Netværksmøder kan løse komplekse problemer

dignityinstitute.dk

Netværksmøder kan løse komplekse problemer

34 analyse danske kommuner I no.17 I 2011Netværksmøder kanløse komplekse problemerVi skal koordinere og prioritere os til den bedst mulige offentlige service for skattekronerne.Ny form for netværksmøder kan være vejen frem, viser et projekt i seks kommuneranalyseEr fru Koordinering og hr. Prioritering kommet?Nej, man kan naturligvis ikke tale om koordineringog prioritering som personer, der skal deltage iet møde. Ikke desto mindre er koordinering ogprioritering afgørende, hvis vi skal løse den storeudfordring med at skabe høj kvalitet i de offentligeindsatser inden for de økonomiske rammer, derer. Det gælder for eksempel på handicapområdet,hvor specialiserede tilbud og indsatser løbendeskal tilpasses borgernes behov og kommunernesøkonomi. Men det gælder også på alle de andrevelfærdspolitiske områder. Derfor skal koordineringog prioritering så at sige inviteres med til de utallige møder, hvorpolitikere, embedsmænd, sagsbehandlere og fagfolk i dialog medborgerne og brugerne beslutter, hvilke indsatser og ydelser der skaludvikles og tilbydes.AnsvAret ikke hos én personOfte sidder koordinering og prioritering med ved mødebordet iform af ”koordinerende sagsbehandler”, ”tovholder” og andre lignenderoller. Hermed placeres det særlige ansvar for koordineringog prioritering hos én person. Det er velment, og det ser ud til atvirke ganske udmærket i mange sammenhænge. Men spørgsmåleter, om det nu også altid er den bedste måde at løse opgaver medkoordinering og prioritering på. Den, der får koordinatorrollen, kansidde tilbage med en meget vanskelig opgave, og de involveredeaktører kan have tendens til at undlade at tænke på, hvordan dekan bidrage til koordinering og prioritering – ”det har vi jo koordinatorernetil”. Derfor er der brug for at tænke nyt og supplere medandre måder at koordinere og prioritere indsatser på.ny model for netværksmøderRehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) arbejdermed en alternativ og tankevækkende måde at håndtere koordinerings-og prioriteringsopgaver på. De har iværksat et projekt medimplementering af processuelle netværksmøder i seks kommuner.Netværksmøderne har til formål at løse komplekse sociale problemerfor traumatiserede flygtningefamilier. Målet er blandt andetat forebygge en kriminel løbebane for børnene i de traumatiseredeflygtningefamilier. Det sker gennem afholdes af 2-3 tværfagligemøder, hvor deltagerne findes i dialog med forældrene, og derdeltager op til 20 eller flere fagfolk. Møderne varer tre timer medtolkning. Umiddelbart kan antallet af deltagere, tidsforbrug ogforældrenes deltagelse vække skepsis, men de foreløbige resultaterer lovende. Det har desuden vist sig, at kommunerne også findermødeformen velegnet til at løse komplekse problemer for familierog børn på handicapområdet.komplekse sAger i nyt lysRCT har givet nogle udvalgte kommunale fagfolk et syvdageskursus som ”neutrale” mødeledere. De ”neutrale” mødeledere harfået kompetencer til at lede dialogen ved tværfaglige møder medmange deltagere gennem brug af neutralitetsteknikker. Det betyderblandt andet, at mødelederne skaber plads til at inddrage forældreneog afklare problemer og ressourcer, inden fagfolkene gåri gang med at diskutere og vælge løsninger. Deltagerne fortæller,at de gennem møderne kommer til at se familierne i et nyt lys ogderes egen indsats i et nyt tværfagligt perspektiv. Det nye perspektivhjælper dem til at prioritere og koordinere deres egen rolle ogindsats i forhold til det fælles projekt: At støtte familierne og deresbørn. Målet er at løse familiernes problemer eller skabe grundlagfor et samarbejde, der kan føre til løsninger på et senere tidspunkt.Der prioriteres og koordineres mellem alle deltagerne under selvemødet. Der træffes aftaler direkte mellem fagfolk og forældre ogmellem fagfolkene indbyrdes. Sagsbehandlerne, der tidligere haroplevet, at netværksmøder giver dem mange opgaver, oplever, atde kommer ud fra RCT’s netværksmøder med få koordinerendeopgaver, idet de er løst af deltagerne under selve mødet.netværksmøder på Andre områder?Projektet med netværksmøder løber frem til slutningen af 2012 ogbliver evalueret af AKF. Det er for tidligt at drage endelige konklusioner,men de foreløbige erfaringer tegner lovende. De seks kommuner,der deltager i projektet, anerkender de processuelle netværksmødersom en god, virkningsfuld og økonomisk holdbar model.Det er derfor værd at overveje, om principperne fra de processuellenetværksmøder kan bruges andre steder i den offentlige sektor,hvor der er behov for koordinering og prioritering. For eksempel


danske kommuner I no.17 I 2011 analyse 35af Leif OLsen, seniorforsker i AKF,AnvendtKommunalForskningkan kommunernes udformning af næste generation af regionalerammeaftaler på det sociale område måske kvalificeres ved atanvende ”neutrale” mødeledere. Her skal regionerne ikke længerevaretage den koordinerende rolle. Det er muligt, at kommunernekan klare opgaven uden ”neutrale” mødeledere. Faren er dog, at degår for hurtigt til løsningerne, grupperer sig i klynger og bruger forlidt tid til refleksion og afklaring af de forskelligartede behov, dernødvendigvis skal løses på tværs af kommuner og klynger af kommuner.En ”neutral” mødeleder kan bidrage til at sikre en afklaringaf, hvilken tilbudsvifte der skal til for at imødekomme de erkendteog anerkendte behov på området.Der er brug for grundig koordinering og prioritering af det samledeberedskab af tilbud, så man matcher de behov, der er på socialområdet– ikke bare til næste år, men i en længere årrække.

More magazines by this user
Similar magazines