85 geoforum.dk - GeoForum Danmark

geoforum.dk
  • No tags were found...

85 geoforum.dk - GeoForum Danmark

GeoforumsGeneralforsamling 2007Generalforsamlingen blev afholdt i festauditoriet påDen Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole den 24. april 2007Referat af Jens Gottlieb.Dagsorden:1. Valg af dirigent og referent.2. Beretning om selskabets aktiviteter.3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse.5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.6. Behandling af indkomne forslag.7. Valg af præsident - hvert andet år.8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter.- 3 bestyrelsesmedlemmer.- 2 suppleanter til bestyrelsen.9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.- 1 statsautoriseret eller registreret revisor- 1 intern revisor- 1 intern revisorsuppleant.10. Eventuelt.Antal deltagere: 33 medlemmer.Ad 1. Valg af dirigent og referenterPræsident Peter Normann åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til selskabets 6. generalforsamling.Vagn Laursen blev foreslået og valgt som dirigent.Jens Gottlieb blev foreslået og valgt som referent.Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.Ingen fuldmagter blev afleveret til dirigenten.Ad 2. Beretning om selskabets aktiviteterPræsident Peter Normann aflagde selskabets beretning. Den skriftlige beretning kan ses i medlemsbladetgeoforum.dk nr. 83, april 2007, samt på selskabets hjemmeside, geoforum.dk. Som supplement til den skriftligeberetning kan følgende nævnes:Geoforum har formået at opretholde en stabil medlemstilslutning, på trods af udfordringen ved ændringen afkontingentstrukturen som følge af kommunalreformen.Selskabet har haft et godt aktivitetsniveau, men tilslutningen til medlemsmøderne har dog været nedadgående.Dette forhold følges tæt af bestyrelsen.Endnu en gang var De danske Kortdage en succes, både deltagermæssige og økonomisk. Sponsorerne sluttedeogså godt op om kortdagene. De deltagende virksomheder brugte endvidere kortdagene som deres geodata”udstillingsvindue”.Medlemsbladet geoforum.dk er i en fortsat udvikling layoutmæssigt og indholdsmæssigt. Oplaget er øget og uddelesnu også på diverse uddannelsesinstitutioner. Annonceringen sikrer fortsat bladet en god økonomi.Bestyrelsen har haft kontakt til enkelte uddannelsessteder for at støtte og medvirke til et større optag på eksempelvislandinspektøruddannelsen.Det kan nu også konstateres at geodata er kommet på det politiske Danmarks kort. Geodata er blevet synliggjortblandt andet i forbindelse med revisionen af tinglysningen og i brugen af geodata i beredskabssammenhæng.6 geoforum.dk85 • juni 2007

More magazines by this user
Similar magazines