Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering ...

frinet.dk

Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering ...

DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk InstitutBrandsikringsanlægGodkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold afbrandsikringsanlægDBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videns center, der arbejder indenfor brand- og sikringsteknologi samt skadeforebyggelse.DBI's serviceydelser inden for områderne omfatter:rådgivning/konsulentbistandprøvning af materialer, produkter, komponenter og udstyrcertificering og kontrolbrand- og sikkerhedsmæssig inspektion og eftersynbrandefterforskning og skadeundersøgelseuddannelse, kurser og temadagenorm- og standardiseringsarbejdeudgivelse af tekniske publikationer og informationsmateriale mv.medlemsserviceforskning og udvikling.DBI er godkendt som teknologisk servicevirksomhed (GTS) og akkrediteret af DANAK til prøvning,inspektion, brandundersøgelser og certificering.DBI har hovedkontor i Hvidovre samt lokalkontorer i Fredericia, Århus og Frederikshavn.© DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Eftertryk kun med tilladelse. Dansk Brand- ogsikringsteknisk InstitutJernholmen 12, 2650 HvidovreTlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01E-mail: dbi@dbi-net.dkwww.dbi-net.dk1


BrandsikringsanlægGodkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold afbrandsikringsanlægForordRevisionen af DBI Retningslinje 001 ” Godkendelse af firmaer til projektering, installation, serviceog vedligehold af brandsikringsanlæg” er udarbejdet af DBI i samarbejde og konsensus medordningens referencegruppe, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter.Referencegruppen har følgende sammensætning:Anders Sindal KristensenAllan ReinertTine AabyeKristian Dorf PetersenPer LysterTEKNIQ, Installatørernes OrganisationSikkerhedsbranchenForsikring & PensionForeningen af Kommunale BeredskabscheferDBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut4. udgave af DBI Retningslinje 001 ” Godkendelse af firmaer til projektering, installation, serviceog vedligehold af brandsikringsanlæg” har inden udgivelsen været sendt til høring hos:Foreningen af Kommunale BeredskabscheferForsikring & PensionSikkerhedsBranchenTekniq, Installatørernes OrganisationForeningen af Rådgivende IngeniørerArbejdstilsynetBeredskabsstyrelsenErhvervsstyrelsenDansk Bygningsinspektør ForeningDansk ByggeriRMG-InspektionDBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.Forbruger- og KonkurrencestyrelsenDI- Dansk IndustriModtagne høringssvar har været behandlet af referencegruppen.2


IndholdsfortegnelseUnder udarbejdelse3


DefinitionerCertificerende organOrgan, der certificerer installationsfirmaer i henhold til kvalitetsledelsessystemer fx SKS-systemeller ISO9001 sammenholdt med DBI retningslinje 001.Certificeret personMedarbejder i et godkendt installationsfirma der kan dokumentere certificering fra et certificerendeorgan indenfor mindst et fagområde, i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002 ” Certificeringaf personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg”. Certificeretperson har tidligere været benævnt ”kvalificeret person”.Driftsansvarlig personPerson, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelsemed det godkendte installationsfirmas anvisninger. Der henvises til DBI RetningslinjeDøgnvagtHerved forstås en døgnbetjent telefon, f.eks. hos en godkendt kontrolcentral, hvortil en rekvirentkan henvende sig med anmodning om udførelse af reparation.Eksamineret projektansvarligMedarbejder i et godkendt installationsfirma der kan dokumentere certificering fra et certificerendeorgan indenfor mindst et fagområde, i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002 ” Certificeringaf personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg”.Eksamineret projektansvarlig har tidligere været benævnt ”kvalificeret person”.Fagleder.Fagleder (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem denEksamineret projektansvarlige og selve installations-/montagearbejdet. Faglederen skal, ved sintilstedeværelse på arbejdsstedet sikre, at det praktiske installations-/montagearbejde udføres ihenhold til projekteringsmaterialet og intensionerne i retningslinjen for installation herunder, atudførelsen er faglig korrekt. Fagleder og den Eksamineret projektansvarlige kan være sammeperson.FagområdeFagområde, er et område eller felt inden for et fag. Dette fag kunne eksempelvis være et erhverveller branche.Godkendende organOrgan, der godkender installationsfirmaer i henhold til DBI Retningslinje 001 og forestårcertificering af Eksamineret projektansvarlige i henhold til Retningslinje 002. Det samme organ skaloffentliggøre lister med aktive godkendte installationsfirmaer og Eksamineretprojektansvarlig/andre certificerede personer samt fagledere inden for de enkelte kravdokumenter.Godkendt anlæg4


Automatisk brandsikringsanlæg, som i en akkrediteret inspektionsrapport beskrives som værendeinstalleret i overensstemmelse med kravene til anlægget.Godkendt installationsfirmaVirksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med denne retningslinje 001.InspektionsvirksomhedVirksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17020.Virksomhedens akkrediteringsområde skal omfatte DBI Retningslinje 004, Brandsikringsanlæg,færdigmelding, inspektion og godkendelse, DBI Retningslinje 005, Brandsikringsanlæg, drift ogvedligeholdelse, DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg samt tilhørendeprojekteringsforskrifter.KravdokumentDen forskrift, Retningslinje, standard eller det normative dokument, der angiver krav tilprojektering, installation, service eller vedligehold af et brandsikringsanlæg.ProduktcertificeringsorganOrgan, der er akkrediteret til produktcertificering i overensstemmelse med DS/EN 45011.ReferencegruppeEn gruppe tilknyttet certificerings- og godkendelsesordningen, hvis medlemmer er udpeget afcertificeringsordningens interessenter. Gruppen har beføjelser til at udarbejde politikker ogprincipper for ordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn medordningen samt fortolkning af ordningens krav.RekvirentHerved forstås den, der anmoder inspektionsvirksomheden om gennemførelse af inspektion.Rekvirenten hæfter økonomisk for, med mindre andet er aftalt, de ved inspektionen afholdteudgifter. Ved rekvirent forstås også den, der anmoder installationsfirmaet om udførelse afreparation. Rekvirenten hæfter økonomisk for de ved reparationen afholdte udgifter.SKS-systemHerved forstås et Sikkerhedskvalitetsstyringssystem som anført i Retningslinjer vedrørendeSikkerhedskvalitetsstyringssystem fra Sikkerhedsstyrelsen.5


10 Almindelige bestemmelser11 AnvendelseDBI Retningslinje 001 anvendes som grundlag for godkendelse af firmaer, der projekterer,installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg. En myndighed eller en anden part kanstille krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de i afsnit 12 nævnte kravdokumenterog af et godkendt installationsfirma.Principperne indeholdt i denne retningslinje vil også kunne anvendes for andre typerbrandsikringsanlæg.12 GyldighedDBI Retningslinje 001 gælder for godkendelse af og stiller krav til installationsfirmaer, derprojekterer, installerer, servicerer og vedligeholder brandsikringsanlæg som nævnt nedenfor, nårder er stillet krav om installation efter:Fagområde ABA - Automatiske brandalarmanlæg Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering og installation. DBI Retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering, installation ogvedligeholdelse.Fagområde AVS - Automatiske sprinkleranlæg Forskrift 251 Automatiske sprinkleranlæg, afsnit 1000. DBI Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse(inkl. danske tillæg). CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation VdS/CEA 4001 VdS CEA - Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau. DS/EN 12845 Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg - Beregning,installation og vedligeholdelse. NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems DBI retningslinje 254 Automatisk vandtågeanlæg, Projektering, installation ogvedligeholdelse.Fagområde ABV - Brandventilationsanlæg DBI Retningslinje 027, Brandventilationsanlæg - Projektering, installation ogvedligeholdelseFagområde VAR - Varslingsanlæg DBI Retningslinje 024, Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelseFagområde ARS - Automatiske rumslukningsanlæg Forskrift 253, Automatisk rumslukningsanlæg med Inert gas6


Fagområde AGA - Automatiske gasalarmanlæg Forskrift 233, Automatiske gasalarmanlæg13 ReferencerRetningslinjerne refererer til:DBI Retningslinje 002, Certificering af personer til projektering, installation, service ogvedligehold af brandsikringsanlæg.DBI Retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg.DBI Retningslinje 004, Færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandsikringsanlæg.DBI Retningslinje 005, Drift og vedligeholdelse.DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg.14 IkrafttrædelseRetningslinjerne træder i kraft d. 1. april 2012.Retningslinjerne erstatter Retningslinje 001, 3. udgave, juni 2009.Godkendelse meddelt efter tidligere forskrifter er gældende indtil godkendelsens udløb.I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i Retningslinje001, 3. udgave juni 2009 dog anvendes.15 Retningslinjernes omfangRetningslinjernes krav er alment gældende i henhold til de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter.For opretholdelse af godkendelsen, se afsnit 70.16 FormålRetningslinjernes formål er, at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kvalitetsniveauet forbrandsikringsanlæg, for derigennem at reducere skader og uønskede alarmer.20 Krav til materiel21 GenereltInstallationsfirmaet må kun anvende materiel for hvilket der foreligger et gyldigt certifikat ihenhold til Retningslinje 003 for certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg.I enkeltstående tilfælde vil ikke certificerede systemdele kunne anvendes. Det forudsættes, attilsvarende certificerede systemdele ikke forefindes, og at myndighedens dispensation er vedlagtfærdigmeldingen.Installationsfirmaet kan anvende ikke certificeret materiel i forbindelse med reparation, service ogvedligeholdelse på følgende betingelser:Forældet/udgået materiel kan anvendes når det tidligere har været godkendt/certificeret sammenmed dette system, idet det forudsættes at certifikatet ikke kan fornys efter udløb.7


Erstatningsmateriel kan anvendes når producenten foreskriver dette (producentens ansvar).Materiellet skal være certificeret som systemdel. Kravet om dokumenteret funktionsmæssigtafstemt samvirke anses i denne situation som opfyldt.Installationsfirmaet skal have adgang til reservemateriel, således at bestemmelserne i afsnit 35kan opfyldes.30 Krav til installationsfirmaet31 Etablering og organisationInstallationsfirmaet skal have fast driftssted inden for Den Europæiske Union eller inden for Deneuropæiske Frihandelssammenslutning.Kommunikation mellem installationsfirmaet og anlægsejere, myndigheder, inspektionsorganer,certificeringsorganer mv. skal foregå på dansk.Eksamineret projektansvarlig/ anden certificeret personDer skal i installationsfirmaet være fast ansat personale med de nødvendige kvalifikationer, herafskal mindst én person være kvalificeret i henhold til Retningslinjer 002 for certificering af personertil projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg inden for det, eller dekravdokumenter jf. afsnit 12, der er omfattet af virksomhedens forretningsområde.Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person skal være indplaceret i installationsfirmaetpå en sådan måde, at personen udøver tilstrækkelig indflydelse på brandsikringsanlæggeneskvalitet.Ændringer i organisationen, for så vidt angår Eksamineret projektansvarlig/anden certificeretperson, skal omgående meddeles det godkendende organ.Installationsfirmaet skal årligt bekræfte organisationsplan og ansættelsesforholdets gyldighed.Mindstekrav til uddannelse, kompetence og erfaring for Eksamineret projektansvarlig/andencertificeret person er beskrevet i Retningslinje 002.FaglederDer skal i installationsfirmaet være ansat mindst én fagleder inden for det, eller dekravdokumenter jf. afsnit 12, der er omfattet af firmaets forretningsområde.Ved installation af et brandsikringsanlæg, skal der ved hver sag udpeges en kvalificeret fagleder.Faglederen skal være tilknyttet installationsområdet og have det praktisk faglige ansvar. Faglederog Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person skal have tæt samarbejde, så der sikresen korrekt installation i forhold til projekteringsmaterialet.Ved fagleder forstås en person, som er erfaren med installation af den enkelte typebrandsikringsanlæg og som har gennemgået relevant faglederkursus med godkendt kursusbevis.Fagleder skal fremgår af liste over godkendte installationsfirmaer. Udgifter til registrering affagleder på ovennævnte liste afholdes af installationfirmaet.8


Faglederkursus inden for de forskellige typer brandsikringsanlæg skal minimum indeholde deemner, der fremgår af Appendiks F.Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person og fagleder kan være samme person.Udøver Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person hvervet som fagleder, behøverpersonen ikke have gennemgået faglederkursus.Kvalificerede montørerInstallationsfirmaet skal anvende kvalificerede montører.Ved kvalificerede montører forstås montører, der:har bestået relevant faguddannelse, svarende til de kompetencer der er angivet i dedanske erhvervsuddannelser og relevante supplerende fagkurser. Relevant faguddannelseog eventuelt supplerende fagkurser indenfor det, eller de kravdokumenter jf. afsnit 12, derer omfattet af firmaets forretningsområde fremgår af appendiks D.inden montage eller installation på byggepladsen skal have gennemgået internt kursus afinstallationsfirmaets Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person/ fagleder.Kurserne inden for de forskellige typer brandsikringsanlæg skal minimum indeholde deemner, der fremgår af Appendiks E.Der kan anvendes lærlinge til installations/montagearbejdet. Lærlinge er underlagt samme kravom internt kursus før arbejdet påbegyndes.Indlejede montørerInstallationsfirmaet kan anvende og tage ansvar for indlejede montører, såfremt:a. der udarbejdes en skriftlig aftale om udlejning med den virksomhed, hvor den pågældendenormalt er tilknyttet,b. det fremgår af aftalen, at installationsfirmaet, der benytter den lejede arbejdskraft, bæreransvaret for det arbejde, den pågældende udfører,c. det skal angives, for hvilken periode den pågældende er udlejet, ogd. den pågældende er omfattet af installationsfirmaets kvalitetssystem.Anvendelse af underentreprenørerGodkendte firmaer efter denne retningslinje kan anvende andre firmaer i underentreprise, såfremtder anvendes underentreprenører der er godkendt efter relevant fagområde i denne retningslinje,jf. afsnit 12.Arbejdet med føring og fastgørelse af elektriske kabler samt rørføring herfor og montering afdetektorsokler, tillades udført af personer ansat i firmaer der ikke er godkendt. Krav omkvalificerede montører er stadig gældende.InstallationslogVed hver installationsopgave, skal installationsfirmaet føre en log over de til opgaven tilknyttedepersoner; Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person, fagleder og montører.9


Loggen skal som minimum indeholde navne, uddannelsesbevis på faguddannelse og dato forafholdt internt kursus, jf. afsnit 31.Loggen skal være en del af installationsfirmaets kvalitetssystem og skal kunne forevises ved 1.inspektion og ekstern audit.32 ForsikringInstallationsfirmaet skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efterdansk rets almindelige regler.Installationsfirmaet skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft.33 KvalitetssystemInstallationsfirmaet skal til stadighed kunne dokumentere at være i besiddelse af etkvalitetssystem, enteni form af et ISO 9001 certifikat omfattende denne retningslinje udstedt af etsystemcertificeringsorgan, eller ved opfyldelse af kravene i appendiks A.For godkendelse som installationsfirma af sprinkleranlæg skal installationsfirmaet til stadighedkunne dokumentere at være i besiddelse af et kvalitetssystem i form af et ISO 9001 certifikatomfattende denne retningslinje udstedt af et certificerende organ.Ekstern kontrol skal udføres i henhold til appendiks B34 Idriftsættelse og udvidelserFor godkendelse af ny installerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg henvises tilRetningslinje 004 for færdigmelding, inspektion og godkendelse af brandsikringsanlæg.Ved idriftsættelse af ny installerede anlæg eller udvidelser på eksisterende anlæg skal anlægsejersdriftsansvarlige person instrueres i brug af anlægget, jf. Retningslinje 005 om drift ogvedligeholdelse35 Reparation, service og vedligeholdelseFor udførelse af service henvises til DBI Retningslinje 005, bilag 1 – Mindste omfang afserviceeftersyn.Installationsfirmaet skal besidde de nødvendige forudsætninger for at kunne udføre reparationer,service og vedligeholdelse, herunder adgang til:reservedeleuddannelse i specifikke systemernødvendig software.10


Reparationer, nødvendige for anlæggets drift, skal være påbegyndt senest 24 timer efteranmeldelse fra rekvirent til døgnvagt.Art og omfang af udført service skal fremgå af anlægsejers driftsjournal.I forbindelse med service skal det sikres, at anlægsejer er i besiddelse af en opdateretanlægsinstruks, en driftsjournal og retningslinjer for anlægsejers driftsansvarlige person forbrandsikringsanlæg.Udført service skal afsluttes med en rapport til den driftsansvarlige person.Som kvittering for udført reparation, service og vedligeholdelse anvendes et stempel ellerselvklæbende label i driftsjournalen, der tydeligt angiver firmanavn og godkendelsesnummer.36 UdstyrInstallationsfirmaet skal råde over det nødvendige udstyr til installation, reparation, service ogvedligeholdelse.37 Særlige betingelserRetningslinjernes krav om erfaring og kompetence kan fraviges, når Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person mangler erfaring eller er fraværende.Fravigelsesbetingelser ved manglende erfaringInstallationsfirmaet skal i en periode på ét år gennemføre to interne audits med speciel fokus påeventuelle afvigelser fra projekteringsforskriften på nye installationer/udvidelser grundet denmanglende erfaring, og indsende dokumentation for audits og korrigerende handling til detgodkendende organ.Fraværelsesbetingelser ved Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret personsfraværVed fravær under to måneder, er der ingen krav.Ved fravær mellem to og seks måneder, kan godkendelsen opretholdes, såfremt følgende eropfyldt:igangværende installationer, der kræver færdigmelding, afsluttes ved at den person, dertegner firmaet, underskriver færdigmeldingen.andre aktiviteter (service, reparation og installationer, der kræver færdigmelding)videreføres, når den person, der tegner installationsfirmaet, overfor det godkendendeorgan dokumenterer at retningslinjernes krav om kvalitet i arbejdets udførelse er opfyldt.Såfremt den samlede fraværsperiode overstiger 6 måneder regnet fra fraværets første dag, ogsåfremt der herefter ikke er en Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret person, er detgodkendende organ forpligtiget til at inddrage godkendelsen.40 Krav til det godkendende organ og det certificerendeorgan11


41 Krav til det godkendende organDet godkendende organ kan også udføre certificering af Eksamineret projektansvarlig/ andencertificeret persons kompetence efter DBI Retningslinje 002.Organets metodeliste skal omfatte tilhørende kravdokumenter.Det godkendende organ er forpligtet til årlig kontrol, jf. afsnit 70.Det godkendende organ opretholder en liste over godkendte installationsfirmaer, med angivelse affagområde og kravdokumenter, jf. afsnit 12, inden for hvilke installationsfirmaet er godkendt.Listen skal også omfatte de specifikke systemer, som installationsfirmaet har dokumenteretkompetence i. Udgifter til opdatering af liste afholdes af installationsfirmaet.42 Krav til det certificerende organDet certificerende organ skal være akkrediteret til systemcertificering efter ISO 9001 eller SKS forde brancher der auditeres samt opfylde kravene i afsnit 43.43 Krav til auditorer (Ekstern audit)Auditorer skal opfylde følgende minimumskrav: Eksamineret Lead Auditor Dokumenteret kendskab til retningslinje 001-006 Alle kurser i overensstemmelse med DBI Retningslinje 002, relevant appendiks. Dokumenteret deltagelse i ERFA-kursus. Kursus må maximalt være 24 +/- 2 månedergammelt.50 Ansøgning om godkendelse51 GenereltAnsøgning om godkendelse som installationsfirma skal fremsendes til det godkendende organ.Kommunikationen mellem ansøgeren og det godkendende organ skal foregå på dansk, medmindre andet er aftalt.Ansøgningen skal oplyse om eventuelle nuværende eller tidligere godkendelser inden for sammekompetenceområde hos andre godkendende organer.52 Ansøgningens omfangAnsøgningen skal indeholde følgende generelle oplysninger om firmaet: Navn, adresse, post nr., by og telefonnummer Navn på kontaktperson Organisationsdiagram Servicetelefon med døgnvagt Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21.Det skal af ansøgningen fremgå hvilket fagområde og kravdokument ansøgningen omfatter, jf.afsnit 12.12


Oplysninger om firmaets kvalitetssystem i form af:Gyldigt ISO 9001 certifikat ellerErklæring om, at firmaet har oprettet og implementeret et kvalitetssystem efter appendiksA.Kort redegørelse for installationsfirmaets personale med angivelse af Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret persons navn og kopi af gyldigt certifikat samt fagleders navn og kopi afkursusbevis.60 Godkendelse61 GenereltDet godkendende organ kan, når forholdene taler herfor, stille krav om supplerendedokumentation eller påføre godkendelsen begrænsninger i anvendelsen.62 GodkendelseskriterierGodkendelsen er betinget af, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kravene i denneretningslinje.Godkendelsen er betinget af, at installationsfirmaet kan dokumentere at være i besiddelse af etkvalitetssystem, enten i form af et gyldigt ISO 9001 certifikat udstedt af at systemcertificeringsorgan, eller ved opfyldelse af kravene i appendiks A.63 GyldighedGodkendelsen er gyldig i 5 år.Det godkendende organ kan, når forholdene taler herfor, fastsætte en kortere gyldighedsperiode.70 Godkendelsens opretholdelse71 GenereltI gyldighedsperioden har det godkendende organ pligt til løbende at overvåge, at det godkendteinstallationsfirma overholder retningslinjernes bestemmelser.Godkendelsens opretholdelse er betinget af, at installationsfirmaet hvert år, inden d. 1. marts, fordet foregående kalenderår fremsender oplysninger til det godkendende organ, jf. afsnit 72 ogafsnit 73.72 Oplysningernes omfangOplysningerne skal indeholde følgende generelle oplysninger om installationsfirmaets:Navn, adresse, post nr., by og telefonnummerNavn på kontaktperson13


Organisationsdiagram Nummer på døgnbetjent telefon Erklæring om reservedelslagerets tilstrækkelige omfang, jf. afsnit 21 Erfaring og kompetence Dokumentation for opdateret kompetence i de specifikke systemer, fx uddannelsesbevisereller erklæring fra systemcertifikatindehaver eller dennes repræsentant (gælder ikke AVS)Såfremt installationsfirmaet har valgt et kvalitetssystem certificeret efter ISO 9001vedlægges kopiaf gyldigt certifikat.Kort redegørelse for installationsfirmaets personale med angivelse af Eksamineretprojektansvarlig/anden certificeret person navn og kopi af gyldigt certifikat(er) samt oplysningerom fagleder.73 Erfaring og kompetenceInstallationsfirmaets erfaring anses for tilstrækkelig, såfremt følgende er opfyldt:Fagområde ABA: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed,eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhedpå fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg.Fagområde AVS: Gennemført én færdigmelding for nyt anlæg med selvstændig vandforsyning. Det kan dog accepteres, at det ovennævnte anlæg hvert andet år erstattes af samledeudvidelser på mindst 4.000 sprinklere.Fagområde ABV: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed,eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhedpå fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg.Fagområde VAR: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed,eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhedpå fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg.Fagområde ARS: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed,eller gennemførte færdigmeldinger med tilhørende godkendelser fra akkrediteret inspektionsvirksomhedpå fire udvidelser på eksisterende godkendte anlæg.14


Fagområde AGA: Gennemført én færdigmelding med tilhørende godkendelse fra akkrediteret inspektionsvirksomhed,eller gennemført service på mindst 2 eksisterende anlæg som opretholder godkendelsen fra etakkrediteret inspektionsorgan.For alle fagområder gælder følgende:Mindst 50 % af samtlige færdigmeldte anlæg skal være godkendt ved den første inspektionog af de resterende skal mindst 95 % godkendes ved inspektion nr. 2.Højst 5 % af anlæggene må miste deres godkendelse som følge af mangelfuld service ogvedligeholdelse, udført af installationsfirmaet. Bestemmelserne omhandler ikke anlægsejersmangelfulde egenkontrol.74 GodkendelseskriterierGodkendelsens opretholdelse er betinget af det godkendende organs samlede vurdering af: installationsfirmaets kvalitetssystem at krav til installationsfirmaets erfaring er opfyldt at krav til installationsfirmaets kompetence er opfyldt tilfredsstillende oplysninger jf. afsnit 72.Det godkendende organ skal ved den samlede vurdering tilgodese installationsfirmaet for så vidtangår beregningen i afsnit 73 således, at antallet af ikke godkendte anlæg, der skyldesmangelfulde grænseflader, ikke medregnes.75 Intern auditInstallationsfirmaet er ansvarlig for, at intern audit tilrettelægges på en sådan måde, at kravene idenne Retningslinje er opfyldt.76 Anden kontrolAnden kontrol gennemføres én gang årligt hvis installationsfirmaet meddeler ændringer iforudsætningerne for godkendelsen eller der forekommer afvigelser fra denne retningslinjes kravtil godkendelsens opretholdelse.Det er det godkendende organs ansvar, at anden kontrol gennemføres i nødvendigt omfang.77 SanktionerSåfremt forholdene, jf. afsnit 74 taler herfor, har det godkendende organ pligt til at inddragegodkendelsen.80 Fornyelse81 Generelt15


Ved inddragelse af godkendelsen skal ny ansøgning indsendes til det godkendende organ efterafsnit 50. Ved udløb af godkendelsen kan ny godkendelse udstedes såfremt betingelserne forgodkendelsen er opretholdt.90 Tvistigheder91 GenereltAlle sager, der udspringer af det godkendende organs afgørelser afgøres efter dansk ret ved danskdomstol.16


Appendiks ASikkerheds Kvalitets Styring system (SKS-system)10 Indledning11 Krav til SKS-systemInstallationsfirmaet skal have et SKS-system med egenkontrol som sikrer, at installationsfirmaetopfylder kravene i gældende retningslinjer. Det vil sige, at nærværende retningslinjers krav skalmedinddrages i SKS-systemet overalt, hvor det er relevant.Medinddragelsen skal ske, som en parallel til Sikkerhedsstyrelsens krav og skal kunne genfindesseparat i installationsfirmaets SKS-system.SKS-systemet skal være fuldt implementeret i henhold til Sikkerhedsstyrelsens krav herfor.20 Supplerende krav21 Fejl og reklamationerInstallationsfirmaets kvalitetssystem skal indeholde fortegnelse over eventuelle fejl ogreklamationer relateret til installation, installerede produkter og service, der er omfattet af denneretningslinje. Af fortegnelsen skal fremgå tidspunkt, kunde, kontaktperson, fejlenes ellerreklamationernes art og korrigerende handlinger.Fortegnelse over fejl og reklamationer skal opbevares i mindst 2 år.17


Appendiks BKontrol10 KontrolKontrollen omfatter:Intern auditEkstern auditAnden kontrol.Særlige krav for auditering af ISO 9001 certificerede installationsfirmaer.20 Intern auditInstallationsfirmaet er ansvarlig for, at interne audits tilrettelægges og gennemføres på en sådanmåde, at kravene i denne retningslinje er opfyldt.30 Ekstern auditInstallationsfirmaet er ansvarlig for, at eksterne audits tilrettelægges og gennemføres på en sådanmåde, at kravene i denne retningslinje er opfyldt.Ved anvendelse af ISO 9001 certificering, skal det certificerende organ anvende en auditor medindblik i de relevante kravdokumenter, jf. afsnit 43 i denne retningslinje.Det er det godkendende organs ansvar, at ekstern audit gennemføres.Minimumskrav til ekstern audit af installatøren for det specifikke kravdokument(ABA/AVS/AGA/ARS/ABV/Varsling): Evaluering af intern audit af de udførte opgaver i henhold til relevant retningslinje Evaluering af ledelsens evaluering med hensyn til effektiviteten af systemet i henhold tilrelevant retningslinje Eksamineret projektansvarlig/anden certificeret persons placering i organisationen Styring af kompetence, herunder opdateret kompetence i de specifikke systemer Styring af retningslinjer og tolkninger Håndtering af fejl- og reklamationer i relation til relevant retningslinje Styring af indkøb, herunder sikring for anvendelse af certificerede produkter Kontrol af udstyr herunder relevant måleudstyr Kontrol af installation, herunder styring af eksterne partneres/underentreprenørerskompetence Idriftsættelsesdokumentation i henhold til relevante retningslinjer Dokumentation for udført service i henhold til retningslinje 005 Verificering af installationslog herunder dokumentation for relevant uddannelse afmontører.18


Det godkendende organ kan selv udføre eller træffe aftale med et certificerende organ om hel ellerdelvis gennemførelse af audit.Ekstern audit begrænses til alene at omfatte det godkendte område.Audit gennemføres ved ansøgning. Hvis installationsfirmaet udfører opgaverne fra flere forskelligeadresser skal alle disse auditeres. Efterfølgende udføres audit én gang årligt således, at detsamlede indhold og alle adresser er bedømt over en periode på 3 år.40 Anden kontrolAnden kontrol gennemføres én gang årligt, hvis installationsfirmaet meddeler ændringer iforudsætningerne for godkendelse, eller der forekommer afvigelser fra krav i afsnit 70 i denneretningslinje.Det er det godkendende organs ansvar, at anden kontrol gennemføres i nødvendigt omfang.Det godkendende organ kan, når forholdende taler herfor, udvide kontrollen til også at omfattekontrol hos akkrediteret inspektionsvirksomhed af inspektionsresultater i relation tilinstallationsfirmaets årlige oplysninger.50 Særlige krav for auditering af ISO 9001 certificerede installationsfirmaerDet certificerende organ skal mindst én gang årligt auditere certifikatindehaverens:Procedurer for dokumentstyringProcedurer for indkøbsrutiner og indgangs-/modtagekontrolProcedurer, der sikrer at afvigelser mellem et certificeret produkt og certifikatet rapporterestil certifikatudstederenFortegnelse over klagesager og de tilhørende procedurer for tilfredsstillende korrigerendehandlinger er effektive og efterleves.19


Appendiks CAnvendelse af det godkendende organs logo10 Anvendelse af det godkendende organs logoSåfremt installationsfirmaet ønsker at gøre brug af det godkendende organs logo på f. eks. egetbrevpapir mv. skal det godkendende organs skriftlige accept være indhentet forud.20


Appendiks DRelevant faguddannelse1. Relevant faguddannelseInstallation af brandsikringsanlæg må kun udføres af montører med relevant faguddannelse.Følgende faguddannelser eller uddannelser med tilsvarende kompetencer kan accepteres. Vedtvivlsspørgsmål, skal der rettes henvendelse på dansk til det godkendende organ.2. OmfangBrandsikringsanlæg Faguddannelse Supplerende kursusAutomatisk brandsikringsanlæg Elektrikeruddannelse ellerBrand 1 og 2Data- og KommunikationsuddannelseSprinkleranlæg ogVandtågeanlægVVS-uddannelse ellerSmede-/svejseuddannelseBrandventilationsanlæg(termisk)Elektrikeruddannelse (el-delen) ellerTræfagenes byggeuddannelse (montagedelen)ellerTagdækkeruddannelse (montage-delen)Brandventilationsanlæg(mekanisk)VVS-uddannelse ellerSmede-/svejseuddannelse ellerElektrikeruddannelseVarslingsanlæg Elektrikeruddannelse Brand 1 og 2ARSElektrikeruddannelse (el-delen) ellerBrand 1 og 2 (el-delen)VVS-uddannelse (for rør-del) ellerSmede-/svejseuddannelse (for rør-del)AGA Elektrikeruddannelse Kvalifikationer forpersoner, der arbejder ieksplosionsfarligeområder21


Appendiks EInternt kursus1. Internt kursusInden påbegyndelse af installationsarbejde af et brandsikringsanlæg, skal internt kursus for demontører der skal foretage installationen afholdes.2. OmfangKursusindhold skal som minimum indeholde følgende:Introduktion til installationsforskrift, brandteknisk dokumentation mv.Installationsarbejdets omfang og afgrænsningGrundlæggende installationsarbejdeSærlige forhold i projektet, projekterings-materialet mv.Særlige forhold ved sammenkoblede brandsikringsanlægSamarbejde og kommunikation med FaglederFøring af montørlogDer skal afsættes tilstrækkelig tid til internt kursus, så ovennævnte punkter som minimumgennemgås og forstås af montørerne.3. DokumentationRegistrering af kursusdato og deltagere skal dokumenteres i det pågældendes arbejdesinstallationslog.Installatørlog skal indgå i installationsfirmaets kvalitetssikringssystem.22


Appendiks FFaglederkursus1. FaglederkursusFaglederkurset er en gennemgang af den enkelte installationsretningslinjes forhold om praktiskudførelse af installationsarbejdet samt deltagelse i den endelige anlægsgennemgang med henblikpå færdigmelding.2. OmfangFaglederkursus forløber over maksimalt en dag for hver type brandsikringsanlæg.Brandsikringsanlæg Dokumentation for Supplerende kursus*Brandalarmanlæg Brand 1 og 2 ½ dag omfattende installationslog, sammenkobledeanlæg og afdækning af kendteproblemstillinger ved installationSprinkleranlæg ogvandtågeanlægBrandventilationsanlæg(termisk)Brandventilationsanlæg(mekanisk)BrandtekniskbasiskursusBrand 1 og 2Brandtekniskbasiskursus1 dag omfattende installationslog, sammenkobledeanlæg og afdækning af kendteproblemstillinger ved installation samtgrundlæggende kenskab til installation afsprinkler- og vandtågeanlæg½ dag omfattende installationslog, sammenkobledeanlæg og afdækning af kendteproblemstillinger ved installation1 dag omfattende installationslog, sammenkobledeanlæg og afdækning af kendteproblemstillinger ved installation samtgrundlæggende kenskab til brandventilationsanlæg(mekanisk)Varslingsanlæg Brand 1 og 2 ½ dag omfattende installationslog, sammenkobledeanlæg og afdækning af kendteproblemstillinger ved installationARS Brand 1 og 2 ½ dag omfattende installationslog, sammenkobledeanlæg og afdækning af kendteproblemstillinger ved installationAGA Brand 1 og 2 ½ dag omfattende installationslog, sammenkobledeanlæg og afdækning af kendteproblemstillinger ved installation Såfremt Brand 1 og 2 indeholder disse emner bortfalder kravet om supplerende kursus Såfremt Brandteknisk basiskursus indeholder disse emner bortfalder kravet om supplerendekursus3. DokumentationKursusudbyderen skal foretage registrering af fuldt gennemført kursus, med henblik på udstedelseaf faglederbevis, jf. afsnit 2.23


DBI Retningslinje 001ISBN 978-87-92018-58-8Dansk Brand- og sikringsteknisk InstitutJernholmen 12, 2650 HvidovreTlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01E-mail: dbi@dbi-net.dkwww.dbi-net.dk24

More magazines by this user
Similar magazines