Plan & Regler 2012 Klik her - LRØ-Dyrskuet

lro.dk

Plan & Regler 2012 Klik her - LRØ-Dyrskuet

Plan og Regler 2012 – LRØ DyrskuetErhvervsbyvej 13, 8700 Horsens TLF. 70 15 40 00 E-mail: dyrskue@lro.dkPlan og reglerforLRØ Dyrskueti Horsens15. og 16. juni 201201-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 1 af 30IndholdsfortegnelseÅbningstider ...................................................................................................................................... 3Entré ................................................................................................................................................... 3Dyrskuesekretariatet ........................................................................................................................ 3Hvem står bag dyrskuet ................................................................................................................... 4Dyrskueledelse ................................................................................................................................... 5Styregruppe ....................................................................................................................................... 5Udstillingsudvalg ............................................................................................................................... 54H og Landboungdom ...................................................................................................................... 5Dyrlægetilsyn ..................................................................................................................................... 5Maskinudstilling ................................................................................................................................ 5Pressesekretær ................................................................................................................................... 5Almindelige bestemmelser for udstillere med standplads ............................................................. 6Udstillingens omfang og karakter .................................................................................................... 6Tilmelding og betaling ..................................................................................................................... 6El og telefon ..................................................................................................................................... 6Opstilling og nedtagning .................................................................................................................. 6Salg under dyrskuet .......................................................................................................................... 7Kørsel på pladsen ............................................................................................................................. 7Parkering .......................................................................................................................................... 7Udstillerfortegnelse og annoncering ................................................................................................ 7Almindelige bestemmelser for dyreudstillere ................................................................................. 8Tilmelding og betaling ..................................................................................................................... 8Tilmeldingsfrister for dyr ................................................................................................................. 8Fælles regler for udstillere af dyr ...................................................................................................... 87/30 dages regler .............................................................................................................................. 8Drægtige dyr .................................................................................................................................... 8Ansvar .............................................................................................................................................. 9Særlige bestemmelser ...................................................................................................................... 9Afmelding af dyr .............................................................................................................................. 9Sundhedsforhold .............................................................................................................................. 9Ankomst til dyrskuet ........................................................................................................................ 9Dyrlægens syn af dyrene .................................................................................................................. 9Udstiller jubilæum.......................................................................................................................... 10Indtransport .................................................................................................................................... 10Bedømmelse af dyrene/mødepligt ................................................................................................. 10Udmugning..................................................................................................................................... 10Mindste fremmøde ......................................................................................................................... 10Dyrenes bedømmelse ..................................................................................................................... 10Foder………………………………………………………………………………………………11Hjemtagning af dyr ........................................................................................................................ 1101-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 2 af 30Indholdsfortegnelse (fortsat)4H ................................................................................................................................................... 11Kørsel på udstillingsområdet ......................................................................................................... 11Parkering for udstillere................................................................................................................... 11Ulovligt parkerede biler .................................................................................................................. 11Overnatning ..................................................................................................................................... 11Kvæg – generelt ............................................................................................................................... 12Malkekvæg ........................................................................................................................................ 14Kødkvæg ........................................................................................................................................... 16Heste ................................................................................................................................................. 17Får og geder ..................................................................................................................................... 20Kaniner ............................................................................................................................................. 24Fjerkræ………………………………………………………………………………………… 25Bilag 1 Fremstilling af dyr – kødkvæg…................................................................................ 2601-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 3 af 30Ledelsen for LRØ Dyrskuetforbeholder sig ret til at ændre og supplerenærværende plans bestemmelserLRØ Dyrskuetafholdes på dyrskuepladsen i Horsensfredag den 15. og lørdag den 16. juni 2012Åbningstider· Fredag kl. 08.00 – 21.00· Lørdag kl. 09.00 - 16.30EntréEntré for en enkelt dag kr. 50,-. Børn under 15 år gratis.Besøgende færdes på udstillingsområdet på eget ansvar. Eventuelle skader erstattes kun af LRØDyrskuet, såfremt skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Dyrskuets side, og at denne som følgeheraf tillægges ansvaret.DyrskuesekretariatetFør dyrskuet kan henvendelser vedrørende LRØ Dyrskuet ske til:Dyrskuesekretariatet, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, tlf. 70 15 40 00· mandag til torsdag kl. 08.00-16.00· fredag kl. 08.00-15.00Under selve dyrskuet har Dyrskuesekretariatet til huse i Informationsteltet på dyrskuepladsen.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 4 af 30Ny forening bag dyrskuet i HorsensbagLRØ DyrskuetEn ny dyrskueforening i Horsens er stiftet, og det bliver denne forening, der i år skal stå forafviklingen af det traditionsrige arrangement på Dyrskuepladsen i Horsens.Foreningen Land & by ØSTjylland, som i første omgang vil koncentrere sig om dyrskuet i Horsens,men som på sigt måske også skal stå for andre arrangementer, hvor land og by mødes. Gennem desenere år har det været LRØ, der sammen med foreningerne bag rådgivningsselskabet har stået somarrangør, men nu organisere dyrskuet på en anden måde i en ny struktur, hvor det er en selvstændigforening, der står bag.- Dyrskuet skaber kontakt mellem land og by og er et værdifuldt arrangement, som gerne skalfortsætte. LRØ Dyrskuet vil fortsat afvikles i et tæt samarbejde med de tre foreninger, ØstjyskLandboforening, Landboforeningen Odder-Skanderborg og Vejle-Fredericia Landboforening, samtLRØ.- Foreningerne er repræsenteret i Foreningen Land & by ØSTjylland forenings bestyrelse og LRØstøtter dyrskuet. Derfor bibeholdes navnet LRØ Dyrskuet.- Tanken er, at dyrskueforeningen fremover selv skal stå for dyrskuet. Og som via fonde ogsponsorer vil iværksætte initiativer, som kan bidrage til en bedre økonomi og til at arrangementetkan hænge sammen og forhåbentlig komme til at hvile i sig selv.Bestyrelsen:I bestyrelsen for dyrskueforeningen sidder repræsentanter for dyre- og maskinudstillere samtrepræsentanter fra de tre foreninger bag LRØ.Formand: Aksel Givskov Andersen, Hornsyld. Næstformand: Jeppe Mouritsen, Korning. Sekretær:Anne-Marie Kjær, LRØ. Kasserer Leif Binderup, LRØ.Øvrige medlemmer: Søren Grunnet, Billund. Peter Søgaard Mortensen, Østbirk. Vivian Skøtt,Bække. Mette Kystol Knudsen, Ølholm. Ole Larsen, Mesing. Nis Hjort, Børkop. Søren Næsborg,Horsens.LRØ – RådgivningMålrettet og effektiv rådgivningLRØ tilbyder effektiv og målrettet rådgivning og sparring til landmænd, deltidslandbrug og andreerhverv.I LRØ tilbyder vi også rådgivning og serviceydelser til andre erhverv og offentlige virksomheder.Det gælder inden for LRØ ErhvervsRevision, hvor vi servicerer små og mellemstore virksomheder,men også inden for miljø, bioteknologi, IT, jura, ejendomme, arkitektrådgivning og andet.I LRØ er det tværfaglige samarbejde en naturlig arbejdsform. LRØ’s 160 medarbejdere arbejdersammen på tværs af faggrene - altid med udgangspunkt i den enkelte kundes situation ogvirksomhed som helhed.Denne arbejdsform gør os i stand til at tænke i helheder og indrette os efter kundens virkelighed.Vores naturlige arbejdsområde er det østlige Jylland, men vi har kunder i hele landet samt iudlandet.Vi er partner i Dansk Landbrugsrådgivning, Danmarks største konsulentvirksomhed med over 3.000medarbejdere, eget udviklings- og innovationscenter og afdelinger over hele landet.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 5 af 30DyrskueledelseFormand Aksel Givskov Andersen Bjerrevej 377, 8783 Hornsyld Tlf. 61 76 37 76Næstformand Jeppe Mouritsen Pebringsvej 5, 8700 Horsens Tlf. 40 57 30 70StyregruppeFormand Aksel Givskov Andersen Bjerrevej 377, 8783 Hornsyld Tlf. 61 76 37 76Anders Peter Andersen LRØ, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf. 29 40 70 88UdstillingsudvalgKvægAage H. Nielsen Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf. 20 20 55 76HesteKai Schibler Skanderborgvej 28, 8751 Gedved Tlf. 75 66 50 61Anne-Marie Kjær Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf. 30 57 24 45FårOve Madsen Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf. 40 36 47 46Bent Schack-Nielsen Korningvej 24, 8700 Horsens Tlf. 75 67 48 00GederOve Madsen Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf. 40 36 47 46Laila Platz Sheridan Borgergade 28, 7160 Tørring Tlf. 87 81 61 21KaninerKurt Gregersen Lindvedvej 35, Ø. Snede, 8723 Løsning Tlf. 75 89 33 96FjerkræMorten Lund Korningvej 45, 8700 Horsens Tlf.: 42 61 85 854HKnud Rasmussen Niels Finsensvej 20A, 7100 Vejle Tlf. 73 74 21 80Tlf. 30 55 90 31LandboungdomVibeke Knudsen Bækkeskovvej 5, 8722 Hedensted Tlf. 25 39 50 66Dyrlægevagt og DyrlægetilsynGustaf Valentiner-Branth Bygholm Dyrehospital Tlf. 40 58 64 45MaskinudstillingChristina Lund Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf. 76 58 75 00PressesekretærLene Tingleff Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Tlf. 30 31 39 1001-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 6 af 30ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR UDSTILLERE MED STANDPLADSUdstillingens omfang og karakterPå LRØ Dyrskuet arrangeres udstilling af landbrugsredskaber og maskiner, biler, skovbrugs- ogentreprenørmateriel, byggematerialer, inventar, husholdningsartikler samt andet.Af traktorer, maskiner, biler og redskaber kan kun udstilles fabriksnyt materiel, som enten erfremstillet i Danmark eller er indført af de pågældende udenlandske fabrikkers generalrepræsentanter.Dog kan brugte maskiner og redskaber udstilles, såfremt disse ikke er beregnet forsalg, men kun tjener til at illustrere en funktion eller som trækkraft til et fabriksnyt redskab, der erberegnet til salg.Korn, foder- og gødningsstoffer samt kemikalier og maskiner, redskaber og landbrugsprodukterm.v. kan udstilles af den pågældende fabrikant, generalrepræsentant eller disses forhandlere.Andre indenlandske eller udenlandske udstillere kan medtages, når LRØ Dyrskuets ledelse givertilladelse hertil.LRØ Dyrskuet er berettiget til at afvise eller godkende udstillere og produkter, som efter reglerneeller ledelsens skøn anses for at ligge udenfor de fastsatte rammer. På udstillingen må normalt kunoptages bestillinger – og overlevering af varer samt betaling må først ske efter udstillingensafslutning. For specielle salgsstande må der træffes særlig aftale med Dyrskuesekretariatet, og fordisse stande betales standleje efter særlige takster.Tilmelding og betalingReservation af stand finder sted på et tilmeldingsskema, hvor der bl.a. angives, hvor stor en standder ønskes og evt. i hvilket område standen ønskes placeret. Prisen for en stand fremgår aftilmeldingsskemaet. For at kunne udstille skal man være medlem af Foreningen Land & byØSTjylland. Kontingentet er obligatorisk for alle udstillere og forfalder til betaling ved tilmelding.Kontingentet skal være betalt inden dyrskuet, da man ellers mister sin ret til at udstille.Kontingentet er kr. 50,- inkl. moms. Medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret vedpersonligt fremmøde på generalforsamlingen.Tilmeldingsgebyr skal være betalt inden Dyrskuets begyndelse. Ved manglende betaling vil manblive afvist ved indgangen.Vi bestræber os på at imødekomme ønsker om standens placering, men kan ikke på forhåndgarantere noget, da standenes placering afhænger af antal tilmeldte og ønskede m2 samt først tilmølle princippet.Faktura vil blive fremsendt, når standenes placering er blevet fastlagt.Sidste frist for tilmelding er den 23. marts 2012.El og telefonElektricitet leveres fra dyrskuepladsens ledningsnet, 220/380 volt vekselstrøm. Ønskes elinstallationpå standen skal dette anføres på tilmeldingsskemaet. Afregning for el skal ske tilSvendsens El, Kørupvej 4, Lund, 8700 Horsens.Opstilling og nedtagning01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 7 af 30Opstilling på dyrskuepladsen kan uden særlig tilladelse påbegyndes onsdag op til skuets start og måvære afsluttet før dyrskuets åbning. Udstillere, som benytter pælebor ved opsætning af flagstængereller på anden måde graver dybe huller, må først indhente tilladelse på dyrskuets kontor.Flagning og andre arrangementer i standens afgrænsning skal udføres på en sådan måde, at det ikkegenerer nabostande. Nedtagning af standene kan ske lørdag den 16. juni fra kl. 16.30.Udstillerne forpligter sig til at efterlade standen i rengjort og reetableret stand.Affaldscontainere er opstillet på pladsen nær hestestaldene. Heri skal alt affald lægges.Salg under dyrskuetOpmærksomheden henledes på, at det ikke er tilladt at sælge slik, chokolade og andet spiseligt frastandene, da Nordisk Tivolipark har eneret på dette.Reklamering og præsentation må kun finde sted inden for egen lejet stand og højttaleranlæg etc. Måikke kunne genere naboudstillerne.EntréHver standudstiller får udleveret 4 entrebilletter, ønsker man flere entrebilletter kan disse købes tilkr. 50,- . Køber man mere end 10 gæstekort opnås 10% rabat.Kørsel på pladsenBilkørsel på dyrskuepladsen før kl. 9.00 og efter kl. 16.30 må finde sted, når bilen har dyrskuetskøretilladelse i forruden. Køretilladelse tilsendes efter tilmelding.ParkeringAl parkering på dyrskuepladsen er forbudt – medmindre vognen kan holde på udstillerens stand.Parkering er gratis på udstillernes parkeringsplads.Enhver risiko for det udstillede, men hensyn til brand, tyveri, vandskade og anden form forbeskadigelse såvel før, under som efter udstillingen, bærer udstillerne selv, ligesom udstillerne eransvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl ellerforsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælpers side. I øvrigt er udstillerne under opstilling ognedtagning forpligtet til at forhindre utilsigtet brug af udstillingsgenstande.Al færdsel på dyrskuepladsen er på eget ansvar. Dyrskueledelsens anvisninger må til enhver tidfuldt ud efterkommes.LRØ Dyrskuet påtager sig intet ansvar for uheld eller forsinkelser ved forsendelserne elleropstillingen og nedtagningen af de udstillede genstande.Udstillerfortegnelse og annonceringDer udarbejdes en fortegnelse over udstillere på baggrund af de på tilmeldingen anførteoplysninger, dog kun når tilmeldingen er indgået inden tilmeldingsfristens udløb.Såfremt du ønsker at annoncere i dyrskueudgaven af LRØ-AVISEN kan du kontakte GB GrafiskBogtrykkeri på telefon 86 94 30 88 – senest 16. maj 2012. Ønsker du at se sidste års dyrskueaviskan den rekvireres ved henvendelse i Dyrskuesekretariatet amk@lro.dk.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 8 af 30ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR DYREUDSTILLERERet til at udstille dyr har enhver, der er bosiddende i Danmark og er medlem af en landboforening,Familielandbrugs-forening eller avlsforening, der er godkendt af de respektive landsudvalg.Dyrene skal være i de pågældendes eje og være hjemmehørende på danske ejendomme.Udstillere af dyr på LRØ Dyrskuet erklærer, at der så vidt dem bekendt ikke forefindes smitsommesygdomme på deres ejendomme.Tilmelding og betalingTilmelding af dyr kan ske på særlige skemaer. Der udfyldes et tilmeldingsskema pr. dyr.Samtidig med tilmeldingen af kvæg udfyldes tilmeldingsblanket m.v. Faktura vil blive fremsendtsnarest muligt efter modtagelsen af tilmeldingen.Tilmeldingsgebyr skal være betalt inden Dyrskuets begyndelse. Ved manglende betaling vil manblive afvist ved indgangen.Priserne for deltagelse fremgår af blanket ”Tilmeldingsblanket dyr”.Yderligere tilmeldingsblanketter kan findes på http://dyrskue.lro.dkDyrskuesekretariatet, tlf. 70 15 40 00.eller rekvireres påFor at kunne blive fremstillet skal dyrene være af ren race i henhold til de respektive avlsledelsersbestemmelser.Tilmeldingsfrister· Heste 26. april 2012· Kaniner 20. maj 2012· Fjerkræ 16. maj 2012· Kvæg 16. maj 2012· Får og geder 16. maj 2012· 4H 30. maj 2012Fælles regler: for udstillere af dyr:CHR nummer 1027427/30 dages regler Fra dyrskue til dyrskue (og kun i dette tilfælde) dispenseres der fra30-dages reglen.Drægtige dyr7 dags regler skal stadig overholdes for dyret og besætningen. Detvil for eksempel sige, at hvis dyret kommer hjem fra dyrskuetlørdag kl. 17.00, kan det tidligst deltage i et nyt dyrskue søndag denfølgende weekend.Dyr må ikke transporteres de sidste 10% af drægtighedsperioden.Det vil sige:Kvæg: de sidste 30 dage af drægtigheden01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 9 af 30Kvæg, får og gederAnsvarHeste: de sidste 34 dage af drægtighedenFår: de sidste 15 dage af drægtigheden.Geder: de sidste 16 dage af drægtighedenSkal være mærket og registreret i CHR-Registret efter gældenderegler.Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyntil brand, tyveri, vandskade og anden form for beskadigelse, såvelunder forsendelsen/transporten, som under udstillingen, ligesomudstillerne er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer,dyr eller genstande på grund af fejl eller forsømmelse fra udstillereneller hans medhjælpers side. Det kan anbefales udstillerne at sikresig ved at tegne et tillæg til bestående forsikringer.Udstillerne må under skuet og i opbygningsperioden rette sig efterledelsens anvisninger. Undladelse heraf kan bl.a. medføre, at detudstillede materiel eller dyr vil blive fjernet for udstillerens regning,ligesom det kan få konsekvenser for fremtidig deltagelse i LRØDyrskuet.Alle stridigheder vedrørende LRØ Dyrskuet afgøres af udstillingensledelse med udelukkelse af rettergang.Særlige bestemmelserUdstillerne bærer selv enhver risiko for de udstillede dyr, såvelunder transporten til og fra skuet som under selve skuet.For mangelfuldt udfyldte anmeldelser påtager styregruppen sig intetansvar, og man forbeholder sig ret til at revidere stamtavler ogydelsesopgivelser m.m. efter de officielle indberetninger ogstambøger og benytte de således korrigerede oplysninger ikataloget.Afmelding af dyrSundhedsforholdAnkomst til dyrskuet:Heste, Får og GederKvægDyrlægekontrolEventuel framelding skal være Dyrskuesekretariatet i hænde senestden 21. maj 2012. Ved framelding efter denne dato, vil det fuldebeløb blive faktureret.Hvis et dyr afmeldes eller udebliver, kan ejeren ikke disponereover bås/boks.Officielle bestemmelser eller ændringer vedtaget efter trykning afdette bilag, som er gældende under afholdelse af dyrskuet, vil blivehåndhævetAl indkørsel skal ske ved indgangen via Hattingvej ved Amcor.Al indkørsel skal ske via indgangen ved SchüttesvejDer er dyrlægekontrol ved indgangene i følgende tidsrum:Torsdag fra kl. 17.00 til kl. 21.00Fredag fra kl. 6.00 til kl. 8.00Det er ikke tilladt at læsse dyrene af inden dyrlægen har givet01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 10 af 30tilladelse. Aflæsning inde tilladelse kan medføre bortvisning.UdstillerjubilæumAlle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Sygedyr, herunder dyr med ringorm, lus, skab eller gedekopper, givesikke adgang til skuet. I tvivlstilfælde er indsyningsdyrlægensafgørelse gældende.Udstillere med 10, 25 og 40 års jubilæum vil modtage enopmærksomhed. Du bedes selv være opmærksom på det antal år, duhar udstillet og give os besked sammen med din tilmelding.Indtransport Dyrene skal være på pladsen fredag kl. 08.00Bedømmelse af dyrene Enhver udstiller er pligtig til at møde med dyrene i ringen til deMødepligttider, der opgives i dyrskueprogrammet og møde med dyrene tilopstilling i afkomssamlinger eller anden fremvisning efter nærmeremeddelelse.Ledelsen vil i videst muligt omfang give besked i højttalerne, udenat dette kan danne præcedens.Bedømmelsen begynder fredag kl. 8.45 og skal være afsluttet senest11.35. Se bedømmelsesplan på pladsenUdmugningLørdag morgen kl. 08.00 skal gødningen være skrabet ned fradyrene, idet gødning og halm fjernes på dette tidspunkt. Endvidereskal dyrene være gjort i stand og afpudsede.Udstillere skal rydde affald, gødning og halm ud til ”midt pågangen” eller for hestens vedkommende 1 m fra boksen inden skuetforlades. Overholdes dette ikke betales 500 kr. i bøde.Mindste fremmødeDyrenes bedømmelseDer skal være mødt mindst 3 dyr i gruppen for at en konkurrencegennemføres.Der kan være enkelt undtagelser hvis dette er nævnt i plan og reglerBedømmelse af dyrene gennemføres efter en tidsplan, der meddelesudstillerne.Der bedømmes efter en pointskala med 24 som maksimum, doganvendes en pointskala med 100 som maksimum hos kaniner ogfjerkræ.Alle de fremstillede dyr bedømmes enkeltvis.Straks efter at bedømmelsen er afsluttet for hvert enkelt hold,udleveres rosetter i forskellige farver svarende til de opnåedepointtal. Snarest muligt herefter skal dommerne afleverebedømmelses-skemaer i underskrevet stand til dommersekretariatet.For hestene gælder at dommerlister afleveres til sekretæren icampingvognen ved mønstringsbanen.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 11 af 30Ingen kan deltage i bedømmelsen af dyr, som han/hun selv er ejereller opdrætter af eller på anden måde har økonomisk interesse i. Isådanne tilfælde skal en suppleant medvirke i hans/hendes sted.FoderHalm og fuldfoder stilles gratis til rådighed. Der henstilles tilmoderat forbrug af halm.Såfremt der ønskes økologisk foder, skal det anføres ved tilmeldingaf dyrDyr må som hovedregel ikke hjemtages under dyrskuet. Der kanHjemtagning af dyr dog gives tilladelse ved henvendelse til dyrskuets ledelse.Dyrskuets ledelse kan kræve et dyr hjemsendt, eller kræve at detbliver i stalden hvis det skønnes farligt for dyr eller mennesker.Dyrene må forlade dyrskuet lørdag kl. 16.00Herudover henvises til særlige regler under den enkelte dyreart.På skuet kan kun udstilles dyr, der er rettidigt tilmeldt og optaget i kataloget.Udstillerne skal garantere for opgivelserne rigtighed og efter bedste overbevisning garantere, atdyrene er sunde og ikke bærer sygdomme eller lignende, der kan skade dyrskuets afvikling og andreudstillere.4HTilmelding, udlevering af skemaer samt betaling for 4H dyr henvises til Knud Rasmussen, NielsFinsensvej 20A, 7100 Vejle på telefon 73 74 21 80/30 55 90 31.Kørsel på udstillingsområdetKørsel på udstillingsområdet med biler er ikke tilladt i skuets åbningstid.Parkering for udstillereParkering for udstillere henvises til parkeringspladsen lige overfor staldene. Parkering uden for deanviste parkeringspladser er ikke tilladt.Ulovligt parkerede bilerBrandmyndighederne har overfor dyrskuets ledelse indskærpet vigtigheden af, at anvisningernefølges. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre, at ulovligt parkerede biler og anhængerefjernes på ejerens bekostning.OvernatningDer er mulighed for at campere på en plads nord for staldene ved den store blå maskinhal. Obs.plads skal bestilles senest d. 10. maj. Camping på ikke anviste pladser kan medføre krav omflytning af telt/campingvogn. Endvidere er Bygholm Camping beliggende 10 min. gang fradyrskuepladsen. Camping inkl. el kr. 200,-01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 12 af 30KVÆG – GENERELTUdstillingsreglerAlle kreaturer skal have øremærker i henhold til bekendtgørelsen, det vi sige 2 stk. øremærker, hvisdyret er født efter 1. januar 1998.Dyr af malkeracerne skal være født i besætninger under officiel ydelseskontrol.Dyr fra besætninger eller områder af landet, hvor anmeldepligtige husdyrsygdomme forekommer,må ikke føres til skuet. Til skuet må kun føres husdyr, som ikke viser tegn på sygdom (vær specieltopmærksom på hud- og klovsygdomme).Det påhviler udstilleren, inden dyret sendes til dyrskue, at tilkalde en dyrlæge, hvis noget dyr ibesætningen eller i udstillerens varetægt, viser ophørt ædelyst, feber, savlen, ømmelig gang ellerandre sygdomstegn, der kan vække mistanke om anmeldepligtige sygdomme. Besætninger med dyrmed nævnte symptomer må ikke udstille dyr på dyrskuer.Der kan ikke udstilles dyr fra besætninger, der er sat under offentlig tilsagn.Hvis der bliver konstateret alvorlige smitsomme sygdomme i udstillerens besætning – efter at der ersendt dyr til skuet – skal dette uopholdelig meddeles til veterinærchefen i fødevareregionen.Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for skuet må ikke tilføres skuet.Køer af malkeracerne skal i samtlige regnskabsår have været under officiel ydelseskontrol.Alle tyre over 12 mdr. skal have ring i næsen. Tyre som møde uden ring i næsen, vil blive afvist vedindsyning.Importerede dyr:Ved udstilling af dyr, der er importeret efter 01.07.1993 kræves, at disse har gennemgået privatisolationskarantæne og bestået prøven for IBR, BVD samt efter 01.01.2001 for Salmonella ogYersinia, og at de er mærket med godkendt rødt CKR-øremærke.B-streptokok mastitis:Fra besætninger, hvor der er registreret B-streptokok mastitis, kan der ikke udstilles køer ogdrægtige kvier.Salmonella:Der kan kun udstilles dyr fra besætninger med Salmonella niveau 1a eller 1bFor at mindske risikoen skal besætningen, som dyret er registreret i og udstillet fra have været isalmonellaniveau 1 i mindst 6 mdr., når dyret ankommer til dyrskuet. Dyret skal vedvarende haveværet registreret i besætningen i 6 mdr.Der skal oplyses, at ejere af dyrene er pligtig til at registrere udstationering/hjemtagning til detCHR-nr., som dyrskuet har.Dette kan/skal gøres af RYK eller via egen dyreregistrering – med samme frister som for øvrigeindberetninger.Disse registreringer håndteres af myndighederne på lige fod med f.eks. slagtninger og kælvninger.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 13 af 30Mycoplasma:Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen, og der i den forbindelse er alvorlige symptomerpå ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles fra besætningen.Besætninger med hjorteDer kan kun udstilles dyr fra besætninger med hjorte, såfremt tilmeldingen vedlægges kopi af bevisfor, at hjortebesætningen er undersøgt og frikendt for kvægtuberkulose i de af Fødevarestyrelsenpåbudte afprøvningsrunder.MalkningDer er S.A.C.-malkeanlæg til rådighed. Der kan malkes på alle tidspunkter. Mælken afleveres vedmalkerummet.Der udbetales ikke mælkepenge.OpstaldningMalkekvæg opstaldes besætningsvis. Kødkvæg opstaldes holdvis/besætningsvis. Malkekvæg ogkødkvæg skal have haldrem på, mens de er opstaldet.PasningsordningØnskes de udstillede dyr fodret, malket eller andet bedes dette anført på tilmeldingsblanketten samtpå tilmeldingsskema vedr. pasningsordning, som findes vedlagt.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 14 af 30MALKEKVÆGFølgende konkurrencer vil blive gennemført for malkekvægracerne:1. Fremstilling af enkelte køer2. Fremstilling af enkelte kvier3. Udpegning af modeldyr4. Besætningskonkurrence5. Skuets bedste yver for hver af de 4 malkeracer6. Mønstringskonkurrence7. Superko-konkurrence8. KalvekonkurrenceAd 1Ad 2· Køer skal have minimum 1 kontrollering den 23.05.2011· For SDM-køer med livsydelse er ydelseskravet minimum 50.000 kg mælk· For RDM- og DRH-køer med livsydelse er ydelseskravet min. 3.400 kg fedt og protein· For Jerseykøer med livsydelse er ydelseskravet minimum 3.400 kg fedt og protein· For Jerseykøer med ydelse i 305 dage og derover er ydelseskravet 480 kg fedt og proteinpr. år og for køer med mindre end 305 dage er ydelseskravet 1,5 kg fedt og protein pr.dag· For samtlige racer holdopdeles der efter laktationsnummer· Kvier af SDM, RDM og DRH-race, der er født i perioden fra den 15.03.09 til 15.03.10kan udstilles.· Jerseykvier født i perioden 15.06.09 til 15.04.10 kan udstilles, hvis de samtidig harminimum 112 i Y-indeks.Ad 3 Der udpeges modeldyr inden for følgende kategorier:SDM, DRH og RDMJerseyBedste kvieBedste kvieBedste 1. kalvs koBedste ko med ydelse under 305 dageBedste 2. kalvs koBedste 2. kalvs koBedste ældre koBedste ældre koDer skal være minimum 3 fremmødte inden for de respektive grupper for at konkurrencengennemføres. Såfremt der møder færre end 3 køer i en aldersgruppe, overføres de tilgruppen, der aldersmæssigt ligger nærmest.Blandt model-køerne udpeges lørdag Østjyllands smukkeste malkeko på tværs af racerne.Ad 4Ad 5Besætningsgrupperne sammensættes helt efter udstillernes eget ønske. En gruppe skalbestå af minimum 3 køer (gerne flere). I denne konkurrence bliver grupperne oprangeret,men der tildeles ikke point.Den bedste besætningsgruppe på tværs af racerne bliver udpeget lørdag.Skuets bedste yver inden for hver af malkeracerne bliver fundet af dommerne om fredageni forbindelse med ærespræmietildelingen og offentliggøres umiddelbart herefter.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 15 af 30Ad 6Ad 7Ad 8Deltagerne i denne konkurrence deles i 2 aldersgrupper – junior og senior. Junior er til ogmed 17 år. Konkurrencen er åben for alle. Tilmeldingsblanket kan rekvireres iDyrskuesekretariatet på telefon 70 15 40 00 eller hentes på :http://dyrskue.lro.dkBlandt de til skuet tilmeldte køer udvælges de 10 køer med mest værdifuldgennemsnitsydelse beregnet efter Mejeriforeningens vejledende afregningsmodel, samtdelegenskaber i S-indekset. Køerne skal have kælvet 2 eller flere gange. Mest værdifuldetildeles 50 point, efterfølgende 45, 40 …., 5. På skuet afvikles eksteriørkonkurrence, hvordommerpanelet angiver køernes placering med skilte. Bedst placerede tildeles 50 point,efterfølgende 45, 40 …., 5. Resultatet af produktionskonkurrencen offentliggøres førstefter eksteriørkonkurrencen. Den ko, som får højest sum, er Superko. Konkurrencengennemføres for alle racer.Der kan udstilles kalve, som er 3-9 mdr. gamle. Kalvene skal præsenteres af børn, som ermax. 14 år. I konkurrencen lægges vægt på klargøring og præsentation af kalven. Allekalve uanset race opstaldes samlet. Alle børn modtager en erindringsgave.Kalvene præsenteres i ringen i forbindelse med mønstringskonkurrencen lørdag formiddagog modtager erindringsgaver i forbindelse med ærespræmieuddelingen lørdageftermiddag.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 16 af 30KØDKVÆGFølgende konkurrencer vil blive gennemført for kødkvægracerne:1. Fremstilling af dyr2. Udpegning af modeldyr (køer, kvier og tyre)3. Bedste par inden for den enkelte race4. Bedste par på tværs af racerne5. Udpegning af skuets bedste kødracehundyr og skuets bedste kødracetyr6. Mønstringskonkurrence7. Besætningskonkurrence på tværs af racer8. Kalvekonkurrence9. KrydsningskalveAd 1 Se bilag side 28Ad 2 Udpegning af bedste modeldyr inden for køer, kvier og tyre findes – Der er ikke et kravom hvor mange dyr, der skal være fremmødt(et dyr er i princippet nok). For at et dyr kanmodtage et bånd, skal det have fået minimum 23 point.Ad 3Ad 4Ad 5Ad 6Ad 7Ad 8Et par kan sammensættes efter eget ønske(samme CHR nr./ejendomsnr). Konkurrencengennemføres kun, hvis der er tilmeldt minimum 2 par pr. race. Parrene skal haveforskellige ejere.Vinderparret fra hver race går videre til konkurrencen på tværs af racerne.Hvis en race kun kan mønstre 1 par, går dette par direkte til konkurrencen om bedste par.Lørdag findes på tværs af racerne skuets bedste kødracehundyr og skuets bedstekødracetyr. Man vil gerne have lidt mere tid til denne konkurrence, dermed har dommernemulighed for at fortælle lidt mere om det enkelte dyr – gør opmærksom på om det er etgammelt eller ungt dyr.Deltagerne i denne konkurrence deles i 2 aldersgrupper – junior og senior. Junior er til ogmed 17. år Konkurrencen er åben for alle. Tilmeldingsblanket kan rekvireres iDyrskuesekretariatet på telefon 70 15 40 00 eller hentes på internetadressenhttp://dyrskue.lro.dkBesætningsgruppen sammensættes helt efter udstillerens eget ønske. En gruppe består afminimum 3 dyr (gerne flere).Konkurrencen gennemføres hvis der møder minimum 2 grupper fra 2 forskelligeudstillere.Der kan udstilles kalve, som er 1-6 mdr. gamle. Kalvene skal præsenteres af børn, som ermax. 14 år. I konkurrencen lægges vægt på klargøring og præsentation af kalven. Deropkræves ikke tilmeldingsgebyr. Alle børn modtager en erindringsgave.Kalvene præsenteres i ringen i forbindelse med mønstringskonkurrencen lørdag formiddagog modtager erindringsgaver i forbindelse med ærespræmieuddelingen lørdag eftermiddag.Ad 9Hver race må udstille med max 2 kalve i alderen 6-12 mdr. – dyrene kommer ikke ind iringen.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 17 af 30HESTEFor alle heste gælder, at de skal være godkendt (kåret) af eller - via afstamning - tilknyttet etavlsforbund under Landsudvalget for Heste i Danmark.Der skal foreligge et hestepas eller en stamtavle (registreringsattest eller afstamningsoplysning)udstedt eller godkendt af Landsudvalget for Heste, og som afstamningsmæssigt er godkendt af denpågældende avlsretning.VaccinationI lighed med tidligere år forlanges der ikke vaccinationsattest for de udstillede heste. Såfremt dyretvaccineres, skal den sidste vaccination foretages senest 2 uger før skuets afholdelse.Skriftlig erklæringAlle udstillere af heste skal ved ankomsten til dyrskuet aflevere en skriftlig erklæring om, at deudstillede dyr kommer fra en ejendom eller et stutteri, hvor der ikke er forekommet ondartedesmitsomme sygdomme inden for de sidste 3 måneder samt andre smitsomme sygdomme inden forden sidste måned (denne erklæring tilsendes senere, når tilmelding er foretaget).Knabstruppere uden afstamningsoplysninger kan udstilles, såfremt dyret er kåret.Hingste, 3 år og derover, skal være avlsgodkendte eller kåret til avl af den pågældende avlsretning,der skal være tilsluttet Videncentret, Heste.Følgende aktiviteter vil blive gennemført for hesteracerne:1. Fremstilling af hingste og hopper og vallakker2. Samling efter følhopper3. Hoppefamilier4. Afkomssamlinger5. Udvælgelse af skuets bedste hoppe og skuets bedste hingst6. Udvælgelse af skuets bedste 1-års7. Udvælgelse af skuets bedste 2-års og 3-års hoppe8. Udvælgelse af skuets bedste 2 års vallak9. Udvælgelse af skuets bedste 3 års - eller ældre vallak10. Udvælgelse af skuets føl11. Udstiller-/stutterikonkurrence på tværs af racer12. MønstringskonkurrenceAlle udstillede heste/ponyer skal være pålagt trense med bid ved alle bedømmelser ogfremvisninger – dog accepteres at heste/ponyer er pålagt den for racen godkendte trense. Detkræver selvfølgelig at hesten er veltrænet og styrbar.Alle ryttere skal bære hjelm. Også ved ridning rundt på Dyrskuepladsen, ligesom hesten skalvære pålagt trense med bid.Ad 1Der kan udstilles hingste på 1 år og derover (kopi af stamtavle vedlæggesindmeldelsesskemaet).Hingste på 3 år og derover skal være godkendt til avl af det pågældende avlsforbund.Der kan udstilles hopper på 1 år og derover og såvel føl-, som goldhopper.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 18 af 30Der kan udstilles 2 års- og ældre vallakker, hvis de opfylder reglerne for afstamning.Vallakkerne vil blive bedømt som øvrige udstillede heste/ponyer.Ad 2Ad 3Ad 4Ad 5Ad 6Ad 7Ad 8Ad 9Samling efter følhopper skal bestå af mindst 3 stk. evt. incl. moderen.De deltagende heste skal være mindst 2 år gamle.Hoppefamilier skal bestå af mindst 3 stk. i lige linie på moderens side.De deltagende hopper skal være mindst 2 år gamle.Afkomssamlinger efter hingste – mindst 5 stk. minimum 2 år gamle.Udvælgelse af skuets bedste hoppe og skuets bedste hingst (min. 23 point).Udvælgelse af skuets bedste 1-års (min. 22 point).Udvælgelse af skuets bedste 2-års (min. 22 point)/henholdsvis 3-års hoppe (min. 23 point).Udvælgelse af skuets bedste 2 års vallak (min. 22 point).Udvælgelse af skuets bedste 3 års - eller ældre vallak (min. 23 point).Ad 10 Udvælgelse af skuets føl.Til denne konkurrence kan der deltage føl født efter 1. januar 2012dog skal føllet være minimum 14 dage gammelt.Ad 11 Udstiller-/stutterikonkurrencen.I denne konkurrence kan der kun deltage udstillede heste/ponyer.Samlingen skal bestå af minimum 3 heste/ponyer med en alder på minimum 2 år og medsamme ejer.Hestene/ponyerne skal fremstilles ved hånd – enten en mønstre pr. hest eller bundetsammen, men alle samtidig på linje ved siden af hinanden.Samlingerne oprangeres efter følgende kriterier: 1. type/racetilhørsforhold, 2.bevægelse/fremføring og 3. ensartethed.Mønstring skal foregå på linje ved siden af hinanden, enten bundet sammen eller enhest pr. mønstre og vises i skridt og trav.Konkurrencen gennemføres kun, hvis der er minimum 3 tilmeldte samlinger.Tilmelding skal ske på vedlagte tilmeldingsblanket.Ad 12 Mønstringskonkurrence.Deltagerne i denne konkurrence deles i 2 aldersgrupper – junior og senior. Junior er til ogmed 17 år. Konkurrencen er åben for alle.Ved seniorerne må 1 person kun mønstre 1 gang – og 1 hest kan kun mønstres 1 gang.Ved juniorer må 1 person kun mønstre 1 gang – dog må hesten mønstres af flere personer– max. 3 personer.Tilmelding kan ske på tilmeldingsblanket eller til racerepræsentanterne senest fredag kl.14.00 – husk katalog nr., undtaget deltagere fra 4H og børnedyrskuet.Udtagelse til finalen:Der mønstres på mønstringsbanerne bag staldene.De 3 bedste juniorer og de 3 bedste seniorer går videre til finalen, som afvikles i den store01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 19 af 30ring.Hesten/ponyen skal mønstres i trense med bid eller pålagt den for racen godkendttrense.Konkurrencer nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 afvikles kun, hvis der er mindst 3 dyr tilmeldt.Konkurrencen foregår i den store ring. Der vil være præmier efter følgende tabel:1 - 6 deltagende heste udløser 1 præmie7 - 14 deltagende heste udløser 2 præmier15 og derover udløser 3 præmierKonkurrencerne om bedste hingst, bedste hoppe, skuets føl, bedste 1-års, bedste 2-års hoppe,bedste 3-års hoppe og bedste samling afgøres ved åben votering.Der gives karakter for:1. type/race tilhørsforhold2. bevægelse/fremføring- for samlinger gives yderligere en karakter for3. ensartethed.OBS! Heste, der bedømmes i samling, skal også bedømmes enkeltvis.Alle 2-års Varmblodshopper (min. 23 point) deltager i Dansk Varmblods Landsfinale.Alle 2-års Oldenborghopper ( min. 23 point) deltager i Elitefinalen.Fredag eftermiddag begrunder dommerne formiddagens bedømmelser. Der udleveres etbedømmelsesskema, hvor dommerne har vurderet hestens eksteriørmæssige egenskaber.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 20 af 30FÅR OG GEDERHvor intet andet er nævnt, betegnes får/væddere henholdsvis geder/bukke normalt som dyr.Der henvises i øvrigt til siden ”generelle regler for udstilling af dyr”.Raceforhold:Officielt anerkendte racer kan udstilles og skal være mindst 87½% racerene.Krydsningslam kan medtages, hvis faderen er renracet dataregistreret.Alle tvivlstilfælde afgøres af udstillingsudvalget.Veterinære forhold:Ved ankomsten til skuet skal dyrene synes af en dyrlæge.Ejeren skal fremvise gyldig M3-attest, sundhedsdokument og underskreven ejererklæring, samtgyldig attest/laboratoriesvar for, at besætningen er testet fri for fårets ondartede klovsyge,Dichelobacter Nodosus. (Besætningen må ikke – siden prøveudtagningen - have haft samkvem medbesætninger, som ikke har denne status). Prøven skal være mindst være 30 dage og højest 12 mdr.fra udstillingstidspunktet.Syge dyr:Syge dyr må ikke deltage i skuet.Dyr med ringorm, lus, skab eller orf skal afvises.Konstaterer skuet, at gældende reglerne før, under eller efter dyrskuet ikke er overholdt, skal skuetafvise dyrene, fratage eventuelle præmier samt give besætningen karantæne fra skuet.Udstillerne anbefales, at dyrene får et fodbad (med zink, kobber eller formalin) inden skuet, samtved hjemtagelse.Øremærker.Dyrene skal være øremærkede med godkendte CHR mærker efter gældende lov. CHRnr./øremærke-nr.skal påføres tilmeldingen.For dyr, der ikke er med i GEFA, skal tilmeldingen udfyldes med supplerende oplysninger.Importerede dyr:Er der importeret dyr til besætningen inden for 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr.Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er under samme regler.Tuberkulose:Får/geder fra ejendomme med hjortehold kan udstilles, hvis hjortene har gennemgået officieltuberkuloseundersøgelse med negativt resultat.Salmonella:Hvis du har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1, 1a eller 1b i min. 6mdr.Bedømmelsesregler:Geder bedømmes efter racestandarden fra oprindelseslandet, hvis denne forefindes. Får bedømmesud fra raceforeningens standard.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 21 af 30Forud for selve dyrskuebedømmelsen skal dommeren/dommerne have afklaret følgende:· Tandstillingen, der skal fremvises af trækkeren.· Halelængden hos får.· Uldlængden hos får.· 2 veludviklede testikler hos vædderen/bukken.Såfremt ét af kravene ikke er opfyldt, afvises dyret.Uldlængden:Får/væddere må max stille med 2 cm uld. Ved mere end 2 cm. uldlængde afvises dyret.Raceforening kan godkende anden længdeMerino må møde med en uldlængde på over 2 cm., dog skal de være klippet den 15. februar +/- 1uge i udstillingsåret.Finuld må møde med en uldlængde på over 2 cm, men skal være klippet i sidste kalenderår.Spelsau må møde med en uldlængde på max. 5 cm.Mohair skal møde med en ham på ca. 5 mdr.Tandstilling:Dyr med over- eller underbid udover det i racestandarden tilladte afvises.Får født før 2009: Her gælder tændstikreglen. Yngre dyr skal have korrekt bid.Halelængde:For alle væddere født her i landet skal halen dække endetarmsåbningen.For alle får født her i landet skal halen dække hele kønsåbningen.Fedme:Et dyr med huldkarakter over 4 kan højst opnå 22 points.Bevægelse:Et dyr, som ikke vil/kan gå, kan ikke opnå fløjplads, 23 point eller ærespræmie.Ærespræmiekonkurrencer:Kun dyr/samlinger, der har fået 23 points, kan tildeles ærespræmie.Der ophæves ikke automatisk til 24 point ved ærespræmie om skuets bedste dyr.De to første dyr (eller samlinger) i hvert hold kan deltage i ærespræmiekonkurrencen, hvis de haropnået 23 points.Udstillingsregler.Alder.Alderen afgøres på grundlag af det kalenderår, hvori dyret er født.Dyr født i november/december kan udstilles i det efterfølgende hold.Får og geder, der er 2 år og derover, skal have læmmet i udstillingsåret.Får/geder.Får/geder, der er med i enkeltdyrsregistreringen, kan undlade at møde med afkom, når 2 månedersvægten er indberettet inden tilmelding til skuet.1 års får/geder kan tilmeldes med eller uden lam/kid.2-årige og ældre får/geder skal have læmmet og selv opfostret mindst 1 eget lam/kid iudstillingsåret.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 22 af 30Holdinddeling:Samlinger af får/geder,En samling skal bestå af 3 får/geder. Disse tre dyr bedømmes som samling. Udstilleren kan udenekstra betaling tilmelde yderligere 1 dyr som reserve. Ønskes reservedyret bedømt enkeltvis, skaldette fremgå ved tilmeldingen, og der betales tilmeldingsgebyr.Dyr, som indgår i en samling, kan indgå i konkurrencen om skuets bedste dyr, såfremt det ertilmeldt og bedømt som enkeltdyr.Afkomssamlinger for væddere og bukkeAfkomssamling efter væddere skal omfatte min. 3 stk. afkom.Afkomssamling efter bukke skal omfatte min. 3 stk. afkom.Alle bedømte afkom efter bukken/vædderen skal fremstilles.Besætningsgrupper af får og geder:En besætningsgruppe består af 3 tilmeldte dyr.Udstilleren kan frit vælge mellem antallet af han- og hundyr.Der skal være mindst 2 årgange repræsenteret.1 vædder/buk kan være indkøbt.I gruppen kan indgå 1 dyr, som er født i besætningen, men som på udstillingstidspunktet er ejet afandre.Deltagere i denne konkurrence kan tilmeldes, efter at kataloget er udsendt.Lamme- /kidskue:Der kan tilmeldes en gruppe bestående af mindst 3 lam/kid. Der kan tilmeldes 1 reserve.Lammene/kiddene skal være født efter 1. november.Grupperne bedømmes på tværs af racerne. Lam/kid fremvises og bedømmes i ringen. Lam og kidbedømmes hver for sig.Produktionsfår/ged:Moderdyret skal møde med mindst 2 stk. afkom på dyrskuet.2 mdrs. vægten skal enten være indberettet ellers vejes på skuet.Moderdyret bedømmes i ringen, afkommet kan bedømmes i boksen.Moderdyrets bedømmelse vægter 40%, afkommet 60%.Produktionsfår/-ged:Alder ved udstillingenAntal lam/kid4 år 65 år 86 år 107 år 128 år 1401-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 23 af 30HoldinddelingOxf.downShropshirePolleddorsetLeicesterGotl.PelsfårTexelSuffolkKerryHillGederFår 400 420 440 480 500 540 560 650Væddere/bukkefødt før 01.01.09 401 421 441 481 501 541 561 651 582født 01.01.09-31.12.09 402 422 442 482 502 542 562 652 582født 01.01.10-31.12.10 403 423 443 483 503 543 563 653 580født 01.01.11-31.12.11 404 424 444 484 504 544 564 654* Enkelte får m/lam/geder med kidfødt før 01.01.09 405 425 445 485 505 545 565 655 593født 01.01.09-31.12.09 406 426 446 486 506 546 566 656født 01.01.10 - 31.12.10 407 427 447 487 507 547 567 657 592født 01.01.11-31.12.11 408 428 448 488 508 548 568 658 591Enkelte får u/lam/geder u, kidfødt 01.01.11-31.12.11 409 429 449 489 509 549 569 659 590Samling 3 får m/lam-geder m. kidfødt før 01.01.10 410 430 450 490 510 550 570 660 590født 01.01.10 -31.12.10 411 431 451 491 511 551 571 661 591født 01.01.11-31.12.11 412 432 452 492 512 552 572 662 592Samling 3 får u/lam – geder m.kidfødt 01.01.11-31.12.11 413 433 453 493 513 553 573 663 593Elitefår 414 434 454 494 514 554 574 664Besætningsgruppe494595 596 597 598 599 600 665Produktionsgruppe 601 602 603 604 605 606 607 666Kid/Lammegruppe 608 609 610 611 612 613 614 667· Regler for hvor mange lam, der skal følge 1-, 2- og 3-års får, se teksten ovenfor.· Udstilles andre racer end ovennævnte udelades holdnr. på indmeldelsesblanketten.Bedømmelsen starter fredag kl. 08.45 og skal være afsluttet og rosetterne udleveret kl. 11.35. Nårde enkelte hold er færdigbedømt, kommenterer og begrunder dommerformændene deres afgørelservia mikrofon. Bedømmelsen foregår i den lille ring.01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 24 af 3001-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 25 af 30KANINERUdstillingen afholdes i fællesskab med og arrangeres af Danmarks Kaninavlerforeningslokalafdelinger i Vejle, Fredericia og Horsens.Der bedømmes efter Nordisk Standard.For racekaniner bedømmes efter en pointskala:90 – 100 1. klasse80 - 90 2. klasseDer bedømmes:· Voksne dyr· Ungdyr· Hun med ungerKaninudstillingen er en udstilling i udstillingen med egen præmieuddeling efter NordiskKaninstandard.Kaninudstillere afholder en konkurrence:· Hvad vejer kaninen?Kaninen sidder på bordet og børnene kan løfte på den.Dommeren er godkendt af Danmarks Kaninavlerforening.Tilmelding:Henvises til side 801-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 26 af 30FJERKRÆUdstillingsberettigede er medlemmer af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, der erbosiddende i Jylland, og som er retmæssige ejere af de udstillede dyr. Dyrene skal være forsynetmed fast DF-fodring.Der kan udstilles høns, dværghøns, gæs, ænder, kalkuner og sirfjerkræ.Dyrene bedømmes som volieresamlinger på kritikkort som normalt ved DF udstillinger med etslutpointtal in 100 pointskala.Pointskalaen opdeles:90 - 100 = 1. klasse80 - 89 = 2. klasse70 - 79 = 3. klasseDyrene bedømmes af dommere, der er medlemmer af DOMMERRINGEN.Bedømmelse af dyrene foregår efter regler i Skandinavisk Fjerkræ-Standard, 1989.Tilmelding:Henvises til side 801-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 27 af 30Fremstilling af dyr - KødkvægFor køer med kalv ved siden må kalven max være 8 måneder gammel.Tilmeldes i øvrigt efter racernes regler.Efter tilmelding inddeles de respektive racer i bedømmelseshold.Skotsk HøjlandskvægTyre:· Min. 12 mdr. på udstillingstidspunktetKvier:· Min. 12 mdr. på udstillingstidspunktet· Max. 40 mdr. på udstillingstidspunktetKøer:· Min. 24 mdr.SimmentalKvier:· Min. 8 mdr. på udstillingstidspunktet· Max. 29 mdr. (ikke fyldt 30 mdr.) på udstillingstidspunktetKøer:· Under 4 år· 4 år og derover· Køer skal have kælvet inden for 15 måneder før udstillingsdagen· Kalv ved siden må max. Være 7 måneder gammel.Tyre:· Min. 8 mdr. på udstillingstidspunktetHerefordTyre:· Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktetKvier:· Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktet· Max. 27 mdr. på udstillingstidspunktet – Kvier kan ikke udstilles efter de er fyldt 27 mdr.Køer med kalv:· Køer under 2½ år· Køer fra 2½ til 3½ år01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 28 af 30· Køer over 3½ år· Kalve ved siden af koen må max. være 7 måneder gammel.CharolaisTyre:· Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktetKvier:· Min. 7 mdr. på udstillingstidspunktet· Max. 29 mdr. på udstillingstidspunktet – Kvier kan ikke udstilles efter de er fyldt 30 mdr.Køer uden kalv:· Fra 30 mdr. og op efterKøer med kalv:· Fra 30 mdr. og op efter· Kalve ved siden af koen må max. være 7 måneder gammelLimousineTyre:· Min. 6 mdr. på udstillingstidspunktetKvier:· Min. 6 mdr. på udstillingstidspunktet· Max. 30 mdr. på udstillingstidspunktet.Køer uden kalv:· Køer skal have haft en kælvning inden for de sidste 15 måneder.· Under 3 år· 3-5 år· Over 5 årKøer med kalv:· Kalve ved siden af koen må max. være 8 måneder gammel· Under 3 år· 3-5 år· Over 5 årAberdeen-AugusTyre:· Min. 8 mdr. på udstillingstidspunktet01-05-12


Plan og regler 2012 – LRØ DyrskuetSide 29 af 30Kvier:· Min. 8 mdr. på udstillingstidspunktet· Max. 30 mdr. på udstillingstidspunktet – Kvier kan ikke udstilles efter de er fyldt 31 mdr.Køer uden kalv:· Køer skal have haft en kælvning inden for de sidste 13 måneder.Køer med kalv:· Kalve ved siden af koen må max. være 7 måneder gammelDansk KorthornTyre:· Min. 9 mdr. på udstillingstidspunktetKvier:· Min. 9 mdr. på udstillingstidspunktetKøer:· Holdinddeling vil blive foretaget på baggrund af de tilmeldte dyrØvrige racerVed øvrige racer vil holdinddeling blive foretaget på baggrund af de tilmeldte dyr.01-05-12

More magazines by this user
Similar magazines