Konkurrence om offentlige opgaver

files.conferencemanager.dk
  • No tags were found...

Konkurrence om offentlige opgaver

Mere effektivanvendelse afressourcerTilgang ogafgang afvirksomhederKonkurrenceØgetinnovationØgetforskning ogudviklingØGET PRODUKTIVITETØget velstandLavere priserHøjere kvalitetStørre vareudbudBedre konkurrencekraftHøjere beskæftigelse


Konkurrence virker- både i den private og i den offentlige sektor


Agenda:• Effekter af offentlig konkurrence• Barrierer for konkurrence omoffentlige opgaver• Hvordan kommer vi videre?


Effekter af offentlig konkurrence


Foreliggende undersøgelser:Overvejende positive økonomiskeeffekterEffekter af offentlig konkurrence


Effekter af offentlig konkurrenceVi ved noget om effekten på de fleste områderMen vi kan og skalblive klogere på alleområder


Socialområdet er det størsteområdeEffekter af offentlig konkurrenceDokumentationen erujævnt fordeltUdbudsrådet sætter fokuspå konkurrence omdagtilbud


Udbudsrådets analyseaf ældreområdetEffekter af offentlig konkurrenceFå kommunale pleje- og omsorgsopgaverhar været udbudt i konkurrence.Pleje- og omsorgsopgaver beløber sigårligt til over 40 mia. kr. på landsplan.Kolding Kommune har fåeten besparelse på 16% ved atudbyde driften afplejecentret DreyershusDer er betydelige økonomiske gevinster vedkonkurrence om plejecentre (15 – 20%).Solrød Kommune harhaft en økonomiskgevinst vedførstegangsudbud afplejecentret ChristiansHave på 18%.


Hovedkonklusioner fraanalysen af ældreområdet:Effekter af offentlig konkurrence• Konkurrencen medfører ikke lavere brugertilfredshed• Medarbejdertilfredsheden hos de private leverandører ergenerelt ikke lavere, end hvis opgaven løses afkommunen selv• De private leverandører har leveret den aftalte kvalitet• Der er ikke mangel på private leverandører tilat byde på opgaverne


Barrierer for konkurrenceom offentlige opgaver


PrænotifikationBarrierer for konkurrence om offentligeopgaverØkonomiskeMarkedsmæssigeHoldningsmæssigeBarrierer for offentligeordregivereskonkurrenceudsættelseLovgivningsmæssigeOrganisation ogstyring


PrænotifikationBarrierer for konkurrence om offentligeopgaverØkonomiskeTilbuds- ogsalgsprocessenBarrierer for privatessalg til den offentligesektorLovgivningsmæssigePersonalerelaterede


Hvordan kommer vi videre?


Hvordan kommer vi videre?Hvordan kommer vi videre?• Offentlige ordregivere skal have fokus at skabekonkurrence om opgaverne• Leverandørerne skal have fokus på at byde ind• Regeringens OPS-strategi – nye initiativer på vej• Udbudsrådet• Udbudsportalenudarbejder analyser og værktøjer


UdbudsrådetHar allerede sat fokus på:Hvordan kommer vi videre?Kommende analyser mv.:• Eksisterende dokumentationaf effekter ved konkurrenceom offentlige opgaver• Effekter ved konkurrence omkommunernes pleje- ogomsorgsopgaver• Barrierer for mere offentligkonkurrence• Muligheder for og værktøjertil funktionsudbud• Konkurrencens effekter pådagtilbud til børn og unge• Bedste praksis forrammeaftaler• Dialog i udbudsprocessen• Tilbudslovens regler omannonceringspligt


Gode råd:Hvordan kommer vi videre?Udbydsystematiskalle egnedeopgaver


TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

More magazines by this user
Similar magazines