•ouaraI - Byg-Erfa

byg.erfa.dk

•ouaraI - Byg-Erfa

•ouaraI


Bygge- og boligpriseri seks lande i EuropaPrire Levels for Housing in Six European CountriesFra den 31. december 1992 er EF's indre markedformelt enrealitet. Det giver nye mulighederfor dansk byggeindustri iudlandet, men også hidtil uset konkurrence i Danmark fraudenlandske virksomheders side.En dansk teknikergruppe har sammen med udenlandske kontakterundersøgt og sammenlignet europæiske byggepriser iDanmark, Frankrig, 1jskland, Ungarn, Spanien og Storbritannien.Prisundersøgelsen fremlægges i en 6-delt engelsksprogetrapportering - en del for hver afde 6 europæiske lande,der er undersøgt - samt et selvstændigt sammendrag.Dette resume redegørfor indtryk og erfaringer af specielinteressefor dansk byggeindustri i det europæiske markedDer vil stadig mangle en række ikkeuvæsentlige detaljer i etableringen afEF's indre marked, når den 31.december 1992 passeres.Men mange elementer af det indremarked vil allerede være på plads længefør denne dato, ikke mindst forbyggesektorens vedkommende:D EF's direktiv for udbud af offentligebygge- og anlægsarbejder er alleredei dag en realitet.D EF's byggevaredirektiv blev en realiteti sommeren 1991 også i dansklovgivning, selvom ikke alle direktivetsfølgebestemmelser er på pladsendnu.D Det frie, europæiske marked forkapitalbevægelser, der er så nødvendigefor byggesektoren, blev allerederealiseret for flere år siden.Der-vil være en sådan politisk viljebag datoen den 31. december 1992, atden i sig selv vil få en ganske markantindflydelse på udviklingen af det europæiskemarked for byggeri.Et europæisk samarbq'dePå denne baggrund besluttede BUR iefteråret 1989 at iværksætte en undersøgelseaf byggepriser i en række størremarkeder i EF samt i et af de nyedemokratier i Central-Europa:Frankrig,Tyskland,Spanien,Storbritannien ogUngarnDe indtryk og erfaringer, der læggesfrem, er hentet hjem afen teknikergruppefra Birch & Krogboe, rådgivendeingeniører A/S og fra Skaarup&Jespersen, Arkitekter og ByplanlæggereA/S.Teknikergruppen har løst opgaven isamarbejde med en række kontakter ide udvalgte lande, med hvem firmaerneallerede havde veletableredesamarbejdsrelationer.Undersøgelsen er delvis baseret påspørgeskemaer. Endvidere har dedanske teknikere besøgt de udvalgtelande og - med støtte fra de lokalekontakter - gjort sig bekendt medlokal byggepraksis.De udenlandske kontakter fandt opgavenså interessant, også set fra deressynspunkt, at det besluttedes at ladeundersøgelsen have europæisk snarereend ren dansk karakter.Det almennyttige boligbyggerii EuropaSelvom undersøgelsen i sit hovedsigteskal tjene til at belyse byggepriser ialmindelighed, valgtes det at lade detalmennyttige byggeri være undersøgelsesobjektet.Dette skete for at få et rapporteringsgrundlag,der er så sammenligneligtsom muligt.Seks ligestillede landerapporterUndersøgelsens grundmateriale fremlæggesi en rapportering (volume 2)med 6 ligestillede dele, en for hver afde udvalgte lande og en for Danmark.Engelsk er valgt som rapporteringssprog.U ndersøgelsens resultater er beskreveti et selvstændigt sammendrag (volume1) ligeledes på engelsk.DanmarkFrankrig


DanmarkRækkehus i to etagerFrankrigLejlighed i etagebyggeriTysklandRækkehus iforskudte etager'-----.IIII-KINDERII~~~~~_3_~:--_~1Standarden i danske boliger ligger i top iforhold til, hvad man ser i de øvrige undersøgtelande. Et højt industrialiseringsniveaugør det muligt at opnå så god en standardinden for relativt beskedne rammer.De enkelte boligbyggerier indeholder oftest enstor variation afboligstØTrelser.Der gøres meget ud afen optimal planlægningafbyggerietfor at opnå maksimaloffentlig støtte.To-etages rækkehuse præger det nyere socialeboligbyggeri iyderdistrikterne. Tilforskelfra Danmark er det almindeligt i 7jskland,at beboerne selv medbringer alt køkkeninventar.LUngarnSpanienStorbritannienLejlighed i to-etages boligblokLejlighed ifleretages byhusMindre flerfamiliehusTendensenfor boligbyggeriet i Ungarn erskiftet. Tidligere tiders meget store elementbyggerierer afløst aflavt og mere individueltbyggeri. Præfabrikation anvendesfortsat istor udstrækning ved større byggerier.Byhuse er oftest planlagt omkring en indregård, som skal sikre gode lys- og især luftforhold.Huset, der er anvendt som eksempel iprisundersøgelsen, indgår som en del afetstøm byfoT1l)lelsesprojekt.Det nyere boligbyggeri er ofte udført sommindre enheder iform afrækkehuse ellerhusblokke medfå leJligheder på hver etage.Individuelle småhaver eller åbnefællesområderindgår i de samlede planer.7jsklandUngarn


»Dansk Byggeindustri møderden europæislæ udfordring«Undersøgelsens eumpæiske karakterblev understreget ved, at BUR ijanuar1991 arrangerede en offentlig konferencei GI. Dok i København medovennævnte titel. Fortryk til rapporteringenblev gennemgået af deltagernei samarbejdet, som dels gaven uddybendegennemgang af den lokalepraksis bag udvalgte byggerier, delsgav deres personlige bud på udviklingende nærmeste år i deres hjemlande.De papirer, der blev resultatet af konferencen,er udgivet i en separat rapportering(volume 3).Danslæ synspunkterBetydningen af de erfaringer og konklusioner,som har kunnet uddrages afundersøgelsen, kan være forskellig fraland til land. Rent danske synspunkterhar derfor vanskeligt kunnet indpassesi rapporteringerne, og nærværenderesume opsummerer derfor enrække af de mere subjektive indtrykog erfaringer, som den danske teknikergruppehjembragte fra undersøgelsen.Dansk byggeri kankonkurrere i EuropaDen danske teknikergruppes hovedkonklusioner, at de eksempler, som ergennemgået, viser, at dansk byggeindustrinu også kan konkurrere økonomiskpå hovedmarkederne i det øvrigeEuropa. Konkurrenceevnen er ikkeblevet mindre i de par år, der er gået,siden de byggerier, der er beskrevet irapporteringen, blev opført - tværtimod!En række udenlandske boligselskaberhar endog givet udtryk forønske om dansk deltagelse i licitationer.Barriererfor danskbyggeeksportFør der kan konkurreres på de europæiskemarkeder er det vigtigt at gøresig klart, at der i det øvrige Europa erforskelle fra dansk byggestandard og-organisation, som må tages i betragtning.Høj dansk udstyrsstandardUdstyrsstandarden i de undersøgtelande er lavere end i dansk, almennyttigtboligbyggeri. Erfaringen viser, atdet i praksis kan være svært at frigøresig fra vante forestillinger om, hvorledesen bolig bør være udstyret, og hvisdanske firmaer, der planlægger eksportprojektertil det øvrige Europa,går ud fra danske udstyrsstandarder,bliver prisen let for høj.Manglende industrialiseringi andre landeDe øvrige europæiske lande har ikkesamme praksis som i Danmark for atudnytte industrielt fremstillede byggekomponenter.Bygningsdele, som iDanmark - takket være industrialisering- har opnået høj kvalitet i forholdtil prisen, savnes ofte på det lokalemarked.I så fald må der i prisen tages højdefor importerede komponenter fraDanmark, eller der må bruges mindrekvalitetsprægede, lokale produkter.Mindre detaheringsgradi projekteringenDe projekter, som teknikergruppenhar gennemset, viser, at der til mangelenpå industrielt fremstillede komponentersvarer en langt mindre detaljeringsgradi projekteringen. Såfremtden traditionelle, danske, megetstore detaljeringsgrad forsøges eksporterettil det europæiske marked, kandette forringe konkurrenceevnen:D dels er »traditionel" dansk projekteringofte dyrere end den lokale,D dels kan en nødvendig frihed imetode- og komponentvalg gå tabt.Manglende udlwldenhed pådet lolmle marlædEn af de barrierer, der skal overvindes,er manglende kendskab til lokalaftalepraksis. U ventede juridiske problemerhar ofte overrasket førstegangseksportørenog ødelagt en ellerslovende byggeeksportaftale. Det erderfor risikabelt at basere en byggeeksportpå enkeltprojekter.Projektkonkurrencer, øjeblikkeligebyggebooms m.v. har lokket mangedanske eksportører til udlandet i håbom hurtige gevinster, men øjeblikkeligefordele kan smuldre inden byggesagensafslutning. Omvendt viser erfaringen,at der opnås tilfredsstillenderesultater gennem det lange, seje træk,hvor danske byggeeksportører:D satser på en langsigtet opbygningaf en lokal tilstedeværelse,D kombinerer det bedste fra det lokalemarked og det bedste fra danskbyggepraksis.SpanienStorbritannien


•Danske konkurrencefordeleDet er teknikergruppens opfattelseefter besigtigelse af udvalgte byggerier,at dansk byggetradition kunnehave tilført de pågældende byggeriernogle væsentlige kvaliteter.skal forsøge at konkurrere med, mentværtimod udnytte og kombinere meddet bedste afdansk håndværk.Fx sås i Spanien pudseteknik og fliselægningsteknikaf uovertruffen kvalitet.Fast tid og prisDersom denne udvikling fortsætter,kan der forventes en fortsat indsnævringaf forskellene mellem bygge- ogboligstandard i Danmark og i detøvrige Europa. Dette vil medvirke tilat øge dansk byggeeksports konkurrenceevne.IDanske bygningshåndværkere og bygningsarbejdere,er gennemgåendemere kvalitetsbevidste end mange bygningsarbejderei udlandet. Den danskebygningsarbejder har ofte en bedreuddannelse end sin udenlandskekollega. Han er derfor i stand til atarbejde mere selvstændigt og er bedrei stand til selv at tage kvalificeredebeslutninger i uforudsete situationer.En anden væsentlig dansk konkurrenceparameterer den danske traditionfor omhyggelig planlægning og styring afbyggeriet.Hertil kan lægges en dansk praksis forpraktisk samarbejde mellem de forskelligeparter på en byggeplads.Alle tre forhold, den bedre håndværksmæssigeformåen, den bedreplanlægning og traditionen for samarbejdepå byggepladsen, er stærke konkurrenceparametrefor den danskebyggeeksportør - især hvis eksportørenforstår at tilpasse disse danskekvaliteter til det, som det lokale markeder parat til at betale.Disse konkurrenceoarametre er enddafordele, som ikke er så enkle at lure affor den lokale konkurrent.Derimod skal det anføres, at der i allelande blev set fremragende lokale specialer,som danske eksportører ikkeMed de mangeårige erfaringer i Danmarkmed at bygge i fast tid og prisskulle danske byggeeksportører være istand til at levere i fast tid og pris ogsåi udlandet.Fast tid og pris er begreber, der er retukendte i det øvrige Europa, og tilbudherom kan bruges som endnu en konkurrenceparameterfor danske byggeeksportører.Voksende kvalitetsbevidsthedUdviklingen i Europa bevæger sig iretning af danske bygge- og boligtraditioner:Hvor danske boliger tidligere var relativtstore, går tendensen nu i retningaf mindre boliger på grund af de mindrefamiliestørrelser.En omvendt udvikling finder sted idet øvrige Europa: Her var boligernetypisk mindre og især mindre veludstyredeend i Danmark og af ringerekvalitet.I takt med velstandsstigningen i detøvrige Europa konstateres imidlertiden ændring i efterspørgselsmønsteret,og undersøgelsens teknikergruppe så- specielt i Frankrig og Spanien - entendens i retning af større boliger afbedre kvalitet.BUR15''''1.503-'''-1JSSNOIOl-1111iDrift cif boligf!yggeriDrijt- og vedligelwldI alle europæiske lande øges drift- ogvedligeholdsomkostningemes andel afden !!amlede boligudgift. Boliger medkendte driftsomkostninger vil i stigendegrad blive efterspurgte, også i detøvrige Europa. Danske erfaringermed at tage hensyn til driftsomkostningerneved planlægningen af nybyggeri(fx varmetabsrammer og driftsplaner)vil derfor fremover blive etvæsentligt salgsargument ved nyopførelsenaf boliger i det øVrlge Europa.IBygge- og boligpriser i seks lande i EuropaPrice Levels for Housing in Six European CountriesBUR har givet økonomisk støtte til undersøgelsenaf bygge- og boligpriser i Europa ogtil afholdelsen af konferencen den 15. januar1991: "Dansk byggeindustri møder den europæiskeudfordring«.Støttemodtagere:Birch & Krogboe, Rådgivende Ingeniører A/S,Skaarup &Jespersen, Arkitekter og byplanlæggereA/S.Yderligere oplysninger:Civilingeniørjens E. StaalbyBirch & Krogboe A/S,Tlf. 42 85 85 85Arkitekt Leif Rønby PedersenSkaarup &Jespersen A/STlf. 39 27 22 66Forsiden efter kort fra Cartographic Devision,National Geographic SocietyFølgegruppe:Keld Fuhr Pedersen, KKS Entreprise A/SMogens Toksværd, Partek-Dainovo A/SSteen Enrico Andersen, PLH Arkitekter A/SHans Haagensen, Skaarup &Jespersen A/SMarius Kjeldsen, BoligministerietIb Steen Olsen og Hans Hjelme,Bygge- og boligstyrelsenArbejdsgruppe: Jens E. StaalbyFlemming Andersen og Birgit Olsen,Birch & Krogboe A/SLeif Rønby Pedersen og Claude Sauzet,Skaarup &Jespersen A/SBUR-rapporteringen: (volume l, 2 og 3) erpå engelsk og fås gratis ved henv. til BUR.


Undersøgelsens resultaterByggepriser for almennyttige boligbyggerieri andre lande er indsamlet iløbet af 1990 og sammenlignet meddanske byggepriser. Prisundersøgelserneer baseret på et tidstypisk byggeriaf accepteret, god standard frahvert land. Alle byggerier er påbegyndtinden for de sidste fem år. Iundersøgelsen er der i videst muligtomfang foretaget justeringer for devæsentligste forskelle, og undersøgelsenviser, at priserne for byggerietshovedkomponenter er af samme størrelsesordenfor de 5 EF-lande.En direkte sammenligning afbyggerierneshovedkomponenter har ikke væretmulig, idet hovedkomponenternesindhold varierer en del fra land tilland. For sammenlignelige ydelser ogbyggerier kan der rapporteres omstørre prisforskelle inden for de enkeltelande end mellem de undersøgtebyggerier i de 5 EF-lande indbyrdes.Variationerne inden for det enkelteland skyldes især forskelle i prisniveaufra landsdel til landsdel. Priserne fradet tidligere planøkonomiske Ungarnskal tages med alle mulige forbehold,idet de endnu ikke afspejler Ungarnsnye kurs mod et fuldt markedsøkonomisksystem.Det regningsmæssige boligareal variererfra land til land. Dette er der tagethensyn til ved omregning af alle arealertil bruttoetageareal efter danskskik. Lejlighedsstørrelserne i deundersøgte byggerier varierer noget,hvilket påvirker enhedspriserne.Opførelsestidspunkterne varierer for deundersøgte byggerier. Dette er dertaget hensyn til ved indeksering.Byggeskikken varierer fra land til land,således at der bag tilsyneladende enskomponentbetegnelser kan liggevæsentlige forskelle i standard. Typiskligger udstyrsstandarden i det danskebyggeri i top, hvilket naturligt medfører,at den »normale« danske bolig erdyrere at opføre end den »normale«bolig i de lande, der er sammenlignetmed. På den anden side viser en nærlæsningaftallene, at for ens ydelser erde danske priser på niveau med deudenlandske.KonklusionDe eksempler på boligbyggerier, derer belyst i rapporten, viser, at for såvidt angår vore nærmeste markeder iDanmarkFrankrigTysJdandEF, Storbritannien og 7jskland, er derfor sammenlignelige ydelser også taleom nogenlunde ens priser. Også forFrankrigs vedkommende dokumentererrapporten priser, der ikke afvigermarkant fra danske priser. Selv i Spanien,hvor byggepriserne for blot få årsiden lå væsentligt under de danske,er der sket en sådan prisudvikling, atdansk byggeri nu også her begynderat kunne konkurrere. Af de undersøg-­te lande falder alene Ungarn udenfor,idet markedsøkonomien endnu ikke erudviklet i en grad, der tillader en normalprisdannelse på byggeri. På denanden side frembyder netop Central­Europa en række nye udfordringer fordansk byggeri, idet der i disse åropstår helt nye kategorier afbygningsinvestorer,som er villige til - og somhar evnen til - at betale for kvalitetsbyggeri,dersom det kan konkurrerepå det vesteuropæiske prisniveau.Konklusionen bliver, at dansk byggerikan konkurrere i det øvrige Europa,når ydelserne tilpasses byggeskikkenpå det lokale marked.Byggepriser i DK kr. pr. m? (1989 excl. moms)for udvalgte sociale boligbyggerier.Afhensyn til sammenligneligheden erfundaments- og terrænarbejder ikke medtaget.LSSJ Installationer[22J Indv. arbejderEJ RåhusUngarnSpanienStorbritannienliBUR/Byggeriets UdviklingsrådBUR/Byggeriets Udviklingsråd er oprettet ved lov af19. maj 19711:mfrem';,;a'1tYgg":r;its~;t;tÆlitig. BVR7iaTI,i opg':J'e":t.fem,mefo;'a~ninger, der kan øge byggen'm kvalitet og produktivitet samt dets konkurrencedygtighed på et internationalt marked. Som et led i sit arbejde skalBUR bl.a. virkefor, at der gennemføres forsøgs- og udviklingsopgaver afbetydningf(Jf byggen'm udviJeling, og at resultaterne heraf udbredes ogudnyttes.BUR-resumeer, der offentliggøresfra afsluttedeforsøg, kanfås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat.BUR-rapporteringer, der offentliggøresfra afsluttedefors,g, kan fås gratis ved henvendelse til BUR's sekretariat.BUR-rapporter, der oJfentligg,resfra afsluttedefors,g, kan købes i Byggecentrum Boghandel, Dr. Neergaards Vq 15, 2970 Hørsholm, telefon457673 73, telefax 45 767669 samt i Statens Informationstjeneste, postboks 1103, 1009 København K, telefon 33379228 og gennemboghandlere.Byggeriets Udviklingsråd, Stormgade 10, DK-1470 København Kj tdeEon 33 92 61 00, tdeEn 33 92 61 64.DYVA BOGTRYK-OFFSET· GLOSTRUP ISSN 0109-8187

More magazines by this user
Similar magazines