Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2008 32. årgang Nr. 5

adoption.dk

Medlemsblad for Adoption & Samfund Oktober 2008 32. årgang Nr. 5

lighed for at støtte og rådgive via mailog telefon og herigennem ruste dig, derhenvender dig, til at blive bedre til attackle hverdagens problemer samt bliveklar i samarbejdet med de professionelle,der omgiver dig og din familie.Således påtager vi os ikke at lave egentligeudredninger, mødes med dig ellermyndigheder og øvrige professionelleomkring dig, ligesom vi heller ikke kanpåtage os at lave skrivelser med videre.Du er velkommen til at bruge vores rådgivereflere gange, og vi er glade for atfølge op på de problemer, vi bliver bekendtmed. I nogle situationer kan vidog se os nødsaget til at henvise dig videretil et tilbud med flere mulighederend det, vi kan tilbyde via den frivilligerådgivning.Rådgiverne får løbende supervision,samt faglige opdateringer og inputs viamail og vores VIP-kursus. Vi har voresegen etiske guideline, og som sagt ersamtalen altid fortrolig. Endvidere kanrådgiverne løbende trække på hinandenog rådgivningskoordinatorerne forudveksling af erfaringer, støtte i sværerådgivningssager med videre.Den aktuelle liste over rådgiverneog deres kontaktoplysninger er altidat finde på www.adoption.dk samt idette blad.Endelig har Adoption & Samfund enrække praktiske råd vedrørende modtagelseaf barn, ligesom vi har udgiveten folder med overblik over rådgivningen,foldere om ’skolestart’ og ’nåradoptivbørn skal passes’ samt diversetemablade. Alle foldere kan findes påwebben.Sagsrådgiverne kan du læse mere omandet steds i bladet.Psykologen:”Der har været en del som efterspørgerterapeutisk behandling tilderes barn, hvor jeg henviser til behandlerlisten.Nogle har samtidigspørgsmål til den enkelte behandlingsform,andre til hvordan de vælgerden rette behandler.”Faglige rådgivere er professionelle fagfolkmed mangeårig adoptionserfaring,der stiller deres faglighed frivilligttil rådighed for foreningen. Mangeaf dem har selv en personlig erfaringmed adoption. Vi opdaterer og udbyggerløbende listen, og aktuelt dækkesfølgende fagområder:• Læge: Besvarer spørgsmål, der vedrørerhelbreds- og handicapforhold hossåvel adoptionsansøgere som barn iforslag og adopterede.• Sundhedsplejerske: Rådgiver om dengensidige tilknytningsproces mellembarn og forældre, almindelige reaktionsmønstrehos barnet fx i forbindelsemed søvn, måltider og andre dagligdagsting som pusling og bad. Desudenvejledning i, hvordan man som forældrekan hjælpe sit barn bedst muligtgennem skiftet fra børnehjem/plejefamilietil adoptivfamilie.• Pædagogisk konsulent: Rådgivning i forbindelsemed institutionsstart, indskolingog vanskeligheder i institutioner/skoler.• Speciallærer: Rådgiver hvis der er behovfor eller overvejelser om en særligundervisningsindsats i skolen,særligt i forbindelse med omsorgssvigtedebørn.• Talepædagog & speciallærer: Rådgiverom tale- og sprogvanskeligheder føreller efter barnets ankomst. Sparrereventuelt med den lokale talepædagog.• Psykolog: Rådgiver unge og voksneadopterede og adoptivfamilier. Herudoverkan psykologen medvirke til atvidereformidle eventuelle behov forlængerevarende indsats til relevantebehandlere og/eller instanser.• Socialrådgiver: Rådgiver omkring børnesagerog børnehandicap; dvs. lovog ret i forbindelse med ydelser indenfor servicelovens børneparagraffer ogsagsbehandling. Rådgiveren kan selvfølgeligikke afgøre sager eller omstødekommuners afgørelser, men kanderimod vejlede omkring ankemuligheder.Daniel Min-Wu 8 mdr og født i Korea kigger reklamer.4Foto illustrerer ikke artiklen.Talepædagogen:”Hovedparten af henvendelserneer almindelige sproglige vanskeligheder,som ikke specifikt knytter sigtil adoption. Typisk drejer det sig omskoleparathed, vanskeligheder i forbindelsemed sprogudvikling og indstillingtil særlig støtte. Jeg kan brugestil afklaring af, om problemeter adoptionsrelateret og råde ud fradet.”


Pædagogisk konsulent:”Det er rigtig dejligt, når man kanhøre på forældrenes stemme, at dehar fået lidt nye tanker og siger: ’Jegskriver og skriver. Nu tror jeg, vi harfået nok idéer at gå videre med.’ Isærnår starten er fx ’Sådan og sådanforholder det sig, og nu ved vi sletikke, hvad vi skal stille op.”Forælderrådgiverne er alle garvedeadoptivforældre med personlige erfaringerinden for forskellige emner såvelsom erfaring fra foreningens medlemmer.De er ikke fagfolk, men de ergode at tage en snak med, når man harbrug for at vende sin situation med en,der selv har prøvet noget tilsvarende.De forskellige temaer, som der rådgivesi, er:Forælderrådgiver:”En meget hyppig udtalelse fra dem,der henvender sig er: ’Endelig en derforstår, hvad jeg taler om.”• Adoption af danske børn: Rådgivningom anonym adoption af danske børn.Rådgivningen vejleder ikke i forbindelsemed familie- eller stedbarnsadoption.• Adoption af større børn: Rådgivningssamtalersamt mulighed for kontakttil andre familier, der har modtagetstørre børn. Disse familier tilbyder telefoniskstøtte og hjælp omkring deproblemer, der kan være forbundethermed.• Adoption af præmature børn: Rådgivningom det at få et præmaturt barn i forslagog at have et præmaturt barn.Herunder vejledning i forbindelsemed opstart i institution.• Tab af barn i forslag: Rådgivning somhjælp og støtte til dem, der har mistetet barn, som de har haft i forslag ogværet godkendt til.• Skoleproblemer: Rådgivning i forbindelsemed vanskeligheder knyttet til denadopteredes skolegang.• Eneadoptanter: Gruppen af EneAdoptanter,GEA, tilbyder eneansøgererådgivning før, under og efter godkendelsesamt efter hjemtagelse afbarn. Endvidere har GEA egne fagligerådgivere, hvis udgangspunkt ereneadoption. GEA tilbyder desudenhjælp til opstart af samtalegrupper pået hvilket som helst tidspunkt i adoptionsprocessen.Forælderrådgiver:”Som rådgiver er det vigtigt at brugesig selv, det man selv står indefor, kende sine grænser – og henvisetil fagpersoner, når det er nødvendigt.”Adoptionslinjen betjenes af voksne adopterede,og du kan henvende dig til dem,hvis du gerne vil have råd og vejledningfra en adopteret. Du kan få rådog vejledning i alle spørgsmål omkringadoption set fra en adopterets synsvinkelsamt information om søgning af oplysningerom oprindelse. Det praktiskearbejde med søgningen kan vi dog ikkepåtage os.Vi håber, at denne lille oversigt har inspireretdig til, hvor du kan søge mereviden, støtte og sparring i svære situationer.Vi kan varmt anbefale, at du søgerråd, så snart du fornemmer, nogeter galt. Lad være med at vente for længeog se tiden an, det giver bare problemerneplads til at tage overhånd, tagdem i stedet i opløbet. Intet problemer for småt til, at du kan henvende dig.Og husk – alle er velkomne til at kontakteos for rådgivning, såvel som risog ros. ■Adoption & SamfundssagsrådgivningAf Mie OlesenHvert år er der omkring 700 familier,der får en ansøgning om anonymudlandsadoption behandlet hosstatsforvaltningerne. Heldigvis opleverlangt de fleste en god og sobersagsbehandling, ligesom langt de flesteogså kommer ud på den andenside med den forjættede godkendelsei hånden.Desværre er der en lille gruppe,der ikke slipper igennem nåleøjet.Det sker også, at ansøgere har enoplevelse af, at samtalerne med deressagsbehandler ikke foregår i enrar tone, eller i det hele taget følersig misforstået og dårligt behandletigennem godkendelsesprocessen.Andre oplever en problemfyldtkommunikation med deres formidlingsbureaueller komplikationer iforbindelse med barn i forslag. I sådannesituationer er der mulighedfor at få råd og vejledning af Adoption& Samfunds sagsrådgivere.Tilsammen ved vi rigtig meget om,hvad der sker på adoptionsområdet,men vi ved ikke altVi er i sagsrådgivergruppen 6 erfarneog engagerede rådgivere. Vi haralle et meget forskelligt udgangspunktfor rådgivningsarbejdet. Igruppen er der bl.a. både en lærer,en jurist, en socialrådgiver og en pædagog.Flere af gruppens medlemmerhar været aktive rådgivere i mangeår, og fælles for alle rådgivere eren brændende interesse for adoptionsprocessen.Tilsammen ved vi rigtigmeget om, hvad der sker på adoptionsområdet,men vi ved ikke alt. Sånogle gange må vi vende tilbage medet svar, og man kan også opleve, at vihenviser til en af de andre rådgivere,der måske har en større indsigt ellermere erfaring med en specifik problemstilling.Gruppen opererer som en selvstyrendeenhed, og arbejder tæt sammenom rådgivningsarbejdet. Gruppenmødes til erfaringsudvekslingog supervision 2-3 gange om året, ogderudover foregår korrespondancenvia en mailliste på Groupcare. Oftedrøfter vi vanskelige sager internt5


Minister ændrer godkendelseslængdeefter forslag fraAdoption & SamfundAf Paul K. Jeppesen, 1. næstformand iAdoption & SamfundDe seneste års stadig længere ventetiderhar medført, at den abstraktegodkendelses-tidsbegrænsning til 2år har været utilstrækkelig.Et meget stort antal ansøgere hargennemgået en regodkendelse efter2 år. Enkelte har måttet konstatere, atmuligheden for overhovedet at kunneadoptere forsvandt, når regodkendelsensekstra 2 år var gået, uden atder så 4 år efter den oprindelige godkendelsevar bragt barn i forslag.Dette var tilfældet for de ansøgere,der efter 4 år ikke længere kunnenyansøge til den oprindelige aldersramme.Mange flere var på vejmod denne situation.Stort set alle ansøgere med behovherfor har opnået regodkendelse efter2 år. Reglerne har således mestvirket som dels en stor psykisk belastningfor ansøgerne, dels som et bureaukratiskspild af ressourcer hosde i forvejen travle medarbejdere istatsforvaltningerne. Ydermere harde formidlende organisationers arbejdeværet påvirket af et ekstra stortantal henvendelser fra ansøgere, derfrygtede udløb af godkendelsen indenbarn i forslag.Derfor tog Adoption & Samfundi starten af 2008 initiativ til en ændringaf reglerne. Daværende justitsministerLene Espersen fandtinitiativet interessant og inviteredeAdoption & Samfund til et møde,der blev holdt umiddelbart før sommerferien.Her fremlagde foreningenet forslag om at ændre den førstegodkendelse fra 2 til 3 år, såledesat den samlede godkendelseslængdefor alle ansøgere kunne hæves fra 4til 5 år, før der skal indgives helt nyansøgning.Efter en drøftelse med folketingetsKlara 5 år og snart skolepige.partier gav Lene Espersen sit endeligetil ændringen.Ændringen indebærer, at alle bådegældende og fremtidige godkendelserfår en varighed på 3 år. Der bliversom hidtil mulighed for regodkendelsei yderligere 2 år. Dermedbliver den samlede godkendelsesperiodefør krav om helt ny ansøgning5 år mod hidtil 4 år.For at sikre at ansøgere, der alleredehar fået regodkendelse, sidestillesmed øvrige ansøgere, indføresen overgangsordning. Overgangsordningenindebærer, at alleredeudstedte regodkendelser for ansøgere,der er regodkendt efter 2 år,forlænges fra 2 til 3 år. Alle nuværendeog fremtidige ansøgere opnår såledesde samme 5 år.Ændringen opfylder et meget stortønske hos alle nuværende og kommendeansøgere. Den vil afhjælpedet store pres, der har ligget på mangeansøgere, der har frygtet udløb afgodkendelser, inden barn i forslag.Derudover forventes ændringenat gøre det lettere for de formidlendeorganisationer at give de mangeansøgere den ønskede service.Det skulle gerne betyde, at der frigøresressourcer til en intensiveringaf indsatsen for at opbygge nye formidlingskontakter.Endelig vil den kommende storereduktion i antallet af nødvendigeFoto illustrerer ikke artiklen.regodkendelser indebære væsentligeressourcebesparelser for de regionalestatsforvaltninger. De sparederessourcer må kunne anvendes til atforkorte sagsbehandlingstiden i godkendelsesprocessen,så den samledeventetid fra ansøgning til barn iforslaget alt i alt kan reduceres. Foreningenvil følge udviklingen nøje,og om nødvendigt følge op på sagenover for den nye justitsministerBrian Mikkelsen. ■7


Henterejse Kina, BeijingEn lille historie fra familienHald, som bestemtikke har været i Beijing forsidste gang.Af Rikke HaldKøbenhavn – BeijingDen 8. maj 2008 klokken ca. 20,tog vi med fly fra Kastrup til Beijing,Kina. Vi var meget nervøse ogspændte under flyveturen og fik ikkemange timers søvn. Da vi landede iBeijing den 9. maj, var vi godt kvæstet,men samtidigt fyldt godt opmed sommerfugle i maven.Vi var så heldige, at vi kun var 3par i alt, der skulle hente barn, så vitænkte, at det måske ikke ville bliveså kaotisk ved den kommende overdragelseaf vores lille pige.I den nybyggede lufthavn i Beijingblev vi modtaget af vores guideChristina Wang. Hun fortalte kortom den nye lufthavn, om vi havdehaft en god tur, og om vi var spændtepå det, der nu skulle ske.Vi ankom til vores hotel (4-stjernet)og hold da op, der var servicepå, alle på hotellet var meget smilendeog tog godt imod os. Det var førstegang, at de havde folk boende,som skulle adoptere, så mon ikke devar lidt nysgerrige på det, der skulleske.Christina inviterede os alle ned atspise og mindede os om at nyde voressidste aften som par, for i morgenville vi være forældre. Vi fik informationom, hvordan det ca. villeforegå på børnehjemmet den næstedag. Hun vidste ikke helt, hvormange vi blev, om der kom par fraandre lande. Hun forklarede, at detvar vigtigt, at vi var formelt klædt påsamt respekterede børnehjemmetsønsker.Derefter stod det på lidt shoppingved det nærmeste supermarked; derskulle købes bleer, modermælkserstatningmm. Derefter kunne vi endeligfå lidt fred og ro på hotelværelset,det hele var stadigt uvirkeligt.Var vi her endelig? Skulle vi omsiderhave vores lille pige den næste dag?Det var nogle af de tanker, der kørterundt i vores hoveder, inden vi endeligfaldt til ro sent på aftenen.Den længe ventede dagVi vågnede tidligt næste morgen,Mor og datter Hongying Feng 11 mdr. på sightseeing.8


En stolt far og mor.med sommerfugle, der baskede retmeget. Tiden inden afgang blevbrugt på at få lidt at spise, strygetøj, og hvad man nu ellers kunnefinde på.Ved 10-tiden om formiddagen varvi to par samlet i lobbyen (det 3. parskulle hente barn i en anden provins).Vi havde diverse papirer, gaverog kamera klar til overdragelsen påbørnehjemmet. Endelig kom guiden,og vi kunne køre af sted efter voresbørn (på dette tidspunkt var det helestadig ikke til at fatte!). Christina fortalte,at dette børnehjem var et af debedre, da de underviste personalefra andre børnehjem. Hun fortalteogså lidt om, hvordan det ville foregå,og at det kun ville være os, derskulle hente børn, så vi havde meretid sammen med personalet.Ankomsten til børnehjemmetSå ankom vi endelig, vi kom faktiskfor tidligt, så der blev talt lidt fremog tilbage mellem vores guide ogportvagten, men vi blev da lukketind. Udefra så børnehjemmet megetflot ud, men vi så ikke så meget. Vivar fyldt op med tanker om det, derskulle ske, var nervøse og spændte.Vi blev modtaget af en mandlig ansat,som straks førte os ind i et rum,hvor vi skulle vente, indtil direktørenkom. Der sad vi så med morgenmadenoppe i halsen, hold da op,hvor var min mand og jeg nervøse.Så kom direktøren (en kvinde)samt hendes assistent (tror vi at detvar). De fortalte, at vores børn sov,så vi måtte vente, indtil de vågnede.I mellemtiden kunne vi vælge, omvi ville ordne papirerne før eller efter,vi havde fået vores børn i voresarme. Vi valgte at gøre alt det praktiskeførst, for hvem ville kunne tænkepå noget som helst, når vi først havdefået vores pige i vores arme.Vi fik at vide, at vi ikke kunne se restenaf børnehjemmet, da det ikke varkutyme, at selve overdragelsen sketepå børnehjemmet. Men de ville tagenogle billeder til os af deres legepladser,senge osv. og sende til os. Vi fikstillet en del spørgsmål om kost, sovetider,hvordan hun udtrykte vredeog glæde, og om der var en bestemtperson, hun var knyttet til mm.Vores datter vågnerSå blev der banket på døren, en personsagde noget på kinesisk …voresbarn var vågen og klar til at kommeind til os. Direktøren samt assistentenforsvandt nogle minutter,og ind kom vores dejlige lille pige iarmene på hendes nanny. Hun kommed det samme over i mine arme,og det var fuldstændigt uvirkeligt.Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulleføle i de første sekunder, jeg holdthende i mine arme. Hun sagde ikkenoget, rørte sig overhovedet ikke deførste par minutter. Jeg fornemmedesvagt, at der blev taget billederaf os, af vores nye familie. Hun komover i sin fars arme, stadig ingen reaktion,kunne lige dreje sit hovedlidt og kigge op på os, men ellerssad hun fuldstændig stille.Der kom en del flere reaktioner,da hun fik øje på sin nanny og villeover til hende, hendes nanny holdthende kort og så over til os igen.Tilbage til hotellet med voresdatter, som var i chokSå kunne vi komme af sted igen,9


tror at det hele tog omkring en timeog så var vi på vej ude af døren igen.Da vi sad sammenklemte i guidensbil, var der stadig få reaktioner, hunløftede sit ben, men ellers sad hunnærmest som forstenet. Vores lillepige var syg med feber og forkølelse,så vores guide ville gå på apoteketmed min mand, når vi kom tilhotellet.Da vi ankom til vores hotelværelse,og guiden var gået, kiggede voreslille pige sig rundt i lokalet, og såkom gråden, hun var nærmest utrøstelig.Vi fik tændt for tv, så hun kunnese nogle kinesere, det hjalp ensmule, men hold da op, der var megetsmerte i hendes øjne. Det var næstenikke til at holde ud, for hvadkunne vi gøre for at trøste hende?Det blev bestemt ikke bedre af, atvi måtte give hende hostesaft, dersmagte ubehageligt. Vi følte, at vi begikovergreb, hvilket vi jo også gjorde,på hende.Vi lagde et tæppe på gulvet, lagdehende på det og sad ganske tætpå hende, uden at røre hende, lodhende få lidt fred. Hun lod til at acceptere,at vi var så tæt på hende oglod min mand holde hende lidt ihånden. Hun fik lidt flaske og kunnekort efter give os det første skævesmil.Hun faldt i søvn på gulvet kortefter og sov i et par timer. Restenaf dagen blev brugt på at give hendeen masse opmærksomhed, medicinog mærke efter, hvad hendesbehov var. Da det endelig blev aften,og hun kunne sove, var det igen pågulvet, det foregik, og derefter kunnevi lægge hende i den barneseng,der var stillet op. Vi fik ikke megetmad eller søvn den dag, vi var brugtgodt og grundigt.10Dag 2 som nybagt familieDagen efter var vi kun på hotelværelset.Hun var meget pylret, så derblev gået meget rundt med hende.Der kom lidt flere smil til os. Hunbegyndte at slappe noget mere af ogåbne lidt mere op.Den 12. maj skulle vi ind og skriveunder på de forskellige papirer samttil notar og på paskontoret. Det varen utrolig hård og lang dag, meden lille pige, der stadig var febersyg.Vores guide var meget bekymretog ville kontakte lægen, hvis ikkedet hurtigt blev bedre. Heldigvis begyndtemedicinen at virke, så feberenfaldt, vi havde godt nok også væretbekymret.De næste par dage blev brugt påhotelværelset og på at lære hinandenat kende. Vi fik talt med voresrejsegruppe, heldigvis boede vi dørom dør, så vi kunne også få lidt voksenkontakt.JordskælvetDer var et stort jordskælv, som allejo nok har hørt og læst om, så vi varbekymrede for, om det også villeramme Beijing. Det var utroligt atse, hvor meget befolkningen gjordefor at støtte ofrene. Man så langekøer af mennesker, der ville giveblod til folk i de ramte områder. TVvar fyldt med beretninger om jordskælvet.Alle var berørte af det. Detvar smukt at opleve, hvor meget folkstøttede hinanden og hjalp folk, deikke kendte.Den fredfyldte parkVi var så heldige, at den park, hunvar blevet efterladt i, lå 15 min. gangfra hotellet. Personalet på hotelletvar meget hjælpsomme, de forsøgteat oversætte de kinesiske gloser tilengelsk, så vi kunne komme af sted.Parken var fantastisk fredfyldt, derstod små huse, hvor de ældre menneskerkom og spillede på instrumenter.Vi fik taget en masse billeder ognød kun at være os 3 og endelig atvære lidt ude i den ”friske” luft.Vi havde investeret i en god bæresele,som blev brugt af os begge.Folk kiggede og grinede lidt, nårmin mand gik med hende, de varikke vant til, at manden går medbørnene. Alle var glade for, at vi villeadoptere et barn fra deres land ogkom kun med positive kommentarer(tror vi, da vi jo ikke kunne forstå,hvad de sagde, men kunne tolke deresansigtsudtryk).Nogle hårde dagVi havde af børnehjemmet fået atvide, at vores datter så småt var begyndtat spise grød og lignende, mendet kunne vi godt glemme, hun villekun acceptere flaske, så der blev givetmælk/vælling på flaske ca. hver3-4 time….hårdt, men også dejligt.På hotelværelset kæmpede vi mednattesøvnen, en masse gråd, så påskift blev der sunget og puttet medhende – det var nogle hårde dageog nætter. Der var ikke tid til at spise,hendes behov blev dækket først,og så var der ikke energi til så megetandet. De få dage vi var ude, såvi det lokale supermarked, den kinesiskemur, den forbudte by og Beihaipark,nogle ture, som hun klarederigtig godt.Efter nogle fridage skulle vi igenrundt på paskontoret og på den danskeambassade. Dette gik heldigvisrimelig smertefrit, da vi ellers varblevet vant til, at sådanne steder skalman have god tid.Beijing – KøbenhavnEndelig nærmede dagen sig, hvorvi skulle af sted, jubii endelig kunnevi se en ende på det hele, selvomdet egentligt havde været et dejligtsted. Vi havde mødt en masse venligemennesker, en fantastisk kultur,en vidunderlig og meget hjælpsomguide og nogle dejlige rejsepartnere,men vi glædede os til at kommehjem til lille Danmark.Farvel Beijing, håber vi snart sesigen, tænkte vi, da vi blev kørt tillufthavnen. Vi fik givet vores guideen gave, fik sagt pænt farvel for altden dejlige hjælp under hele voresophold. Tiden i lufthavnen blevbrugt til at stå lidt i kø til check-in,alt blev undersøgt , men vi fik da lovtil at komme af sted.Ti timers flyvetur lå foran os, puhaen meget hård tur med et lille barn,der græd det meste af tiden. Så igenblev der gået op og ned ad gangenog endelig en time før vi landede,kunne hun ikke mere og faldt i søvn.På dette tidspunkt havde hendesmor grædt to gange …En dejlig velkomstSikke en velkomst, der var en massefamilie med en masse flag, somventede med længsel på at se det lillenye familiemedlem. Hun observeredeikke de store smil, de mangeflag og gaver, der kom os i møde,da hun var i dyb søvn (hvilket vi pådet tidspunkt var ret glade for, davi selv var godt udmattede). Endelighjemme, godt trætte efter den langerejse til Kina efter vores dejligedatter, men vi ville aldrig have undværetden. ■


Nye etiske principper forinternational adoption– med markant dansk islætAf Paul K. Jeppesen, 1. næstformand iAdoption & SamfundHaagerkonventionen om internationaladoption blev vedtaget i 1993.Konventionen udgør en juridisk ramme,der skal sikre, at internationaladoption foregår på korrekt vis, hviketbl.a. indebærer:• At myndighederne i afgiverlandethar til opgave at undersøge barnet,indhente samtykke og legitimerebortadoption.• At myndighederne i modtagerlandethar til opgave at undersøgeadoptanterne og godkendedem til adoption.• At de to landes myndigheder skalsikre, at fyldig information ombarn og adoptanter udveksles.• At adoption kun kan foretages,hvis begge landes myndighedertilslutter sig.• At begge landes myndighederkan autorisere andre til at udføredele af arbejdet.• At alle lande anerkender en adoptionforetaget i et andet land, såfremtbegge lande har ratificeretkonventionen.Et stort antal lande, herunder Danmark,har ratificeret konventionenog implementeret den i national lovgivning.Blandt de seneste er USA,som først har sat reglerne i værk den1. april 2008.Konventionens 9 sider udgør et megetformelt regelsæt, der på en rækkeområder har givet plads til fortolkninger– fortolkninger, som ikkealtid har været opfattet som god etiki alle landene.Derfor har der i de seneste år væretarbejdet intensivt på et uddybendeetisk regelsæt. Blandt andet de nordiskelande har været meget aktive idette arbejde. Resultatet blev offentliggjorti august i form af en håndbogi god adoptionspraksis - ”Guideto Good Practice” på i alt 216 sider.Bogen går i dybden med en rækkevigtige spørgsmål. Eksempelviser spørgsmålet om den korrekte sammensætningaf adoptionsgebyrer tilafgiverlandene og andre betalinger,donationer m.v. behandlet ganskegrundigt.Dette er et emne, der desværre erblevet meget aktuelt de seneste år,hvor ”alternative betalingsmodeller”i en række situationer har givet adoptionerfra og til visse lande et mereend tvivlsomt ry og dermed gjort detvanskeligere at finde adoptivbørn tillande med høj etik som f.eks. Danmark,der netop i år er nået helt tiltops på listen over verdens mindstkorrupte lande.Post Adoption ServiceEt andet væsentligt emne er PostAdoption Service (PAS). Den nyeguide fastslår endnu engang, at konventionensmedlemslande forpligtersig til mere end blot at gennemføreselve adoptionen på korrekt vis.Adoption gælder for hele livet, ogmedlemsstaterne er forpligtet til athjælpe både de adopterede og deresfamilier med særlig hjælp, hvor forholdrelateret til adoptionen gør detpåkrævet.På dette punkt er Danmark stadiglangt fra mål. Den igangværende forsøgsordningmed tilbud om psykologbistandde første 3 år efter hjemtagelsener en god start. Men Danmarksvigter fortsat fuldstændigt den internationaleforpligtelse til at hjælpe deunge og voksne adopterede, uansetat adskillige undersøgelser de senesteår har påvist tydelige behov. Derforer den nye guide et velkommentredskab i Adoption & Samfunds fortsattebestræbelser på at formå Danmarktil at opfylde samtlige PAS-forpligtelser.Det danske islætSom det fremgår af overskriften harguiden fået et markant dansk islæt.Nogle medlemmer vil huske, at vi iapril-udgaven af dette blad bragte enefterlysning fra Familiestyrelsen omtegninger til brug for guiden. Trodsen kort svarfrist indkom der fleregode bidrag, som blev videresendt tilHaag, hvor de deltog i en konkurrencemed børnetegninger fra mangeandre lande. Resultatet kan ses påbogens forside.Danske Marcus Luis Frost Jørgensenmed rødder i Colombia blev densuveræne vinder med en flot tegning,der viser hele familien bestående afMarcus selv, lillesøster Kassandra fraPeru, far, mor, katten Pippi samt familienshus på Dunhammervej 4, allemed udførlig aldersangivelse. Vi ønskerMarcus tillykke med det flotte resultat.Hele publikationen kan hentespå Haagerkonventionens hjemmesidepå adressen: http://www.hcch.net/upload/adoguide_e.pdf ■11


Er du ung og adopteret– så læs her !Af Paul K. Jeppesen, 1. næstformand iAdoption & SamfundDer stemmes om formandsposten til det stiftende stormøde i Adoption & Samfund Ungdom.I Adoption & Samfund hører vi nuog da, at foreningen mangler nogleinitiativer for de unge adopterede.En gruppe unge tog sagen i egenhånd sidste år og lavede et flot ungdomsarrangementi forbindelse medlandsmødet i Kerteminde.Der er siden arbejdet videre medplanerne om en egentlig ungdomsafdeling,ASU, som vi håber kommer igang i løbet af det kommende år. Dukan allerede nu læse mere om ASUpå www.ungadopteret.dk, som gradvistvil blive udbygget med særlig informationfor unge adopterede.Også i Norge gøres der en ekstraindsatsfor de unge adopterede. Herhar den største norske adoptionsorganisation,adopsjonsforum, netoplanceret en ny hjemmeside for unge,som utvivlsomt også vil være interessantfor mange unge danske adopterede.På www.ungadoptert.no kan deunge adopterede læse spændendeartikler om andre unge adopteredesovervejelser om adoption og identitet,om international adoption, fåtips om litteratur, finde nyttige linksog få mere viden om de lande, deblev adopteret fra. Målgruppen erunge mellem 15–25 år.Teksten er skrevet på norsk, menda de fleste ord ligner de danske,skulle der være god mulighed forat få glæde af de mange oplysninger.■Redaktionen siger farvel ogmange tak til redaktionsmedlemBente HeltbergPrins Christian på 8 mdr. er født i Bolivia.Foto illustrerer ikke artiklen.12Bente Heltberg har besluttet at stoppei redaktionsgruppen. Hun har væretmed i 9 år, og altid været et megetengageret medlem. Det har været enfornøjelse at diskutere alle aspekteraf adoption med hende. Bente harikke blot siddet og redigeret bladet,men også selv bidraget med boganmeldelserog rejseoplevelser fra Indien,hvor hendes datter er født. Iredaktionsgruppen vil vi savne hendesbehagelige og inspirerende selskab.Vi takker mange gange for godtsamarbejde!Redaktionen.■


Ventetiderne skalvære kortere!PAS skal være ettilbud tilalle adopterede!Der skal væreflereformidlingsmuligheder!Lokalforeningerneskal have flereaktiviteter!Kort sagt, vi skal gøre meget, meget merefor adopterede og adoptanterEr du med?Vi har brug for DIN indsats.Den 15. november holdes der generalforsamlingfor alle medlemmer af Adoption & Samfund.På generalforsamlingen skal der i år besættes flere ledige bestyrelsespladser.Du kan også starte som suppleant.Med din hjælp bliver det lettere for os at nå vore mål og komme videre til de næste.Vi glæder os til at se dig.Ring til et medlem af hovedbestyrelsen for flere oplysninger.Du finder navne og telefonnumre på side 2 her i bladet.13


14LokalforeningerneHer finder du din lokalforening.Ikke alle har hjemmesider. Er du i tvivl om dittilhørsforhold så se underadresser og links på www.adoption.dkLokalforeninger i Region NordjyllandNordjylland:web: http://nordjylland.adoption.dkmail: nordjylland@adoption.dkTorben Fristrup, Wilhelm Jensensvej 1,9500 Hobro. Telefon : 98 52 55 42Lokalforeninger i Region MidtjyllandGudenåenweb: http://gudenaaen.adoption.dkmail: gudenaaen@adoption.dkMona Østergård, Sanglærkevej 12 Mønsted,8800 Viborg. Telefon : 86 64 61 72Vestjyllandweb. http://vestjylland.adoption.dkmail: vestjylland@adoption.dkHelle Pedersen, Tyttebærvej 7, 6920 VidebækTelefon : 97 17 31 01Østjylland:mail:oestjylland@adoption.dkJeanette Lyk, Langballevej 14,8320 Mårslet. Telefon : 86 29 76 63Lokalforeninger i Region SyddanmarkSydvestjylland:mail: sydvestjylland@adoption.dkKirsten Korning, Øster Skibelundvej 36, Askov,6600 Vejen. Telefon : 75 36 10 50Sydøstjyllandmail: sydoestjylland@adoption.dkSøren Rahbek Clemmensen, Havevej 3A, 6091Bjert. Telefon : 75 53 97 61Fyn:web: http://fyn.adoption.dkMail: fyn@adoption.dkSanne Pedersen, Lundsbjergvej 38,5863 Ferritslev Telefon: 65 97 22 97Lokalforeninger i Region SjællandSydsjællandmail: sydsjaelland@adoption.dkClaus Holmstrøm, Sandageren 23,4700 Næstved. Telefon : 55 73 37 70Midt- og Vestsjælland:web: http://midtogvestsjaelland.adoption.dkmail: midtogvestsjaelland@adoption.dkLene Borg, Tveje-Merløse 2B, 4300 Holbæk.Telefon : 59 43 92 01Lokalforeninger i Region HovedstadenKøbenhavn:web: http://koebenhavn.adoption.dkmail:koebenhavn@adoption.dkKurt Nielsen, Dæmningen55, 2500 Valby.Telefon : 36 16 87 25Københavns Omegn:web: http://koebenhavnsomegn.adoption.dkmail: koebenhavnsomegn@adoption.dkBirgitte Dünweber, Mindevej 32,2870 Dyssegård. Telefon : 39 69 91 07Nordsjælland:mail: nordsjaelland@adoption.dkSune Rasborg, Bentevej 3,3060 Espergærde, tlf. 49 13 57 55Bornholm:mail: bornholm@adoption.dkVAKANTHvem vil gerne have for10.000 kr. flere arrangementeri København?Nyt fra lokalforeningen København, oktober 2008Ja, så er endnu en sæson skudt i gang med en generalforsamling. Vi harmåttet sige farvel til et kært medlem gennem mange år, der har valgt atbruge sin energi på familie og arbejde. Tak Per, vi håber du vil holde grillenvarm i fremtiden også. Samtidigt et stort velkommen til et nyt medlemMarianne, som modigt har vovet sig ind i bestyrelsesarbejde. Tak også tiljer fire, som har indvilliget i at være praktisk hjælp, når vi behøver det – detgør vi nok lige om lidt.Det helt store diskussionsemne på generalforsamlingen blev igen i år voresøkonomi. Vi var ved sidste optælling 415 medlemmer i København. Voresandel af medlemstilskuddet fra selve landsorganisationen ligger nu påca. 25.000 kr., altså ca. 60 kr. pr. medlem pr. år.Hvis vi skal fortsætte med 4 nyhedsbreve om året koster det os 10.000 kr. Depenge vil vi meget hellere bruge på arrangementer. Det er bare ærgerligt, atI ikke kommer, hvis I ikke får det på skrift umiddelbart inden det afholdes.Det er situationen i en nøddeskal. Hvis vi skal afholde flere ting, har vi ikkeråd til at informere om det. Hvis vi skal informere om det, har vi ikke råd tilat afholde det. Vi bruger selvfølgelig dette hovedblad og bagsidekalenderenalt det vi kan, men deadline på det blad, du sidder med i hånden nu, er i begyndelsenaf september, så alt det vi finder på efterfølgende, når ikke bladeteller den trykte bagsidekalender, som jo allerede nu er forældet!Fremtiden bliver selvfølgelig elektronisk, men det kræver, at du gør noget– se hvad til slut.Generalforsamlingen blev efterfulgt af et spændende indblik i PAS (PostAdoption Service) ordningen ved PAS rådgiver Anne Stalschmidt. Foredragetkom godt omkring, hvordan og til hvad man som adoptant helt konkretkan bruge denne nye ordning. Både i forbindelse med den første tid hjemmeog især ved institutionsstart. Foredraget havde helt sikkert fortjent lidtflere tilhørere end dem, der kom.I løbet af efteråret har vi 3 arrangementer:Vi lægger stort ud sammen med lokalforeningen Københavns Omegn onsdagden 29. oktober. Her vil hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen blandtandet komme ind på, ”hvad der sker med det lille barns hjerne, når detmangler stimulation”.Tirsdag den 28. oktober holder vi introduktionsaften for kommende adoptanter.Her kommer en sagsbehandler fra kommunen og en fase 2 rådgiverog fortæller om selve adoptionsprocessen, efterfulgt af henholdsvis en eneadoptantog en par-adoptant, der hver fortæller deres historie.Året sluttes af den 30. november med vores traditionsrige juletræsfest. Informationom tid, sted, tilmelding og priser findes på dette blads bagsideog på vores egen hjemmeside, hvor du jo alligevel skal ind nu, fordi du gernevil have for 10.000 kr. flere arrangementer.Gå ind på: http://koebenhavn.adoption.dk/. Klik på ”lige her”, som dufår besked på, og vupti, du er inde på forsiden. Inden du læser vores kalendereller den meget spændende artikel om kælehormonet oxytocin, hvorder faktisk findes specifik forskning på adoptivbørn, ja så tilmelder du digvores mailservice. Så får du en mail, hver gang der er nyt på hjemmesiden.Smart ikke? Og 10.000 kr. værd!På foreningens vegneBirgitte Larsen.


En aften med psykologLene KammLene Kamm vil indlede aftenen med et oplæg til filmen ”Solen skinnedeskarpt”, der viser 3 adoptivbørns tanker om det at være adopteret oggiver et rigtig godt indblik i, hvordan de 10-12 årige børn oplever det.Lene Kamm kommer ind på emner om børn, der intet selvværd har, børnmed identitetsproblemer i forhold til sig selv og til venner og familie.Efter filmen vil der være debat og spørgsmål.Mød op til en spændende aften, hvor du selv har mulighed for at sættedit præg på aftenens forløb.Tid: Tirsdag den 21. oktober 2008 fra kl. 18:00 – 21:30Sted: Digtervejsskolen, Karrebækvej 70, 4700 NæstvedPris: 75 kr.Lokalforeningen serverer ml kl. 18.00-18.30 en sandwich og kaffe/teundervejs. Der vil være mulighed for at købe øl/vand.Tilmelding:Inden 15. oktober 2008 på sydsjaelland@adoption.dk og ved indbetalingtil foreningens konto: reg.nr. 1551 kontonr. 6140461235 med angivelseaf navn + antal deltagere.Yderligere oplysninger:Pia Thomsen, tlf. 5577 5571 eller 3172 0102Susanne Djarnis, tlf. 2481 9686 eller 5671 2667Med venlig hilsen og på gensynAdoption og Samfund, Sydsjælland.”Børn med alle slags hjerner”Hovedstaden og Københavns omegn inviterer til en spændende aftenmed hjerneforskerAnn Elisabeth KnudsenHvad sker der med det lille barns hjerne,når det mangler stimulation?Hvilken betydning får det fysisk, psykisk og intellektuelt?Hvordan udvikles sproget?Og hvorfor er piger og drenge så forskellige?Ann Elisabeth vil bl.a. komme rundt om disse emner og give os detnyeste med inden for hjerneforskning!Onsdag den 29. oktober 2008 kl. 19-22Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 BrønshøjEntre 100 kr. pr. pers.Tilmelding til koebenhavnsomegn@adoption.dkLandegrupperBoliviawww.landegruppe-bolivia.dkAnette Buch-Illing - buch-illing@privat.dkBenny Nielsen - egeskellet24@mail.dkKatinka Hoydal - hoylysdal@mail.dkBrasilienKirsten Friis Rasmussen ogHubert Pournow - tlf. 46 19 30 60BulgarienKim Mariegård - tlf. 59 96 12 02thambour@mail.tele.dkColombia - Fanas venner:Torben Sørensen - tlf. 86 14 57 08DanmarkFam. Behmer - tlf. 64 82 62 20EcuadorJens Reiermann, Englystvej 46,3600 Frederikssund,tlf. 31 64 11 13, jens@reiermann.dkwww.ecuadorkluben.dkEtiopien:Jens L. Tranholm Damkjærtlf. 86 29 20 28, jensld@mail.dkwww.etiopien-foreningen.dkGuatemalaAnni Bech Nielsen - tlf. 47 52 77 76HvideruslandPeder Marlo, Asgård 92, 9700 Brønderslev,tlf. 98 80 04 18IndienSvend Erik Holm - tlf. 64 47 38 35sve@holm.mail.dk,www.123hjemmeside.dk/indiengruppenKaliningrad/MoskvaHelle Pedersen - tlf. 97 17 31 01KinaMichael Johansen, Tandervej 45, 8320 Maarslet,tlf. 86 78 27 22, kontakt@kinaforeningen.dkwww.kinaforeningen,dkNepalHanne og Hans Doktor, tlf. 75 65 48 36,hanne.veis@adr.dkPeruBjørn Rude Voldborg, Æblehaven 1,3400 Hillerød, tlf. 48 25 05 95bgv@pharmexa.comRumænien:HanneTrøstrup, tlf. 74 82 07 81romania@adoption.dkwww.rumania.adoption.dkSydafrika:Ida Fraas Thomsen, Højstrupvej 132,2700 Brønshøj, tlf. 22 51 26 21landegruppesydafrika@gmail.comwww.landegruppesydafrika.dkThailandEbbe Møller - tlf. 45 79 24 46/40 64 55 84ebbemoeller@yahoo.dkTjekkietAnette Rosenberg Clausen - tlf. 74 62 06 18www.tjekkiet@adoption.dkVietnamPeter Skjøt, Vigerslevstræde 12, 2500 Valbytlf. 36 30 05 28formand@vietnamadoption.dkwww.vietnamadoption.dkInteressegrupperBal Vikas Venner, IndienAnnette Havemann Linnet - tlf. 49 19 09 13Hanne Juhl Holm - tlf. 26 36 27 23www.balvikas.dk, info@balvikas.dkColombia - Fanas venner:Torben Sørensen - tlf. 86 41 57 08bestyrelsen@fana.dk, www.fana.dkEne-AdoptanterSigne Hindsberger - tlf. 45 82 41 20Linda Berkowitz - tlf. 39 18 04 12Børnehjemmet Palna, IndienMette Thomsen - tlf. 38 28 50 2515


JULETRÆSFESTi lokalforeningen Adoption og Samfundi NordjyllandLørdag, den 29. november klokken 13.00 -16.30på Vadum skoleRebecca, 5 år og født i Colombia, er iBolivia for at hente sin lillebror.Kom og vær med til en hyggelig juleeftermiddag,hvor vi får besøg af „Los Ninos” (Nissefar og Nissemor),som sammen med „Nissepigerne“ vil danse om juletræet med osog dele slikposer ud til børnene.Efter dette serverer vi gløgg, æbleskiver og kaffe/te.Øl og vand kan købes til fornuftige priser.Prisen for dette herlige arrangement er for medlemmer ogderes nære familiemedlemmer 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.For ikke-medlemmer er prisen 80 kr. for voksne og 60 kr. for børn.Vi har haft stigende deltagerantal de seneste år, så derfor sætter vimax. deltagerantallet til 200 efter „først til mølle princippet“.Vel mødtLokalforeningenTilmelding inden den 22. november til:Adoptionnordjylland@sol.dkeller Jens Næsby tlf. 98181910 og Torben Fristrup tlf. 98525542Ida, næsten 10 år og født i Kina.16


ANNONCE:Tilknytning og tilknytningsforstyrredebørn og ungeGrundkursus i teori og praksismetoderStøvring Højskole:11.12.08: for speciallærere og -pædagoger.12.12.08: for adoptivforældre og plejeforældre.FUHU København:22.01.08: for speciallærere og – pædagoger23.01.08: for adoptivforældre og – plejeforældre.1800,00 incl. forplejning, lærebog og bilag.Rabat ved flere deltagere fra samme sted 200,00.Tilmelding: npr@erhvervspsykologerne.dkUnderviser: Aut. Cand. Psych. Niels Peter Rygård,se www.tilknytningsforstyrrelse.dk om forfatterenAnna, en smuk lille engel på 5 år, født i Kina.Indkaldelse tilGENERALFORSAMLINGi Adoption & SamfundLørdag den 15. november 2008 kl. 13.00På Hotel Frederik d. II, Idagaardsvej 3, 4200 SlagelseForeløbig dagsorden for generalforsamlingen:1: Valg af dirigent.2: Godkendelse af dagsorden.3: Bestyrelsens beretning.4: Regnskab for 2007/08 – forelæggelse og godkendelse.5: Indkomne forslag:a. Vedtægtsændringer.b. Godkendelse af interessegrupper6: Arbejdsprogram for det kommende år.7: Orientering om budget for igangværende årsamt:• Fastlæggelse af kontingent for kommende år• Fastlæggelse af abonnementspris for bladet”Adoption & Samfundfor det kommende år• Fastlæggelse af lokalforeninger og interessegruppersandel af det samlede kontingent.8: Valg til hovedbestyrelse.9: Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen10: Valg af revisor samt revisorsuppleant.11: Eventuelt.Regnskab og budget er sendt til lokalforeningerneultimo september, herunder forslag til medlemskontingentfor det kommende år samt abonnementsprisfor bladet for det kommende år og forslag til lokalforeningernesog interessegruppernes andel af detsamlede kontingent.Forslag, der ønskes behandlet, skal være formandenskriftligt i hænde senest den 25. oktober. Hvis dersker ændringer i dagsordenen, sendes den endeligedagsorden til lokalforeningerne senest 1. november.Ved afslutningen (ca. kl. 17) er foreningen vært vedet mindre traktement.HOVEDBESTYRELSENSOCIALRÅDGIVER EFTERLYSESAdoption & Samfund har en stor gruppe af lægmænd og professionelle, der frivilligt øser af deres viden tilglæde for andre adoptanter, adopterede, professionelle med flere. Vores hidtidige socialrådgiver har fået formeget at se til privat, og posten som rådgiver er derfor ledig.Der er tale om et ulønnet frivilligt arbejde, som du kan klare hjemmefra via telefon på et tidspunkt, der passerdig. Arbejdet har den senere tid typisk taget fra 1-6 timer om måneden.Vores socialrådgiver er en vigtig funktion, da det for menigmand kan være mere end svært at finde rundt iden sociale jungle. Der rådgives blandt andet omkring børnesager og børnehandicap; dvs. lov og ret i forbindelsemed ydelser inden for servicelovens børneparagraffer og sagsbehandling. Det forventes ikke, at man afgørersager eller omstøder kommuners afgørelser, men derimod at man vejleder omkring ankemuligheder.Har du tid og lyst til at være vores nye frivillige socialrådgiver, eller kender du en, der har?I er meget velkomne til at ringe til rådgivningskoordinatorLouise Svendsen, 2624 4064 eller sende en mail LS@LSRT.dk, hvis I vil høre mere.17


ANNONCE:KONSULENTHUSETFREDENSBORGBØRN · UNGE · FAMILIERtilbyderRådgivning og vejledning til forældre og børn,- også til familier, hvor der er særlige problemstillingerPsykologiske undersøgelser– eventuelt som en ”second opinion”BørnesamtalerSamtalegrupper for forældreParrådgivning– eventuelt med støttemulighed fra FamiliestyrelsenKongevejen 47 - 3480 Fredensborg - tlf. 48460800info@ffa.dk - www.konsulenthusetfredensborg.dkBilleder til bladetBladet kan nu modtage elektroniske billeder af jeres børn. Send venligstmax. 3 billeder ad gangen. Husk at oplyse navn, land, alder, adresse, motivo.l. Bladet (inkl. billederne) lægges altid efterfølgende på Adoption &Samfunds hjemmeside. Billederne vil herudover kunne anvendes i foreningensfoldere og øvrige publikationer.Billederne skal sendes til: bladet@adoption.dkVenlig hilsen Redaktionen.Se her - Se her - Se herKarla og Asta på 4 og 7 år er på havearbejde,begge født i Kina.ANNONCE: ANNONCE:Terapi for adopteredebørn og unge- Kunstterapi - Sandlegsterapi- Historieterapi - Spædbørnsterapi- VejledningJenny VejbækKunstterapeut / SandplayterapeutHolstebroTlf. 41422121, hverdage 8.30-9.30ANNONCE:Foreningen har udgivet nogle forskellige pjecer med mere somkan bestilles hos sekretæren.Særligt skal nævnes pjecerne Når adoptivbørn skal passes og Adoptivbarni klassen samt Adopteret og voksen og Adoptionsrådgivning- før, under og efter adoptionen.Herudover har vi udgivet en ”litteraturliste” (blad) samt en bogfra vores behandlerkonference 2003. Foredragene fra konferencenkan fås på DVD eller VHS.Vi er ligeledes i besiddelse af en del ældre blade, især vores temabladom skolestart samt andre temanumre.Herudover har vi også en del af tillægget til decembernummeret2007 med overskriften ”Fortællinger om hjem”.Der henvises ligeledes til vores hjemmeside:www.adoption.dkHer kan der også findes meget rådgivning og information.Ovenstående materiale kan bestilles påsekretaer@adoptionogsamfund.dk.Vi vil også gerne gøre opmærksom på folderen ”Internationaladoption” som kan findes på www.adopt.dk.18


RådgivningsguideAdoption & Samfund tilbyder rådgivning i alle faser af en adoption. Rådgiverne er enten faglige rådgivere med en specifikrelevant uddannelse og særlig viden om adoption eller adopterede og adoptanter, som gerne lægger øre til din historie og kankomme med råd baseret på deres personlige erfaringer og foreningens viden i øvrigt.Rådgiverne arbejder på frivillig basis. De har tavshedspligt. De fleste rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Bemærkfaglige- og særlige rådgivere har lukket i juli. Sagsrådgiverne kan kontaktes hele sommeren. Generelt vil det være mest belejligt,hvis I ringer efter kl. 20.Sagsrådgivere:Sagsrådgiverne svarer på generelle spørgsmålom adoption og rådgiver i alle faser af adoptionsprocedurenfra de første overvejelser omadoption til adoptionsbevillingen er givet.Simple spørgsmål kan fremsendes på mail tiladressen: raadgivning@adoption.dkFor egentlig rådgivning i adoptionssager erdet bedre at henvende sig telefonisk til en afrådgiverne nedenfor, især hvis det drejer sigom lidt mere komplicerede sager, f.eks.:• Sager, hvor ansøgerne fornemmer risiko forhelt eller delvist afslag på godkendelse.• Anke- og klagesager.• Problemer i matchningssager.• Problemer i forhold til de formidlendeorganisationer.Josie Køhlert 43 64 70 10Katrine Nordland 32 57 66 86Claus Stenmose 59 44 14 32Mie Olesen 36 45 02 08Annike Kjær Hansen 35 82 35 43Bente Romanoff 33 22 88 68Faglig rådgivere:Rådgiverne er medlemmer, der tilbyder rådgivninginden for deres professionelle fagområde.Socialrådgiver:Rådgiver omkring børnesager og børnehandicap;dvs. lov og ret i forbindelse med ydelserindenfor servicelovens børneparagraffer ogsagsbehandling. Rådgiveren kan selvfølgeligikke afgøre sager eller omstøde kommunersafgørelser, men kan derimod vejlede omkringankemuligheder.Sundhedsplejerske:Rådgiver om den gensidige tilknytningsprocesmellem barn og forældre, almindeligereaktionsmønstre hos barnet fx i forbindelsemed søvn, måltider og andre dagligdagsting som pusling og bad. Hvordan kan mansom forældre hjælpe sit barn bedst muligtgennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie tiladoptivfamilie.Gitte Korsholm Jørgensen 74 83 22 57Talepædagog:Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder føreller efter barnets ankomst. Sparre evt. medden lokale talepædagog.Irene Bjerregaard 27 12 93 07Psykolog:Rådgiver unge og voksne adopterede ogadoptivfamilier. Herudover kan psykologenmedvirke til at videreformidle eventuellebehov for længerevarende indsats til relevantebehandlere og/eller instanser.Birgit Cederholm 44 44 33 82Speciallærer:Rådgiver hvis der er behov for eller overvejelserom en særlig undervisningsindsats iskolen, særligt i forbindelse med omsorgssvigtedebørn.Sanne Flittner-Nielsen 75 91 50 65Pædagogisk konsulent:Rådgivning i forbindelse med institutionsstart,indskoling og vanskeligheder i institutioner/skoler.Gitte Stæhr Larsen 48 24 51 5540 57 48 26Læge:Besvarer spørgsmål, der vedrører helbredsoghandicapforhold hos såvel adoptionsansøgeresom barn i forslag og adopterede.Jesper Mørk-Hansen, 62 25 12 63e-mail: m.h.gudme@dadlnet.dk.Tyge Fogh 44 34 16 09Telefonopkald kun i dagtimerne/spørgsmålpr. mail med angivelse af telefonnummer idagtimerneForældrerådgivere:Rådgiverne er medlemmer med særliginteresse i et bestemt emne inden for adoptionsområdet.Adoption af danske børn:Rådgivning om anonym dansk adoption.Fam. Behmer 64 82 62 20Adoption af større børn:Rådgivningssamtaler samt mulighed forkontakt til andre familier, der har modtagetstørre børn, som tilbyder telefonisk støtte oghjælp omkring de problemer, der kan væreforbundet hermed.Anne Marie Poulsen 33 14 14 56E-mail: ulfi@get2net.dkANNONCE:Adoptionslinjen:Voksne adopterede tilbyder rådgivning omkringdet at være adopteret.Telefontid tirs. kl. 19.30-21.00 70 22 23 03Eneadoptanter:Gruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbydereneansøgere rådgivning før, under og eftergodkendelse samt efter hjemtagelse af barn.Endvidere har GEA faglige rådgivere, hvisudgangspunkt er eneadoption. GEA tilbyderdesuden hjælp til opstart af samtalegrupperpå et hvilket som helst tidspunkt i adoptionsprocessen.Nina Andersen 44 64 23 50Linda Berkowitz 39 18 04 12Tab af barn i forslag:Rådgivning som hjælp og støtte til dem, derhar mistet et barn, som de har haft i forslag ogværet godkendt til.Janne Skov 66 13 63 02Endeligt afslag på ansøgning om adoption:Henvisning til psykologrådgiveren.Adoption af præmature børnRådgivning om det at få et præmaturt barn iforslag eller at have et præmaturt barn.Trine Boardman/Klavs Frisdahl 46 37 07 08Skoleproblemer:Rådgivning i forbindelse med vanskelighederknyttet til den adopteredes skolegang.Bente Pedersen 62 62 20 51ADOPTIONS- ELLER BESØGSREJSEVi samarbejder med de førende luftfartsselskaber for at giveDem individuel betjening - uanset rejsemål og tidspunkt.Kontakt en ekspert på dette område, som kender despecielle behov, der er i forbindelse med adoptionsrejser.I visse tilfælde kan vi yde 5% rabat på flybilletterne.Specialprogram for besøgsrejser til KoreaIndhent altid et uforpligtende tilbud hos:senior rejserET SELSKAB I PROFIL REJSER GRUPPENSøtorvet 5 · 1371 København KTlf. 33 93 88 00 · Fax 33 93 88 90 · E-mail: sr@senior-rejser.dk19


Afsender:Adoption & SamfundTeglvej 4, Frifelt6780 SkærbækID-nr. 46528Magasinpost BAdoptionskalenderHusk - du er altid velkommen til at deltage i et arrangement i andre lokalforeninger end din egen.Dato Tid og sted Arrangement Arrangør Kontakt/tilmelding18.10.08 kl. 10.00-18.00Skælskør19.10.08 kl. 10.00-18.00Skælskør21.10.08 kl. 18:00–21:30Digtervejsskolen, Karrebækvej70, Næstved21.10.08 kl. 18.00Tornbjerg Kirke,Skærmhatten,Odense SØ22.10.08 kl. 19.00-22.00Marthagade 6, 3. th.,2100 København Ø24.10.08 kl. 15:00-17:30KUANjalsgade 22,2300 Kh S28.10.08 kl. 19:00-22:00Pavillonen,Prags Boulevard 50A –KvarterhusetJemtelandsgade,2300 København S.29.10.08 kl. 19-22KulturhusetPilegården,Brønshøjvej 17,2700 Brønshøj30.10.08 kl. 19.00-21.30Kulturhuset”Stationen”,Ll. Sct. Hans Gade, Viborg1.-2.11.08 kl. 9-17 - begge dageTV/Midt-Vest,Søvej 2,7500 Holstebro15.11.08 Hotel Frederik d. IIIdagårdsvej 3,4200 Slagelse29.11.08 Kl. 13.00-16.30Vadum Skole30.11.08 kl. 14-17Frøbel Seminariet,Grundtvigsvej 11,1884 Frederiksberg C.Indgang fra gården påHenrik Steffensvej.Adoption og tilknytningPrivatFordybelseskursus for adoptanter i ventetiden. Se merepå: http://www.karenfabricius.dk/BedsteforældrekursusFor bedsteforældre og andre nære relationer.Se mere på: http://www.karenfabricius.dk/En aften med Lene Kammsom vil indlede med et oplæg til filmen ”Solen skinnedeskarpt”. Lene Kamm kommer ind på emner ombørn, der intet selvværd har og børn med identitetsproblemer.Efter filmen debat og spørgsmål.Generalforsamling og foredrag.Vi begynder kl. 18.00. Kl. 19.00 afholder vi generalforsamling,og kl. 20.00 fortæller Peter Rasmussenom sin rejse til Bulgarien.Informationsmøde for interesseredei eneadoptionAdoptionsnetværketFor dig der arbejder med adopterede samtadoptivfamilier i dit daglige behandler- eller forskningsarbejde.PrivatLF SydsjællandLF FynInformationsmøde omkring adoptionLF KøbenhavnKom og hør mere om en anderledes men ligeværdigløsning på barnløshed. Få svar på spørgsmål omkringbåde godkendelsesprocessen samt det, der følger efter.Læs mere på http://moellerolesen.dk/Adoption%20og%20Samfund%20Kobenhavn/Hjemmesiden.Aften med hjerneforsker Ann ElisabethLF Hovedstaden ogKnudsen. Hvad sker der med det lille barns hjerne, Københavns omegnnår det mangler stimulation? Hvilken betydning fårdet fysisk, psykisk og intellektuelt? Hvordan udviklessproget? Og hvorfor er piger og drenge så forskellige?Andreas tilbage i Colombia22-årige Andreas blev adopteret til Danmark, da hanvar fire år. I februar i år vendte han tilbage til Bogotáfor at søge efter sin biologiske familie. For adopteredeover 10 år og forældre.Familieterapeut Michel Gorju,tlf.: 30244764 el. psykoterapeutMPF, Karen Fabricius Hansen,tlf.: 26284213Familieterapeut Michel Gorju,tlf.: 30244764 el. psykoterapeutMPF, Karen Fabricius Hansen,tlf.: 26284213Pia Thomsen, 3172 0102 el.Susanne Djarnis 2481 9686.Tilmelding 75 kr på regnr. 1551konto: 6140461235 m/angivelse afnavn+antal deltagere.Bente Pedersen, bep@5750.dk,6262 2051.GEA København berkowitz@kvaeld.jay.net el. 39180412 Tilmelding senest mandagden 20. oktoberLF, GudenåenRedigér dit barns ”hente-rejse-film”LF GudenåenFå lavet dit barns film og lær om digital videoredigering.Underviser: Ib Potter, selv far til to adoptivbørn.Max 12 deltagere.Generalforsamling for Adoption & Samfunds hovedforening.Alle medlemmer er velkomne, husk at stemmeretkræver, du er valgt delegat i din LF eller Intereressegruppe.Jf. i øvrigt foreningens vedtægter.Juletræsfest. Vi får besøg af ’Los Ninos’ (Nissefar og LF NordjyllandNissemor), som vil danse om juletræet med os og deleslikposer ud til børnene. Efter dette er der gløgg, æbleskiverog kaffe/te. Øl og vand kan købes.God gammeldaws juletræfestMed gløgg og æbleskiver og hvem ved måske selvesteJulemanden dukker op.Se mere på: http://koebenhavn.adoption.dk.HBLF København07.12.08 kl. 14.00 til ca. 17.00 HyggeeftermiddagHyggeeftermiddag med julestads og juledekorationer.Saftevand, kaffe/the og æbleskiver til alle. Måskekommer julemanden! Godteposer til alle børn. Medbring:Gave til eget barn (max. 20 kr.) og saks.LF Midt- og VestsjællandForkortelser: HB=Hovedbestyrelsen, LF=LokalforeningSe flere detaljer om arrangementerne på http://kal.adoption.dk. Optagelse til kalenderen: kalender@adoption.dkLouise Svendsen, LS@LSRT.dk,2624 4064.Tilmelding ikke nødvendig.Mie Olsen:post@moellerolesen.dk.Tilmelding skal ske senestfredag den 24.oktober 08.koebenhavnsomegn@adoption.dkEntre 100,-kr. pr. pers.Hanne Pedersen, gudenaaen@adoption.dk, 9754 1998.Pris 50 kr. Unge under 18 år gratisadgang. Seneste tilmeldingden 8. oktober.Lene Christensen, gudenaaen@adoption.dk, 8662 2320 / 23438973. Tilmelding senest 5. oktober.Pris 1.250 kr. pr. person.foreningen@adoption.dkJens Næsby, adoptionnordjylland@sol.dk, 9818 1910 el.Torben Fristrup 9852 5542.Medlemspris: voksne 60,- og børn30,-. IKKE- medlemmer: voksne80,- og børn 60,-Bente Romanof, beroma@ab18.dk,3322 8868Entre 75 kr. pr voksen, børn gratis.Indbetales på reg nr: 0400 kontonr:4010679538. Anfør blot navnetpå en enkelt deltager.Hans Jørn Sørensen, hjads@nrdc.dk, 5192 4637Pris: Voksne 30 kr., børn 10 kr.,Bedsteforældre: gratis.Tilmelding senest 2/12 2008.

More magazines by this user
Similar magazines