Teknik og Miljø 06-07_08 - KTC

ktc.dk

Teknik og Miljø 06-07_08 - KTC

72 TEKNIK & MILJØ I DIVERSEKommuner samarbejderom husdyrbrugKommunerne under MiljøcenterRingkøbing harfælles fokus på landbrugssagerog har afholdt etmøde om kommunernesarbejde med miljøgodkendelserpå landbrugsområdet./ Af formand for Natur- og Miljøudvalget,Holstebro Kommune, Bodil Pedersen ogdirektør Søren Gais Kjeldsen, Teknik og Miljø,Holstebro KommuneGodkendelse af udvidelser af husdyrbrugvar en af de store opgaver,der overgik til kommunerne medkommunalreformen. Det er en storudfordring for kommunerne - ikkemindst, fordi en ny husdyrbrugslovsamtidig skal føres ud i livet.Repræsentanter for ottevestjyske kommuner, MiljøcenterRingkøbing, landbruget og KommunernesLandsorganisation mødtesfredag den 30. maj i Nupark vedHolstebro for at drøfte administrationenaf og erfaringerne med landbrugssager.De otte kommuner, dervar repræsenteret med politikereog embedsmænd på mødet, varIkast-Brande, Herning, Holstebro,Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive,Struer og Viborg.Fælles for de otte kommuner erfor det første, at landbrugserhvervetspiller en stor rolle i de enkeltekommuner. For det andet, at de ideres oplande har nogle af landetsstørste vandområder – RingkøbingFjord, Nissum Fjord, Limfjorden,Mariager Fjord og Randers Fjord.Og for det tredje, at de otte kommunertilsammen udgør det geografiskeområde, som det statsligeMiljøcenter Ringkøbing dækker. Detbetyder, at kommunerne har etfælles ønske om at sikre et fornuftigog ensartet administrationsgrundlag.Det er ligeledes et fællesønske at kunne udarbejde miljøgodkendelsernepå et tilstrækkeligthøjt niveau, der tilgodeser bådelandbrugserhvervet, naturen og miljøet.Forventninger om smidighedKommunerne har et forskelligtudgangspunkt mht. hvor langt deer nået i sagsbehandlingen, menfælles for dem er, at det er nødvendigtmed et godt og tæt samarbejdemed landbrugets organisationer.Landbruget har på baggrund afde politiske udmeldinger, der harværet i forbindelse med den nyelov klare forventninger om at kommunernesbehandling af miljøgodkendelserfor landbrug er enkel ogsmidig. Mange landmænd har ventetlænge på en godkendelse, fordiansøgningssystemet i første halvåraf 2007 ikke virkede tilfredsstillendeog hertil kommer også den ventetidder har været hos landbrugskonsulenterne.Kommunerne opleverpå den anden side, at de fortsatsidder med en både vanskelig ogkompliceret opgave, hvor heletiden dukker nye problemstillingerop, som det tager tid at få afklaretordentligt. Der er slet ingen tvivlom at det har været en udfordringfor kommunerne, at der fra startenikke har været klare retningslinerfor, hvilke forhold kommunerneskal bringe ind i den faglige vurderingaf om der kan meddeles enmiljøgodkendelse . Samtidig har ITsystemetikke været godt nok samtidigmed at vejledningen til husdyrbrugs-lovener kommet lidt adgangen, efterhånden som sager ernået igennem systemet.Pukkel af godkendelsessagerSamtidig oplever kommunerne storevariationer i kvaliteten af deansøgninger, som de modtagersamtidig med, at lovgivningen påområdet ikke er let. Situationen ernemlig den, at uanset, at der erkommet en ny husdyrbrugslov, sågælder de øvrige love på områdetfortsat og den ny husdyrbrugslov eruafklaret i forhold til de Vand- ogNatura 2000planer, der kommer i2009-10. Dette betyder, at det ikkeer fuldstændigt klarlagt, hvordankommunerne skal agere i overgangsfasen.Kommunerne og landbruget harhaft et fælles fokus på at få bugtmed puklen af godkendelsessager,hvoraf nogle stammer tilbage fraamternes tid. Det er et samarbejde,der ikke har været formaliseret,men baseret på den fælles interesseog vilje til at få nedbragt antalletaf sager under behandling. Mødetgav et kendskab til kommunernesindbyrdes håndtering af landbrugssagerneog de forskellige politiskeretningslinier, som kommunernehver især har arbejdet med.”I kommunerne foretager vi enkonkret og individuel vurdering ihver enkelt sag om udvidelse af


TEKNIK & MILJØ I DIVERSE 73husdyrbrug. Men da vilkårene i deenkelte kommuner af naturgivneårsager er forskellige, er der ogsåforskelle i den måde, vi behandleransøgningerne på. Af hensyn til detenkelte landbrug, er det vigtigt, atkommunerne ikke mindst ioplandsgrænserne har et ensartetadministrationsgrundlag,” udtalteformanden for teknik- og miljøudvalgeti Ringkøbing-Skjern Kommune,Iver Enevoldsen.IT-programmer manglerkvalitetEfter et oplæg fra Miljøcenter Ringkøbingv/centerdirektør MikaelSchultz på den tilsynsopgave, somMiljøcentret fik ifht. kommunerneved Kommunalreformen og Miljøcentretsforventninger ifbm. gennemførelsenaf Natur- og Vandmiljøplanerneog et indblik i status pålandbrugssagerne i de 8 kommunerv/Holger Prahm, Natur- og Miljøchefi Skive Kommune, var konklusionen,at kommunerne finder, at såveldatagrundlaget som de anvendte ITprogrammerikke har den fornødnekvalitet og at systemerne skal forbedresfor at opnå et tilfredsstillendeadministrationsgrundlag.Praksis på grundlag afklagesagerFlemming Lehbert Sørensen, afdelingschefi Natur og Miljø i HolstebroKommune, gennemgik HolstebroKommunes praksis på landbrugssagerog understregede, atdet er væsentligt at få de førsteafgørelser af påklagede sager framiljøklagenævnet.Først med en praksis fra klagenævnethar kommunerne en klarrettesnor for at tilrettelægge et ensartetadministrationsgrundlag. HolstebroKommune har ikke været itvivl om, at der er en genereladgang til at foretage skærpelser,hvis kommunen vurderer, atafskæringskriterierne ikke giver entilstrækkelig beskyttelse af et naturområde.De første afgørelser fraMiljøklagenævnet tyder på, at dehensyn, som Holstebro Kommunehar i dens praksis er velbegrundede.Kommunal bevågenhedMødet var med til at understregevigtigheden af et godt samarbejdemellem de parter, der har medhusdyrbrugssager at gøre, og at sikreet ensartet administrationsgrundlagi kommunerne. Opgaven er atsikre balancen mellem beskyttelseog benyttelse – på den ene sidehensynet til natur og miljø og påden anden side hensynet til landbrugserhvervetsinteresser. Mødet idag var en god opfølgning på samarbejdetpå landbrugsområdet, ogvi vil fortsætte samarbejdet på alleniveauer.Der skal ikke være tvivl om, atkommunernes udfordringer med athåndtere miljøgodkendelsessagernehar kommunernes bevågenhed– både på politisk og administrativtniveau. Dette vil kredsen af de ottekommuner give tilkende ved etbrev til miljøministeren, hvor derogså peges på nogle konkrete barrierer.Det er afgørende for en smidigog hensigtsmæssig sagsbehandling,at det IT-system, deranvendes ved landbrugssager er afen tilfredsstillende kvalitet og erbrugervenligt for såvel landbrugetsom kommunerne.Der er forståelse for at Miljøklagenævnetogså skal have lejlighedtil at vurdere klagesagerne grundigt,og at Miljøklagenævnet derfor har245 sager liggende på klagenævnetsbord. Samtidig må kommunerneog landbruget dog konstatere, atfør end der foreligger en størreudmeldt praksis fra Miljøklagenævnetfor miljøgodkendelser på landbrugsområdet,vil der ikke være etensartet administrationsgrundlag pålandsplanHeri bakkes der op om omkringen fortsat udvikling af det ITsystem,der anvendes ved landbrugssager.Og kommunerne glædersig over ministerens udtalelserom, at han vil sikre, at Miljøklagenævnetfremover ikke bliver en flaskehalsfor landbrugets miljøgodkendelser.www.ramboll.dkPlanlægger til arealforvaltningog miljøvurdering i Århus---Rambølls miljøafdeling i Århus søger en ekstra planlæggertil at løse et stigende antal opgaver med arealplanlægningfor nye anlægsprojekter. Vi løser mange lokalplanopgaver,og deltager løbende i den tidlige projektudviklingaf nye erhvervs- og boligbyggerier, som kræver udarbejdelseaf planredegørelser og tilhørende miljøvurderingertil brug for den videre projektudvikling.Du har en baggrund som arkitekt, ingeniør, landinspektør,geograf eller lignende. Det er en fordel, hvis du har nogen årserfaring med at arbejde i eller for politisk styrede organer ogdermed kender beslutnings- og kommunikationsgange i detoffentlige, men nyuddannede kan også komme i betragtning.Læs mere om jobbet på www.ramboll.dk/jobs.For yderligere information kontakt afdelingslederLouise Åstrøm-Andersen på tlf. 89 44 76 58 loa@ramboll.dk.Rambøll Danmark A/S indgår i Rambøll Gruppen, der er en førende nordeuropæiskvidenvirksomhed med mere end 7.500 medarbejdere.

More magazines by this user
Similar magazines