Den nye offentlighedslov - Bech-Bruun

bechbruun.com

Den nye offentlighedslov - Bech-Bruun

Den nye offentlighedslovDen offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013Ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen


Historisk oversigt – behovet fornye reglerSiden den gældende lov trådte i kraft den 1. januar 1987:digital kommunikation og anden informationsteknologioffentlige opgaver henlagt til organer, der ikke omfattes af dengældende offentlighedslovdirektorater og styrelser i stigende grad involveret iministerbetjeningden politiske beslutningsproces indledes i dag i vidt omfang, inden derforeligger et egentligt lovgivningsprojektLovforslag L 92-94 2010-11 (VK-regeringen)Den politiske aftale af 3. oktober 2012 (S-RV-SF-V-K)


Det nye lovværkL 144 – offentlighedslovenL 145 – retsplejeloven og forvaltningsloven, følgelovL 146 – øvrige love, følgelovJustitsministeriets vejledning om offentlighedsloven


Den nye lovs ændringer ihovedpunkterPrincipielle udvidelserLovens anvendelsesområdeDet subjektive identifikationskrav ophævesDatabaserMeroffentlighedJournalisering, postliste, offentlighedsportalBødeforelæg, ledelseskontrakter, visse interne dok.ProcedurePrincipielle indskrænkningerKalendereMinisterbetjening


Lovens opbygning – oversigtKap. 1 – Lovens formål og anvendelsesområde, §§ 1-6Kap. 2 – Retten til aktindsigt, §§ 7-14Kap. 3 – Journalisering, postlister og aktiv information, §§ 15-18Kap 4 – Undtagelser fra retten til aktindsigt, §§ 19-35Kap. 5 – Behandlingen og afgørelsen af anmodninger om aktindsigt mv., §§ 36-41Kap. 6 – Ikrafttræden og overgangsbestemmelser, §§ 42-44


Lovens formål – § 1Sikre åbenhed hos myndigheder mv. med henblik på at understøtteinformations- og ytringsfrihedenborgenes deltagelse i demokratietoffentlighedens kontrol med forvaltningenmediers formidling af info til offentlighedentilliden til den offentlige forvaltningValg, etablering og udvikling af nye it-løsninger


Hvilke myndigheder mv. er omfattetaf loven – §§ 2-6De myndigheder mv., der har været omfattet af den hidtidige lovmyndigheder – § 2selvejende institutioner mv. oprettet ved eller i henhold til lov – § 3,stk. 1, nr. 1selvejende institutioner mv., der udøver offentlig virksomhed af mereomfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering,tilsyn og kontrol – § 3, stk. 1, nr. 2visse energiselskaber – § 3, stk. 2


Hvilke myndigheder mv. er omfattetaf loven – §§ 2-6Organer, der inddrages under den nye lovKL og Danske Regioner – § 3, stk. 1, nr. 3Selskaber, der for >75 % ejes af danske offentligemyndigheder, dog ikke børsnoterede – § 4Selskaber, institutioner mv., der ved eller i henhold til lov træfferafgørelser på det offentliges vegne – § 5Pligt for den offentlige myndighed til at indhente oplysninger fra virksomheder,der efter aftale udfører opgaver, der påhviler det offentlige – § 6


Retten til aktindsigt – §§ 7-14Indsigtsretten – §§ 7-8Identifikationskravet – § 9Indsigt i databaser – §§ 10-12Notatpligt – § 13Meroffentlighedsprincippet – § 14


Indsigtsretten – §§ 7-8Indsigt for alle – § 7Indsigtsretten omfatter ikke, §§ 19-35:Visse sager – §§ 19-22Visse dokumenter – §§ 23-27Visse oplysninger – §§ 28-34Forholdet til tavshedspligt – § 35Egenacces – § 8Snævrere undtagelser§ 31 om statens sikkerhed§ 32 om udenrigspolitiske forhold og§ 33 om diverse offentlige og private interesser


Identifikationskravet – § 9Anmodningen skalindeholde nødvendige oplysninger (det objektiveidentifikationskrav)angive tema (afskaffelse af det subjektive identifikationskrav)Adgang til afslag, hvisuforholdsmæssigt ressourceforbrugretsstridigt formål


Adgang til databaser mv. – §§ 10-12Indsigt i databaser – § 10 (svarer helt til gældende ret)Dataudtræk – § 11 (ny)§§ 19-35-oplysninger mv. – anonymisering ved ”få og enkle”kommandoerDatabeskrivelsen – § 12 (ny)§§ 31-33-oplysninger undtaget


Notatpligt – § 13Notatføreoplysninger, som meddeles mundtligt eller på anden mådevæsentlige sagsbehandlingsskridt


Meroffentlighed – § 14Hvad er meroffentlighedsager, dokumenter, og oplysninger, der kan undtages fraindsigtaktindsigt i anden form eller måde end lovensdatabaserMeroffentlighed skal overvejes af egen driftIkke lagt op til udvidelser i meroffentlighed ift. gældende retden interesseafvejning, som hidtil har ført til afslag påmeroffentlighed, er jo den sammetavshedspligt/persondatalovens §§ 6-8


Journaliseringspligt – § 15Dokumenter til og fra en offentlig myndighedpapirdokumentere-mails, sms-erInterne dokumenteri endelig formTidsmæssige betingelserdokumenter – 3-4 arbejdsdagee-mails – 7 arbejdsdage


Postlister, aktiv information ogoffentlighedsportal – §§ 16-18Postlister – § 16visse myndighederforsøgsordningindhold– dato for modtaget/afsendt– navn/karakter på modtager/afsender– indhold– sagsnr.Aktiv information – § 17Offentlighedsportal – § 18


Undtagelser fra retten til aktindsigt– §§ 19-35Undtagne sager – §§ 19-22Undtagne dokumenter – §§ 23-27Undtagne oplysninger – §§ 28-33Aktindsigt i en del af dokument – § 34Forhold til tavshedspligt – § 35


Undtagne dokumenter – §§ 23-27Interne dokumenter – § 23Ministerbetjening – § 24P/Ø-forhandlinger KL-DR/staten – § 25Indsigt i visse selvstændige dokumenter i endelig form – § 26Andre dokumenter – § 27


Undtagne oplysninger – §§ 28-33Ekstraheringspligt – § 28, stk. 1relevante oplysninger om en sags faktiske grundlageksterne faglige vurderingerUndtagelser fra pligten – § 28, stk. 2uforholdsmæssigt ressourceforbrugoplysningerne tilgængelige i andre dokumenteroffentligt tilgængeligeInterne faglige vurderinger – § 29Private forhold, forretningsforhold mv. – § 30Statens sikkerhed, udenrigspolitik mv. – §§ 31-32Diverse offentlige og private interesser – § 33


Indsigt i en del af et dokument– § 34Pligt til at meddele indsigt i en del af et dokument – ikke hvisprisgivelse af §§ 30-33-hensyneneklart vildledende informationvolapyk


Forholdet til tavshedspligt – § 35Lovbestemt tavshedspligt forrang for pligt til at meddele aktindsigt – § 35


Behandling af anmodninger om aktindsigt – §§36-41Behandling af anmodningen – § 36Klage over indholdet af afgørelsen – §§ 37-38Klage over sagsbehandlingstiden – § 39Gennemførelse af indsigten – § 40Underretning i personalesager – § 41


Ikrafttræden og overgangs-bestemmelser – §§42-44Ikrafttræden 1. januar 2014Overgangsregler:anmodninger om aktindsigt, der ikke er afgjort ved lovens ikrafttræden, afgøres efter dennye lovdokumenter indgået til organer, der ikke var omfattet af den tidligere lov, før den nye lovsikrafttræden, er ikke omfattet af retten til aktindsigt§ 6-oplysninger skal kun afgives om opgaver, der er overladt efter lovens ikrafttrædenjournaliseringspligten, jf. § 15, gælder for dokumenter, der indgår/oprettes efter lovensikrafttrædenkun adgang til indsigt i ledelseskontrakter, jf. § 21, stk. 4, der oprettes efter lovensikrafttrædenloven viger for andre – også ældre – lovbestemmelser


KontaktLars Lindencrone PetersenVidenpartner · KøbenhavnT +45 72 27 35 35M +45 25 26 35 35E llp@bechbruun.com


KøbenhavnLangelinie Allé 352100 København ØDanmarkAarhusFrue Kirkeplads 48000 Aarhus CDanmarkShanghai, rep.kontor83 Loushanguan Road,Suite 2635, 26/FShanghai, KinaT +45 72 27 00 00F +45 72 27 00 27E info@bechbruun.comwww.bechbruun.com

More magazines by this user
Similar magazines