Kommentar - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kommentar - De Økonomiske Råd

es tjenesteeksport herunder søfart. Det er bare ikke korrekt. Nettoindtægterne fra eksporten og importen afenergi er faldet markant de senere år og bidrog faktisk negativt til handelsbalancen i 1. kvt. 2013. Medregnesudgifterne til skibe- og flys påfyldning af brændstof i fremmed havn samt proviantering (såkaldt bunkringmv.) retligt til tjenestehandlen (inkl. søfart) var der et underskud på handlen med tjenester i både 2011 og2012 på omkring på 2½-3 mia. kr. Der har de senere år været overskud på handlen med varer (ekskl. bunkring)på 93½-98½ mia. kr., hvilket cirka svarer til en fordobling af det overskud vi så før krisen satte ind. Desværrefremgår disse væsentlige pointer ikke af Vismændenes opgørelse af betalingsbalancen i konjunkturafsnittet.5 Analyse af akutledigeI Vismændenes afsnit om akutledige, fremgår det, at gentagne midlertidige lempelser risikerer at skabeforventninger om ekstraordinære tiltag også i fremtiden, hvilket vil svække effekten af dagpengereformen.Vismændene mener derfor, at en regelbaseret konjunkturafhængighed i dagpengesystemet er atforetrække frem for ad hoc justeringer.Set i lyset af den uhensigtsmæssige indfasningsmodel, hvor ekstraordinært mange ledige risikerer at falde udaf dagpengesystemet, finder AE de midlertidige tiltag fornuftige. De midlertidige tiltag bør ses i sammenhængmed, at Regeringen venter, at 27-32.000 vil opbruge dagpengeretten i 2013. Oprindeligt var vurderingen, at2-4.000 ville miste dagpengeretten i et normalt konjunkturår. AE finder det derudover positivt, at der nedsættesen dagpengekommission med fokus på at fremtidssikre dagpengesystemet.Vismændene har foretaget de første analyser af den ændrede dagpengeperiode. I rapporten konkluderesdet, at reformen skaber en hurtigere overgang til beskæftigelse gennem store dele af ledighedsforløbetfor ledige omfattet af de nye regler. Ligesom der omkring udløbet af dagpengeperioden ses enbetydelig stigning i overgangen til beskæftigelse også for ledige med en kortere dagpengeperiode.Vismændenes analyse er foretaget på et datagrundlag, der kun omfatter nyledige målt over to kalendermåneder.Dette kombineret med, at data for de seneste uger efterfølgende opdateres, kan betyde,at effekterne især i slutningen af den to-årige dagpengeperiode er usikre.Vismændene ser primært på, i hvilket omfang, at de ledige kommer i beskæftigelse. Efter AE’s opfattelse erdet ikke uvæsentligt, hvor mange ledige, der fremadrettet vil falde ud af dagpengesystemet.Vismændene viser også, at relativt flere ledige kommer i job umiddelbart inden den fire-årige dagpengeperiodeudløber.AE’s beregninger viser, at det er ganske få ledige, der kommer i beskæftigelse ved f.eks. den 208. uge. Andelener høj som følge af, at der kun er meget få ledige, der har været ledige i 208 uger. Der er derfor knyttet temmeligmeget usikkerhed til en sådan beregning, når den som i Vismandsrapporten er baseret på nyledige måltover kun to kalendermåneder.Vismændene viser derudover, at mere end en fjerdedel af de personer, der var ledige i begyndelsen afdecember 2012, og som stod til at miste dagpengeretten i januar 2013, havde fundet beskæftigelse senesten måned efter deres dagpengeudløb.Der vil altid være en løbende afgang fra ledighed til beskæftigelse. Det er derfor ikke overraskende, atVismændene kommer frem til, at flere finder beskæftigelse sammenlignet med tal fra Jobindsats.dk,der måles over en kortere periode. Og som det fremgår af rapporten indgår personer i seniorjob også ide 26 procent, der har fundet beskæftigelse.6

More magazines by this user
Similar magazines