HR - med DISC 6 uger

ca.dk

HR - med DISC 6 uger

Human Resourcesny-AKADEMIUDDANNELSEALLE i en virksomhed har brug for HRIkke kun HR folkEt kerneelement for ledelse og HR erforståelsen for sammenhængen mellemvirksomhedens forskellige forretningsområderog HR. Samtidig skal bådeledere og HR kunne motivere og udviklemedarbejderneKøge Handelsskole, som er en del afErhvervsakademi Sjælland, udbyderHuman Resources - et modul på merkonomog akademiuddannelsen.Akademifaget HUMAN RESOURCES (HR)omfatter et bredt spektrum af både hårdeog bløde emner. Du vil stifte bekendtskabmed en række stratetiske modeller og metoder,der benyttes inden for virksomhedsledelseog lære at anvende dem, både genereltog i HR-regi. Du vil gennem kursetopnå kompetencer til bedre, at kunne rådgiveog medvirke i alle opgaver, der harmed virksomhedens medarbejdere at gøre,fra rekruttering over udvikling, til afviklingaf medarbejdere.Vores metodeTræningen og udviklingen varetages aferfarne undervisere, inden for HR og ledelse.Undervisningen er praksis og deltagerorienteret,således at de gældende teorier på området, indarbejdes gennem praktiske eksemplerog øvelser.Du vil, med dine medkursister arbejde aktivtmed de HR-problemstillinger, man bliver udsatfor i forskellige arbejdssituationer. Gennemhele undervisningsforløbet har du mulighedfor, at sætte dit personlige præg pådiskussioner, præsentationer af oplæg ogbesvarelse af stillede opgaver.I perioden mellem undervisningsdagene ervore undervisere klar til, at hjælpe dig, påmail eller telefon.Værdat videOmfang:Eksamensform:Adgangskrav:Læs mere omAkademiforløb:10 ECTS-pointMundtlig eksamen med udgangspunkt i projektIngen - dog skal du være ledig med ret til6 ugers selvvalgt uddannelse.www.merkonom-au.dkTvedvangen 297DK 2730 Herlev


Human ResourcesAkademiuddannelseAkademiuddannelsen erkompetencegivende, ogpensum er inddelt i sekshovedområder:HR og strategisk ledelse, samtPersonalepolitik og planlægning 25 %Tiltrækning af medarbejdere 15 %Udvikling af medarbejdere 15 %Fastholdelse af medarbejdere 15 %Afvikling af medarbejdere 15 %Samtaleformer 15 %Metode 10 %De seks hovedområderHR og strategisk ledelse,samt personalepolitik ogplanlægningDu får et grundigt kendskab tilHR-funktionens sammenhængmed—og betydning for det samledestrategiske arbejde i virksomheden.Du får en forståelse for personalepolitikkensbenyttelse, bådeinternt og som ansigt udadtilsamt i sammenhæng med virksomhedskulturen.Endvidere får du et indgåendekendskab til modeller for personaleplanlægningsom udgangspunktfor den resterende del afkurset.Tiltrækning af medarbejdereRekrutteringsprocessen er envæsentlig udfordring for virksomhedog ledere. Der arbejdesmed hele processen, fra detkonstaterede behov, gennemtiltrækning af egnede emner, tilselve ansættelsen og opfølgningen.Udvikling af medarbejdereMed udgangspunkt i virksomhedensstrategier og personalepolitiksamt medarbejdernes lystog evner, vil du få værktøjer til,at afdække behov for kompetenceudviklingog til, at udarbejdekarriereplaner, med efterfølgendeevalueringer. Der arbejdesendvidere med forskelligeledelsesformer og med de megetaktuelle mangfoldighedsproblematikker.Fastholdelse af medarbejdereEn høj personaleomsætning kanvære tegn på, at ikke alt fungereroptimalt i virksomheden. Detkan skyldes mange ting, menvirksomheden kan bl.a. medvirketil større medarbejdertilfredshedog dermed bedre fastholdelsegennem sine belønningssystemer,samt løn-, stillings– ogpersonalevurderingssystemer.Arbejdsmiljø og motivationsteorierindgår ligeledes i denne del.Afvikling af medarbejdereEt af de områder, som bådevirksomheden og dens lederenormalt er mindst gode til, er atafskedige medarbejdere, selvom de fleste kommer i situationenfør eller senere. De etiskeovervejelser og hele afskedigelsesprocessenindgår som etcentralt emne i faget. Seniorpolitikkenssammenhæng medafviklingen er ligeledes et relevantemne for området.SamtaleformerDu vil lære, at anvende forskelligeformer for samtaler, herundersamtaler i forbindelse medansættelser, medarbejderudvikling(”MUS”), afskedigelser,”den vanskelige samtale” ogfeedbacksamtaler. Endvidereskal de etiske overvejelser i forskelligesamtalesituationer kunnevurderes.Der kan tilkøbesExtended DISC BasiccertificeringVærdat videTilmelding ogspørgsmål: Kim Jørgensen kj@2b1group.dk Tlf.: 25 42 08 94Heidi Frederiksen hkf@adm.khs.dk Tlf.: 56 67 04 69Varighedog pris:I alt 9 dage + eksamen i HRHertil kommer egen forberedelse.Tilkøb: Extended DISC Basic certificering , pris 500,-Tvedvangen 297DK 2730 Herlev

More magazines by this user
Similar magazines