KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

KandestøberenKong Lauritz & Grev SvendTema: StudenterpolitikAf Jonas Toxvig Sørensenog Lasse Laustsen20051302@ps.au.dk20052898@ps.au.dkDe studerendes og medarbejdernes indflydelse er blevet afløst af topstyring og pseudodemokratipå Aarhus Universitet, hvor rektor og dekaner bestemmer suverænt.Ledelsen på Aarhus Universitet (AU) i form afbl.a. Rektor Lauritz Holm-Nielsen og DekanSvend Hylleberg fra Det samfundsvidenskabeligeFakultet er blevet styrket i den senestetid. Det er sket på bekostning af de studerendesog medarbejdernes indflydelse, fordide demokratiske organer efterhånden er reducerettil et pseudo-demokrati. Denne udviklinghar stor betydning for fremtidens udviklingog dermed for både studerende ogmedarbejdere på IFSK.Mangel på indflydelseDen øverste magt på universitetet erbestyrelsen, som står for at ansætte rektorog træffe de store strategiske beslutninger.Men det tidligere bestyrelsesmedlem, JørgenGrønnegård, udtaler til Campus, at ”bestyrelsenpå AU mangler påfaldende fast grund underfødderne”, hvilket betyder, at bestyrelsenhar haft begrænset indflydelse. I stedet er deti dag Rektor, der som en virksomhedsledersidder alene på toppen af kransekagen. Herfrahar han bl.a. styret fusionsprocessen, sombestyrelsen, ifølge Grønnegård, har haftsvært ved at overskue.Tidligere havde både medarbejdere og studerendestor indflydelse igennem bådefakultetsrådene og ikke mindst demokratiskevalg af rektor og institutledere. Valgene erdog i dag blevet afskaffet, og Fakultetsrådeneer erstattet af Akademisk Råd, som ikke harnogen form for formel magt. Claus Vastrup,der er tidligere rådsmedlem på samfundsvidenskabmener, at ”Akademisk Råd er blevettil et meget tamt organ”. Eksempelvis havderådet ingen nogen indflydelse på den megetomtalte Helmuth Nyborg sag, som dekanenstyrede helt alene.Tendensen på ledelses- og fakultetsniveauses også på IFSK, hvor både institutlederenog studielederen i dag kan bestemme mereend tidligere. Dette er bl.a. sket på bekostningaf de studerendes indflydelse i Studienævnet,der dog trods alt stadig står som destuderendes sidste demokratiske bastionmed reel indflydelse.Fremtidens universitetTopstyringen af universitetet er i høj gradblevet drevet frem af VK-regeringen, sommener, at universiteterne på sigt skal styresog agere ligesom private virksomheder.Denne udvikling behøver bestemt ikke atvære negativ, for der er selvfølgelig behov formodernisering af universiteterne. Spørgsmåleter dog, om de studerende og medarbejdernevil finde sig i, at deres demokratiskemedbestemmelse efterhånden bliver inddragetaf Kong Lauritz, Grev Svend og HelgeSander?På Kanden lægger vi gerne spalteplads til endebat om universitetets fremtid, og i denforbindelse kunne det være interessant athøre fra både medarbejdere, studenterpolitikereog ikke mindst IFSK’s ledelse. Derudovervil vi i foråret følge op på nogle afproblemstillingerne i denne artikel angåendebåde Videnskabsministerens, universitetsledelsensog studenterpolitikernes rolle. Såfølg med i Kanden, hvis du vil vide mere omdet demokratiske underskud, enevældensudbredelse og studenterpolitikernes manglendeindflydelse på både AU og IFSK.14Betyder studenterpolitik noget,eller er der tale om, atden øgede topstyring af Universitetethar kørt medarbejder-og studenterdemokratietud på et sidespor?

More magazines by this user
Similar magazines