli-1ik, men vi onsker ikke hasarderedekommunistiskeksperimenter.Jeg tror, at den storste del af dendanske ungdom vil vende sig modde anonyme spektakelmagere ogdiktaturlystne provokatorer ogsamle sig til v@rn om dansk defu*"wdz'n. 4 - 4Fl n03


Mode pA,idhutct i Kastrtplwdga.{e ca. 1959.Boryneiq Elrj&r Hanten, Konnunuldit cktor Thorkild N ielsen og L t iccbatA,tcs tet Toll


12Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistoriskinteresse. si henven dis til:Lokalhistorisk SamlingKamillevej 102770 KastrupTrr.32 46 05 45rvww.bibliotek.taarnblrdkKlik pA Lokalhistorisk SamlingVi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mangeslestsforskerlinks.Abningstider:Mandag 16.00 - 20.00Tirsdag 12.00 - 16.00Fredag 12.00 - 15.00Kastrupgirdssamlingen"gfttdt p,i g$mager"&''KASIIRIUIP@ILAS''Abent Tirsdag til sondag14.00-17.00Onsdag tillige14.00-20.00PlyssenAmager Strandvej 350:Permanente ogskiftende udstillin gerAbent Lordag og sondag13.00-16.00

More magazines by this user
Similar magazines