Vis datablad 1 - Beslaco

beslaco.dk

Vis datablad 1 - Beslaco

ÅFFA BIL & BÅD SPARTELMASSE(Tidl. ÅFFA Universalspartelmasse)Produktbeskrivelse & anvendelse:ÅFFA Bil & Båd Spartelmasse er en hurtigtørrende styren-alkyd baseret finspartelmasse.ÅFFA Bil & Båd Spartelmasse er hurtigtørrende og vejrbestandig, og kan anvendes bådeinde og ude, samt under vandlinien på både.Hæfter særdeles godt på næsten alle overflader, f.eks. glasfiber, træ, beton, jern og andremetaller.Kan overmales med 1- og 2-komponente malinger.Fysiske / kemiske data:Spartelmasse:Type:Farve:Konsistens:Emballage:Vægtfylde:Holdbarhed:Afhærdet spartelmasse:Bestandighed:Styren-alkyd spartelmasse.LysgråPastøs.170 ml.Ca. 2,02 kg/l.Ca. 2 år ved kølig opbevaring og tæt tillukket i tuben.Vand: God.Temperatur: -35 °C til 125 °CSikkerhed:Faresætninger:BrandfarligSkadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsageuønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.Opbevares utilgængeligt for børn.Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis dennebeholder eller etiket.For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.ÅFFA Bil & Båd Spartelmasse - Revideret 22.07.2003 - Side 1/2


Brugsanvisning:Forberedelse:Påføring:Anvendelsestemperatur:Tørretid:Alle overflader skal være fri for støv, snavs, rust og olie samt eventuellemalingrester og glødeskaller.ÅFFA Bil & Båd Spartelmasse påføres med spartel i tynde lag. Ved spartling afdybe huller eller revner skal spartelmassen påføres af flere gange, og være sågodt som gennemtør mellem hver spartling.Kan anvendes ved temperaturer fra 5 °C til 40 °C.Ved påføring af lagtykkelse på 0,2 mm er spartelmassen slibetør efterca. 1 time ved 20 °C.Ved tyndere lagtykkelse er spartelmassen slibetør efter 20 – 60 minutter.Efterbehandling:Rengøring:Ved tynde lag kan overmaling ske efter ca. 2 timer, ved 20 °C.ÅFFA Bil & Båd Spartelmasse tåler overmaling med de fleste 1- og 2-Komponent malinger.Værktøj renses i xylen.Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at findebedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikkepåtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i detteproduktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Derhenvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dkTLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75ÅFFA Bil & Båd Spartelmasse - Revideret 22.07.2003 - Side 2/2


1. IdentifikationProdukt:SIKKERHEDSDATABLADÅffa Bil & Båd SpartelmasseRevisionsdato:Erstatter (tidligere dato):24-09-03 27-02-03Varenr.:PR-nummer:- Under anmeldelse4. Førstehjælpsforanstaltninger:Åffa Bil & Båd spartelmasse - 24-11-03 - side 1/2Generelt:I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.Indånding:Personen bringes i frisk luft og holdes i ro og under opsyn.Søg læge ved fortsat ubehag.Øjnene:Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser,spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.Huden:Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hud vaskes grundigtmed vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikkeopløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge ved fortsatirritation.Indtagelse:Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Fremkald ikkeopkastning. Hold personen under opsyn. Søg læge ved fortsatubehag.Leverandør: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge.Tlf: 56 64 00 70 Fax: 56 64 00 90Telefonnr. i nødssituationer:Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen påtlf: 35 31 60 60 / 35 31 35 31.Varetype: Styrenakyd-baseret spartelmasse.Anvendelsesområde:Spartelmasse til træ, metal m.m. Produktets tekniskeanvendelse fremgår af produktinformationen.2. Sammensætning / oplysning omindholdsstoffer:Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):Navn:Konc %: Symbol: R-sætninger*:Naphthta (råolie)


Dana Lim A/S8. Eksponeringskontrol / personligeværnemidler:Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampesamt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørgfor tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det er muligt, skal detske ved anvendelse af punktudsug og god generel ventilation.Er dette ikke muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold tilkodenummeret.Grænseværdier:Navn: ppm mg/m 3Xylen 25 109Ethylbenzen 50 217Mineralsk terpentin 25 145De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse medArbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret okt. 2002.Personlige værnemidler:Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg afværnemidler til den konkrete arbejdssituation.Åndedrætsværn:Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal egnetåndedrætsværn anvendes (gasfilter A2).Beskyttelse af hænder:Undgå kontakt med huden. Ved risiko for hudkontakt brugengangshandsker af f.eks. nitril. Ved tilsmudsning kassereshandsken straks, idet gennembrudstiden er meget kort.Øjenværn:Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm sombeskyttelse mod stænk.Beskyttelse af hud:Anvend evt. særligt arbejdstøj.9. Fysiske og kemiske egenskaber:Fysisk tilstand:PastaVægtfylde, g/ml:2,0 (20°C)Opløselighed i vand:UopløseligFlammepunkt:

More magazines by this user
Similar magazines