Datablad - Skalflex

skalflex.dk
  • No tags were found...

Datablad - Skalflex

11/2013Skalflex FlexiklæbTekniske dataAnvendelse: Som klæber til montering af fliser, sten og klinker ude som indeOpblanding: 0,2 liter rent, koldt vand pr. 1 kg FlexiklæbForbrug: Afhængig af lagtykkelse: 2-4 kg/m 2Døgntemperatur: Min. +5°COplagring: Tørt og frostfritHoldbar:Min. 12 mdr. i uåbnet emballageHærdeperiode: Fuldt hærdet efter 28 dage ved 20 CTåler fuld belastning efter 14 dageSikkerhedsmærkningFAREH315 Forårsager hudirritation.H318 Forårsager alvorlig øjenskade.H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.P102 Opbevares utilgængeligt for børn.P260a Indånd ikke pulver.P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og ansigtsbeskyttelse.P305/351/338VED KONTAKT MED ØJNENE:Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventueltkontaktlinser, hvis dette kan gøres. Fortsæt skylning.P313 Søg lægehjælp.Chromatindhold: Mindre end 2 mg/kg tørt produkt.Nettovægt: 25 kgMal-kode: 00-4 (1993)Anvendelsesmuligheder20 kg, DB-nr: 1458276SKALFLEX A/SIndustrivej 20B · DK-8800 ViborgTlf.: 86 61 22 99 · www.skalflex.dk10DS/EN 12004C2, T, E, S1Cementbaseret universalklæbermed kunststofbinderBrandbarhedKlasse ELimning af porebeton iplader eller blokke inde.Montering af vægoggulvfliserOpsætning affliser på fliserTrækstyrke > 0,5 N/mm 2Glidning< 0,5 mmSkalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

More magazines by this user
Similar magazines