Click

ksp.or.th

Click

คํานําในยุคปฏิรูปการศึกษา ผูประกอบวิชาทางการศึกษา(ครูและบุคลากรทางการศึกษา)มีความตื่นตัวในการเรียนรูและทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ รวมทั้งมีการเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมากขึ้นซึ่งจะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเองจนเกิดความชํานาญการหรือความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผลจากการรวมเรียนรูและพัฒนางานในวิชาชีพทางการศึกษาดังกลาว ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดผลงานวิจัยทางการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาที่เกิดประโยชนตอกลุมเปาหมายแลวนําเสนอเปนผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื ่อนระดับปรับตําแหนงใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น ซึ ่งหากผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดดําเนินการตามแนวคิดและแนวทางดังกลาว ก็จะทําใหวิชาชีพทางการศึกษามีมาตรฐานสูงขึ้นแตจากสภาพที่เปนจริงในปจจุบันพบวา ยังมีผูประกอบวิชาทางการศึกษาสวนหนึ่งที่ทําตามกระแสการเลือกรับรูและการเลียนแบบมากกวาที่จะเรียนรูเพื ่อที่จะนําไปสูการปฏิบัติและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาโดยใชหลักวิชาการเปนฐานในการพัฒนา (Academic – Based Development) ซึ่งกําลังกลายเปนแฟชั่นในวงวิชาการการศึกษาหลายระดับ ตั้งแตระดับมือใหมหัดขับอยางครูทําวิจัยในชั้นเรียน ระดับครูชํานาญการ ระดับผูบริหารชํานาญการพิเศษ ซึ่งจะตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานการวิจัยทางการศึกษาเพิ่มขึ้นสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาไดตระหนักในบทบาทหนาที่ที่จะตองสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและเห็นความสําคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาจึงไดเพียรพยายามจัดประชุมทางวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยวิชาชีพทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไดรับความรวมมือ ความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางกัลยาณมิตรจากผูทรงคุณวุฒิทางการวิจัยในการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมสัมมนาดังกลาว จากผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่ผานมา สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและผูทรงคุณวุฒิทางการวิจัยเห็นวาควรมี “ตัวชวย” ในการเพิ่มองคความรูดานการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษามากขึ้น จึงไดจัดทําหนังสือ “การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา : แนวคิดสูการปฏิบัติ” ขึ้นใหเปนเพื่อนคูคิดมิตรคูใจทางการวิจัยของผูประกอบวิชาทางการศึกษาข

More magazines by this user
Similar magazines