Akademiuddannelse i ernæring - Danmarks Akkrediteringsinstitution

akkr.dk

Akademiuddannelse i ernæring - Danmarks Akkrediteringsinstitution

2 IndledningDenne rapport indeholder AIs akkrediteringsvurdering af nyt udbud af ny akademiuddannelsei ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest.Rapportens formål i akkrediteringsprocessenAkkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkrediteringeller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet.Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministerietbeslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning forgodkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet.Den faglige vurderingEn akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op tileksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering erforetaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuddets relevans og kvalitet, som er fastsat ibilag 2 til bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelserog professionsbacheloruddannelser mv., nr. 684 af 27.6.2008.Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af en ansøgning med tilhørende bilagfra Erhvervsakademi MidtVest. I ansøgningen har uddannelsesinstitutionen skullet redegørefor og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning omakkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse afprocessen for akkrediteringsvurderingen.OrganiseringAI har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpaneleter sammensat, så dets medlemmer tilsammen har:• Fagspecifik viden og erfaring• Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring• Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder.Medlemmerne af ekspertpanelet er:• Cecilie Sveistrup, sygeplejerske og cand.scient.soc. Lektor og uddannelsesleder på professionsbacheloruddannelseni ernæring og sundhed på Professionshøjskolen Metropol. Hardeltaget i udvikling af professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed. Tidligereunderviser på professionsbacheloruddannelsen, den pædagogiske diplomuddannelse, densundhedsfaglige diplomuddannelse og diplomuddannelsen i psykiatri.• Ulla Pilehøj, ernærings- og husholdningsøkonom, diplomuddannelse i ledelse, Master ofAdult Education and Human Ressource Development. Projektleder på SOSU C. Tidligerestudieplanlægger på akademiuddannelsen i sundhedspraksis på Københavns Erhvervsakademi(KEA).Akademiuddannelse i ernæring ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro 5

More magazines by this user
Similar magazines