Download - Nyt Smil

nytsmil.dk

Download - Nyt Smil

Hvad er IPL og hvadbringer fremtiden?Hvad bruges IPL til?Intense Pulsed Light, også kendt somIPL, er en metode til at behandleforskellige indikationer med lys fraen xenon plasmalampe. Først ogfremmest til at fjerne uønskethårvækst. Men IPL benyttesefterhånden i stigende grad til atbehandle andre indikationer somf.eks.• Pigmenturegelmæssigheder, somsåkaldtegammelmandspletter,solskader, fregner mv.• Vaskulære indikationer somf.eks. rosacea, mindrekarsprængninger,telangiectases ogrødmosset hud mv.• Acne• Nyere forsøg viser ogsålovende resultater medhudforyngelse og cellulitis.Forskellige bølgelængder bruges tilat nå forskellige dybder i huden ogdermed til at behandle forskelligeproblemer.Hvordan virker IPL så?Når lyset sendes igennem hudenopfanges det af chromophorer, dvs.emner der er i stand til at at opfangelys og omdanne det til varme. Ihuden vil dette være pigment ogOxyhæmoglobin (den iltbærendekomponent i blod). Når man ønskerat behandle for uønskede hår,udsendes så den bølgelængde dertrænger ned til hår‐folliklen, delsgennem huden og dels gennempigmentet i hårskaftet, og opvarmerhårsækken og folliklen til ca 70grader celcius og dermed destruererden intense varme denhårproducerende papil eller helehårfolliklen. Nogle forskere menerogså at varmen destruerer de småblodårer der leder blodet hen tilfolliklen og dermed også medvirkertil den ønskede teraputiske virkning.Da varmen ledes gennem pigment,virker IPL teknikken ikke på lyse hår.Pulsens længde er kun meget kort,typisk 10 ‐ 30 ms, hvilket oftest kunføles som et lille stik, eller populærtsagt som et smæld med en elastikmod huden, efterfulgt af en varmfølelse. Dette i modsætning til lasersom kan give en del ubehag,samtidig med at lugten af brændthud forekommer. Jo tykkere ens hårer, jo større vil ubehaget føles, davarmen ledes igennem hårskaftet.På samme måde vil behandling afhår i f.eks. pubes området følesmere ubehageligt end hår underarmene, simpelthen fordi hårene ipubes området er tykkere ogtætheden er større. Ved at kølehuden med kølegel eller is, kannerverne øverst i dermis dogdulmes, således at ubehagetminimeres.Typiske bivirkninger er rødmen afbehandlede områder, måske enddalette forbrændinger. I værste faldkan der opstå hyper‐ eller hypopigmentering.(områder der ermørkere eller lysere end hudensnormale farve) Dette sker dog oftestpå mørkhudede personer medhudtype 3‐5 på Fitzpatrickshudskala, og ikke på skandinavermed hudtype 1 og 2.IPL benyttes i stigende grad istedet for laser, der med kun énbølgelængde, er et specialiseretværktøj der kun behandler étproblem, hvorimod IPL maskinerofte kan behandle flere forskelligehudrelaterede problemer. Typisk eren laser også væsentligt dyrere enden IPL maskine.Traditionel IPLTraditionel IPL udsender en, ellerflere, lysimpulser over en periode på5 ‐ 35 ms. Når strømmen sendesgennem xenon lampen med "freeflow" sker det som en bølge derstarter lavt, stiger og falder til nuligen. Over hele denne bølge vilspektrummet af forskelligebølgelængder variere. (se graf)Da man til en type behandlingnormalt kun bruger et snævertspektrum, f.eks. 500‐600 nm, skalman i traditionel 1. og 2. generationsIPL, filtrere uønskede bølgelængderfra. Dette gøres simpelthen med ethåndtag med et filter i. Skal IPLmaskinen kunne udføre flereforskellige typer behandlinger, skalder derfor bruges flere håndtag medhvert sit filter.Den bølgeformede "free flowrelease" puls i konventionel 1. og 2.generations IPL har også denuheldige egenskab at der i starten ogslutningen af pulsen ikke er nokenergi til at opnå den terapeutiskevirkning og i midten er energien forhøj, hvilket dels kan medføre spildtenergi og dels beskadige væv derikke ønskes behandlet. (se illus.)Free flow energy release, medførerogså en del uønsket energi over det


nødvendige niveau, og det er derfornødvendigt at have kølingssystemer,hvilket gør maskinerne store, tungeog pladskrævende.Nyere 3. generations IPLNyere 3. generations IPL maskinerstyrer frigivelsen af strømmen på enmere avanceret måde. Dettemedfører at energien ikke udsendessom en bølge, men nærmere som enfirkantet puls, også kaldet "TrueSquare Pulse", hvilket medfører atenergien kan holdes konstant overhele pulsens længde. Dette betyderogså at der ikke behøves køling ogmaskinerne kan produceres megetmindre, billigere og mindreservicekrævende.Den konstante firkantede pulsbetyder også at spektrummet afbølgelængder holdes konstant underhele pulsen. Dette medfører at kunden/de ønskede bølgelængdeudsendesogdermed behøves kun et håndtag.Ekstra håndtag / behandlingsmulighederkoster på de mestgængse 2. generations IPL maskinerimellem 30.000 og 60.000 kr.,hvorimod 3. generationsprodukterne koster en del mindre ogsamtidig kan udføre flere typerbehandlinger med samme håndtag.Hvad kan man tjene?Meget lidt eller overvældendemeget. Man tjener rigtig mangepenge pr. kunde, men for at det skalløbe rundt, skal man havetilstrækkeligt med kunder til atmaskinen kan forrentes og betales.En enkelt behandling af hår underarmene koster typisk 5‐700 kr. forkunden og der skal påregnes ca. 5‐6behandlinger før et område kanerklæres hårfrit. Dvs 3 – 4.000 kr. iindtjening og da ”skuddene” kosternogle få kroner pr. styk er udgiftenfor disse 5‐6 behandlinger under 100kr i alt.Tidsmæssigt skal man regne med 20minutter første gang til informationaf kunden og herefter 5‐10 minutterpr.gang. Dvs ca 1 times tid i alt for attjene 3‐5.000 kr.Når kunden så har oplevet at detrent faktisk virker som lovetbegynder kunden at ville havebehandlet andre områder påkroppen. Så kan man skaffe sig nokkunder i sit lokalområde, kanmaskinens pris hurtigt tjenes hjem.Har man ikke selv kunder nok, kanman evt. købe eller lease densammen med en anden klinik. Mankan også tilbyde andre klinikker iområder der ikke har en maskine, atman kommer forbi på en fast daghver måned og behandler de kundersom klinikken booker. Den typiskefordeling vil være 1/3 til klinikkender booker og 2/3 til den der ejer ogbetjener maskinen.Da IPL teknikken tilsyneladende kanløse en del medicinske ogkosmetiske indikationer, er der nokingen tvivl om at den vil blivebenyttet hyppigere i fremtiden.Specielt med fremkomsten af 3.generations IPL maskiner der ikkebehøver køling og derfor er mindreog billigere end de gamle køledesystemer, begynder det at blivemeget attraktivt at investere i dennye teknologi.Prismæssigt starter de nye IPLmaskiner ved 125.000 kr og kanleases fra ca. 3.000 kr. pr. måned.Lovmæssigt:Der har i nogen tidværet talt en del om atskønhedssaloner ikkeburde have lov til atbetjene IPL maskiner.Men med massivt pressfra DKF og andreorganisationer, ser detud som om at detlovforslag der pt. eroppe ender med atskønhedssaloner, måbetjene IPL maskinen ,når det drejer sig omhårfjerning, hvorimodbehandlinger for andreindikationer kræver etsamarbejde med enlokal sygeplerske, derskal komme tilklinikken.

More magazines by this user
Similar magazines