Som pdf-fil - Rundetaarn

rundetaarn.dk

Som pdf-fil - Rundetaarn

Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 2 12/03/13 10.48


Indhold0204060708091014162124263031ForordFakta om RundetaarnBesøgstalØkonomiIT & kommunikationVedligeholdelse & forbedringerPR & markedsføringObservatorietUdstillingerKoncerterAktiviteterAndre begivenheder i Rundetaarn 2012Engagement udenfor tårnetAnsatte i 2012Forside og bagside:Rundetaarns nye billetluge2012 Årsrapport RundetaarnAarsrapport_12_2.2.indd 3 12/03/13 10.48


ForordÅret 2012 havde vi i Rundetaarn regnet med skulle være konsolideringens år. Hvad varmere nærliggende efter et rekordår som 2011? Men sådan skulle det ikke være. Derkom endnu flere besøgende i 2012, og vi var så heldige at få flere arrangementer afmeget forskellig slags. Alt i alt har vi haft et særdeles aktivt og begivenhedsrigt år.Tårnets personale alene kan ikke tage æren for besøgstallets stigning. Der er klare tegnpå, at økonomisk krise er proportional med øgede kulturelle aktiviteter, og mange andrekulturinstitutioner har også oplevet fremgang. Men ikke alle.Interessen for Rundetaarn er i fortsat stigning. Rundetaarn i sig selv skal have sin delaf æren, men også det, der foregår i tårnet, har betydning. Ombygningerne, som vigennemførte i 2006-2008, har tilføjet nye oplevelser. Vi har fornyet vores hjemmeside,opgraderet vores sociale medier og meget mere. Det signalerer, at vi ikke er en gammeltræt bygning, men en aktivt, levende og engageret institution. Vi har mange spændendeudstillinger, koncerter og arrangementer, som nyder stor opmærksomhed.Popularitet kan kaste endnu flere arrangementer af sig - men vi tager bestemt ikke allearrangementer ind. Vi har faktisk tilladt os at sige nej til en del i det forløbne år. Delsfordi vi nåede grænsen for, hvad vi kunne overkomme, men også fordi der var forespørgslerom en del arrangementer, som vi skønnede ikke var forenelige med tårnetsånd. Store dyre events af kommerciel art med medfølgende reklameindslag vurderesmeget nøje. Det kunne være fristende at give lods og tage imod store beløb fra firmaer,som ønskede at benytte Rundetaarn til deres event og som reklamesøjle.Men vi er i den heldige situation, at vi har råd til at sige nej. Det kan vi kun tillade os, davi er en 100 procent selvfinansieret institution uden krav fra en ejerkreds, der vil haveudbytte af en investering.Rundetaarn skal bevare sin ånd og sin tiltrækning for alle mennesker.Jesper Vang HansenDirektør02Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 4 12/03/13 10.48


Er der grænser for, hvor mange og hvor meget man kan proppe ind i et gammelt rundttårn fra 1642? Åbenbart ikke i forhold til besøgende! 2012 blev et nyt publikumsrekordår.I betragtning af at Købmagergade i det meste af 2012 lignede en byggeplads,så synes jeg, at det er lidt af en bedrift med endnu en rekord. Vi er meget glade for, atdet gamle tårn i befolkningens øjne stadig er et sted, man bare skal besøge.Tårnet drives helt og holdent af entreindtægten. Tårnet får ikke – som mange menneskerellers tror – nogen form for statsstøtte. Derfor er det her på sin plads at sige tak til defonde, der vælger at støtte udstillerne økonomisk, så de kan gennemføre deres udstillingher i tårnet.2012 var også året, hvor de ”anderledes” arrangementer fik et rigtig godt fodfæste. Dearrangementer er noget, vi vil bygge videre på inden for de rammer, tårnet kan, menogså vil tilbyde.I tårnet er der aldrig ”en stille dag på kontoret”. Det ved om nogen tårnets medarbejdere.De viser som altid et stort engagement. Vi er meget glade for den store indsats, Idagligt lægger for dagen for at gøre et besøg til en god oplevelse for de folk, der kommeri tårnet. Det skal I have tak for.Vi tager hul på 2013 fulde af optimisme. Vi har ikke grund til andet.Lene RubyFormand for Rundetaarns bestyrelse2012 Årsrapport Rundetaarn03Aarsrapport_12_2.2.indd 5 12/03/13 10.48


Fak ta om Rundeta arnRundetaarn er en selvstændig kulturinstitution,der ikke modtager økonomiskstøtte fra stat eller kommune. Rundetaarner en del af Trinitatis Kirke og ledes af enbestyrelse bestående af fem medlemmer.Trinitatis Sogns Menighedsråd vælgertre, og Københavns Stiftsøvrighed vælgerto medlemmer, hvoraf den ene vælgesefter indstilling fra Nationalmuseet.Den daglige ledelse varetages af direktøren.Bestyrelsen består af femmedlemmer. De tre, valgt af TrinitatisKirkes Menighedsråd, var i 2012 LeneRuby (formand), Nanna Kamp Frelsenog kirkeværge Søren Frølunde. Dernæstdirektør Per Kristian Madsen fra Nationalmuseetog Karin Lorentzen, valgt afStiftsøvrigheden. Direktør Jesper VangHansen er sekretær for bestyrelsen.Bestyrelsen har holdt fem møder i 2012,hvor alle overordnede spørgsmål omdrift, økonomi og aktiviteter er behandlet.Det overordnede økonomiske tilsyn føresaf Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarnsregnskaber revideres af revisionsfirmaetPWC ved Stine Grothen.Personale og den dagligedriftRundetaarns faste stab består af niansatte, som hver især varetager envigtig del af organisationen med hver sinfunktion. Dertil kommer assistenter, derer studerende på forskellige studieretninger,samt en gruppe amatørastronomer,der passer Observatoriet. I alt harder i 2012 været 49 på lønningslistenDirektør Jesper Vang Hansen har,foruden den overordnede ledelse, ansvaretfor tårnets økonomi og budgetstyring.Han er koordinator på koncertområdetog har den overordnede kontakttil tår- nets udstillere. Han er desudensystemansvarlig for IT-serveren, som erfælles for fire arbejdssteder: Rundetaarn,kirkens administration, kirke og studentermenighed.I årets løb har han producereten række YouTube-film om udstillingerneog særarrangementerne.Jeanette Bursche leder den daglige administrationog de timeansatte medarbejdere- herunder vagtplanlægningen ogdet interne kommunikationsmedie Taarnnettet.Hun forestår lønregnskaberne oger regnskabsansvarlig for den dagligeomsætning.Irina Lauritzen står for sær- og firmaarrangementersamt tårnets egne storearrangementer Valentinsaften, Loppemarkedog Halloween.Udstillingernes opbygning har tårnetshåndværker Jeppe Sørensen ansvaretfor. Henrik Greve er ansvarlig for tårnetsdrift og vedligeholdelse. Jeppe og Henriksupplerer hinanden med de megetvarierede opgaver, der er påkrævet for atfå materiel, installationer og maskiner tilat fungere.Observator og webmaster Erling Poulsenhar ansvar for observatoriet og dets driftog står for omvisninger i tårnet. Derudoverer han den tekniske ansvarlige forRundetaarns hjemmeside og er webredaktørpå alle sider vedrørende observatoriet.Lotte Ladegaard Zeuthen er ansvarligfor PR og markedsføring af tårnet, detsudstillinger og særarrangementer. Desudener Lotte webredaktør af hjemmesiden,Facebook og ansvarlig for nyhedsbrevene.04Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 6 12/03/13 10.48


Rasmus Kvist er tårnets grafiker og assistererhovedsagelig Lotte Zeuthen.Siri Charluck varetager styringen og driftenaf tårnets butik, café og topkiosk.Hun er også ansvarlig for lagerstyringen.Siri har desuden fungeret som stedfortræderfor Jeanette Bursche, der harværet på barsel i 2012.Hver tirsdag holdes stabsmøde, hvoraktuelle problemer og kommende arrangementergennemgås.Tårnets personalegruppe består endvidereaf en stor gruppe timeansattestudentermedhjælpere, som varetagerbilletsalg, reception og butikssalg. Detimeansatte assisterer desuden ogsåved opsætning af nye udstillinger samtved afvikling af særarrangementer ogkoncerter. En gang om måneden holdesmøde med de timeansatte, hvor denkommende måneds vagtplan fastlægges.Observatoriets åbning i vinterhalvåret,samt enkelte søndage over sommeren,passes af en gruppe amatørastronomer,hvoraf mange har været tilknyttet i årevis.nuværende og tidligere ansatte sammentil en festlig aften på toppen.I oktober holdt den fastansatte stab ethalvårsmøde som opfølgning på året, dergik, samt forberedelse til det kommendeårs mange aktiviteter. Disse møder afholdesgerne to gange årligt, da de giveranledning til at drøfte større projekter ogopgaver, som staben skal samarbejdeomkring. Dette møde havde især fokuspå næste års udstillinger, som forventesat bringe rigtig mange aktiviteter tiltårnet. Herunder en udstilling udviklet afstabsgruppen selv om Købmagergadesliv og levned i anledningen af gadens 40år som gågade. Mødet afsluttedes meden god frokost, som også skulle markeredirektørens 60års fødselsdag.I november samledes personalegruppenaf studentermedhjælpere og stabdesuden om en intern rundvisning vedtårnets observator Erling Poulsen. Megenviden om tårnets historie skal hver dagformidles til de nysgerrige turister, og deter derfor relevant at hele personalegruppener i stand til at give et kvalificeretsvar på tiltale.Personalegruppens interne kommunikationsker via intranetsiden Taarn-net.Her samles alle informationer om tårnetsforhold med debatforum, afstemninger,mødereferater, vagtplaner, aktuel lønm.m. Alle væsentlige oplysninger kanhentes af alle, når og hvor som helst,bare man er i nærheden af en computer.I 2012 havde personalet flere anledningertil at samles og markere mærkedage:Hvert år fejrer vi internt tårnetsfødselsdag den 7. juli efter lukketid påplatformen. I 2012 var det 375 år sidengrundstenen til Rundetaarn blev nedlagt,og den runde dag bragte mange2012 Årsrapport Rundetaarn05Aarsrapport_12_2.2.indd 7 12/03/13 10.48


BesøgstalFor andet år i træk blev det et rekordår med 446.293 gæster i Rundetaarn - 24.000flere end sidste år! Der har været et stigende besøg siden 2006:5000004800004600004400004200004000003800003600003400003200003000002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Besøgstallet for perioden 2010, 2011 og 2012:80.00070.00060.00050.00040.000201030.000201120.000 201210.0000Der har været stigninger i alle måneder, dog mest i forårets måneder. I 5 måneder harRundetaarn haft et rekordbesøg. En nærmere analyse afslører, at det er det voksnepublikum (16 år og derover), der er steget. Børn fra 0-15 år er det samme som i 2011.Fordelingen mellem børn og voksne er nu på henholdsvis 24 % og 76 %. Siden 2006er voksenbesøget steget fra 70,5 %. Vi kan derimod ikke sige, om det er det danskeeller det udenlandske publikum, der tæller mest i besøgstilvæksten. Tidligere undersøgelserviser, at der er en ligelig fordeling mellem det danske og udenlandske besøg. Mitgæt er, at der er fremgang over hele linjen, men med en lille overvægt blandt de uden-06Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 8 12/03/13 10.48


kring afgørelsen først i september. Detvil med andre ord sige, at opslagenevedrørende konkurrencen har vakt opsigtpå Facebook, og at det sandsynligvishar medvirket til at generere flere fans påsiden.Når konkurrencevideoerne bliver uploadetpå YouTube, fungerer de også som enreklamesøjle for tårnet. En af videoernefra konkurrencen 2010 er for eksempelblevet set af mere end 3000.Se vinderen her:http://youtu.be/pDXh8cpHGdYRundetaarn står model til lidt af hvert. I augustblev vi udsat for en bass flash: En gruppemusikere bar deres kontrabasser hele vejenop til udsigtsplatformen og spillede Tre småkinesere som en lille reklame for Europeanbiennial double bass conventionBASS2012 COPENHAGENFodboldfreestyle ogsæbekasseløbVi er altid glade for at lægge tårn tildiverse optagelser til turist film og lignende,hvis vi kan se en markedsføringsfordelfor tårnet. Og vi vil hellere endgerne medvirke i seriøse produktionerom Danmark og dets historie. Men visiger ofte nej til firmaer, der ønsker atfilme i forbindelse med markedsføringaf et produkt, med mindre vi kan se enmeget stor fordel i at medvirke. Det vartilfældet med Carlsberg Sport, der ifebruar fik tilladelse til at lave optagelsermed Michael Toft til en konkurrence påCarlsberg Sport’s facebookside, som pådet tidspunkt havde over 92.163 fans.Vi siger heller ikke nej til sæbekasseløb,når afsenderen er DR’s børnekanalRamasjang. DR’s filmhold optog løbet iSneglegangen, hvor der var lagt høballerud, så ingen kom til skade.12Se videoen her:http://www.youtube.com/watch?v=4AOwj5qBf1sRundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 14 12/03/13 10.49


Holger Bech Nielsen, IbMichael og Bille AugustDen 15. januar sendte Radio 24syv(Kendt/Ukendt) en time lang udsendelsemed fysiker Holger Bech Nielsen og forfatterenIb Michael, der debatterede ogfilosoferede udi astrofysik og alt muligtandet i Observatoriet. ”Som barn togIb Michael med onkel Rudolf til observatorieti Rundetårn i København og såfor første gang i sit liv månen og jupitergennem et kikkertøje. Siden da har hanværet dybt fascineret af universet, NielsBohr og ikke mindst højenergifysiker HolgerBech Nielsen, som han har byggeten romanfigur op omkring,” skriver Radio24syv i præsentationen af programmet.Og det er jo en fantastisk historie, somstøtter op om markedsføringen af tårnetsom andet og meget mere end et udkigstårn.Vi er også glade, når film og tv-folk henvendersig for producere mere traditionelleindslag om tårnet, hvor det netop erudsigten, der spiller en rolle. Bille Augustvar for eksempel forbi med et filmhold,der skulle bruge nogle skud ud overden gamle bydel til en film om skagensmalerenMarie Krøyer, og Produktionsskoleni Nordsjælland havde også brugfor den gode udsigt til en film om København.Hvem besøger tårnetValentinsaften?Det har selvfølgelig også en stor betydning,at tårnets egne arrangementertiltrækker sig mediernes opmærksomhed.Det var tilfældet med udstillingen Spor aflys, der både er blevet anmeldt og filmettil programmet Smagsdommerne, og Valentinsaften,som fik stor opmærksomhedi dagspressen, radio og TV.I forbindelse med Valentinsaften uddeltevi spørgeskemaer til gæsterne, der gavos følgende oplysninger: Det ser ud somom, arrangementet tiltrækker voksnegæster i alle aldre. 52 procent af respondenternevar i aldersgruppen 20-30 år,26 procent var 41-50 år. Noget tyderogså på, at vi holder, hvad vi lover, når vimarkedsfører arrangementet som romantisk,og at det er en god idé at krydre oplevelsenmed stjernekig i Observatoriet.Konceptet fungerer efter hensigten.Når vi udsender pressemeddelelse påValentinsaften, skal vi sende bredt ud,da målgruppen er bred, og det derfor ermeget forskelligt, hvor de søger og serinformationer om arrangementet. Det viserspørgeskemaerne med al tydelighed.Det er også vigtigt med markedsføring itårnet og via plakaterne ude i byen.De unge er alle førstegangsbrugere,hvorimod flere af de ældre har værether før. Så tekst og billede skal bådeappellere til traditionen og førstegangsbesøget,når vi markedsfører arrangementet.Køb billet til Rundetaarn påTivoli HotelI 2011 inviterede vi concierges fra LesClef’s d’Or ind til en omvisning i tårnet.Det var en stor succes, og via small talkmed receptionisterne blev vi klogere på,hvordan vi i højere grad kan kommunikeretil turisterne ude på hotellerne. I2012 indgik vi et samarbejde med visitboxtours.dk,der promoverer og sælgerbilletter til seværdigheder i Københavndirekte ude på byens hoteller. Udover atdet nu er muligt at købe billet til tårnetved skranken i hotellets reception, er viogså repræsenteret på en iPad skærmog et bykort i forbindelse med salget,og, vigtigst af alt, receptionisterne blivermindet om tårnets eksistens, når deanbefaler attraktioner til deres gæster. Vihar dog kun solgt fem billetter via visitboxtoursi 2012, men vi går ud fra, atsalgstallet vil stige markant i 2013.2012 Årsrapport Rundetaarn13Aarsrapport_12_2.2.indd 15 12/03/13 10.49


VenuspassagenFoto: AP14Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 16 12/03/13 10.49


OBSER-VATORIETI 2012 har Observatoriet haft åbent 39 aftener fra 19-22 og syv sommersøndage fra13-16. Der var to særåbninger: Kulturnatten 12. oktober og Venuspassagen d. 6. juni,årets astronomiske begivenhed. Her var Observatoriet bemandet fra kl. 4.00 til 7.00,og der kom over hundrede besøgende. Ud over en flot solopgang over Sverige kunnegæsterne følge planetens vej over solskiven.Næste Venuspassage kan ses fra Rundetaarn i 2125.Udover Observatoriets faste åbningstider sommer og vinter, bliver stedet også vist fremi forbindelse med observator Erling Poulsens omvisninger, som han tilpasser målgruppen,der kan være alt lige fra børnehavebørn til kemiingeniører. Og selvom vejret ikke ertil stjernekig, er der altid noget spændende at fortælle om Europas ældste fungerendeobservatorium.Der var 73 skolehold og 26 voksengrupper på besøg i Observatoriet i 2012. Derudoverhavde Erling Poulsen 21 omvisninger i forbindelse med firmaarrangementer. ArrangementskoordinatorIrina Lauritzen har sammensat forskellige pakker, der udover leje aflokale og bespisning, også kan indeholde en skattejagt i tårnet eller et glas champagneog stjernekig i Observatoriet. Begge arrangementspakker er meget populære, og firmaerneer glade for at kunne supplere deres møder med lidt kulturelt input.2012 Årsrapport Rundetaarn15Aarsrapport_12_2.2.indd 17 12/03/13 10.50


UdstillingerBestyrelsen har i løbet af året taget stillingtil 25 ansøgninger og valgte ni udtil udstilling i 2012. Der er flest ansøgningerindenfor kunst og kunsthåndværk,men vi tilstræber at sammensætte udstillingsprogrammetså varieret som muligt.Rundetaarns opgave er at yde denbedst mulige støtte for udstillerne i formaf hjælp ved planlægningen, opstilling,markedsføring med mere. Udstillingsgebyretpå 25.000 kr. betales af udstiller tilRundetaarn og kompenserer på dennemåde for en del af tårnets udstillingsudgifter.Næsten alle udstillere søger støtte frafonde og sponsorer, og det er en glæde,at udstillingerne, trods krise i samfundet,støttes rundhåndet af en række fonde.Det hænder, at udstillere, af økonomiskeårsager, må opgive at gennemføre deresudstillingsprojekt, og det skete ogsåi 2012, hvor en planlagt udstilling blevaflyst og en anden udsat til følgende år.Så det endte med, at Bibliotekssalenviste syv udstillinger med i alt 95 deltagendekunstnere. Alle var arrangeret afkunstnerne selv eller i samarbejde meden lokal organisation.Spor af Lys16Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 18 12/03/13 10.50


Spor af Lys28. januar – 11. martsTekstiludstilling med videoinstallationer af væver Grethe Sørensen og fotograf BoHovgaard. Udstillingens meget store vægtæpper var fremstillet med digital jacquardvævningsteknik.Der blev udgivet et katalog - Spor af Lys - med forord af Vibeke Vestby. Åbningstale veddirektør for Danmarks Designmuseum Anne Louise Sommer. Udstillingen blev præsenteretaf DR2 - Smagsdommerne d. 23. februar 2012Udstillingen blev støttet af Augustinus Fonden, Dalhoff Larsens Fond, Danish Craft, NationalbankensJubilæumsfond, Statens Kunstfond, Statens Værksteder for Kunst, TageVanggaard og Hustrus Fond.Deltagere:Grethe Sørensen og Bo Hovgaard.Under en sort sol24. marts – 13. maj 2012Destination Sydvestjylland arrangerede en kunstudstilling med 18 kunstnere fra kommunerneVarde, Fanø, Esbjerg, Vejen og Tønder. Stedets turistorganisationer benyttedelejligheden til at præsentere landsdelens attraktioner og seværdigheder.I 1½ måned blev Rundetaarn et vindue ud til Vadehavsområdets kunst- og kulturliv.Udstillingens kurator var kunsthistoriker Lone Schloo Erhardsen. Udstillingen blev åbnetaf HKH Prins Joachim.I løbet af udstillingsperioden blev der afholdt forskellige arrangementer:24. marts var aftenen reserveret til Det elektroniske musikkollektiv SBED.MAP.KFV.DV.AJKH, der bød på elektronisk musik. Kollektivet udstillede desuden en lydinstallation,der hed Lydens Legeme.28. april: Lyrigrafologier i form af musik og digte inspireret af Vestjysk natur ved KristianNøhr og Per Ottesen.5. maj blev publikum budt på smagsprøver fra Sønderjylland af Johanne’s i Tønder.9. maj stod Varde museum for et pressearrangement med Bjarke Ingels tegnestue, derpræsenterede et projekt til et nyt museum i Blåvand.Udstillingen blev støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og SyddanskVækstforum.Der blev udgivet et katalog -Under en sort sol - med tekst af Lone Schloo Erhardsen.Kataloget blev også udgivet på engelsk.Deltagere:Lis Andersen, Pernille Bejer, Anette Bendixen, Cecilie Bendixen, Lars Bollerslev, StenBørsting, Else Pia Martinsen Erz, Adam Gabriel, Bibi Hansen, Jørn Houborg, HanneKnudsdatter, Niels Kongsbak, Margit Enggaard Poulsen, Kate Skjerning, Jørgen PrintzSteinicke, Ole Videbæk, Lars Waldemar og Kirsten Winther Johannsen.2012 Årsrapport Rundetaarn17Aarsrapport_12_2.2.indd 19 12/03/13 10.50


Mikrokometiske undersøgelser19. maj – 1. juliEn udstilling med billedkunstner Hellen Lassen og keramiker Helle Hove. Forudenmalerier på væggene vistes håndmalede bøger og skriftruller, porcelæn og et tolv meterlangt sandtæppe, der blev skabt i løbet af udstillingsperioden.Udstillingen blev støttet af Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond samtEsther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk.Deltagere:Hellen Lassen og Helle HoveHavet7. juli – 26. augustSammenslutningen ACAB’s 10-års jubilæumsudstilling med 47 kunstnere og kunsthåndværkerefra Bornholm. Udstillingen satte fokus på det bornholmske kunsthåndværki dag.I forbindelse med udstillingen blev der udgivet et 152 siders katalog - Kunsthåndværkpå nethinden - med forord af Bodil Busk Laursen.Udstillingen blev støttet af:LAG-Bornholm/Det Europæiske Fællesskab/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter,Bornholms Vækstforum, Bornholms Brand, Toyota-Fonden, Ellen og Knud DalhoffLarsens Fond, Sparekassen Bornholms Fond, Beck Pack Systems A/S, BornholmsTidendes Fond, Hasle Refractories A/S, Færgen og Bornholmerbussen.Udstillingskoordinator: Ditte Marie Lund assisteret af Siri Hindkjaer Buric.Deltagere:Ann-Charlotte Ohlsson, Anne Mette Hjortshøj, Anne Stougaard, Bodil Brandt, CharlotteThorup, Ejnar Paulsen, Else Linde, Eva Brandt, Gerd Hiort Petersen, HansMunck Andersen, Heidi Bach Hentze, Helle Lund-Hansen , Helle Vilsen Hutchinson,Jesper Nielsen , Karina Bautz Jensen, Kumiko Kimbara Asti, Lene Fensholt, LennyGoldenberg, Louise Kragh Hansen, Melon Warnes, Pernille Stougaard, Peter HiortPetersen, Rikard Palmquist, Simon Lund Koefoed , Vibeke Berland, Annelise Kofoed-Hansen, Annette Pihl Nielsen, Bente Hammer, Karen Dam, Kattarina Yxhufvud, LoneBedsted, Susanne Glerup Lov, Timmi Kromann, Bjørn Thurmann, Hans-HenningPedersen, Tyge Axel Holm, Elinor Andersson, Elsebeth Belgsting, Maibritt Jønsson& Pete Hunner, Pernille Bastrup, Pernille Bülow, Svend Holst-Pedersen, Kaori Juzu,Nina Schrøder, Per Suntum , Evelyn Noval , Henrik Vensild, Lise Elvang.18Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 20 12/03/13 10.50


Schickenisse II1.– 30. septemberLisbeth Eugenie Christensen og Jørgen Carlo Larsen udstillede malerierog skulpturer. Tidligere på året udstillede de to kunstnere på HimmerlandsKunstmuseum under titlen Schickenisse, og da Rundetaarn fikafbud fra en planlagt grafik-udstilling, opstod der en mulighed for at flytteudstillingen til Rundetaarn. Udstillingen Schickenisse II er således envidereudvikling af deres første projekt.Deltagere:Lisbeth Eugenie Christensen og Jørgen Carlo Larsen.Up - Up – Up – Ups!6. oktober -11. novemberFjorten kunstnere fra kunstnergruppen PRO fejrede foreningens 50års jubilæum i Rundetaarn med værker, der alle er skabt ud fra temaetTAARNE.Deltagere:Gerda Thune Andersen, Gunnar Bay, Claus Bojesen, Bodil Brems, JonGislason, Torben Heron, Tine Hind, Annette Juel, Hans Kjær, Karen KjærLaursen, Bent Hedeby Sørensen, Hans Tyrrestrup, Jette With og KarstenVogel (komponist, musiker).Under en sort sol2012 Årsrapport Rundetaarn19Aarsrapport_12_2.2.indd 21 12/03/13 10.50


Mellem Linjerne24. november 2012 – 6. januar 2013Kurvemagergruppen Baskets4life udstilling viste en stor spændvidde indenfor begrebetflet. Lige fra det traditionelle flet/væv til det mere eksperimenterende. I forstuen til salenpræsenteredes desuden en lille udstilling om Baskets4lifes kurveprojekt i Burkina Faso.Udstillingen blev støttet af:Tuborgs Grønne Fond, Toyota Fonden, Danish Crafts og Estatsraad Georg Bestle ogHustrus Mindelegat.Deltagere:Ane Lyngsgaard, Anne Folehave, Anne Honoré, Anne Mette Hjørnholm, Annette Balle,Dorte Tilma, Hanne Vistisen, Marie Skinbjerg, Marianne Mortensen og Eva Seidenfaden.Mikrokometiske Undersøgelser,Havet, Schickenisse II,Up-Up-Up-Ups & Mellem Linjerne20Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 22 12/03/13 10.52


KoncerterI Bibliotekssalen er der mulighed for atafholde koncerter. Det foregår i salensfjerneste ende, set fra indgangen, hvorder altid er opstillet omkring 80 stole.Bibliotekssalens akustik er meget afhængigaf udstillingen og af, hvor mangetilhørere der er. Salens akustik er altidideel til kor, hvilket afspejles i, at næstenhalvdelen af koncerterne er med kor.Udstillingen giver koncerterne en ekstraoplevelse for koncertpublikummet, ogkoncerter er med til at give Rundetaarnliv, varme og variation.Året bød på 26 koncerter i Bibliotekssalenmed 2037 tilhørere, hvilket er etgennemsnit på knapt 80 tilhørere pr.koncert. Ingen af koncerterne er arrangeretaf Rundetaarn, men næstenaltid af musikerne/sangerne selv. Noglemed støtte fra fonde, andre er selvfinansieredekoncerter. Enkelte koncerter erforeningsarrangeret.Årets store koncertoplevelse var endobbeltkoncert den 23. september iforbindelse med Copenhagen ChamberMusic Festival 2012. Med lidt god viljekunne man kalde det for en nat-koncert,hvor de 189 koncertgæster – foruden enfantastisk musikoplevelse - fik lejlighed tilstjernekig fra Observatoriet.Koncert med Karsten Vogel2012 Årsrapport Rundetaarn21Aarsrapport_12_2.2.indd 23 12/03/13 10.52


Koncerter i 20121. februarMusikforeningen KLIF. Hans Henrik Holms filmforedrag om Georg Vásárhelyi.9. februarVokalensemblet Touché - 13 sangere a cappella under ledelse af Jesper Holm.Arr.: Touché.12. februarLivet, set fra oven – Meditationskoncert med Yasmin og Asger. Arr.: Asger JohannesSteenholdt.27. februarMusikforeningen KLIF med pianisten Elisabeth Westenholz.9. martsLille MUKOs vinterkoncert med danske morgensange og -salmer. Arr.: Lille MUKO.24. martsDet elektroniske musikkollektiv SBED.MAP.KFV.DV.AJKH. Med elektroniske soloacts ogpsykedelisk future jam. Arr.: Alexander Holm (Deltager i udstillingen “Under en sort sol”).26. martsMusikforeningen KLIF med pianister Poul Rosenbaum og Mads Vinding.14. aprilKoncert i forbindelse med Stemmens dag.11. majLille MUKOs forårskoncert med danske aftensange. Arr.: Lille MUKO.22. majQuarteto Descobertas - musik fra Brasilien. Arr.: Den brasilianske ambassade og Venskabsforening.30. majKammerkoret Staka - kormusik fra Island og Danmark. Arr.: Sindri Traustason, Staka.7. og 8. juniRockkoret, dir. Christian Berg. Egne udgaver af moderne rytmiske sange.13. juniTrinitatis kantori – Dansk musik i kirke og tårn. Dirigent Per Enevold.Arr.: Trinitatis Kantori.22Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 24 12/03/13 10.52


14. juniCæciliekoret, dir. Kasper Eliassen. Sommerkoncert med danske, svenske og engelskekorværker. Arr.: Cæciliekoret.15. juniLille MUKO. Værker af Nørgaard, Rheinberger, Schein og Edgar. Arr.: Lille MUKO.24. juniDet danske Kammerkor med jazztrio: ”På swingende vinger – fra Kyrie til Kai Normann”.Arr. Det danske Kammerkor.10. juliWorld On A String. John Sund, guitar, Bjarke Falgren, violin, Morten Lundsby, kontrabasog Ole Theill, tabla. Arr.: John Sund.28. september kl. 17.00 og 22.00Copenhagen Chamber Music Festival – Dobbeltkoncert med optagelser til DanmarksRadio. Arr. CCMF ved Jens Elverkjær.9. oktoberThe two Elizabeths. Koncert i forbindelse med Music Around.Arr. Musikhøjskolen i Malmø.29. oktoberDebutkoncert med pianisten Camilla Sibani. Arr. Camilla SibaniPortugisisk og Brasiliansk klavermusik med Valéria Zanini. Arr.: Instituto Camões, denPortugisiske og den Brasilianske Ambassade.1. novemberKoncert i anledning af Per Nørgårds 80 års fødselsdag. Arr.: John Ehde.10. novemberBørn og unge spiller klaver – EPTA elevkoncert for unge ml. 8-20 år.Arr.: Elsebeth Brodersen.8. decemberJulekoncert med Graabrødre Kammerkor med populære danske, engelske og tyskejulesange. Arr.: Graabrødre Kammerkor.11. decemberKorkoncert med VoiceZone. Arr.: VoiceZone.2012 Årsrapport Rundetaarn23Aarsrapport_12_2.2.indd 25 12/03/13 10.52


Ak tiviteterUd over koncerter, udstillinger og arrangementer i Observatoriet har vi mange aktiviteteri løbet af året, som er med til at synliggøre tårnet og skaffe ekstra omtale både i detrykte og digitale medier.Nedenfor omtaler vi nogle af de årets største særarrangementer.Valentins aften 14. februarPå trods af rigtig dårligt vejr kom der 247gæster i tårnet, som var udsmykket meden flot lysinstallation - skabt af Ungt Lys.Der var fulde huse til Jakob Olriks foredragom, hvordan vi får Valentinsdag hverdag – og om kvinder og romantik versusmænd og erotik.Loppemarked 2012 17. martsDer var 54 stande på Loppemarked2012 i Rundetaarn. De fleste stadeholderevar gengangere fra forrige gang, ogstaderne var fyldt med gamle ting ogsager fra kældre og loftsrum.Der var godt gang i salget i caféen, somblev udvidet med ekstra borde.Loppemarkedet tiltrak omkring 1000ekstra gæster i tårnet.Stemmens dag 14. aprilDet var fjerde gang Rundetaarn lagdehus til Stemmens Dag, og der var aktiviteteri hele tårnet med over hundredemedvirkende, som deltog i workshopsog sang: Carmina, Voices of Witches ogEnsemble Volare med Gösta Petersensom dirigent.Der var omkring 1800 gæster i tårnet iløbet af dagen, men vi skønner, at detkun var ca. 300 af dem, der kom kun forat deltage i Stemmens dag.Forskningens Døgn 19. aprilDanmark arrangerede forskningens døgnfor andet år i træk. Døgnet sætter fokuspå de naturvidenskabelige uddannelser,og tårnet deltog for første gang med etarrangement med titlen: LARM og Radiobølgeri Rundetårn, der satte fokuspå forskning i lyd, radioudsendelser ogradiospektrets frekvenser.Der var gratis adgang til arrangementet,som blev besøgt af 80 gæster, hvorafcirka halvdelen var turister, som syntesdet var sjovt at opleve Observatoriet ifunktion som radiostudie.Halloween 28. oktoberDet var Rundetaarns fjerde halloweenmed græskarværksted og klippe-klistretegnestuefor børn. Børnene kunneskære deres helt eget græskar, lave spøgelser,møde den Blå Heks og være medi Rundetaarns græskarkonkurrenceDer var to værksteder kl. 11.30 og13.30, og der var 57 børn til beggeværksteder.Det var som sædvanlig en hyggelig dag,hvor både børn og voksne folder allederes kreative talenter ud. Der er nogethelt særligt ved at kunne sidde i fred ogro og bruge den tid, man nu har brug fortil at skære sit græskar eller bøje sit piberenserskelet.Kulturnatten 12. oktoberPå Kulturnatten havde vi åbent i Observatorietfra kl. 18.00 – 00.00, hvornattens gæster som sædvanlig stod ikø langt ned ad Sneglegangen for atfå et glimt af dobbeltstjernen Albireoog Jupiters måner. Mellem kl. 18.15 og20.05 var der tre musikforestillinger forbørn (Jupiters Øje) med Paul Banks ogCharlotte Halberg. Jupiters Øje er blandtandet skrevet på baggrund af samtale24Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 26 12/03/13 10.52


med Erling og besøg i tårnets astronomiskesamling. Sidst, men ikke mindst,havde vi i år søgt om penge til en storLED-lyssætning af tårnet. Martinersted.dk og claylight.dk var ansvarlige forkonstruktion og opsætning af lyset. Desværreblæste det så meget, at de ikke,som planlagt, kunne sætte lys hele vejenrundt om tårnet, men måtte nøjes medsiden, der vender ned mod Kultorvet.Men det var alligevel en flot og spektakulæroplevelse, der blev bemærket ogfilmet af gæsterne nede på Købmagergade.Der var 7064 gæster i tårnet, hvoraf de13.3 procent var børn.Tårnets 375 års fødselsdagDen 7. juli fyldte tårnet 375 år. Det blevfejret med gratis morgensnegle til forbipasserendenede på Købmagergade ogmed besøg af Chr. 4 (Skye Løfvander)og to grevinder, der sang populæresange fra 1600-tallet. Efter lukketid varder fest for tårnets ansatte - Både nuværendeog tidligere, der gav den gasmed drinks og DJ på toppen af tårnet.Uniracer Rally 12. majKøbenhavns Cirkus Klub havde arrangeretderes 31. ethjulscykelløb i Rundetaarnpå en kold og meget regnfulddag. Der var 24 udklædte deltagere, somgennemførte en tur op og ned ad Sneglegangen,uden at stå af på vejen.Kulturnat 20122012 Årsrapport Rundetaarn25Aarsrapport_12_2.2.indd 27 12/03/13 10.53


Andre begivenheder iRundeta arn 2012Januar9.Filmoptagelse til film af Bille August10.Filmoptagelse af udsigten11.Filmoptagelse til dokumentar om globalopvarmning15.Radio 24syv sendte et program om Observatoriet17.Lydoptagelse interview, DR119.Filmoptagelse af udsigten, PNUC23.Tårnets billetluge blev fjernet, og arbejdetmed at genskabe en ny påbegyndt26.Trio con Brio filmedes af et tv hold fraKoreaFebruar2.Filmoptagelse til turistfilm, Bornmodels3.Fotooptagelse og interview, BerlingskeTidende7.Fotooptagelse Teknisk SkoleJakob Olrik holder foredrag på Valentins aften 201226Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 28 12/03/13 10.53


10.Rejsegilde for den nye billetluge14.Valentins Aften, filmoptagelse af eventet,TV2 Lorry17.Filmoptagelse til ”Smagsdommerne”,DR222.Filmoptagelse, japansk TV23.Filmoptagelse, BBC 26. Filmoptagelse,Tigerlily Films28.Filmoptagelse, Carlsberg Sport PatchworkMedia28.Fælledskab - administration af Fælleden.Debat med Thor Nørretranders og SørenHermansen. Arr. Samsø EnergiakademiMarts17.Loppemarked28.Filmoptagelse X-factor, DR129.Fotooptagelse fra toppen af Københavnsbygninger, Caspar MiskinApril14.Stemmens Dag19.Filmoptagelse af sæbekasseløb i sneglegangen,DR Ramasjang19.Forskningens døgn21.Filmoptagelser, kinesisk filmhold23.Filmoptagelser, medieskole28.Lyrigrafologier i forbindelse med udstillingenUnder en sort solMaj3.Filmoptagelser til Ifly Magazine, hollandskfilmhold4.Fotooptagelser12.Regensianernes fejring af Lindens fødselsdaghvor de stormede Rundetaarn12.Ethjulscykelløb, tilbagevendende begivenhed31. gang15.Filmoptagelser, Politiken/Lorry25.Filmoptagelser, TV 3Juni5.Filmoptagelser, DR19.Filmoptagelse, Wonderful Copenhagenmed Brasiliansk tv hold16.Flash mob i Sneglegangen, 15 kontrabassisterspillede2012 Årsrapport Rundetaarn27Aarsrapport_12_2.2.indd 29 12/03/13 10.53


19.Filmoptagelse, japansk filmholdJuli4.Fotooptagelser i anledning af tårnets375års fødselsdag, Politiken7.Rundetaarns 375års fødselsdag blev fejretmed gratis snegle og sang på gaden.Om aftenen på platformen af nuværendeog gamle ansatte.28.Filmoptagelser, italiensk filmhold12.International FN dag, en gruppe unge formenneskerettigheder, laver event mellemtårnet og studenterhuset18.Debat om kunsthåndværk i forbindelsemed udstillingen ACAB25.Jesper Vang Hansen fyldte 60 år25.Fotomaraton31.Ramasjang sendte program om rally løb iSneglegangenAugust2.Pressemøde TV 2 for programmet ”Toppenaf poppen”September16.Fotooptagelser til børnebogWorkshop i Observatoriet på Stemmens dag28Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 30 12/03/13 10.53


19.Filmoptagelser, Sibelle Tvermos 25.Bornholmeraften, Aneklubben26.Filmoptagelser, TV 327.DR filmoptagelse til sangkonkurrencenSkjulte Stjerner, samt DR Aarhus TVoptagelsetil naturprogram om stankelbenpå gamle Københavnske bygningerOktober12.Kulturnat24.Artisttalk i forbindelse med udstillingenUp up up ups!28.Halloween og græskarværkstedNovember29.Filmoptagelse, Mediehøjskolen30.Julefrokost i Bibliotekssalen for ansatteDecember5.Fotooptagelser, RUST11.Filmoptagelser, DR116.Filmhold fra Japan filmer i tårnetRundetaarns personale til årets julefrokost, hvor temaet var “T”2012 Årsrapport Rundetaarn29Aarsrapport_12_2.2.indd 31 12/03/13 10.54


Engagement udenfortårnetForeningen Kulturnatten i KøbenhavnRundetaarn er på 20. år medlem af Foreningen Kulturnatten og er repræsenteret iforeningens bestyrelse v. Lotte L. Zeuthen.City Break netværketI 2012 blev Rundetaarn medlem af City Break netværket, dannet af Wonderful Copenhagenog VisitDenmark. Netværket arbejder på en fælles strategi for markedsføringen afKøbenhavn som City Break-destination. Via netværket får Rundetaarn adgang til at deltagei marketingkampagner, der synliggør tårnet i udlandet. Rundetaarn er repræsenteretved Lotte L. Zeuthen.KulturklubbenJesper Vang Hansen er medlem af Kulturklubben bestående af 23 større kulturinstitutioneri Hovedstadsregionen. Der blev afholdt seks møder i 2012.Bjarke Ingels besøgte tårnet d. 19. maj,hvor han fortalte om det nye Blåvand-museum30Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 32 12/03/13 10.54


Ansatte i 2012AdministrationJesper Vang Hansen, direktørJeanette Bursche, administration & personaleErling Poulsen, Observatoriet/webmasterLotte Ladegaard Zeuthen, kommunikationSiri Charluck, butik & caféIrina Lauritzen, særarrangementerJeppe Sørensen, bygning/udstillingsopbygningHenrik Greve, drift og vedligeholdelse/rengøringRasmus Kvist, grafisk assistentTimeansatte assistenterBlandt dem blev 5 ansat i 2012Aidin SarfarazAlex LegendreAndrea Nedergaard JensenAngela Gishyang MaAnna Hummel FischerBjørn NoerCecilia SamssonDaniel FossEmma Amalie Klara SamuelsenHoang LamIda Marie Auken BeckIngeborg Auken BeckJakob Matias MelbyeJannik Mosekjær HansenJonas GaardJulie NyhuusKatrine HagenbækLine Emma MadsenMaj KirkegaardMartin JensenMikael Munck MikkelsenNicholas BaumgartenRandi MøllerSara Stoksbjerg Buhl ChristiansenSarah Bach la CourSarah KhoshdelSøren Staberg MadsenObservatoriet1 nyansat i 2012Claus Bjarne JensenErik JensenEwa PedersenFlemming Kjemstrup SørensenFrank MadsenGunnar TyrstedHelle Lundstrøm AndersenLars Worm AndersenMartin PaunerMichael J.D. Linden-VørnleOle StangPalle SonnePreben Kjemstrup SørensenSøren LindsteenSøren LynggaardUlrik Sorgenfrey2012 Årsrapport Rundetaarn31Aarsrapport_12_2.2.indd 33 12/03/13 10.54


Rundetaarn Årsrapport 2012Skribenter:Lene RubyJesper Vang HansenErling PoulsenJeanette BurscheLotte Ladegaard ZeuthenRedigeret af:Lotte Ladegaard ZeuthenLayout:Rasmus Kvist: antiloop.dkFotos:Jesper Vang HansenRasmus kvistCecilia SamssonHenrik GreveAPUdgivet af Rundetaarn marts 2013Oplag: 450Tryk: Kailow CreativeRundetaarns ForlagISBN 87-88714-24-132Rundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 34 12/03/13 10.54


2012 Årsrapport RundetaarnAarsrapport_12_2.2.indd 35 12/03/13 10.54


Købmagergade 52A 1150 København K 33 73 03 73 post@rundetaarn.dkRundetaarn Årsrapport 2012Aarsrapport_12_2.2.indd 36 12/03/13 10.55

More magazines by this user
Similar magazines