Ajstrup og Liebes Plantage - Skovdyrkerforeningen

skovdyrkerne.dk

Ajstrup og Liebes Plantage - Skovdyrkerforeningen

Ajstrup og Liebes PlantageEkskursion 28. juni 2011BaggrundAjstrup og Liebe Plantager udgør kerneni en samlet ejendom, der er erhvervet afMoland Holding gennem opkøb i perioden2003-2008.Første tilkøb var Ajstrup Plantage (2003),hvorefter Liebes Plantage blev tilkøbt i toomgange Liebes Østre (2005) og LiebesVestre (2007). Dertil kommer et mindrelandbrugsareal samt englodder iJordbo ådal.Det samlede ejendomsareal er ca. 310 ha,hvoraf ca. 220 ha er bevokset.Stormfaldet i januar 2005 ramte ejendommenehårdt – hovedparten af det gamlegran tog omfattende skade. Omtrent 50 havæltede som fladefald og 20-25 ha blevramt af spredt fald. Dermed forestodder en omfattende opgave for det nyeejerskab.Opgaven er grebet an med udgangspunkti en klar målsætning. Kombineret med enstruktureret indsats og stor handlekraft erresultatet blevet en total forvandling frastormskadet plantage til en yderst velpassetejendom med stor variation – hvor allede forskellige elementer i den vildtvenligeskov er med.MålsætningGenrejsningen af skoven er sket efterfølgende målsætning:• Maksimal positiv indflydelse på jagten• Investeringer i skoven skal tilføreejendommen handelsværdi i sammestørrelsesorden• Arbejdet i skoven skal udføres i en højhåndværksmæssig kvalitet• Projekterne gennemføres med denbedst mulige økonomi for ejer ved atsikre optimal afsætning af træ og flissamt konkurrencedygtige priser påanlægsarbejdet.Landskabselementer ogkulturteknikSkoven er genrejst i perioden 2006-2009ved brug landskabselementerne:Løvskov (24 ha):Formålet er skovstruktur og variation.Hovedtræarter eg og bøg – men de flestealmindeligt forekommende træ- og buskarterer benyttet. Alt løvtræ er etablereti blandingsbevoksninger med lærk ellerskovfyr som amme og andre nåletræarter– fx omorika, rødgran og douglas – somindblanding.Tykninger (11 ha):Sitkagran, rødgran og bjergfyr iblanding eller renbestand. Skjulfor hjortevildtet, etableret som enmosaik, der giver kort flugtafstand. Tykningernevil blive tyndet tidligt og hårdtfor at give dybe kroner. De hårde tyndingervil også resultere i smålysninger …evt. kombineret med opstamning og topkapning.Andet nål (10 ha):Almindelige skovbevoksninger med lærk(den mest stabile nåletræsart) samt douglasgrani blanding med andre nåletræarter.Vildtagre (15 ha):Vildtager efter intensiv omlægning, såarealerne kan fuldbearbejdes. Vildtagreneer placeret, så de ikke bare producererfoderenheder – men også understøtterlandskabskvalitet og jagtafvikling.Remisser: (2,5 ha):Småplantninger domineret af buske,holmvist indblandet med højstammedetræer. Eldorado for både flyvende ogklovbærende vildt.Kulturteknisk er der spillet på hele paletten.Nogle kulturer er anlagt som traditionelleskovkulturer efter skovmaskinplantningeller hulborring. Men der er gjort udstraktbrug af rodrydning (både ved rodfræsningog optagning til rodflis) og reolpløjning.ProgramDen vildtvenlige skov. 19.00 – 19.30PlanlægningTræartsvalgetMetodevalgVildtager og fodermarker 19.30 – 20.00BæreevneAfgrødevalgAnlæg af vildtagerBestandspleje og afskydning 20.00 – 20.30AfskydningKan hjortevildtet plejes som en skov?Fasaner i skov 20.30 – 21.00Anlæg af fasanremiseUdsætningUdsætningspladserAfslutning og sandwich 21.00 – 21.30BiotopplanerTerræntjekNaturplan


egd49omoe75c moshegfdbirc70gbjfb70dbjbøgc51c sgrd egrgrb42afebaægreskfe51bøgfcbøgbcubvgargra40ægrd40rgrc51eaa rgr56bfagehg eg88fbøgc54e bøgd bøghusbbøgc39ddcdif egrgra46abrgra51c rgr37sgrb88dedbb rgr53sgrf98bire33ahflærb92rgrb57grgrf63afanåc41dbe cyp54hcba rgr53engeci agelærrgra63d bjfb egbrgra47facargr85habøgd54a sgr87bsgrae bøgee ubvc krtg ageadabøgesgrabaebrgrb51acg bjfhaægra58dgraccaega98baaeb bøghad moshf ageagebc bir81Nr. Søbyvejrgra85f rgr78rgrc71e ngr63abdcb ægr48ccd rgr63lære sgr87bsgrb93b rgr56cege 54gdgdbadfhfrgra52ægrb74da rgrrgrb51ebHøjslevhb egdarege54rgrc61mosgfgddd rgr71bcsgr87d eg88accb rgr64rgra61da rgr83basgrb87ecbfg bjfcimosdd egfbafsgrjrgr83c egbhb sgrc eg88amosbøgaasgra91kekfbøgegh lærdrgra56ibøgdhc rgr86læra86abj krtcbjsgrcib egcb egrgr45b egergrb79begmosia eggg lær80cbøgf55haabdd agebagecaskacddsgr505engargra50a rgr48abb egfcadbde moscb egcea rgr46rgr52c mosrgr48ccbmosægre52aca rgr47f eg56d ægrbfengb4cf7daa egc69aea rgr61cd8i nobaged bøgcagebl løne kir95gabageeeb aløc agee3b sgr2011ffni askam eg2læram enga bøgagebjfe20111dgr96dbbrynfd eg93onobf1bdrgrc61dbe gramdVejBilfast sporSporAfdelingsgrænseLitragrænseHolmMatrikelgrænseYdergrænse ell. digeGrøftNord- EKSKURSIONSFØRER -Jagt, vildt og naturplejeStoholmvejAjstrup og Liebes Plantage, tirsdag d. 28. juni 2011Nr. Søbyvejbøga48 200657blæra2009c sgr2009i aløalærlærb2009Nr. SøbyvejStoholmlære2011a lær2009mosdlær2009f fbjfd2009bøgd200952bjffg bjfhb sgr2009egj eg2009mos4955 e200920062008mosc5054mosdrgrargr46bhedee51535949Christians Høj56dgrd2009f f58d i lærege49eNr. SøbyvejAjstrupvejSKOVDYRKERNE4720082008454820084644a a200896f bøgg ær96kh96 c559655b sgr3956 rgr grae 40argrdbmos424120082009g20034396lbøg9696d3861b bir10a alø b bjf2007feng21 a56 55krtcfe h eg aac85 c sgr86bmos c2022b2007b b20072007mos2820072007302009rgrcg20072007312007da2007aanabjfBredmosenmoscmos ea200336krtbhg egeg959595k95a krt27rgra86 am eg2003a23a c2007age 2426egl2000agegfegf97i bjf2009sgrd2007c eg200725sgrdb dgr2000200337 haløagefAjstrup og Liebes plantageSkovdyrkerforeningen Vestjylland - Nupark 47F - 7500 HolstebroTlf: 96 10 10 96 - Email: vest@skovdyrkerne.dk - web: www.skovdyrkerne.dk/vest

More magazines by this user
Similar magazines