Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ... - Struer kommune

wss.struer.dk

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ... - Struer kommune

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DKØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 097600 STRUER E: STRUER@STRUER.DKDATO: 12-10-2010Martin AgerskovLangergårdvej 8Resen7600 StruerJOURNALNUMMER09.17.18-P19-12-10NATUR- OG MILJØAFDELINGENKRISTIAN IVERSENT: 96848455E:Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af ændret placering af stald, på ”Skovlyst”,Kobbelhøje 10, 7600 Struer.AfgørelseStruer Kommune har truffet afgørelse om, at den ændrede placering af ny sostald, ikke kræver miljøgodkendelseefter § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, idet den ændredeplacering vurderes til ikke at medføre forøget forurening eller andre påvirkninger på miljøet.OffentliggørelseAfgørelsen bliver offentliggjort ved annonce i Ugeavisen Struer den 13. september 2010.KlagevejledningAfgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndighederog organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen jf. Lov ommiljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 84-87.Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendesskriftligt til Struer Kommune, Østergade 11-15, 7600 Struer eller pr. mail til teknist@struer.dk, somvideresender klagen med sagens akter.Klagen skal være modtaget af Struer Kommune senest den 10. november 2010 inden kontortidsophør.En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet,hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens§ 81, stk. 1.Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens § 90. En eventuel sagskal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.BaggrundStruer Kommune har den 5. oktober 2010 modtaget ansøgning om ændret placering af ny sostald,på ”Sølyst” Kobbelhøje 10, 7600 Struer.Sostalden ønskes placeret 10 m længere mod syd end den placering, der er godkendt i § 12 miljø-TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 4


godkendelsen meddelt den 27. september 2010. Ansøger ønsker den nye placering for at imødekommenaboønske om at bevare det bedst mulige udsyn over markerne set fra naboens grund.Samtidig vil den nye stald blive placeret så det generelle afstandskrav på 30 m til naboskel overholdes.Dispensation fra afstandskrav til naboskel meddelt i forbindelse med § 12 miljøgodkendelsenbortfalder således, idet den ikke længere er relevant.Struer Kommunes vurderingI henhold til § 12, stk. 3 i husdyrloven må et husdyrbrug over 250 DE (dyreenheder) ikke udvideseller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet,uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse af udvidelsen eller ændringen.I lovteksten er der formuleret bagatelgrænser for ændringer på husdyrbrug, der udløser tilladelsesellergodkendelsespligt.Miljøstyrelsen har udtalt, at det kun vil være muligt at anvende en bagatelgrænse i forhold til bygningsmæssigeændringer. Et byggeri, som fører til markante bygningsmæssige ændringer af eksisterendebygninger eller allerede ansøgte projekter, forudsætter en tilladelse eller godkendelse efterloven. Markante ændringer af bygninger kan fx være større tilbygninger, grundlæggende ændringeri facader og tagkonstruktion samt øget højde på eksisterende bygninger. Ikke-markante bygningsmæssigeændringer medfører således ikke tilladelses- eller godkendelsespligt efter loven.Som udgangspunkt må en ikke-markant bygningsmæssig ændring være uden betydning for miljøbeskyttelsen,herunder i forhold til fx landskabsværdier og naboer. Derudover må en sådan ændringikke have indflydelse på husdyrproduktionens størrelse inkl. staldsystem og skal være uden betydningfor spredning af lugt, risikoen for fluegener og lign.Det er således ikke muligt at angive præcise, generelle afskæringskriterier for, hvornår der er taleom markante ændringer af eksisterende bygninger, som forudsætter en tilladelse eller godkendelse,og hvornår der foreligger ikke-markante bygningsmæssige ændringer, som ikke udløser krav omtilladelse eller godkendelse efter loven.Den ændrede placering af den nye sostald på ”Skovlyst”, Kobbelhøje 10, 7600 Struer medfører ikkenogen forøgelse eller ændring af dyreholdet, eller ændring af staldsystemet. Husdyrbrugets gødningsopbevaringssystemeller gødningsopbevaringskapacitet ændres ikke.Sostalden opføres stadig i tæt tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Struer Kommune vurdererat den ændrede placering er uden betydning for de landskabelige værdier i området.Den eneste ændring i forhold til de landskabelige værdier, der kan komme på tale, er et forbedretudsyn over markerne set fra naboejendommen.Alle forhold, der kan påvirke naboer, som lugt-, støj-, flue- og lysgener m.v. er uændrede eller tildet bedre idet afstand fra stald til naboer forøges.Ammoniakfordampningen fra stalden er uændret.Nærmeste § 3 naturareal der er udpeget jf. § 7 i husdyrloven er et hedeareal beliggende ca. 840 msydøst for staldanlægget. Beregninger via husdyrgodkendelsessystemets beregningsprogram viser etuændret merbidrag til § 7 arealet fra stald og lager på 0,05 kg N/Ha.På baggrund af ovenstående vurderer Struer Kommune, at den ansøgte ændrede placering af sostaldenikke udløser krav om miljøgodkendelse efter husdyrloven.TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 4


Husdyrbruget vil fortsat være omfattet af Struer Kommunes § 12 miljøgodkendelse af 27. september2010. Dog med den ændrede placering af den nye sostald.Byggeriet af sostalden må ikke gennemføres før der foreligger byggetilladelse fra Struer Kommune.På Struer Kommunes vegne:Kristian IversenAgronomKurt VanggaardNatur- og MiljøchefTÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 4


Kopi af afgørelsen sendt til:Ansøger og konsulent:Martin Agerskov, Langergårdsvej 8, 7600 Struer marslund@marslund.dkHenrik Germundsson, Østrehovedgade 44, 7560 Hjerm germunds@tiscali.dkNaboer (indenfor konsekvensområdet, beregnet til 892 m):Benny Bonde Poulsen, Kobbelhøje 4, Resen, 7600 StruerBo Andersen, Kobbelhøje 6, Resen, 7600 StruerGunnar Karlsen, Kobbelhøje 8, Resen, 7600 StruerMartin Møllegaard Laugesen, Broholmvej 13, Resen, 7600 StruerMarianne Møller Vestergaard, Broholmvej 15, Resen, 7600 StruerSøren Toft Jensen, Mølgårdvej 15, 7620 LemvigNiels Kristian Barden, Mølgårdvej 19, 7620 LemvigDonny Kenneth Bak Filsø, Mølgårdvej 21, 7620 LemvigMette og Morten Damsgaard, Mølgårdvej 23, 7620 LemvigTroels Primdahl, Mølgårdvej 29, 7620 Lemvig (ejer af Mølgårdvej 25)Øvrige parter:Struer Forsyning, Jyllandsgade 1, 7600 Struer (Kobbelhøje Vandværk)Miljøcenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing, e-mail post@rin.mim.dkDanmarks Naturfredningsforening Struer, e-mail struer@dn.dkDanmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø, e-mail dn@dn.dkSundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg,e-mail midt@sst.dkDanmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail mail@dkfisk.dkDanmarks Sportsfiskerforbund, att.: Jens K. Thygesen, Skyttevej 4, 7182 Bedsten,e-mail jkt@sportsfiskerforbundet.dkDanmarks Sportsfiskerforbuncl, Miljøkoordinator distrikt 3, att.: Erik Schou Nielsen,Rosenvej 18, 8240 Risskov, e-mail enie@akademiaarhus.dkFerskvandsfiskeriforeningen for Danmark, att.: Niels Barslund, Vormstrupvej 2,7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dkDansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, e-mail natur@dof.dkDansk Ornitologisk Forening, Peder J. Pedersen, Mejdalvej 14, 7500 Holstebro,e-mail struer@dof.dkDet økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, e-mailhusdyr@ecocouncil.dkHolstebro Museum, e-mail niels.terkildsen@holstebro-museum.dkTÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 4

More magazines by this user
Similar magazines