Scenariet - Alexandria

alexandria.dk

Scenariet - Alexandria

RLYEH PRÆSENTERERET TEENAGEGYS AF MIKKEL BÆKGAARDSANDHED ELLER KONSEKVENSSTARRING PIA – KATRINE – JAKOB – SØREN –CAROLINE OG CASPERFØRSTE DEL AF UNGDOMMENS TRILOGIEFTERFULGT AF JANNES DAGBOG OG YOU BETTER GO NOW...


Sandhed eller konsekvensEt systemløstteenagegys-/intrigescenarieaf Mikkel BækgaardJakob sparkede bandende til stenen, hvorefter han løftede sin væltede cykel og tog etblik på skaderne - satans - hjulet var bøjet, så han kom ikke meget længere på dennemåde. Han måtte hellere ringe til sin far, og få ham til at køre sig de otte kilometer ud tilhytten. Han stak hånden i lommen og ledte efter mobiltelefonen - endnu engang - Satans.Han havde glemt sin livsvigtige mbiltelefon. Arrig og temmelig frustreret begyndtehan at gå. De andre måtte finde sig i, at han kom lidt for sent.Ude i hytten ventede de andre. De var alle kommet, og de ventede nu kun på Jakob.Stemningen var trykket efter skænderiet i sidste uge. De kunne dog få talt ud, og det vardet, denne aften var beregnet til. Det var Pias idé, at det skulle foregå i den forladteskovhugger hytte. Det var en god tradition, de havde med at tale tingene igennem påneutral grund. Desuden havde hun jo en bagtanke med denne hytte - en bagtanke, deandre nok skulle finde ud af.Et scenarie om en flok ganske almindelige teenagere med ganske almindelige problemer– det ved de bare ikke selv.Tekst, idé, personer og layoutMikkel BækgaardTak tilLea WeinreichJonas Breum JensenSpiltestereJonas Breum JensenKatrine WintherRené AndersenJesper Taasti RømerAnders Vestergaard MortensenAnders Eggers Krag© 1999 - 2005 Mikkel Bækgaard


IndledningSANDHED ELLER KONSEKVENSer et systemløst horror/intrigescenarie for 5-6 spillere.Scenariet er lavet således at detkan spilles på mange forskellige måderog i mange forskellige stemninger,således at oplevelsen bliver, somdu ønsker at den skal blive.Scenariet handler om en flok almindeligeteenagere, der er blevet uvennertil en fest ugen forinden. De harfor længe siden aftalt, at hvis de nogensindeskulle blive uvenner, skullede mødes på neutral grund og taletingene igennem. Pia, der føler, at hunhar ansvaret for vennernes sammenhold,har derfor taget initiativ til, attingene skal tales igennem. Hun harsendt de andre venner et brev, hvorhun har skrevet, at de skal mødes ien skovhuggerhytte langt ude i skovenlørdag aften. Her skal de nu fåtingene på plads, så venskabet kanfortsætte som før.Hun har en eller anden underlig ideom, at vennerne holder bedre sammen,hvis der kommer en ydre trussel,der påvirker dem, som det ses iså mange gyserfilm. Hun har derforfået nogle rollespillere, hun kender,til at komme og skræmme vennerneude i skoven.Ud over rollespillerne er der også enflok narkodealere på spil i skoven,der har en aftale med Søren, som vilkøbe noget amfetamin af dem. Bandenhar fundet ud af, at politiet er ihælene på dem, og derfor er de ekstremtparanoide denne aften, og derskal ikke meget til, før de trækkerderes våben og forsvarer sig.Som drivkraft for spilpersonernesinterne intriger er der også en mystiskånd på spil, som jeg blot harvalgt at kalde „Intrigen“. Den leveraf had og intriger, og derfor har denudset sig vennerne som sit næste offer.Ånden vil igennem scenariet forsøgeat spille personerne ud mod hinandenisær igennem Caroline, hvishalskæde den har taget bolig i.StemningScenariet var oprindelig tiltænkt at væreen provokation af de moderne teenage-gyssom „Scream“ og „I knowwhat you did last summer“, men jeg ernået frem til, at det faktisk kan spillespå rigtig mange forskellige måder, medforskellige aspekter af historien i højsædet.Der er tre meget oplagte måder atspille scenariet på. Hvilken en afdisse, du vælger, er helt op til dig selvsom spilleleder, men personligt foretrækkerjeg den meget alvorlige ogtriste udgave. Her er der tale om etdybt psykologisk drama, hvor hovedvægtenmere er lagt på følelser ogintriger end egentlig horror.Den første måde er at spille meget påscenariets uhyggelige sider og denmørke klichefyldte skov omkring spil-Fem eller seksspillereSom du måske har bemærket,har jeg skrevetat scenariet kan spillesaf fem spillere i stedetfor seks. Det fremgår afintroen, at Jakob kommernoget for sent.Dette har kun indflydelsepå plottet, hvisder kun er fem spillere.I dette tilfælde bliverJakob ikke uddelt til atstarte med. I stedet kandu lade en af de andrespilpersoner blivedræbt af narkodealernei løbet af spillet, såledesat der bliver endnumere paranoiastemning.Den dræbtespiller får nu lov til atspille Jakob, der ankommertil hytten et partimer for sent.Jeg vil dog anbefale, atdu bruger seks spillere,men det andet kandanne en ny vinkel tilscenariet.SANDHED ELLER KONSEKVENS - 3


MusikFor at skabe den rettestemning i scenariet ermusik selvfølgelig enuundværlig faktor.Stemningen er megettrykket og trist, så musikder passer til dettekan jeg varmt anbefale.Af egne favoritter harjeg „Twin Peaks“,„Twin Peaks – Fire walkwith me“, „Losthighway“ og genereltambienttechno. Derudoverkan mere uhyggeligecd’er som „BramStokers Dracula“ ogmusikken fra„Dungeon Keeper“ anbefales.I slutningen erdet måske en ide mednoget smukt, men ogsåmeget trist musik – igener „Twin Peaks“ etmust, selvom de flestekender den.lerne. Her skal du tænke meget på klassiskhorror og bruge alle de ting, derskaber en uhyggelig stemning. I denneudgave vil spillerne nok arbejde megetsammen mod den fælles „fjende“, hvaddet så end er. Denne udgave er ikketænkt morsom, men mere som en ironiskkommentar til teenagegys-genrenmed alle dens klicheer, som den mørkeskov, en forladt hytte og en flok ungemennesker, der er forsamlet.Den anden måde er at spille scenarietmeget morsomt og sørge for, at alleklicheerne er så tydelige og tåbeligesom overhovedet muligt. Spillerne spillerselvfølgelig deres roller derefter ogen vis grad af naivitet og tåbelighedbelønnes rigeligt – generelt alt det derkendetegner „dårlige“ gyserfilm som„Evil dead“ (undskyld til alle fans afnetop denne – det var blot et eksempel).Den tredje måde, jeg vil nævne, er atkøre scenariet som hård psykologiskintrige, hvor spilpersonernes forhold,konflikter og personlighed kommeri højsædet. Denne måde kan sagtensblandes med horror elementerne,men meget af uhyggen kommer til atligge i den intense stemning, der udentvivl opstår, når spilpersonernessandheder skal frem i lyset. Her kander virkelig bruges triste effekter ogden mystiske ånd kommer til at spilleen afgørende rolle i spilpersonernesforhold. Sørg for, at stemningen blivermeget trykket og intens, så spillernekan identificere sig med denubehagelige situation, som deres personerer i.TemaScenariets tema skulle være temmeligklart, ligegyldig hvordan man vælger atkøre scenariet. Det handler selvfølgeligom venskab og det at være en ganskealmindelig teenager i Danmark ogfor den sags skyld resten af verden. Allespilpersonerne er selvfølgelig utroligtnarcissistiske og selvcentrerede, og deføler alle, at netop deres problemer erde største i verden.Overfor deres individuelle og personligemål står resten af vennerne oggruppen som helhed. Det er nu blevettid til, at sandhederne skal frem,så venskabet kan fortsætte og værebaseret på ærlighed og tryghed i stedetfor had og undertrykte følelser –frygtelig moraliserende, men du behøverabsolut ikke at råbe denne præmisud til spillerne. De har nok ikkeså svært ved at regne den ud. Det,der er det væsentlige i scenariet, eregentlig ikke så meget „moralen“,men derimod beskrivelsen af venskabetog de personer, der optræder iscenariet. Det er mit håb, at spillernekan genkende meget af personerneog situationen i sig selv, og dermedspille deres roller overbevisende – enslags „aha, sådan har jeg også haftdet…“-oplevelse.4 - SANDHED ELLER KONSEKVENS


BaggrundgrundSkænderietBaggrunden for denne historieer, at de seks venner vartil fest i sidste uge. De blevalle godt fulde og flere af dem røg ogsånoget hash. Pia og Jakob, som harværet i kærester i et års tid blev uvenner,da Pia var godt træt af, at Jakobendnu engang var ekstremt fuld ogskæv. De diskuterede lidt og fuld, somJakob var, slog han ud efter hende. Iden efterfølgende forskrækkelse badhun ham om at skride ad helvede til.Jakob tog dette ret ilde op, og satte sigderfor ind i et soveværelse, hvor hankunne sidde og tænke lidt alene kun iselskab med en flaske gin. Det gikhverken værre eller bedre, end at denintrigante Caroline havde set det lilleoptrin og satte sig ind for at snakke medJakob.Der gik ikke lang tid, før Carolinesplan var lykkedes. Hun ønskede atforføre ham og derved se, hvor megetJakobs og Pias forhold kunneholde til. Snart efter lå de og kyssedepå sengen. Caroline, der godtkan lide at gå til yderlighederne, begyndtefor sjov at kradse Jakob i ansigtetmed sine lange negle. Hun synes,det er sjovt at prøve den slags,og Jakob tændte vildt på det i sinbrandert.Desværre besluttede Pia sig for atville forsones med sin kæreste og gikind i værelset, hvor hun havde set Jakobgå ind. Her fandt hun ham sammenmed Caroline på sengen, hvorde lå og kyssede vildt. Hun blev udeaf sig selv, og da hun så Jakobs forrevneansigt skreg hun højt og løbud af rummet, for at sætte sig på enstol og græde højt og længe. Her prøvedehendes bedste veninde Katrineihærdigt at trøste hende.Jakob var tynget af dårlig samvittighed,men for at glemme sin sorg overPia, gik han tilbage til Caroline. Debesluttede sig til, at de hellere måttefordufte, og de endte sammen i etlegehus på en eller anden legeplads ibyen. Her dyrkede de voldsom sexflere gange i løbet af natten for tilsidst at falde i søvn. Tidligt næstemorgen vågnede Caroline. Hunhavde fået det hun ville have, så hunfandt en pind, og tegnede et overrevethjerte i sandet, hvorefter huntog hjem. Dette var et symbol på bådeJakobs og Pias forhold, men også på,hvor lidt Jakob betød for Caroline.Tilbage ved festen sad Pia og kiggedetomt ud i luften, da Søren komhen for at snakke med hende. Hunhar aldrig været specielt fascineret afham, men denne aften var hun sårbar,og for at trøste sig selv faldt hunlige i armene på ham – snart efter varde havnet hjemme hos ham. Pia vågnedesom den første, og pludseligindså hun, hvad hun havde gjort. Hunskyndte sig hjem, før Søren vågnede,og låste sig inde på sit værelse.SANDHED ELLER KONSEKVENS - 5


Hvad er „Sandhedeller konsekvens“?Hvis du ikke kender legen„Sandhed ellerkonsekvens“ bør dugå i syvende klasseigen. Nogle kender densom „Sandhed, konsekvenseller procent“,men princippet er detsamme. Legen går udpå, at man skal havehemmeligheder fremom de andre, men manrisikerer også selv atblive hængt ud.Det starter med at enaf deltagerne spørgeren anden, om det skalvære sandhed ellerkonsekvens. Her vælgerden anden nu. Hvishan siger sandhed,skal han svare ærligt pået spørgsmål, som bliverstillet fra spørgeren.Bliver det konsekvens,skal han udføreen handling, som spørgerenbestemmer. Hereftergår turen videre,og det er nu denspurgtes tur til atspørge en anden, omdet skal være sandhedeller konsekvens.Ganske simpelt og ganskeunderholdende.Pias planSiden festen har Pia haft det ganskeforfærdeligt. Hun har ligget det mesteaf tiden og kigget ud i luften ogtænkt på Jakob, mens hun skiftevishar forbandet ham og sig selv. Huner stadig inderligt forelsket i ham, ogønsker bare at få ham tilbage. Hunhar ikke talt med nogen af de andre,og hun har heller ikke været i skole.Hun har prøvet at ringe til Katrine,men har ikke fået fat på hende.Pia betragter sig selv, som en formfor leder af slænget, og hun føler, atdet er hendes ansvar, at vennerneholder sammen. Derudover menerhun, at hun delvist selv har væretskyld i al balladen til festen.For længe siden lavede vennerne enaftale om, at hvis de nogensindeskulle blive uvenner, skulle de mødeset neutralt sted og tale tingeneigennem. Pia har derfor besluttet sigfor, at vennerne skal mødes lørdagenefter festen i en gammel skovhuggerhyttelangt ude i skoven. Det er hendeshåb, at det kan bringe hende sammenmed Jakob igen. Hun har derforsendt et brev ud til vennerne om, atde skal mødes i hytten lørdag aftenklokken syv.For at løse op for konflikterne harPia besluttet sig for, at de skal legeden klassiske leg „Sandhed eller konsekvens“,som vennerne plejede atlege tilbage i 7. klasse. Dette synesPia dog ikke er nok, til at få vennernetil at holde sammen igen, så hun harogså lavet en aftale med nogle lokalerollespillere, om at de skal kommeog skræmme vennerne ude i hytten.Hun er overbevist om, at et godt gyskan få dem til at holde sammen igen.Pia kender disse rollespillere fra denlokale amatørscene, hvor de spillerteater sammen. Hun har selvfølgeligikke indviet de andre i sin plan.Sørens misbrugSøren er på overfladen en stille ogmåske lidt kedelig dreng. Underoverfladen gemmer han dog på ting,som ingen af vennerne kender nogettil. Søren er blevet ensom og skrigerefter kontakt, da hans bedste ven Jakobefterhånden er ved at glide fraham. Derudover har han et eller andetproblem med at knytte sig til piger,hvilket medfører, at han ofte sårerdem uden egentlig at ville det.Han bebrejder sig selv dette, men vedikke, hvad han skal gøre. Han harbrug for at komme væk. Alt dette harresulteret i, at Søren efterhånden haret heftigt misbrug af amfetamin ogecstacy. Hen køber løbende stofferaf nogle lokale dealere, som hanmødes med langt ude i skoven, hvoringen ser dem.Den eneste, der kender til Sørensskyggeside, er Katrine, der en dagtilfældigt kom over til Søren for ataflevere en cd til ham. Søren varnetop på vej ud i skoven for at købestoffer, og han spurgte, om ikke Katrineville med. De to var ikke specieltnære venner, men Søren følte, at derintet skete ved at fortælle hende det –hun ville ikke være fordomsfuld. Han6 - SANDHED ELLER KONSEKVENS


vidste, at Katrine ikke ville tage afstandfra det.Ganske rigtigt tog Katrine det ganskenaturligt, og gik med til, at tageud i skoven. Her købte de nogetamfetamin, som de tog det sammen.Katrine oplevede denne nye verdensom fantastisk, og på en måde føltehun, at hun havde fundet en del afsig selv, som hun aldrig før havde set.Det endte med, at de dyrkede sex ien lysning i skoven, og de vidstebegge, at det var det helt rigtige, degjorde. Det var første gang for Katrine,men hun har intet fortrudt siden.Både Søren og Katrine har taget episodenmed ro, og de er enige om, atden intet har ændret ved deres forhold.De vil stadig kun være venner,og de er ikke forelskede i hinanden.De vil bare ikke indse at forholdet erforandret.Søren har lavet en aftale meddealerne om, at han skal købe nogetstof af dem, den aften hvor han skalud i hytten. Han har ingen penge påsig, men dealerne kender ham sågodt, at han regner med, at han kanfå lidt kredit. Desværre er politietkommet på spor af dealerne, og derforer de meget paranoide denne aften.De er ikke villige til at give kredit,og slet ikke til at forhandle – devil for alt i verden ikke ses af nogen,men vil have pengene af Søren, så dehar råd til at slippe væk.Den intrigante CarolineCaroline har altid været en sød og stillepige, men der har manglet noget i hendesliv. Hun manglede at omgås folk,der kunne forstå hende, og se hendesom den hun var. Denne anerkendelsefandt hun, da hun startede på efterskole,hvilket kom til at betyde alt forhende. Skolen gav Caroline et helt nytsyn på livet, og hun udviklede sig til enselvstændig pige med egne ambitioner– sådan ser hun det i hvert fald selv.De fleste andre betragter hende mestsom den påtagede alternative tøs, derstadig lever i efterskolens verden, påtrods af at hun nu er startet i gymnasietog er flyttet tilbage til sine forældre.Caroline er ekstremt intrigant. Ikkefordi hun er ondskabsfuld, men merefordi, hun mener, at hun er mere endde andre i slænget. Hun er overbevistom, at hun er en form for „dommer“,der har til opgave at teste, hvormeget venskabet kan holde til. Hunhar på det seneste udviklet sig til atvære temmelig følelseskold og ligegladmed andre – mest af alt fordihun savner anerkendelse, som hunkun får fra Søren, der er hendes enestenære ven. Dog ved hun langt fraalt om ham.Scenariets „skurk“ er en mystisk ånd,der lever af at bringe folk i ufred ogaf at skabe intriger. Denne ånd harfået øje på Caroline og har fornemmethvilket potentiale, der ligger i dennepåtagede intrigemager. Den har tagetbolig i Carolines uundværlige halskæde,som hun ser som et symbol pådet nye liv, efterskolen gav hende, ogSANDHED ELLER KONSEKVENS - 7


derfor altid går med. Hun ved ikke, atånden har taget bolig her, men igennemscenariet vil den vise sig for hende ogde andre, og på den måde forsøge atskabe større konflikter, end der alleredeer. Dette gør den blandt andet ved,at give Caroline indsigt i ting, hun ellersikke kan se.Casper„Hvor kommer Casper ind i billedet ialt dette?“ Et godt spørgsmål. Casperer nemlig ikke rigtigt involveret i nogleaf intrigerne. Han er nogle år ældre endde andre, og derfor er han også ensmule distanceret fra dem. Han holderutroligt meget af vennerne, men kanikke lade være med til tider at ryste lidtpå hovedet af dem – f.eks. af episodenmed Pia og Jakob.Casper er den person i scenariet, dergerne skulle have det store overblikog måske forsøge at forholde sig rationelt,når de andre er ved at kammeover følelsesmæssigt. Derudover erhan en person, der ved temmelig megetom de andres følelser, da de andreofte kommer til ham med deres problemer;han står lidt udenfor, er en flinkog rolig fyr og derfor kan man nemtbetro ham noget.Casper kan nemt blive personen, somkommer til at vide det hele, og derforbliver nøglen til alle konflikternetil sidst. I starten virker han ikke afmeget, men det skal nok komme, dahan sikkert står med alle kortene påsin hånd, og derved kan bestemmemeget af scenariets udfald.Derudover kan det være, at Pia kanbruge ham til at aflede Katrine fraJakob, idet Casper er forelsket i Katrine.Hvis Pia kan få Katrine til atblive mere interesseret i Casper er deren mulighed for, at hun kan få Jakobfor sig selv.8 - SANDHED ELLER KONSEKVENS


Steder og hændelserHyttenLangt ude i skoven liggerden gamle skovhuggerhytte.Det er en gammeltræhytte bestående af et enkelt rum.Hytten blev tidligere brugt til, atskovarbejderne kunne finde lidt ly,hvis vejret blev for hårdt, men efterde har fået skurvogne, bliver hyttenikke brugt til det formål længere. Istedet står den tom, og egnens ungekommer der i ny og næ for at overnatte,fortælle spøgelsehistorier osv.Hytten består som nævnt af et enkeltrum, hvori der er placeret et par sofaer,som nogle unge engang harslæbt derud. I den ene ende af rummeter der en kamin, hvor der liggernoget tørt brænde ved siden af – dogikke nok til hele aftenen.Uden for hytten ligger der et brændeskur,hvori der er masser afbrænde. Der burde være en brændeøkse,men den mangler selvfølgeligaf ubestemmelige årsager. Lidt udemellem træerne ligger der et lille toiletmed en spand i. Døren kan desværreikke låses.SkovenSkoven er en stor dansk skov, som denslags er flest. Den består af nærmestalle træsorter, således at den er megetvarieret. Generelt er den dog megetmørk og dyster midt om natten. Der erselvfølgelig steder, hvor der er åbentnok til, at månelyset kan titte frem etøjeblik og danne en romantisk lyssætning.Skoven er meget let at fare vild i, mender fører en lille grusvej fra hyttenog de 4 kilometer ud til asfaldtvejen.LysningenNogle hundrede meter fra hytten liggerden lysning, hvor Søren og Katrinehavde sex den nat. Der er et eller andetromantisk skær over lysningen, somer omkring 15 meter i diameter. Månenkommer helt sikkert frem, hvis nogenkommer derind – især hvis det erSøren eller Katrine. En stor ugle vil lette,hvis nogen bliver der et kort stykke tid.Den vil tude en ode til natten, flakseover lysningen et par gange, hvorefterden flyver væk. Uglen har ikke nogenreel funktion i scenariet, ud over denkan skabe en stemning - den er et symbolpå det nye forhold, som Katrineog Søren har indgået med hinanden.Hvordan de på en måde er blevet forenetaf natten og naturen.Lysningen kan generelt bruges til atskabe nogle meget smukke og stemningsfuldescener, som kan værefulde af symbolik. Måske kan spillerneogså finde en pose med amfetamin,som dealerne har tabt. Detteskal dog først være et stykke inde iscenariet. Amfetaminen kan brugesHyttenHytten er selvfølgeligden totale klichehytte.Har du set film som„Evil dead“, „Fredag d.13“ eller bare er ensmule inde i gysergenren,er du sikkertganske klar over, hvordanden ser ud. Byggetaf tunge træbjælkerog ekstremthyggelig – i hvert faldførst på aftenen. Det erhelt tydeligt et sted,hvor man burde bliveslået ihjel, hvis man harset gyserfilm eller harspillet mere end et enkelthorror scenarie.SkovenTænk igen på klassiskegyserfilm, der foregåri skove. Det blæsermeget, og vindensuser i trætoppene. Efteråreter godt i gang,så der er koldt udenfor.Tænk f.eks. på destore skove i TwinPeaks eller diverseStephen King film.SANDHED ELLER KONSEKVENS - 9


NarkobandenFor at få en ide om dendesperate narkobande,kan jeg anbefale enscene i „Twin Peaks –Fire walk with me“ (da.„Laura Palmers sidstedage“), hvor BobbyBriggs og Laura er udei skoven for at købenogle stoffer. Her gårdet hele galt, og det endermed, at Bobbykommer til at skyde enmand.til at skabe nogle ganske interessanteepisoder i scenariet.RollespillernePia kender nogle liverollespillere, somhun spiller teater med på den lokaleamatørscene. Hun har aftalt med dem,at de skal komme og skræmme vennerneude i hytten.Planen var, at hunskulle mødes med dem inden, men deer ikke dukket op. Sådan opfatter hundet i hvert fald. De har besluttet sig forat lave sjov med hende, så de gemmersig blot i skoven og har ikke givet sig tilkende overfor hende.I starten af scenariet er Rollespillernesformål at skabe nogle mystiskeepisoder, som spillerne kanagere ud fra. Det kommer dog nokforholdsvist hurtigt frem, at det bloter fup.Mens vennerne leger „Sandhed ellerkonsekvens“ i hytten fjerner rollespillerneselvfølgelig cyklerne oggemmer dem langt inde i skoven.Derudover begynder de at lave småting, der skal skræmme vennerne.Ikke det helt store, men et par småuskyldige ting, som at banke på ruderne,og placere en fakkel udenfor,så vennerne tror, at der foregår nogetokkult. Desværre når rollespillerneikke at gøre meget, fordealerne finder dem, og i deres paranoiabliver rollespillerne jaget væk –måske bliver en af dem endda skudt.Dette lig finder vennerne selvfølgeligsenere.Det er vigtigt, at vennerne ikke ser nogettil rollespillerne, så det er kun Piader kender til dem. Hun fortæller sikkertde andre om rollerspillerne på ellerandet tidspunkt, men lad ikke vennernese dem. De har som funktion, atde skal sætte mystikken i gang. På eteller andet tidspunkt bliver rollespillerneså bange for narkobanden, at de flygterud af skoven uden at advare vennerne– de har alt for travlt med atredde deres eget skind. Om det lykkesfor dem at slippe væk er op til dig,for ellers kan de måske bruges senerei scenariet.NarkobandenDealerne er nogle frustrerede ungemennesker fra byen, som desperatmangler penge. De er derfor begyndtat sælge stoffer til nogle af folkenefra byen. Det er mest amfetamin ogecstacy, de sælger, men det bliverogså engang imellem til noget hårdere.Derudover sælger de selvfølgelighash. Dealerne er bange for atblive opdaget, så de lader deres handelermed kunderne foregå ude i skoven,hvor ingen kan se dem.Banden, der består af en 3-4 stykker,har fået et nys om, at politiet erpå sporet af dem. Derfor er de blevetekstremt paranoide denne aften,og de har skaffet sig nogle pistoler,som de har med. De vil stikke af fraområdet, men de mangler penge, ogderfor bliver de nødt til at fuldførehandelen med Søren. Desværre harSøren ingen penge, men han regnermed de vil give kredit. Dette vil de selv-10 - SANDHED ELLER KONSEKVENS


følgelig ikke, så de vil presse Søren tilat skaffe penge, hvilket ikke kan ladesig gøre langt ude i skoven midt omnatten. Måske vil Søren forsøge at lånenogle penge af sine venner, hvilket vilafsløre hans problem for de andre.Dealerne er ekstremt paranoide og forsøgerså vidt muligt at gemme sig. Hvisnogen kommer nær dem, vil de forsøgeat få dem til at skride. Hvis ikke dethjælper, vil de skyde et advarselsskudop i luften. Hvis Søren tilkendegiver, atdet er ham, vil de dog lade ham kommenærmere. De truer ham selvfølgelig tilikke at sige noget om dem til sine venner.Narkobandens funktion er, at denskal give vennerne paranoia. Pludseliger der nogen, der skyder og måskeligger der en død mand i skoven(en af rollespillerne). Det er ikkemeningen, at de skal slå spillerneihjel, og et stykke inde i scenariet vilbanden flygte i deres medbragte bil,hvilken vennerne aldrig finder.ÅndenDen vigtigste „fjende“ i scenariet erånden. Ånden er egentlig bare et billedepå de stridigheder, der kørermellem vennerne, og derfor har jegblot valgt at kalde den „Intrigen“.Den er sikkert ond, men på sin egenmåde. Den lever af at skabe ufredmellem folk, og jo værre jo bedre.Den vil ikke direkte sige til vennerne,at de skal underkaste sig den, mendet bliver sikkert sagt eksplicit. Deter ikke en ånd, man tilbeder – denskaber blot intriger, ved at give indsigt.Ånden har taget bolig i Carolines halskæde,hvilket hun ikke ved. Den følesblot mere kold og til tider brændende.Herfra kan ånden overvåge vennerne,og følge med i hvad der sker. Den kanpåvirke Caroline direkte ved, at hunkan se ting, hun ikke er til stede ved.Ånden fortæller hende det ikke direkte,men hun får en mærkelig indsigt, somhun ikke kan forklare. Hun kan f.eks.fornemme, hvis en anden spilperson følernoget bestemt, eller på mærkeligstevis, ved hun, hvad to personer lige harsnakket om udenfor – ikke ordret, menhun kan fornemme, hvad samtalen harhandlet om.„Intrigen“ optræder også fysik i scenariet.Her optræder den som en ufatteligkøn pige, der henvender sig tilde personer, der er alene – f.eks. påtoilettet. Pigen er på vennernes egenalder og er ekstremt køn på en megetuskyldig måde. Hun er klædt i enlang hvid kjole og har langt lyst hårtil midt på ryggen. Fødderne er bare,men sætter ingen fodtrin i den blødeskovbund. Generelt skal hun gerneudstråle uskyld og måske en smulesensualitet.Hvis en person er alene, vil han/hunsikkert se pigen komme gående udfra skovkanten, hvor hun vil smilesødt. Hun vil begynde at tale til personen,og sige noget om situationen.F.eks.: „Hvad tror du egentlig, deandre er ude på? Ved du det ikkeselv?“. Generelt små kommentarer, derkan afsløre noget om de andre, udenat sige det direkte. Overfor CarolineÅnden og CarolineNår ånden påvirkerCaroline, således athun har en fornemmelseaf, hvad dersker, hos de andre, kandu benytte dig af småsedler til spilleren,hvori du skriver defornemmelser, hun har.Dette kan f.eks. være:„Hvorfor snakker deom mig udenfor?Hvorfor mener de, atjeg er intrigant? Hvordankan Katrine damene det?“ eller „Hvadmon Pia lavede ude påtoilettet? Hvorfor varSøren også med derude?De stod jo ogsnakkede om festen.Søren er jo nok ikkehelt stueren“.I stedet for at give enseddel kan du selvfølgeligogså hviske dettil spilleren. Lad dogvære med at trækkehende udenfor, da vilforstyrre spillet formeget.SANDHED ELLER KONSEKVENS - 11


vil pigen nok være lidt mere pågåendeog halskæden vil i løbet af aftenen begyndeat brænde mere og mere i hendesbryst – hun vil dog sikkert ikke tageden af lige med det samme, men kantydeligt fornemme, at der er noget galtmed den halskæde.Åndens funktion er at skabe stemningog mystik i scenariet og være med til atskubbe til intrigerne. Den eneste måde,hvorpå vennerne kan slippe af med den,er ved at stå sammen og erkende hvilkeproblemer, de har. Der skal ingen okkultbortmaningscene til eller noget andetklassisk, men en smuk erkendelsesscenekan danne en flot afslutning. Hvisvennerne vælger at stå sammen, ser deblot ikke mere til ånden – eventuelt serde hende gå ind i skoven, vende sigom et øjeblik, hvorefter den er væk.Generelt vil hun, når hun har talt meden af spilpersonerne, vende sig om, oggå ind i skoven. Personen bliver sikkertkort forstyrret af et eller andet, ognår vedkommende kigger tilbage modpigen, er hun væk.ikke kan slippe væk i et teenagegys.Der er sikkert noget, som får dem tilbagei hytten. Ender det med, at vennernetager hjem på den ene eller denanden måde, uden at have løst dereskonflikter, vil de hver især vågnenæste morgen, og se pigen sidde påderes sengekant og smile sødt til dem.Dette er selvfølgelig et lille moralsksymbol på de uløste konflikter.PolitietPolitiet er ganske rigtigt på jagt efternarkodealere, men de vil ikke tage udi skoven før det er nødvendigt. Detkunne være en udmærket afslutning,at politiet kommer og banker på dørentil hytten, og spørger om vennernehar set noget usædvanligt. De er nemligpå jagt efter nogle ungenarkohandlere. Der er to politimændmed lange stavlygter og de er selvfølgeligsom jyske betjente er flest –ikke videre skræmmende. De vil sikkerttilbyde at køre vennerne hjemoven på den lange nat.Hvordan kommer vi væk?Spillerne vil sikkert på et eller andettidspunkt forsøge at komme væk fraskoven. Det er selvfølgelig ikke sålet. Cyklerne er gemt godt af vejeninde i skoven og der er langt ud tilhovedvejen. De kan selvfølgelig vælgeat gå. Derudover er der ingen af vennerne,der har en mobiltelefon med, dervirker.Er spillerne gode, og kender de baregenren en smule, vil de vide, at man12 - SANDHED ELLER KONSEKVENS


HandlingsforløbJeg vil i dette afsnit kommemed et eksempel på, hvadder kan ske igennem scenariet,så du har en idé om,hvilke ting, der kan indtræffe. Jegvil kort beskrive, hvordan scenarietforløb, da jeg spiltestede det på Horrorcon.Vennerne blev efterhånden forsamleti hytten, og snakken gik. Der varselvfølgelig en trykket stemning, daalle tænkte på skænderiet og på Piaog Jakobs forhold.Pia foreslog, at de legede „Sandhedeller konsekvens“, hvilket de andretilsluttede sig. Først syntes Carolinedet var åndssvagt og barnligt, mentil sidst sagde hun ja. Igennem legenkørte hun vildt på de andre.Pludselig bankede der på ruden, ogda de kiggede ud stod der en tændtfakkel udenfor. To af drengene giklige ud og tjekkede, men blev enigeom, at det blot var drengestreger. Defortsatte med at snakke, og Carolineshalskæde begyndte at brænde ensmule.Igen bankede det på ruden, og endnuen fakkel stod udenfor. Drengene gikigen ud og tjekkede det hele. Dennegang mere grundigt, men stadig fandtde intet.På et tidspunkt gik Pia og Casper udefter mere brænde i skuret. På vej tilbagegik Pia på toilettet, mens Caspergik ind igen. Her blev dørenpludselig åbnet og pigen stod foranPia, der måbede. Hun kom lettereskræmt tilbage til hytten, men sagdeikke noget til de andre.Lidt senere gik Søren ud i skoven ogfandt lysningen, hvor han også blevkonfronteret med pigen. Herefterhentede han Katrine, og de talte sammenlænge ude i lysningen. De blevnu begge konfronteret med pigen.Tilbage i hytten begyndte Caroline atskabe flere intriger, da hun vidste,hvad de andre snakkede om.Pludselig hørte vennerne høje råb også lyset af lommelygter der flakkede.Det var dealerne, der løb gennemskoven. To af drengene forsøgte atindhente dealerne, som de troedestod bag drengestregerne. Dealerneforsøgte at få dem til at holde sigvæk, og til sidst skød de op i luften.Her stoppede drengene og gik tilbagetil hytten, hvor Pia fortalte dem omrollespillerne. Vennerne blev enigeom, at dem, der havde skudt, ikkevar rollespillere – det her var for alvor.Lidt senere, da to stod udenfor ogsnakkede, kom en af rollespillernepludselig væltende ud fra skovkantenog faldt om – han var blevetskudt.Intrigerne begyndte at blusse op, ogCaroline fortalte koldt om sin natmed Jakob. Vennerne blev nu enigeom, at de ville hjem og til en elleranden fest. Desværre var cyklerneSANDHED ELLER KONSEKVENS - 13


væk, og mens de stod udenfor og diskuteredehørte de en bil hvine og deså dealerne drøne væk i en bil.Vennerne gik nærmest i panik, menvalgte at blive i hytten. Her blevintrigerne spillet ud i og det komfrem, at pigen havde vist sig for demalle, så de begyndte også at snakkeom hende. Til sidst blev de enige om,at de måtte spille spillet til ende ogfuldende legen. Nu skulle alle sandhedernefrem. Casper havde fundetnoget amfetamin i en pose ude i skoven,som han havde vist de andre.Caroline tog noget af det og hældtenoget i de andres the. Hun foreslog,at de skulle tage stoffet og spille spillet.De andre satte sig imod. Devalgte at fortsætte spillet, men udenstofferne. De fleste hemmelighederkom frem i den efterfølgende leg.Dog løj Caroline for de andre og forsøgteat skabe flere intriger. Dettelykkedes dog ikke videre godt, og istedet rottede de andre sig sammenmod hende.Det endte med at alle brikkerne faldtpå plads og Pia og Jakob fandt udaf, at det hele egentlig mest af alt varen misforståelse. De tog hinanden ihånden og sagde, at de elskede hinanden,og intet kunne skille dem ad.Samtidig spillede mit anlæg detsmukkeste violinmusik, og det helevar perfekt.Pludselig bankede det på døren, ogudenfor stod to betjente, der spurgte,om vennerne havde observeret nogetmistænkeligt. Vennerne viste demliget, og til sidst blev de kørt hjem.Næste morgen sad pigen ved sengekantenog smilede sødt…Carolinehavde ikke været ærlig.14 - SANDHED ELLER KONSEKVENS


EfterskriftDet var så Sandhed eller konsekvens. Jeg håber, at du kunne lide det. Dette scenarie er efterhåndenen gammel sag med snart fire år på bagen. Jeg udviklede oprindeligt historien til den lillenordjyske kongres Horrorcon i efteråret 1999. Her havde alle vi arrangører lovet at skrive etscenarie, som skulle køre som premiere lørdag aften. På det tidspunkt fik jeg kun skrevet spilpersonerne– resten af scenariet improviserede jeg mig igennem, men mirakuløst gik det heltfantastisk, og det står stadig som en af mine største rollespilsoplevelser til dato. Herefter besluttedejeg mig for at skrive det hele ned, og scenariet i sin skrevne form blev første gang kørt påSpiltræf 2000 i Odense.Siden den spæde fødsel er Sandhed eller Konsekvens blevet et de mest spillede kongresscenarieri Danmark, og det har allerede kørt officielt og uofficielt på et hav af con’er igennem de sidste femår. Jeg selv har i hvert fald kørt det som spilleder mindst seks gange – og dertil kommer så demange, der har kørt det for deres venner efter at downloadet det fra min hjemmeside.Efterfølgende er nærværende scenarie blevet en del af trilogi, hvor man igennem tre scenarierfølger hovedpersonerne fra de turbulente teenageår og frem til studietiden midt i tyverne. Ud overSandhed Eller Konsekvens består trilogien også af det poetiske fortællescenarie Jannes Dagbogsamt den romantiske komedie og musical You Better go Now. Scenarierne er meget forskellige,men har alligevel en del tematiske ting tilfælles.Og for første gang i scenariets historie er det nu tilgængeligt på Danmarks førende scenarieside,Projekt R’lyeh. Jeg er glad for blåstemplingen og vil i al ydmyghed blot sige.God fornøjelse; og held og lykke.Mikkel Bækgaard, 4/4 2005Mikkel BækgaardAksel Møllers Have 3,1tv2000 Frederiksberg50 56 33 90mikkel@eidolon.dkwww.mikkel.eidolon.dkwww.sandhed-eller-konsekvens.eidolon.dk


WWW.SANDHED-ELLER-KONSEKVENS.EIDOLON.DK

More magazines by this user
Similar magazines