10.07.2015 Views

EN NY ANALYSE FRA REG LAB VISER, at de mellemstore byer har ...

EN NY ANALYSE FRA REG LAB VISER, at de mellemstore byer har ...

EN NY ANALYSE FRA REG LAB VISER, at de mellemstore byer har ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

– ANBEFALINGER OM LEDELSE AFERHVERVS- OG VELSTANDSUDVIKLINGI MELLEMSTORE BYER”En ny analyse fra <strong>REG</strong> <strong>LAB</strong> viser, <strong>at</strong> <strong>de</strong><strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> <strong>har</strong> endog meget stor betydningfor dansk økonomi.Befolkningen i <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> <strong>har</strong> højere erhvervsindkomster,end befolkningen i lan<strong>de</strong>ts store <strong>byer</strong> bortset fra København.Analysen viser også, <strong>at</strong> nøglen til velstandsudvikling i <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong><strong>byer</strong> ligger i en aktiv og dygtig erhvervspolitik. Bosætning erikke uvæsentlig, men go<strong>de</strong> rammer for <strong>de</strong>t lokale erhvervsliv ervigtigst og mere langtidsholdbart. 80 procent af velstandsstigningeni <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> kommer fra højere produktivitet i erhvervslivet,mens 20 procent kommer fra tilflytning.De vigtigste ingredienser i <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong>s succesopskrift erbyudvikling, uddannelse og erhvervsudvikling tænkt ind i en samletstr<strong>at</strong>egi.Samtidig evner <strong>de</strong> mest succesful<strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> <strong>at</strong> udnytte<strong>de</strong>res særlige le<strong>de</strong>lsesfor<strong>de</strong>le i form af hurtige/uformelle beslutningsprocesser,gensidig tillid samt handlekraft. Der er ikke én vejtil succes. Men <strong>de</strong>t betaler sig <strong>at</strong> vælge en klar retning og <strong>at</strong> træffenogle str<strong>at</strong>egiske valg. At vise le<strong>de</strong>rskab.Analyserne ty<strong>de</strong>r på, <strong>at</strong> <strong>de</strong>r er et uudnyttet vækstpotentiale i <strong>de</strong><strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong>. Derfor er <strong>de</strong>t vigtigt <strong>at</strong> styrke engagementet i <strong>de</strong><strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> som erhvervsmæssige lokomotiver for fremti<strong>de</strong>nsvækst og velstand.


SIGNALEM<strong>EN</strong>T AFERHVERVSUDVIKLING<strong>EN</strong>I DE MELLEMSTORE BYERANBEFALINGEROM LEDELSE AF ERHVERVS-OG VELSTANDSUDVIKLINGI MELLEMSTORE BYERDe <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> er vigtige for:Danmarks velstand:Kommunerne med <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> klarer sig godt. Målt påerhvervsindkomst og vækst <strong>har</strong> <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> un<strong>de</strong>r étklaret sig bedre end bå<strong>de</strong> stor<strong>byer</strong>ne u<strong>de</strong>n for København ogresten af lan<strong>de</strong>t. De <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> <strong>har</strong> også en vigtig funktionfor <strong>de</strong>res oplan<strong>de</strong> – bå<strong>de</strong> in<strong>de</strong>n for kommunen og i fht. oplan<strong>de</strong>t,hvor <strong>de</strong> skaber arbejdspladser og indtægtsgrundlag. Derfor er<strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> også væsentlige for et økonomisk ogerhvervsmæssigt balanceret Danmark.De <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> er smidige og hurtige:De store <strong>byer</strong> <strong>har</strong> en kritisk masse, et marked, en erhvervsmæssigtyng<strong>de</strong>, som <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> ikke <strong>har</strong>. Men en rækkeeksempler fra bå<strong>de</strong> ind- og udland illustrerer, <strong>at</strong> <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong><strong>byer</strong> gennem målrette<strong>de</strong> nichestr<strong>at</strong>egier kan være innov<strong>at</strong>ive ogkonkurrencedygtige. De <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> kan åbenbart lettereend <strong>de</strong> store <strong>byer</strong> skabe forståelse for, <strong>at</strong> man ikke kan alt.Samtidig er <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> ofte ken<strong>de</strong>tegnet ved et tættereog mere tillidsfuldt personligt netværk, hvor <strong>de</strong>r hurtigere kanskabes opbakning blandt beslutningstagere til fælles s<strong>at</strong>sninger.De <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> er populært sagt ”5-minutters-<strong>byer</strong>”.Beslutningsprocesserne er ganske enkelt hurtigere her.Velstandsudvikling afhænger af erhvervsudvikling:Politikere og embedsmænd i <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> ser ofte styrketbosætning som <strong>de</strong>n vigtigste vej til bedre erhvervsindkomster. Menfakta er, <strong>at</strong> bosætning kun leverer et mindre bidrag til indkomst ogvelstand. Image og bosætning <strong>har</strong> betydning. Men analysen viser, <strong>at</strong>fokus i højere grad bør rettes mod udvikling af byens eget erhvervsgrundlag.Dét er <strong>de</strong>n vigtigste succesfaktor.Ildsjæle/risikovillige politikere:Analysen viser, <strong>at</strong> personligt samfundsengagement og entreprenørskaber en uerst<strong>at</strong>telig ingrediens i succesfuld erhvervsudvikling i <strong>de</strong><strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong>. Der skal være ildsjæle, som kan drive udviklingenfrem. Ofte er <strong>de</strong>t faktisk embedsmænd i offentligt/halvoffentligt regi.Politikere, <strong>de</strong>r modigt hol<strong>de</strong>r hån<strong>de</strong>n over ildsjælene, og erhvervsfolk,<strong>de</strong>r engagerer sig personligt og sætter strøm på tingene, erogså af central betydning. Det er en vigtig pointe, <strong>at</strong> politikereog embedsmænd ofte spiller en hovedrolle og levererafgøren<strong>de</strong> bidrag til vækstprocessen123456Byg vi<strong>de</strong>re på <strong>de</strong> givne erhvervsmæssige styrkerI <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> vokser fremti<strong>de</strong>ns erhvervsprofil som regelud af historiske erhvervsmæssige styrker. Kunsten er <strong>at</strong> skaberammer for fornyelse og omstilling af <strong>de</strong> historiske styrker, så <strong>de</strong>forblive vitale og konkurrencedygtige. Det kræver tæt dialog me<strong>de</strong>rhvervslivet og langsigtet perspektiv på inds<strong>at</strong>sen. Man skal ikkespringe rundt efter <strong>de</strong> hurtige gevinster. Det er <strong>de</strong>t lange seje træk,<strong>de</strong>t gæl<strong>de</strong>r.Opbyg uddannelsesmiljøer <strong>de</strong>rm<strong>at</strong>cher lokale behovUddannelsesniveau, konkurrenceevne og velstand hænger entydigtsammen. Mellemstore <strong>byer</strong> kan sjæl<strong>de</strong>nt opnå <strong>at</strong> blive universitets<strong>byer</strong>på samme må<strong>de</strong> som <strong>de</strong> store <strong>byer</strong>. Men <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong>kan enten opbygge mindre, men stærke, specialisere<strong>de</strong> uddannelsesmiljøer,som m<strong>at</strong>cher lokale behov, eller <strong>de</strong> kan opbygge nærerel<strong>at</strong>ioner til sådanne uddannelses- og forskningsmiljøer i andre <strong>byer</strong>.I begge tilfæl<strong>de</strong> kan Uddannelsesmiljøerne spiller en hovedrolle.Invester i en ambitiøs byudvikling- og inviter andre til <strong>at</strong> være medI <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> går udvikling af erhverv og uddannelse oftehånd i hånd med udvikling af nye by<strong>de</strong>le, nye byfunktioner og nyinfrastruktur. Kunsten er <strong>at</strong> bin<strong>de</strong> inds<strong>at</strong>sen sammen i en langsigtetog visionær helhed. Byudvikling kan være et offensivt redskab til<strong>at</strong> un<strong>de</strong>rstøtte en bestemt udvikling og bestemt vækst, man ønskeri byen. Fornyelsen af byens software un<strong>de</strong>rstøttes ofte af en paralleludvikling af byens <strong>har</strong>dware.Tag styringenFor <strong>at</strong> lykkes er <strong>de</strong>t afgøren<strong>de</strong>, hvordan <strong>de</strong>r s<strong>at</strong>ses. Kommuner, <strong>de</strong>r vilvære vækst<strong>byer</strong>, skal bå<strong>de</strong> overveje, hvad <strong>de</strong> vedtager i erhvervspolitikken,og hvordan <strong>de</strong> vælger <strong>at</strong> gennemføre erhvervs-, uddannelsesogbyudvikling. Først og fremmest er <strong>de</strong>r behov for en stærk styring,og <strong>de</strong>n skal ofte komme fra politisk administr<strong>at</strong>iv si<strong>de</strong>. Men <strong>de</strong>r fin<strong>de</strong>sikke <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong>, <strong>de</strong>r er lykke<strong>de</strong>s, u<strong>de</strong>n <strong>at</strong> politikere og embedsmænd<strong>har</strong> haft mo<strong>de</strong>t og evnen til <strong>at</strong> tage styringen.Skab opbakningDe dygtigste <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong> balancerer en stærk styring med en højgrad af involvering og erhvervsmæssig forankring. Byerne involverer iførste række <strong>de</strong> kernepartnere, <strong>de</strong>r <strong>har</strong> tung faglige, driftsmæssig ogle<strong>de</strong>lsesmæssig kompetencer, og som også kan bidrage til <strong>at</strong> initi<strong>at</strong>ivernegeografisk, finansielt og ind-holdsmæssigt får stor rækkevid<strong>de</strong>.Og samarbej<strong>de</strong>t rækker ud over et tidsbegrænset projekt. Det erlangsigtet og varigt.Vær innov<strong>at</strong>ivByer, <strong>de</strong>r vil være vækst<strong>byer</strong>, kan med for<strong>de</strong>l overveje nye må<strong>de</strong>r <strong>at</strong>organisere inds<strong>at</strong>sen på for <strong>at</strong> få engageret <strong>de</strong> str<strong>at</strong>egiske partnerei projektet og tiltrukket <strong>de</strong> rigtige aktører til <strong>at</strong> udføre <strong>de</strong>n oper<strong>at</strong>iveinds<strong>at</strong>s. Også selv om <strong>de</strong>t bety<strong>de</strong>r, <strong>at</strong> kommunen taber kontrol ogmister direkte indfly<strong>de</strong>lse. Vækst<strong>byer</strong>ne vælger <strong>at</strong> gå helt nye veje iorganiseringen af erhvervspolitik og byudvikling for <strong>at</strong> opnå result<strong>at</strong>erog skabe engagement og energi i udmøntningen.


Teksten er udarbej<strong>de</strong>t i forbin<strong>de</strong>lse med et udviklingsprojektinitieret af <strong>REG</strong> <strong>LAB</strong> og gennemført i samarbej<strong>de</strong> medHolstebro Kommune, Herning Kommune, Silkeborg Kommune,Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Køge Kommune,Viborg Kommune, Region Midtjylland, Region Sjælland,Erhvervs- og Byggestyrelsen, KL og Danske Regioner.Gruppen <strong>har</strong> gennemført <strong>de</strong>lanalyser, diskuteret med eksterneeksperter og fungeret som hinan<strong>de</strong>ns sparringspartnere. Vi vilgerne invitere andre til <strong>at</strong> være med i diskussionen afVækstens An<strong>at</strong>omi.I forbin<strong>de</strong>lse med projektet er <strong>de</strong>r udarbej<strong>de</strong>t en samlet analyserapportun<strong>de</strong>r overskriften: Vækstens an<strong>at</strong>omi: Vækst- ogvelstandsudvikling i <strong>de</strong> <strong>mellemstore</strong> <strong>byer</strong>.www.reglab.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!