Rapport fra Sri Lanka - Velkommen på Inner Wheel Danmarks ...

innerwheel.dk
  • No tags were found...

Rapport fra Sri Lanka - Velkommen på Inner Wheel Danmarks ...

Side - Sri Lanka Rapport - September 2007


Rapport fra besøget i Sri Lankafra den 20. – 28. august 2007.Deltagere i besøget:PDG N.O.Jensen og Fru Bente,D-1470PDG Helge Andersen og FruLise, D-1470(PDG Gunnar Dahl Pedersen ogFru Birthe, D-1440, blev i sidsteøjeblik forhindret i at deltage ibesøget.)Fotos: Ovennævnte deltagere+ fotos fra samarbejdspartnernei Sri LankaLayout af rapporten:Birte Marie LinnebjergIndhold0. Executive summary................................................................................... 51. Indledning.................................................................................................... 72. Situationen i Sri Lanka............................................................................. 83. Statusmøde med Rotary Sri Lanka...................................................... 84. Deltagelse i åbningen af Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa........ 95. Fastlæggelse af supplerende projekter Sri VinayagarSkolen..........................................................................................................106. Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee...........117. Fastlæggelse af supplerende projekter Al Rawla Skolen....128. Scholarship program til skolebørn i Jaffna.....................................139. Afsluttende møder med Rotary Sri Lanka,herunder fastlæggelse af fremtidigt samarbejde........................1310. Besøg ved Quick Response Teamet (QRT)......................................1511. Besøg i Kandy ved Centre for Handicapped..................................1612. Andre projekter........................................................................................1613. Sammenfatning og anbefalinger til Rotary-familienDanmark.....................................................................................................1614. Afslutning...................................................................................................17Side - Sri Lanka Rapport - September 2007


Side - Sri Lanka Rapport - September 2007


Executive Summary for Rejserapportfra besøget i Sri Lanka den 20. – 28. august 2007.Denne rapport beskriver det besøg, som et hold fra Rotary Danmark gennemførte i tiden 20 – 28. august2007.Besøget var en opfølgning de besøg, som gennemførtes i februar 2005 og i december 2005, og omfatterRotary Danmarks, Inner Wheel Danmarks og Rotaract Danmarks projekt om ”Hjælp til Sri Lanka” eftertsunamien, der ramte Sri Lanka så voldsomt den 26. december 2004.Rapporten beskriver hovedpunkterne i besøget, herunder de konklusioner og anbefalinger, som besøgethar givet anledning til og aktioner, som efterfølgende skal gennemføres, såvel i Sri Lanka som i Danmark.De væsentligste punkter i besøget var:• Deltagelse i åbningen af Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa.• Fastlæggelse af supplerende projekter Sri Vinayagar Skolen.• Deltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee.• Fastlæggelse af og opfølgning supplerende projekter Al Rawla Skolen.• Fastlæggelse af supplerende projekt (scholarships) for skolebørn i Jaffna – området.• Besøg ved D-1470 Quick Response Team (QRT) i Trincomalee-området.• Besøg i Kandy i relation til et matching grant projekt til støtte for ”Centre for Handicapped” i Kandy.• Fastlæggelse af fremtidigt samarbejde imellem Sri Lanka og Danmark.De væsentligste konklusioner fra besøget ved skolerne er følgende:• De to dansk-støttede skoler (Sri Vinayagar Skolen i Batticaloa og Al Rawla Skolen i Trincomalee) er nufærdigbyggede og klar til brug, og der viderebringes en stor tak til alle, som har medvirket hertil oggjort dette muligt.• Rotary Sri Lanka vil tilsende Rotary Danmark den nødvendige dokumentation for udgifterne i forbindelsemed byggeriet af de to skoler.• Ved fremtidige besøg skal rejser i det nordlige og østlige Sri Lanka ske efter nøje planlægning og sammenmed repræsentant(er) fra Rotary Sri Lanka eller en anden af de NGO’er, som arbejder i området.• De supplerende projekter er nu i gang eller ved at gå i gang de to skoler og i Jaffnaområdet. En hurtigopfølgning her fra de involverede klubber (Frederiksberg RK, Hjørring Vestre RK og CopenhagenInternational RC), vil kunne udnytte den synergi, som vores besøg i området har givet.• De særlige donationer fra IW Danmark vil blive anvendt til beplantning omkring skolerne i Sri VinayagarSkolen og i Al Rawla Skolen.• Den særlige donation fra Rotaract Danmark vil blive anvendt til et legeplads projekt Al Rawla Skolen.• Der er skabt stærke bånd imellem Rotary Sri Lanka og Rotary Danmark; disse bånd skal anvendes til ensuccesfuld gennemførelse af de supplerende projekter.Side - Sri Lanka Rapport - September 2007


• Der planlægges et nyt besøg i Sri Lanka om ca. ½ år med deltagelse af repræsentanter fra de klubber,som er involveret i de supplerende projekter.Rapporten anbefaler omkring skoleprojektet, at:• Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark, efter modtagelsen og godkendelsen afregnskab for de to skoler, betragter skoleprojektet som afsluttet.• Fremtidige besøg planlægges og gennemføres i et snævert samarbejde med Rotary Sri Lanka.• De supplerende projekter snarest planlægges og iværksættes af de berørte klubber (Hjørring VestreRK, Frederiksberg RK og CIRC), eventuelt tillige under inddragelse af og støtte fra berørte distrikter.• Planlægge for og gennemføre et nyt besøg de to skoler og i Jaffnaområdet om ca. ½ år under deltagelseaf de involverede klubber, eventuelt med støtte fra berørte distrikter (D-1440 og D-1470).• Gennemføre en aktiv pressepolitik om skoleprojektet og de supplerende projekter således:Internt vil rapporten blive fordelt bredt (Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og RotaractDanmark) og vil blive lagt Rotary Danmarks hjemmeside. Herudover vil den blive tilsendt deklubber, som er involverede i de supplerende projekter. Rapporten er tillige til orientering forklubber og rotarianere m.fl. i almindelighed.Eksternt vil vi ”sælge” historien, såvel lokalt som i de landsdækkende medier. De involveredeklubber anmodes om at iværksætte et sådant PR-arbejde.Ved afslutningen af besøget udtrykte Chairman og PDG Ravi Ravindran stor taknemmelighed over dendanske indsats omkring skoleprojektet. Han udtrykte det bl.a. således:” The Rotarians from Denmark were amongst the very first who contacted us the day after thetsunami and have been a tremendous source of strength and encouragement ever since. RotaryDenmark did not merely send funds for the construction of the schools but also made several visitsto Sri Lanka to observe first hand the progress of work and have now forged strong bond of fellowshipwith the Rotarians of Sri Lanka.Rotary Denmark has pledged to continue to assist the schools in whatever way possible. They alreadybegun a scholarship scheme for 45 students in Al Rawla and hope to expand the programmein the future.”Besøget vurderes gennemført med et absolut tilfredsstillende resultat og vil kunne danne grundlag forden fortsatte udvikling af samarbejdet mellem de berørte klubber og distrikter i Danmark og Sri Lanka.Frederiksberg den 4. september 2007.PDG Nils Ove (NO) JensenIPDG Helge AndersenSide - Sri Lanka Rapport - September 2007


1. Indledning.Som en del af Rotary-familien Danmarks (RotaryDanmark, Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark)projekt ”Hjælp til Sri Lanka”, gennemførte et dansk Rotaryhold,med sammensætning, som nævnt ovenfor, etbesøg i Sri Lanka i tiden 20. – 28. august 2007.Besøget havde til formål at deltage i åbningen af de toskoler, som Rotary-familien har støttet genopførelsenaf efter Tsunamien, samt at gennemføre opfølgning skoleprojektet ved en fastlæggelse af supplerendeprojekter ved de to skoler samt for skolelever i Jaffnaområdet.Herudover gennemførtes besøg ved det minerydningsprojekt,som D-1470 har støttet i Sri Lanka i snart4 år, ligesom der gennemførtes et besøg i Kandy for ataftale nærmere om et Matching Grant (MG)-projekt medKandy Rotary Club. Endelig drøftedes en række andreprojekter, som det kunne være relevant for danske rotaryklubberat deltage i.Denne rapport indeholder følgende hovedpunkter:• Indledning.••Situationen i Sri Lanka og dennes indflydelse gennemførelsenaf et besøg som dette.Kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter, som ernævnt oven for, med delkonklusioner.• Sammenfatning og anbefalinger til Rotary-familien.• Afslutning.Herudover skal der henvises til www.rotary-srilanka.org ,som er Rotary Sri Lankas hjemmeside for skoleprojektet,og som helt aktuelt indeholder billeder og beskrivelse afåbningen af de to skoler, som Rotaryholdet deltog i.Endelig vil såvel rapport som rejsebeskrivelse mv. medbilleder blive lagt Rotary Danmarks hjemmeside,www.rotary.dk .Besøget omfattede mere detaljeret følgende aktiviteter:•••••••Statusmøde med Rotary Sri Lankas Apex-komité,som står for opførelsen af 25 skoler i Sri Lanka,herunder vore to skoler.Deltagelse i åbningen af Sri Vanayagar Skolen i Batticaloa.Fastlæggelse af supplerende projekter Sri VinayagarSkolenDeltagelse i åbningen af Al Rawla Skolen i Trincomalee.Fastlæggelse af supplerende projekter Al RawlaSkolen.Fastlæggelse af supplerende projekt (scholarship) forskolebørn i Jaffna-områdetAfsluttende møder med Rotary Sri Lanka, herunderfastlæggelse af fremtidigt samarbejde ved skoleprojektetsafslutning.• Besøg ved Quick Response Teamet (QRT)• Besøg i Kandy i relation til MG-projektet.• Drøftelse af andre projekter.Side - Sri Lanka Rapport - September 2007


4. Deltagelse i åbningen afSri Vinayagar Skolen iBatticaloa.Opførelsen af skolen, som er støttet af Rotary-familienDanmark, er afsluttet, og skolen vil blive taget i brug,når det sidste inventar er plads.Det var en stor oplevelse at deltage i indvielsen, somforegik efter lokale skikke med bl.a. et hinduistisk indvielsesrituel.Indvielsen blev overværet af alle skolenselever (ca. 450) og disses rørende i farvestrålendedragter (især kvinderne i deres flotte sarier sprang iøjnene).Vi bragte en hilsen fra Rotary-familien Danmark og overraktede medbragte bøger, LEGO-figurer, et dansk flagog vikinger til skolelederen, som takkede for den storestøtte, som var ydet fra dansk side til genopbygningenaf skolen.Vi havde lejlighed til at besigtige den færdige skole,samt de lokaliteter, hvor undervisningen var foregåetindtil nu (telte og i det fri). Den nye skole har bl.a. IT-rum,og et bibliotek og er et storslået byggeri, som kan ses,og som man kun kan glæde sig over. Der var desværrekun kort tid til at tale med skolelederen, lærerne ogeleverne, inden vi skulle videre, og det var indvielsen afskolen, som var i fokus dagen.Delkonklusion:Sri Vinayagar Skolen er færdigbygget og klartil brug. Rotary-familien Danmark kan medtilfredshed konstatere, at det lykkedes trodsaf mange tilbageslag undervejs. Vi har ikke setskolen i funktion endnu, men har stor tillid til,at dette vil ske inden for den nærmeste tid.Side - Sri Lanka Rapport - September 2007


5. Fastlæggelse af supplerendeprojekter Sri VinayagarSkolen.Ved et møde med Colombo Regency RC i Colomboforud for indvielsen af skolen fremførte PDG NO, vegne af PDG Gunnar fra Hjørring Vestre RK, de ønsker,der var for at fortsætte støtten til Sri Vinayagar Skolenmed supplerende projekter. Disse projekter omfatter:•••Anskaffelse af supplerende inventar til skolen i formaf et Matching Grant Projekt.Etablering af et scholarship program for 45 elever skolenEtablering af et Skole-til-Skole program med enskole i Hjørring• Iværksættelse af et IW-projekt med plantning aftræer mv. omkring skolebygningerne. Præsidentenfor den lokale IW-klub præsenterede os for et sådantprojekt. Projektet vil blive iværksat i løbet af efteråretog vil blive betalt af den donation, som IW Danmarkgav til IW Sri Lanka i december 2005.Ved mødet godkendte Colombo Regency RC de nævnteprojekter, som der nu vil blive arbejdet videre med.Projekterne vil blive gennemført ved et samarbejdeimellem Hjørring Vestre RK (med PDG Gunnar som ankermand),Colombo Regency RC, som er udpeget som”Lead Club” i forhold til skolen, og Sri Vinayagar Skolen.Projekterne vil blive startet op i løbet af efteråret. Enskole i Hjørring er allerede nu udpeget til at indgå iSkole-til-Skole programmet.Delkonklusion:Der er grønt lys for at iværksætte de supplerendeprojekter Sri Vinayagar Skolen og atstarte disse op i efteråret 2007. Det vurderesvigtigt, at dette sker snarest for at udnytte densynergi, som vort besøg har givet i samarbejdetmed klub og skole.Side 10 - Sri Lanka Rapport - September 2007


6. Deltagelse i åbningen afAl Rawla Skolen iTrincomalee.Opførelsen af skolen, som er støttet af Rotary-familienDanmark, er afsluttet og skolen vil blive taget i brug, såsnart det sidste inventar er plads.Det var også her en stor oplevelse at deltage i indvielsenmed det traditionelle muslimske ceremoniel, som høreren sådan begivenhed til i de dele af Sri Lanka. Indvielsenblev overværet af alle skolens elever (ca. 150) og deresrørende, i alt ca. 400 personer, som var samlet i dennye ”Assembly Hall”Vi bragte en hilsen fra Rotary-familien Danmark og overraktede samme gaver, som nævnt ovenfor under SriVinayagar Skolen, til skolelederen, som takkede for denstore støtte, der var givet fra Rotary Danmarks side.Vi fik også lejlighed til en kort rundvisning skolensamt at besigtige de lokaler, hvor undervisningen, indtilnu havde fundet sted (telte og i det fri). Denne skolehar også et veludrustet IT-rum og bibliotek mv. Vi havdeigen for kort tid til at tale med skoleleder, lærere ogskoleelever, da vi skulle tilbage til Colombo inden detblev mørkt. Vi fik dog lejlighed til at konstatere, at det erfå af lærerne og af børnene, som taler og forstår engelsk.Det er imponerende og glædeligt, at det trods afmange afbrydelser af byggeriet undervejs grund afkamphandlinger i området, og med de meget vanskeligeadgangsforhold der har været til skolen, er lykkedesat opføre skolen, som fremstår som et flot bygningsværk,som kan ses, og som man kun kan glæde sig over.Delkonklusion:Al Rawla Skolen er færdigbygget og klar tilbrug. Rotary-familien Danmark kan medtilfredshed konstatere, at det lykkedes trodsaf mange tilbageslag undervejs. Vi har ikke setskolen i funktion endnu, men har stor tillid til,at det vil ske inden for den nærmeste tid.Side 11 - Sri Lanka Rapport - September 2007


7. Fastlæggelse af supplerendeprojekter Al RawlaSkolen.Frederiksberg RK har allerede i nogen tid arbejdet medat udvikle disse projekter, og har nedsat en projektgruppetil i samarbejde med Trincomalee RC og medAl Rawla Skolen at færdigudvikle disse projekter, somomfatter:••••Anskaffelse af supplerende inventar til skolen.Projektet er iværksat, og midler hertil er overført tilTrincomalee RC til iværksættelse af projektet.Etablering af et Scholarship program for 45 elever.Eleverne, som er i alderen 6 – 15 år og omfattendesåvel piger som drenge, er allerede udpeget, ogdisse fik i forbindelse med indvielsen af skolenudleveret den ”savings book”, hvor der månedligt vilblive indsat et beløb til sikring af deres skolegang (istedet for mange ”drop-outs”).Etablering af et Skole-til-Skole program med TreFalke Skolen Frederiksberg. Skolen er allerede nui gang med at forberede udviklingen af et sådantprogram for de to 7.-klasser, som er startet skolenefter sommerferien 2007.Iværksættelse af et IW-projekt med beplantning afområdet omkring bygningerne. Præsidenten for denlokale IW-klub præsenterede et sådant projekt for os.Projektet vil blive iværksat i efteråret for den donation,som IW Danmark gav til IW Sri Lanka i december2005.• Iværksættelse af et Rotaract projekt. Projektet er istøbeskeen, støttes af Rotaract Danmark og omfatterstøtte til en legeplads skolen.Delkonklusion:De supplerende projekter har fået en god startog er nu for de flestes vedkommende igangsat.Opfølgningen de enkelte projekter er vigtigfor at sikre den nødvendige effekt heraf.Side 12 - Sri Lanka Rapport - September 2007


8. Scholarship program tilskolebørn i Jaffna.Vi mødtes med PP Jeanne Samuel fra Colombo NorthRC, som redegjorde for baggrunden for det udarbejdedeprojektforslag, herunder den vanskelige situation,som hersker i Jaffna-området, og som vanskeliggør atbørnene, selv de yngste af dem, får den nødvendigeuddannelse. Det besluttedes at arbejde videre medprojektet, som omfatter:• Støtte til uddannelse af 40 børn i alderen 6 – 10 år•••Scholarship til det enkelte barn med et fastsat beløbpr. måned.Udvælgelse af børnene i samarbejde med lokaleCaritas-medarbejdereCopenhagen International RC (CIRC)(med PP CarolAndersen som tovholder) er udpeget som ansvarligfor den danske del af projektet.9. Afsluttende møder medRotary Sri Lanka, herunderfastlæggelse af fremtidigtsamarbejde.Byggeriet af de to skoler, som Rotary-familien Danmarkhar støttet er nu afsluttet, og skolerne er færdige ogklar til brug. Der udestår nu, at der udarbejdes endeligtregnskab for hver af de to skolebyggerier, således atRotary Danmark kan afslutte regnskab mv., herunderdokumentation overfor UMN for den donation 500.000 DKK, som vi modtog til støtte for indsatsen i SriLanka efter Tsunamien. I alt har Rotary-familien støttetbyggeriet af de to skoler med 670.000 US$.Ved det afsluttende møde i Colombo sidstedagen afvort besøg, fik vi tilsagn, at et sådant regnskab snarestvil blive tilsendt os fra Rotary Sri Lanka.•••Detaljer om, hvordan midlerne skal bringes i anvendelse,overvejes.Forslag til endelig projektbeskrivelse udarbejdes afPP Jeanne snarest.Termin: Det tilstræbes at projektet kan begyndes1. oktober 2007.Projektet gennemføres i samarbejde mellem ColomboNorth RC og CIRC og med inddragelse af Caritas i Jaffnaområdetfor udvælgelse mv. af skolebørnene.Delkonklusion:Det er besluttet, at udarbejde og iværksætteet scholarship program for skolebørn i Jaffnaområdet.Endeligt forslag til projektbeskrivelseskal foreligge senest 1. oktober 2007. CIRC ogColombo North RC er ansvarlig for projektetsudarbejdelse og gennemførelse.På det afsluttende møde drøftedes også de supplerendeprojekter i tilslutning til de to skoler og i Jaffna-området,og der var stor tilslutning til, at vi fortsætter samarbejdetog vort engagement i Sri Lanka med de skoler, somvi har støttet genopførelsen af, samt i Jaffnaområdet.Chairman og PDG Ravi Ravindran udtrykte ved mødet Rotary Sri Lankas vegne stor taknemmelighed overden danske indsats, og han vil gerne igen, når lejlighedbyder sig, personligt takke Rotary-familien Danmarkherfor. Han udtrykte det bl. a. således (uddrag):” The Rotarians from Denmark were amongst the veryfirst who contacted us the day after the tsunami andhave been a tremendous source of strength and encouragementever since. Rotary Denmark did not merelysend funds for the construction of the schools but alsomade several visits to Sri Lanka to observe first hand theSide 13 - Sri Lanka Rapport - September 2007


progress of work and have now forged strong bond offellowship with the Rotarians of Sri Lanka.Rotary Denmark has pledged to continue to assist theschools in whatever way possible. They already beguna scholarship scheme for 45 students in Al Rawla andhope to expand the programme in the future.”Skolebyggeriet er afsluttet, og de supplerende projekterer nu ved at gå i gang. Der vil være behov for at følge op dette besøg med et nyt besøg om ca. ½ år, dels forat se de nye skoler i funktion og mødes med skoleleder,lærere og skolebørn, dels for at sikre en god implementeringog forankring af de supplerende projekter.Ved det næste besøg bør deltage repræsentanter fra deklubber, som er involveret i de supplerende projekter.Rotary Sri Lanka vil komme med et udspil til datoerfor et sådant besøg, således at dette evt. kan læggesi forbindelse med indvielse af én af de sidste skoler iområdet, og det forventes at blive ultimo februar/primomarts 2008, at besøget gennemføres. Rotary Sri Lanka erklar til at støtte os i planlægningen og gennemførelsenaf et sådant besøg.Fra dansk side vil et sådant besøg blive koordineret ogplanlagt af de involverede klubber og under inddragelseaf berørte distrikter i det omfang dette er nødvendigt.Delkonklusion:• Rotary Sri Lanka vil tilsende Rotary Danmarkden nødvendige dokumentation forudgifterne og for anvendelsen af RotaryfamilienDanmarks donation i forbindelsemed byggeriet af de to skoler.• Der erfra Rotary SriLankas side stor taknemmelighedog tilfredshed med Rotary-familienDanmarks indsats i Sri lanka i denneforbindelse.• Der er skabt stærke bånd imellem Rotary SriLanka og Rotary Danmark gennem deltagelsei skolebyggeriet• Disse bånd vil blive anvendt til en succesfuldgennemførelse af de supplerendeprojekter.• Der planlægges et nyt besøg om ca. ½år med deltagelse af repræsentanter fra deklubber, som er involverede i de supplerendeprojekter og i samarbejde med Rotary SriLanka.Side 14 - Sri Lanka Rapport - September 2007


10. Besøg ved QuickResponse Teamet (QRT).Under besøget havde vi lejlighed til at besøge QRT, somarbejdede i området imellem Trincomalee og Batticaloa.Projektet med QRT, som har været støttet af D-1470siden 2004, har været en rigtig succeshistorie og harværet et godt bidrag til rydningen af miner og ueksploderetammunition (UXO) i de områder, hvor teamet harværet indsat. Den økonomiske støtte til QRT afsluttesmed udgangen af 2007, hvorefter QRT vil blive finansieretaf japanske midler.Vor samarbejdspartner er Danish Demining Group(DDG), som havde tilrettelagt besøget ved QRT.Under besøget arbejdede QRT med rydning af etminefelt omkring en politistation midt i en muslimsklandsby, hvor de tidligere havde ryddet et andetminefelt ved et bibliotek. Andre dele af DDG minerydningsholdarbejdede med rydning af minefelter i etområde, hvor der skulle genplaceres/genhuses flygtninge,som var blevet fordrevne under de seneste krigshandlingeri 2006. QRT har tidligere deltaget i denneoperation også.Under besøget takkede vi QRT for deres flerårige indsats,som både QRT og vi kunne være stolte af. Lederenaf holdet (en lokal minerydder) anmodede os om attakke Rotary i Danmark (D-1470) for deres støtte tilholdet.Delkonklusion:Vore erfaringer efter mere end 4 år i dette minerydningsprojekter følgende:• Etabler en projektgruppe, som både harekspertise omkring minerydning, og somogså har ekspertise i fundraising• Etabler et tæt samarbejde med en danskminerydningsorganisation, som opererer idet ønskede indsatsområde.• Fastlæg en strategi for såvel minerydningsindsatsensom for indsamling af midler.• Fastlæg en ”exit”-strategi (hvor længe skalindsatsen vare og hvordan afsluttes projektet?).• Besøg i indsatsområdet fra donor side ervigtig, for både at vise støtte og interessefor indsatsen, og for ved selvsyn at kunne seog efterfølgende rapportere tilbage til klubberm.fl om resultaterne af indsatsen.QRT havde tidligere deltaget i rydningen af udlagteminer omkring et nyopført hospital. Hospitalet var blevetødelagt under regeringens angreb området, somvar under LTTE kontrol. Området er nu under regeringskontrol.LTTE havde fremstillet og udlagt nye og kraftigereminer omkring hospitalet. Vi besøgte hospitalet,som nu igen var operativt og bemandet med læger ogplejepersonale.Besøget ved QRT er formentlig det sidste, inden denøkonomiske støtte til holdet ophører med udgangenaf 2007. D-1470 har siden 2004 dækket udgifterne tilmateriel, køretøj, vedligeholdelse og løn til de lokalemineryddere, som indledningsvis var 6 mand, men fra2005 er blevet forøget til 9 mand. I alt har udgifternebeløbet sig til ca. 900.000 DKK, som er indsamlet ogdoneret af klubberne i D-1470, samt ved flere fundraisingarrangementer.QRT har opnået betydelige resultater og har såledesryddet og bortsprængt mere end 2000 miner og UXO,og har derigennem frigjort bygninger, huse og områdertil genhusning og dyrkning af jord m.m.Støtten til QRTindsats har været alle anstrengelserne værd.Side 15 - Sri Lanka Rapport - September 2007


Med baggrund i ovennævnte konklusioner anbefalesdet at:••••Rotary Danmark, Inner Wheel Danmark og RotaractDanmark, efter modtagelsen og godkendelsen afregnskab for de to skoler, betragter skoleprojektetsom afsluttet.Fremtidige besøg planlægges og gennemføres i etsnævert samarbejde med Rotary Sri Lanka.De supplerende projekter snarest planlægges ogiværksættes af de berørte klubber (Hjørring VestreRK, Frederiksberg RK og CIRC), eventuelt tillige underinddragelse af og støtte fra berørte distrikter.Planlægge for og gennemføre et nyt besøg de toskoler og i Jaffnaområdet om ca. ½ år under deltagelseaf de involverede klubber, eventuelt medstøtte fra berørte distrikter (D-1440 og D-1470).14. Afslutning.Dette afslutter vores rapportering om vort besøg i SriLanka.Vi vil gennemføre en aktiv pressepolitik om skoleprojektetog de supplerende projekter:Internt vil rapporten blive fordelt bredt (Rotary Danmark,Inner Wheel Danmark og Rotaract Danmark) og vilblive lagt Rotary Danmarks hjemmeside. Herudovervil den blive tilsendt de klubber, som er involverede i desupplerende projekter. Rapporten er tillige til orienteringfor klubber og rotarianere m.fl. i almindelighed.Eksternt vil vi ”sælge” historien, såvel lokalt som i delandsdækkende medier. De involverede klubber anmodesom at iværksætte et sådant PR-arbejde.Deltager i besøget har igen haft en meget udbytterigtur, og vi blev særdeles godt modtaget af vore værter,som også udtrykte deres store taknemmelighed overvores støtte til hjælpearbejdet i Sri Lanka efter tsunamien.Vi er blevet opfordret til at vende tilbage for at se skolernei fuld funktion og for at følge implementeringenaf de supplerende projekter. Som det fremgår af rapporten,anbefales det at gennemføre et sådant besøgom ca. ½ år.Vi modtog kort tid før afrejsen meddelelse om, at LEGOhar doneret to store kasser med LEGO DUPLO og LEGOPlay til hver af de to skoler. Donationen er modtageti Danmak og vil blive overrakt i forbindelse med detførstkommende besøg skolerne.Vi har haft en fantastisk oplevelse og har fået forstærketde bånd, som vi allerede havde til Sri Lanka, samtidigtmed at vi har etableret nye forbindelser til gavn for detvidere arbejde og samarbejde.Den 3. september 2007.PDG Helge Andersen.PDG N.O.JensenSide 17 - Sri Lanka Rapport - September 2007


Side 18 - Sri Lanka Rapport - September 2007


Side 19 - Sri Lanka Rapport - September 2007


Side 20 - Sri Lanka Rapport - September 2007

More magazines by this user
Similar magazines