Generation X

fremforsk.dk

Generation X

Fremtidens privat forbrug(Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.)Mængdeindeks8000700060005000400030002000100001846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011Kilde: Danmarks Statistik


Sundhed a global trend denæste 5- 10 år• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det,hvis vi ikke er forholdsvis raske? Kroppen i enløbsk verden …• Sundhed som centralt issue på flere arenaer;• Privat –kost - kosttilskud – motion og livsstil ifamilien – optimering af sundhed• Arbejdspladsen – en del af frynsen, men ogsåfokus på medarbejdernes trivsel• Sundhedsapostle og flere på vej ……• Kommercialisering og institutionalisering


Sygdom og frelse• Mennesker på konstant jagt efter evig frelse…• Kontrol over det vi frygter og ikke kankontrollere nemlig sygdom og død• Stigende fokus og krav til sundhedssystemetom det bedste/optimale behandling og kur modsygdomme og døden• Viden om og adgang er forholdsvis nem ogtilgængelig i en digitaliseret verden..• 2, 5 mio. har en sundhedsforsikring, 1. 7 mio. rettil betalt behandling på privat sygehus (MM)


Patienter og sygdom• Efterspørgsel efter sundhedsydelser eruendelig• Øget krav og forventning om høj kvalitet ogspecialisering i forhold til sygdom/sygdomme• Villighed til at flytte sig efter den bedstebehandling i nogen grad (sygdom, pengepungforsikring)• Lokal sikkerhedsstruktur for hjælp med ellersgerne nationalt og internationalt


Forventninger tilfremtidens sygehuse• De sidste 8 år store produktivitetsstigninger isygehusvæsenet ( JP) Konkurrencen?• Arbejdsplads med høj tempo og store krav tilfagligheden fra både sygeplejerske og læge,• Produktiviteten og effektiviteten herunderkvaliteten i arbejdet vil være i fokus også i nærfremtid…• Den Danske Kvalitetsmodel DDKM –(patientsikkerhed og behandlingskvalitet


Sygehusstrukturen nu ogfremover• Siden kommunalreformen( 2007)er regionernenæsten ude af det politiske spil• Sygehuse – folkevalgt ledelse, men ingenfinansiel autonomi, stærk styring på indhold,planlægning og udvikling fra statens side• Staten har i det skjulte nationaliseret sygehuseog gymnasier• Staten med ventelistegarantier og frit sygevalg,mulighed for sundhedsforsikringer reguleretmarkedet


Konklusion• Yderligere centralisering og specialisering afsygehusvæsenet• De store interessenter er for det; patienterne,fagfolk og staten• Få store specialiserede sygehuse i DK 1 eller 2,mindre sygehuse/sundhedscentre med fåspecialer hofter..• Mulighed for tilvalg af udland afhængig afbopæl og politisk regulering fra DK og EU.


Rekruttering og uddannelse afyngre læger


BefolkningsudviklingenDanmark 2009-2019(prog 2008)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%Kilde: Danmarks Statistik, 2009


Livets nye faser19600 20 40 602000BarndomTeenagerForældreAlderdom2030UngeDe frie 1SeniorerDe frie 20 20 40 60 80


De seks generationerBaby BoomersDen store under ogefterkrigsgeneration:40-tallister, 68-generationFra mangel til overflodP-pillen, rejsegrammofonFødt 1940-54Generation YDen mindste generationKvinder ud påarbejdsmarkedetPc, mobiltelefonFødt 1978-89Generation JonesNyopdaget generationstor generation,”Jones”, fordi de eralmindeligeStereoanlæggetFødt 1955-64Generation ZMellemkrigs-generationStor familieværdierProjekt- og curlingbørnDigital nativesFødt 1990-2001Generation XNå-generationenDen lille efter p-pillenSelvcentrerede, selvoptagne,udadvendteVideoenFødt 1965-77New MilleniumEfter 9-11 generationenKulturel homogen.1. verdensborgergen.Wi–Fi (Wireless internet)Født 2002 -


Babyboomersfødt 1940-54• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i enperiode med mangel og afsavn.• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælleshusalter.• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder ogpligter, ikke individuelle forskelle• Første brug det hele generation - Eat all of it, and leavenothing behind you.• Helst en person, en telefon eller et brev med en godforklaring


Generation Xfødt 1965-77• De første ønskebørn efter p-pillen• Selv-centrerede og selvorienterede, første generationmed fokus på enkelte individ• Ekstroverte – vis det hele• Søger personlig succes og går efter status, derformange workaholics• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.• Hardcore punk, rock, disco• Brand entusiaster: Den perfekte livsstil• Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet• Værdier : Harmoni, helhed & hensyn


Arbejdes betydning og krav•Generation X– Meningsfyldt og dybere mening– Høj løn– Fleksible arbejdstider, ex. Mødefrihed mellem kl. 8-9 og 15-16– Behøver ikke titel..– Betragter arbejde som en pligt til samfundet– Anerkendelse– Udvikling og ufordring– Vil arbejde meget– Løst opgave vigtigere end arbejdstiden– ResultatorienteretKilde: Fremforsk dybdeinterviews foråret 2009


Børnefamilier


Børnefamilier og balancemed arbejdslivet• Mange småbørnsfamilier er godt tilfredse medbalancen og er ikke meget stressede (50 %)• Et mindretal er både utilfredse og stressede• (20 %), især akademikere og håndværkere• Arbejdstid har negativ betydning for bådetilfredshed og stress– Både kvinder og mænd, selvom forskel igennemsnitlig arbejdstid• Sektor har ingen betydning kilde: SFI 2006


Børnefamilier• Karrieren, parcelhuset og småbørnene er i fuldgang på samme tid!• Børnene og fleksibilitet for at nå det hele, nårmange arbejder fuldtid både mænd og kvinder• Kvinder i børnefamilier er glade for at kunnearbejde hjemme• Familiefædre frihed, positive tilvalg og omsorg• Ønsker er hjælp til det praktiske og til at få livettil at hænge sammen!!mad, vask, indkøb…


Abercrombie & Fitch, N.Y.


De unge Y ( 1978-89)The first on - line generationGoogle it !• Nyheder, informationer, shopping, chatting, computergames, download music og skabe egen musik og videodele det med andre digital natives• Informationssted nr. 1, helst via nettet, ikke telefon ellerbrev. Det bedste til de billigste mulige penge.• Mobilen er den vigtigste genstand – platformen en smser en gave, kontakt til omverdenen og venner• Multitasking – de gør det hele på samme tid• Det fedeste er at skabe egen musik, video, tøjstil mv.• www.YouTube.com – Broadcast Yourself• www.facebook.com – Twitters og andre netværk


Arbejdes betydning og krav•Generation Y– Meningsfyldt og dybere mening– Fair og retfærdig løn– Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag– Gerne en titel– Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering– Ros– Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling– Vil ikke arbejde meget– Arbejde identitetsskabende– Hver er sin egen lykkesmed–


Fælles krav og ForventningGeneration X ( 1965-77)ogY(1978 -89)• Arbejde/uddannelse er til for mig og ikkeomvendt• Zappe m.h.t. opgaver, kollegaer, og sted og enomfattende personlig og faglig uddannelse• Den personlige anerkendelse for den særligeforskel, jeg gør hver dag.• Ledere som ledestjerner for det meningsfuldearbejde, vi udfører hver dag!


Fortsat.• Fleksibiliteten mellem arbejds- og privatliv• Fri os for regler, men giv os masser af frivilligetilbud og en voksen (arbejdsmiljø• Arbejdsplads med fokus på det hele menneske;livsfase, børn og andre forhold f. eks en syg kat,marsvin, heste• Anbefaling fra ansatte på arbejdspladsen


Fremtidensmedarbejdertyper• Den globale campist – som camperermidlertidigt på arbejdspladsen, bidrager medudvikling og forskning, …men snart kommerder bedre muligheder (DK – Verden)• Den stabile traditionalist – arbejdsbien, somknokler dag ud og dag ind for at forbedre,udvikle arbejdspladsen, behandlingen ogsystemet


Fortsat.• Lønmodtageren, som går på arbejde for at leve ifritiden. Man leverer varen, men er ikke specieltinteresseret i at ændre verden ogarbejdspladsen• Den frie agent – som har en løsere tilknytning tilflere arbejdspladser( private og offentlige)- leverden toptunede kvalitet – men ændrer ikkeorganisation, arbejdsgange og forskning


LedelseHvad virker?Performance = effektivitet, tilfredshed imedarbejdergruppen, lavt sygefravær• God kommunikation og vidensdeling = denenkelte medarbejder indsigt i mål og strategier• Flade ledelsesstrukturer, selvstyrende teamsmed egen beslutningskraftHandelshøjskolen i Århus 2006.


The Manager• Den faglige specialist, som har den fagligeindsigt og dømmekraft i hverdagen• Faglig rollemodel for medarbejdere påarbejdspladsen – et lysende eksempel• Evne til at begejstre og motivere i forhold tilkerneydelsen, kultur og strategi• Lede og fordele arbejdsopgaver medoverordnet overblik ud fra personaler, økonomiog arbejdsopgaver


The Priest• Kunne lide mennesker i al deres umulige ogbesværlige mangfoldighed ( give dem plads)• Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årligeMUS• Respektfuld kommunikation• Anerkendelse af indsatsen• Give den enkelte retning og mening iarbejdslivet ( Uhyre vigtigt)


The Artist• En leder som tør indrømme fejl( UHA) contraden negative fejlfinder/problemkulturen• Prøve nye veje og metoder og give plads tilmedarbejderne• Leder – som tør uddelegere beslutninger ogansvar til andre end sig selv• Humor og sjov i hverdagen, gør det sjovere atvære på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)


Lederen og denuddannelsesansvarlige• Naturtalent for at matche en given ledelse tilden situation som hver medarbejder står i timefor time og minut for minut• Brobyggeren mellem mange forskelligemennesker og kulturer• Erkendelse af lederskabets mange facetter ogudfordringer• Ansvar og rollemodellen for alle led i heleorganisationen på alle tidspunkter


Nøglebegreber foruddannelsesansvarlige• Personligt engagement og respekt = respektfuldkommunikation• Forståelse og indlevelse i den enkelte yngrelæge er nøglen til succes = dygtig arbejdskraft• Vidensdeling i prakis• Egen personlige rummelighed


www.fremforsk.dkMarianne LevinsenMontanagade 29E, 1. th.Postboks 2758000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01

More magazines by this user
Similar magazines