Datablad - Rockidan

rockidan.dk

Datablad - Rockidan

Datablad*****2-komponent vandfortyndbar carbonforstærketepoxygulvmalingTil garager, lager- og kældergulveResistent over for bildæk, benzin, olie og tøsaltStor slidstyrke og vedhæftningKan indtones i over 25000 forskellige kulørerDISBOPOX 442EPOXYmaling12-2008ProduktbeskrivelseAnvendelsesområdeTil overfladebehandling af indvendigemineralske gulve samt gulve i hårdasfalt,hvor der ønskes stor slid styrkeog rengøringsvenlighed samt godkemikalieresistens.Til områder med gangtrafik og letgummihjulsbåren trafik f.eks. lagerogproduktionslokaler, butikker, letindustri, sygehuse, kældre m.v.Anbefales ikke til områder medkonstant vandbelastning.Materialebasis2-komponent, vand fortyndbarepoxy maling.MAL-kode (1993)00-5VOC-indholdEU grænseværdi (kategori A/j)140 g/l (2007/2010)Indhold i dette produkt:Max 100 g/l VOC.FarverStandardfarvetoner kiselgrå, betongrå.10 kg desuden i mellemgrå.Kan indtones på Colorexpress i mereend 25.000 forskellige kulører.Eksklusiv farvesætning desuden vedhjælp af farvetonerne i FloorColorKollektionen.Farveændring og kridtning kan forekommesom følge af UV-indfald.Organiske farvestoffer fra eks. kaffe,rødvin eller blade samt visse kemikalierkan forårsage misfarvning, derdog ikke har indflydelse på overfladensfunktion.GlansgradBlank - ca. 50OpbevaringKoldt, tørt og frostfrit.Holdbar i min. 2 år i uåbnet stand.EmballagestørrelseKombi emballage:egenskaber10,0 kg5,0 kg* Stor slagfasthed* Meget god rengøringsvenlighed* Meget god vedhæftning* Minimal afslidning* Diffusionsåben* God kemikaliebestandighed* Bestandighed mod vandringaf blødgørereFORARBEJDNINGEgnet underlagAlle mineralske overflader som beton,cement, anhydrit og støbeasfalt.Støbeasfalt skal modsvare hårdhedsklasseIC15 og må ikke ændre formunder de givne temperaturbetingelserog mekaniske belastninger.Underlaget skal have nået sin slutfugtighed(vægt-%)Beton og cementslidlag Max. 5%Anhydrit Max. 1%Magnesit 2-4%Forbehandling af underlagUnderlaget skal være bæredygtigt,rent og fri for slam, støv, smuds, olie,fedtrester og andre vedhæftningshæmmendesubstanser. Efter afrensningog primning skal overfladen udviseen overfladetrækstyrke på min.1,5MPa.Tekniske dataProdukttype2-komponent, vandfortyndbar epoxy.Blandingsforhold (vægt) Harz 84 vægtdeleHærder 16 vægtdeleVægtfylde 1400 kg/m 3Tørstoflagtykkelse 35 µ (ved 100 g/ m 2 )Diffusionsmodstandstal µH 2O Ca. 20.000Afslidning jf. Taber66 mg/30 cm 2 (CS 10/1000U/1000g).Brugstid 100 gram ved 20° C90 min.Gangtør ved 20° CCa. 24 timerMekanisk belastbar ved 20° C Ca. 72 timerFuldt afhærdet ved 20° CCa. 7 døgnOvermalingsinterval ved 20° C Min. 16 og max 48 timerLaveste hærdningstemperatur + 10° CAlle værdier er målt ved +20°C og 60% RF. Lavere temperaturer forlænger hærdetiden.


DISBOPOX 442 EPOXYMALINGPå særligt vanskelige overflader somvakuum beton eller andre tætglittedeoverflader, glaserede og keramiskeoverflader etc. primes med NM 50Aqua Super.Beskadigede områder repareres medRockidan mørtler og spartelmasser.BlandingSørg for grundig mekanisk omrøringmed langsomtgående boremaskine(max 400 o/min påsat blandespadei mindst 4-5 minutter, husk siderog bund i blandespanden. Herefterhældes massen over i en ny beholder,og der omrøres igen.Ved grunding kan fortyndes med5-10% vand. Vandet må først tilsættesefter sammenblandingen af harz oghærder.Mellem- og slutbehandling påføresufortyndet.ForbrugGrunding: ca. 200 g/m 2Mellem- og slutbeh. 250 - 300 g/m 2Forbruget varierer med underlagetog det kan generelt anbefales, atudføre et prøve areal, således at detnøjagtige forbrug og udfaldskrav kanbestemmes.FremgangsmådePåføres med rulle eller pensel.Påføringen skal ske i en kontinuerligarbejdsrytme. Sørg for tilstrækkeligarbejdskraft ved overfladebehandlingaf større arealer, hvorved overlapningerundgås.BrugstidCa. 90 minutter ved 20°C. Højeretemperaturer forkorter brugstiden.Bemærk, at brugstidens udløb ikkekan ses på produktet. Overskridelsekan medføre ændringer i farvetonerog/eller glansgrad samt nedsat vedhæftningtil underlaget.ForarbejdningstemperaturInden brug tempereres produktettil ca.20° C. Arbejdet må ikke udføresved underlagstemperatur under+10°C, over 30°C og ved luftfugtighedover 80 % RF.Under arbejdets udførelse og afhærdningkræves godt luftskifte, såvandet i malingen kan fordampe. Erluft venti la tionen dårlig, vil den relativeluftfugtighed over malings laget bliveså højt, at vandet ikke kan fordampe.Dette bevirker, at overfladen blivermat, og vedhæftnings kraften formindskes.Ansamling er i huller og lunker måikke forekomme.RengøringVærktøj rengøres i vand eller sprit.BeskyttelsesanvisningerDer henvises til 16 pkts leverandørbrugsanvisning(sikkerhedsdatablad).RegistreringProduktet er anmeldt til Produktregistret.PR 1323099 / PR 1323160.KemikalieresistenstabelStof / kemikalium 7 døgnEddikesyre 5%+ (M)Svovlsyre 10%+ (M)Salpetersyre 10% + (M)Saltsyre 10%+ (M)Ammoniak 25% +Xylol +Frostvæske +Benzin DIN 51 600 +Skydrol hydraulikolie +Shell Diala (kølevæske) +Forklaring:+: Resistent M: MisfarvningCAPAROLFarben Lacke Bautenschutz GmbHRoßdörfer Straße 5094372 Ober-Ramstadt06 1)EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4Behandling til indvendig overfladebeskyttelseBrandforhold2) 3)NPDFrigivelse afkorrosive substanser(Synthetic Resin Screed): SRVandgennemtrængning NPD 3)SlidstyrkeAR1(Abrasion Resistance)Vedhæftning (Bond) B1,5Slagfasthed(Impact resistance)IR4Trinstøj-isolering NPD 3)Lydabsorption NPD 3)Varmeisolering NPD 3)Kemisk bestandighed NPD 3)1)De sidste to cifre i året, hvori CE-mærkningenblev påført.2)I Tyskland gælder p.t. DIN 4102.Desuden: Brandklasse 2 er opfyldt.3)NPD = No Performance DeterminedVærdi ikke fastlagt.CE-mærkningNormen EN 13813 “Materialer ogpræfabrikerede produkter til gulvafretning- gulvafretningsmateriale- Egenskaber og krav” (Januar2003) fastlægger egenskaberne forflydemørtel til anvendelse indendøre.Kunstharzbelægninger og -forseglingerer også omfattet af denne normog skal CE-mærkes.Rockidan Rockidan AS · Lundsbjerg AS · Lundsbjerg Industrivej Industrivej 31 · DK-6200 31 · DK-6200 Aabenraa Aabenraa · Tlf. · 74 TLf. 61 7433 61 66 33 66 · Telefax · 74 7461 6136 29Internet: Internet: www.rockidan.dk · e-mail: · e-mail: mail@rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines