Flere lege 2

taekwondo.dk

Flere lege 2

$tfikhffiildRegler:Man spiller med 3 bolde. Hvis man bliver ramt af en medspiller eller en me4spiller gr-iber ens bold skaåman tage 5 arrnbøjninger før man må fortsætte legen.Man må godt have flere bolde på en gang.Jeg anbefaler at spille 5-10 min.Øvelsen tilgodeser god opvarmning, refle*ser og armmuskler.Jonas ThomsenSønderborg Taekwondo Klubd.28. maj 201i


Leg: guld fisk.Alle eleverne skal gå ned for enden af træningslokalet. Der efter skal træneren sige guld fisk menfordi træneren skal gøre det sværere kan træneren også sige guld bil eller guldmønt, der skaleleverne ikke løbe fordi det kun er på kommando guld fisk. Så dem der løber på andre ord endguldfisk er ude af legen. Den der kommer sidst er også ude af legen. Den der er tilbage vinderlegen. Vinderen afløser træneren og legen starter forfra.BæltelegDer vælges en opråber hvis opgave er, at råbe bæltefan eme op 2 og2 f.eks gul/røalt efter hvilked og grøn/blåbæltefarve ovsder deltager- De øwige starrer med at løbe fiemlen'ogliluug"Løbetempoet i træningssa-er i starten roligt og ,g"r gradvist i Labet af øvelsen.bæltefarverne d;;;" pareritilfældigthver runde. Når oprabererr.åbe, farvekombinationemesom muligtil;, man såsarnmen ";,hurtigtto og to og tager h$lg, samtidig 5 armstrækker hver.fundetDen/demen partnersom ikketagerharhurtigt åobbelt så mange avs."to armstrækker. I de følgendeman kropshævninger,runder lavermavebøjninger, englehop, tt"j" r,"rr"mi"ger, sprællemand, spark i numsen.Kent ZingelL-Hjælpetræner kursusMøds M MadsenLegeLeg 1(hjemmelavet):Gong chagi: det samme som stik bold, men i stedet for at kaste skal man sparke'Man må godt jonglere med bolden og skyde, men man må ikke bevæge sig når manhar bolden. Man kan godt blive gfebet ud, men det skal være med benene' Vis mangriber med armene er man død. Når man er dødkan man alt efter hvordan man spiller,sætte sig ud eller lave 10 arm, mave bøjninger og/eller rygstræk osv'Selvfølgeiig også lave spark vis det er det rnan vil'Leg2:


OpvarmningslegSnip og SnapTo rækker overfor hinanden langs salens midterlinje. De to rækker står så alle har en makker ligeoverfor (Hvis der er et ulige antal kan der godt være to mod en). De to rækker lægger sig ned påryggen med hovederne mod hinanden. Den ene række er Snip og den anden er Snap. Trænerenstyrer legen. Når træneren råber'Snip' skal rækken med Snipper fange deres makker blandtSnapperne inden de når ned til endevæggen og omvendt hvis træneren råber,Snap,. Evt. kan dertilføjes styrke- eller konditionsøvelser til taberne Dvs. hvis is Snip skal fange Snap, taber Snap hvishan bliver fanget og hvis snip ikke fanger snap er det Snip der har tabt.Hvis det er et hold med mange små børn kan det være en fordel at bruge L og2i stedet for Snipog Snap fordi børnene har lettere ved at forholde sig til det.Legen træner reaktionsevne og hurtighed og med forskellige styrke- og konditionsøvelser god tilgenerel opvarmning af kroppenVariationer:1)2lVariere afstanden mellem rækkerne, afstanden der skal løbes og rækkernes position {f.eks.stående med ryggen til hinanden)Rækkerne ligger i stedet på maven og i stedet for at træneren siger snip eller snap stårtræneren på midterlinjen og siger ingenting men rækker blot en hånd ivejret på den side3)som skalfange de andre. Det betyder at eleverne skal være mere opmærksomme påtræneren.Rækkerne skal ikke fange en bestemt makker men kan gå efter alle i den modsatte række.a. Her kan der også indføres en bold. Bolden lægges på midten eller kastes aftræneren. Fangerne kan nu kaste bolden efter deres offer i steder for at løbe efterdem. Dem der skalfanges må også tage bolden, de kan ikke kaste den efterfangeren, men undgår at nogen kaster borden efter dem.b' Hvis man bliver af det andet hold hører man til herovre. Det sætter ekstra krav tildeltagernes koncentration fordi de kan risikere at skifte'navn, flere gange. Kangøres så et hold har vundet når alle personer er på deres side, her er det dog vigtigtat træneren er opmærksom på at sige snip og snap lige ofte så begge hold harchance for at erobre personer over på deres side.


-_-L_r :_. _ilna/il e v^ tf, h r l/, {å C Lr,wr heJtåF I hyeyl enafu øi ,/_.,:,.:/t:tirnø d, / ytwte r , d ø rl li,f" j i"iurr rrd ni1;'"id { iwilfen cf f rø I *s* iøhe wslte.rst-/ l/, e to wø/f *" y ,s ld flå, nufurnrl-lrqw-Vlr!..'fu,t'fe vr f t y**tte cptr F-ffi@fT{\Æ*d _ÅF" lry".,.,*^""K3X -Tn1"n h^\tm*; !"r- ,i*,* t-rbK;"b.i oa .,cd*q el C,?r- dd Gvvld+ 5l*' hin*n&,^Ove{ åG"er*C, oldrbl ' vca { ø.,.r4 .-YølX t/ :flr ,lv\'Gn op c]-ø\ f*,rt*,*r.*{,^røt Y #yi, '{-@r*,-tryJ.-DÆJc\ - o q-ef, ytøru"* b{} v*,"*ge4 T:}rf.fffi fi *Hln*mreiirnlBf.?ERi"'å,"Åiff if ,",'".oå-:"1?5CENTRALEN KRTEGADE 7 . TIOO VEJLE . TrF, 75 82 t6 16


Opvarmnings Øvelse og leg.Man starter holdet op på den normale måde.Holdet bliver så delt ind i to hold {træneren bestemmer) Hvert hold får en halvdel af salen. Såbliver der valgt 2 fra hvert hold der må gå ned og hente 4-6 store puder til hvert hold. Holdene harså 20-30 sekunder til at bygge en lille fæstning. Man må ikke rykke mere på puderne nårsekunderne er gået. Der lægges bolde inde på midten og så skal de bare skyde efter hinanden.Man må ikke lægge bag fæstningen i mere end 5 sekunder, og hvis det bliver opdaget at man gørdet bliver der straf (som armbØjninger mavebøjninger osv.). Boldene skalvære i spil hele tiden, ogbliver man ramt skal man ned og lave en øvelse bag i salen (som spark, slag, armbøjninger ellermavebøjninger osv.) Og efter Øvelsen er man med på det MODSATTE hold, så man er imod sinegamle "Holdkammerate/'. Efter legen som træneren selv afgør hvor lang tid skal vare skal heleholdet løbe2 gange 5 runder i salen og så bestemmer træneren hvad der skalforegå derfra. :bførst deles holdet op r2 hold det ene hold står med tosparke-puderskråt over for hinanden så det danner et siksak mØnster, somvist på tegningen. Det andet hold står på en række lidt fra denførste med puder. når der bliver sat i gang løber den fo'estehen til den flørste station og sparker cirkelspark 2 gange 1 medhvert ben,og løber skråt over til den næste og sparker 2 gange o.s.vimens rasten af holdet står og hoppeifor at holdeiig i gang(holdet uden puder)derefter skifter det løbende hold teknik så de slår i stedet forat sparke, evt. løber på en anden måde mellem stationerne fxkrappegang eller frøhop.Handlingen ved stationerne skifter for hver gang holdet harværet to gange igennem.når holdet har været et par gange igennem skifter de med dethold derHoldte puderne før, og de gør det samme.\, \( \\-/"!'\1 -\\ \


28/5-2011 af Lars Husum, Cheong yong- Esbjerg TKD-klub.Opvarmningsøvelse:1. En elev udvælges og forsynes rned en kotetet/sparke handske. Eleven{klapperen)skal nu fors6ge at klappe/ramme en af de andre (lår, ryg, ben -ikke hovedi med e! angreb/slag. Den angrebne må blokere eller flygte.2. Holdet sættes i gang rned at løbe.3. Efter f.eks. et minut indsættes en klapper mere og den første koteletlhandskeskifter ejer.4. Afhængig af holdets stØrrelse og aktivitetsniveau, kan en tredje "klapper,,indsættes.5. Der fortsættes 5-10 min.EnrmSl' r lrt rllctt.Øvelsen har til hensigt, ud over alrnindelig løbeopvarmning, at skærpereaktionsevnen eller kroppens alarmtilstand overfor angreb."Grænseleg":3"1 ffffii [X:"J.T 3;'JJ,iff] op ito rise store dere, os der rorkene ito hord.Det gælder så om at få fingre i folk fra det andet hord, og trække crem over på sin egen side.Bliver de trukket over, så rtut ou r,:-ip" tir på oen s;"; NU er på.Man må gerne træde ind på den anden del af måtten, MEN der skal altid være kontakt til"hjemlandet""' det vil sige man skal holde een fod isit;hiemland,,, ELLE*."n danner kæde, såeen person har kontakt til "hjemlandet", og^et antar .nåru personer kan så horde hinanden ihånden, bæltet el. lign', og iå o"n Ååi" nå tangt ind i rjend'igt territorium."?:u.l"tkæden' og et antal personer mister kontakten til ,,hjemlandet,,, så ,t,rau,. de selvfølgeligLige så vel som man må danne kæde når man angriber modstanderens banehalvdel, kan manselvfølgelig forsøge at forhindre folk iat blive "kairet', uui ut forsøge at horde kontakten.En person kan på den måde sagtens Åru trukket over på modstanderens del, men sålænge derstadig er en kontakt tir d6r hvor man t omme,. fra, skifter man ikke hord.Der kæmpes indtil et land er tømt for personer.


Rø&, g*L,grØft rt-oplDer står en t den ene ende , & res{.en \ den c"ndanD,a, gae\dec orv\ 0*, aL& i en tt*and., btd

More magazines by this user
Similar magazines