10.07.2015 Views

Vi ønsker godt nytår! - Teknik og Viden

Vi ønsker godt nytår! - Teknik og Viden

Vi ønsker godt nytår! - Teknik og Viden

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

ARKIVPRI N T ERFA XARKIVFA R VEKOPI/PRIN T ERPCSCANNERSORT/HVID KOPI/PRIN T ERDin produktionslinie kører ikke på den måde,så hvorfor skulle dit netværk?IN TELLIGENTELØSNINGER TILDIN VIRKSOMHEDHvis du vil vide hvordan en løsning fra Canon kan strømline dit netværk og hjælpe dit firma til at sparetid og penge, så ring nu på 70 15 50 05. Du kan også udfylde svarkortet på www.canon.dk/produktion,så kontakter vi digw w w.ca non.dk/produktion


PRODUKTNYT 2000Segmentkobler til Ex-områderPepperl+Fuchs i Vesttyskland præsenterer nu en ny segmentkoblerSK-2, der gør det muligt at koble PROFIBUS-DPsegmenter med PROFIBUS-PA segmenter hurtigt og sikkert.Dette gælder i såvel Ex-områder (eksplosionsfarligeområder) som i ikke Ex-områder.PROFIBUS ‘Process Field Bus’-systemet består grundlæggendeaf to moduler: En hovedstation og et Power LinkModul.Hovedstationen fungerer som en gateway mellem PRO-FIBUS-PA og PROFIBUS-DP, og kan transmittere data efterEN 50 170/2 med en transmissionsrate på op til12Mbits/sek.Op till 4 parallelle PROFIBUS-PA masterkanaler dannerkommunikation tilPower Link Modulerne (PLM). Hvert af disse PLM segmenteråbner mulighed for kommunikation med 10 Exstationereller 31 ikke-Ex målestationer.Systemet er “transparent”, og derfor er opsætning ogprogrammering ikke er nødvendig. Dette betyder at “Plugand Play” er en realitet.Firma: Pepperl+Fuchs A/S, Stamholmen 173, 2650 Hvidovre,tlf. 70104210.Læserservice 06IGSS32 v3 fokuserer på brugervenlighedog åbenhed7-Technologies’ release af den nyeste version af SRO-systemetIGSS32 tilfører systemet mange nye faciliteter sombl.a.: Windows 2000 kompatibilitet. WAP funktionalitet.. Brugerdefinerede rapporter (Event Report Writer, baseretpå Excel). OPC Client. Internet faciliteter. Nye PLC drivere.Integreret VBA scripting og nye hjælpefunktioner.I den nyeste version er der især lagt vægt på, at systemetskal være brugervenligt både for programmøren ogfor operatøren som til daglig skal betjene anlægget. Foroperatøren vil det nye hjælpesystem, som lige har modtageten international pris, gøre det meget lettere at få hjælpi IGSS. ”Da vi har erfaret at de fleste problemer ikke opståri SRO-systemet, men i kommunikationen til/fra PLC’erne,er især også hjælpefilerne til PLC-driverne blevet udvidetligesom selve konfigureringen af PLC-driverne er blevetgjort mere enkel” udtaler Michael Garde, direktør forautomationsdelen i 7-Technologies til fagbladet Automatik.Exces-baseret rapportmoduklOperatøren har også med de nye brugerdefinerede rapporterfået et Exces-baseret rapportmodul, hvilket gør detnemt at lave skræddersyede rapporter, selv for folk udenprogrammeringserfaring.Programmøren kan ved hjælp af en integreret VBAfunktion lave beregninger og opbygge logiske relationerbaseret på hændelser fra processen eller operatørkommandoersamt udvide den eksisterende brugergrænseflademed egne dialoger, menuer og funktionstaster.WinPager og WAP funktionaliteten gør det endvideremuligt at have vagt på et anlæg uden at være til stede.Firma: 7-Technologies A/S, Bregnerødvej 94, 3460 Birkerød,tlf:45900 700.Læserservice 07Microbotic har skabt etunikt koncept ved at ladeflere hexapoder samarbejdeom komplekse processeri mikroverdenen.Microbotic A/S er et ungt firmamed hovedsæde i Nordsjælland.Firmaet satser på udviklingaf avanceret robotteknologitil løsning af fremtidenshåndterings- og processeringsopgaveri sub-( området(~0,1(m). For at imødekommefremtidens krav om en ultrafleksibel produktionsplatformmed minimale driftsomkostningerhar Microbotic indledtet ambitiøst projekt med detmål at udvikle en robotplatformtil løsning af fremtidensmikrohåndterings- og bearbejdningsopgaver.I en række brancher er manved at nå grænserne for manuelhåndtering af f.eks. samling,svejsning, limning ogsmøring af komponenter i mikrostørrelser.Dette gør siggældende bl.a. inden for mobiltelefoner,høreapparater, receptorertil kemiske analyser,sensorer, miniature- mikrofonerog højtalere, fiberintegreretoptik samt bioteknologiskog medicinsk analyse. Det er idisse og beslægtede områder,man hos Microbotic har set etstærkt ekspanderende potentialefor fleksible mikrohåndteringssystemer.Microbotic, der er et dattersel-Automatik • 12/2001Robotteknologi brydergrænser i mikroverdenMekaniske komponenter er inden for enrække industrier blevet så små, at håndteringeni sig selv er en begrænsning for udnyttelsenaf ny teknologi. Det unge ambitiøse firmaMicrobotic præsenterer de første resultater afet udviklingsprojekt, der kan skabe gennembrudi mikroverdenen.skab af firmaerne Pinol A/S ogUnisensor ApS, har indledt ettæt samarbejde med MærskMc-Kinney Møller Instituttetfor Produktionsteknologi vedSyddansk Universitet i Odense.Pinol, der til dagligt producereravanceret finmekanik, bidragermed udviklingen af projektetsmekaniske platform. Styring afden komplekse mekaniskekonstruktion kræver avanceretelektronik til kontrol og opmåling.Unisensor er specialisterpå disse områder, og bidragersåledes med denneviden. Kombineres disse ekspertisermed Mærsk instituttetsforskning indenfor robotogsoftwareteknologi skabesen produktionsplatform i standtil at løse morgendagens mikrobearbejdnings-og håndteringsopgaver.En mekanisk struktur kaldeten hexapod danner hjørnesteneni projektet. Fordelen vednetop denne mekanisme er6dens høje stivhed kombineretmed simultan bevægelse omkring6 akser. Ved samarbejdemellem flere hexapoder kanendog særdeles komplekseprocesser udføres hvilket gørdenne platform ganske unik.Et eksempel på systemets anvendelsesmulighederkunnevære montage af fiberoptiskemoduler. Skal et transmittermodulfungere optimalt er ennøjagtig positionering ogmontage af laserdioder, linserog fibre absolut nødvendig.Ved brug af flere samarbejdendehexapoder kan opgaveraf denne type løses hurtigt ogelegant.Microbotic forventer deførste elementer på markedet iår 2002.Firmaet: Microbotic A/S,Engvej 33, 3330 Gørløse, tlf.:48 21 65 00.Læserservice 09Sterilt højkapacitets filterfra ultrafilter i drift.Mobil radiotransmission med højdatahastighedProduktet SML2400 som ComSystem A/S præsenterer, haren væsentlig hurtigere datahastighed end de traditionelleradiomodemer. Den har en længere rækkevidde end BluTooth produkterne og kan anvendes worldwide i detlicensfri 2,4 GHz bånd.Desuden har SML2400/P ikke behov for ekstern strømsforsyning.Anvendelsen af SML2400 er beregnet der, hvor det eruhensigtsmæssig at trække kabler til udstyr medRS232snitflade f.eks. i landskaber, på mobile enheder ogi produktionshaller og indenfor processtyring i almindelighed.Tekniske dataSML2400 leverer en RS232 snitflade og en datahastighedpå op til 260 kbit/s. Enheden opererer i det licensfri bånd2,4GHz med en rækkevidde op til 1 km. Ydermere kan denkøre fuld dupleks op til hastighed på 57 Kbit/s, og deranvendes en meget brugervenlig konfigurations-softwaremed adskillige spændende applikationer.Med et IP64 standard kabinet, som er utrolig robust ogsprøjtevandtæt, og med indbyggede genopladelige NIMHbatterier, er radiomodemet specielt velegnet til udendørsbrug.Firma: ComSystem A/S, Porthusvej 9B, 3490 Kvistgård,telf.: 49 13 96 93.Læserservice 08FlertrinsfiltreringI filtreringsanlægget, der er der også yderligere smudsandele;finere partikler på mi-faste partikler tilbage og detselv 0,01 mm små væske- ogefterkoblet kompressorerne,strømmer trykluften først kronområdet og oliedampe, op til 99,99999%. De oliedampe,der ligeledes opstår,igennem et støv- hhv. forfilter der opstår i kompressorernesmed polyætylen filterelement. kompressionskammer, er dog kan ikke holdes mekanisk tilbage.De skal bindes, så deHer holdes grove forureninger stadig indeholdt i trykluften.og slid fra kompressorerne tilbage.En køletørrer køler derringstriner der installeret en fil-ikke er nogen olielugt, derSom tredje og fjerde filtre-kan absorberes, således at dernæst luften ned til et dugpunktpå 2°C. Da der derved et submikron- og aktivkulfilter. ningen. Til dette formål anterkombinationbestående af kan påvirke mælkeforarbejd-dannes kondensat, udskilles Submikronfiltret (SMF) holder vendes aktivkul-adsorptions-filtret AK, hvor der sker en totrinsadsorption – i kombinationmed submikronfiltret–med det resultat, at det maksimalerestolieindhold på0,003 ppm er umådelig lille.Trykluften, der er filtreret således,kan ledes ud i rørledningsnettet,uden at der erfare for forureninger.Filtrene kan steriliseres udendemontering, og det er muligtat udføre op til 100 sterilisationscyklusser.Tankenes indholdbliver hver dag ført til aftapning.Dernæst renses bådetanke og ledninger med dampog steriliseres. Produktet proportioneresautomatisk i blandingsreguleringsanlægog aftappesaseptisk.Firma: Ultrafilter A/S, Strudbergsvej6, 4200 Slagelse, tlf.:5852 44 54.Læserservice 10


Nøglefærdigeproces-løsningerLundstrøm & Partners 4341 0010● MAGNETVENTILER● PNEUMATIKVENTILER● ANALYSEVENTILER● PROCESVENTILER● INSTRUMENTERBürkert-Contromatic A/SHørkær 24, 2730 HerlevTelefon: 44 50 75 00Telefax: 44 50 75 75E-mail: buerkert@buerkert.dkwww.buerkert.dk


PRODUKTNYT 2000Kundetilpassede pneumatikløsningerNyt suverænt pneumatik-system for proces,-farma- og fødevareindustri!Pneumatik-Øer for Din-skinnemontage, med Phoenix ellerSiemens I/O-kort.Bürkert-Contromatic A/S introducerer igen et helt nytkoncept af kundetilpassede pneumatikløsninger, som medderes nye ”AirLine” system type 6524/25, der udover denye 10mm. pneumatikventiler med flowrate op til 300l/min, kan kombineres med kendte el-leverandørers I/O moduler,såsom Phönix og Siemens digitale og analoge ind- ogudgangskort. Alle løsninger leveres formonteret, afprøvetog klar for tilslutning.Ventilmodulet kan nemt udvides fra multistik til feltbustilslutning. Herved opnår man en væsentlig reducering afanskaffelsesomkostningerne. Er der brug for mere end 24ventiler, er det muligt at udvide et Profibus DP pneumatikmodulmed op til 4 x 24 ventiler hver med 32 indgange fortilbagemeldere. Dette gøres via et internt RIO bussystem.Firma: Bürkert-Contromatic A/S, Hørkær 24, 2730 Hwerlev,tlf.: 44 50 75 00. Internet: http://www.buerkert.dk/.Læserservice 11Stepmotorer med hulakselDet tyske firma Zebotronics introducerer nye motorer medhulaksel. Dette giver mulighed for at trække f.eks. ledningerog luftslanger igennem motoren til måleudstyr ellerplacere mekaniske dele således, at de ikke kommer i vejenfor motorakslen.Motorerne findes i 2 typer kaldet SMH-88.x18M ogSMH-107.x18M.bHver af disse 2 typer findes i 4 størrelser og yder desamme momenter som standardmotorerne SM88 ogSM107.Akseltykkelsen er forøget til henholdsvis ø25 og ø30mmog med et hul på ø17 og ø22mm.Længden på motorerne er 19 og 29mm længere endstandard modellerne.Firma: JVL Industri Elektronik A/S, Blokken 42, 3460 Birkerød,tlf.: 45 82 44 40.Læserservice 12Mange funktioner til lille prisMed produkt-serien Movitrac“ 07 skaber Sew-Eurodrivenye standarder i klassen "enkle omformere". På dette områdegiver det kompakte apparat en enestående mangfoldighedaf funktioner til en usædvanlig gunstig pris. På trodsaf de mange muligheder er betjeningen og idrifttagningennæsten selvforklarende.Med Movitrac“ 07 har Bruchsal-firmaet lavet en produktrækkemed ydelser, som markedet kræver det, og somvil kunne anvendes til mange formål. Spændvidden i funktionalitetengør omformeren til første valg til drift af snekketransportører,doseringsanlæg, køremaksineri, pumperog ventilatorer, men også til rullebånd, hejsesystemer ogdrejeborde. Movitrac“ 07 kan reguleres i standardstyremetodenU/f eller giverløs med den feltbaserede styremetodeVFC. Vigtige beskyttelses- og overvågningsfunktioner samten PI regulering er ligeledes integreret i omformeren. Højoverbelastningsevne og et udvidet temperaturområde bidragerdesuden til omformerens fremragende funktionalitet.Omformeren i beskyttelsesklasse IP20 / NEMA er trodsintegreret bremsechopper og EMV-netfilter (klasse B) yderstkompakt. Opbygningen giver sågar plads til integration afen bremsemodstand.Firma: Sew-Eurodrive A/S, Geminivej 28-30, 2670 Greve,tlf.,.: 43 95 85 00.Læserservice 13Af Niels HindborgPR elcetronics lancerer hele trenyheder, nemlig den PC-programmerbaresignalkalkulatorPRetrans 5115, den Harttransparanterepeater PRetrans5106 og verdens første2-tråds HART‚ programmerbaretransmitter PRetrans6335 med 2 kanaler til monteringpå DIN-skinne og placeringi Ex-zone 0.- Alle vore nyheder fås bådei en standard- og en Ex-version,der allerede er ATEX-godkendt,selv om ATEX-direktivetførst træder i kraft fra 1. juli2003. Vi blev allerede ATEXgodkendti 1999, fordi vorekunder forventer, at vore produkterer på forkant med udviklingenog samtidig fremtidssikrede,fortæller salgschefCarsten Rønde til fagbladetAutomatik..– Vi ønsker også at være såtæt på vore kunder som muligt.Derfor åbnede vi pr. 1. maj2001 vort femte datterselskabi Tyskland. Når vi går ind i etnyt land, sker det altid med lokaleansatte i spidsen, fordi vitror på, at det eliminerer risikoenfor, at der opstår sprogligeeller kulturelle problemer iforbindelse med salg ogrådgivning, forklarer salgschefen.I første omgang er der ansatfire mand på det tyske kontori Essen. PR electronics haryderligere datterselskaber iSverige, Frankrig, England ogItalien. Derudover arbejder selskabetsammen med forhandlerei 16 andre lande.PR electronics er en 100%danskejet virksomhed, derblev etableret af PeterRasmussen i slutningen af1974 i boligen i Malling syd forÅrhus. Senere flyttede han firmaettil Mørke, hvor det blev ifem år, indtil han i 1982 flyttedetil det nuværende hovedkontori Rønde. Dengang varder 13 ansatte, og i dag har firmaetover 120 medarbejdere,heraf 12 ingeniører i udviklingsafdelingen.Peter Rasmussener stadig direktør og medejeraf firmaet sammen sinsøn, salgsdirektør Kim Rasmussen.ning. Robotten skal installeresefter en rullebane, hvor denskal flytte stabler med opsavedeplader ned på andre rullebanerefter sortering. Teknikernehar udviklet en specielgriber, der kan danne et stabelmønster,så pladsen på pallenudnyttes optimalt – dvs.stablerne står tæt ved siden afhinanden på pallen. Griberenhar pneumatik med flere rækkercylindre, der kan programmeresindividuelt, og i samarbejdemed Nordgreen er derudviklet en helt ny cylinder, ogAutomatik • 12/2001Robotafstabling sætterproduktiviteten opDet er især møbelfabrikker forplademøbler der er så hårdtpresset, at automatisering iendnu højere grad synes atvære eneste udvej på krisen,der især har ramt fyrretræsfabrikkerne.Udsalgspriserne påkøbmandsdiske, reoler og opbevaringsmøbler(kommoder)er presset så langt ned, atdækningsbidraget næsten ervæk. En møbelfabrikant medspeciale i kommoder, mener,at priserne vil stige igen sidstpå året, så indtil da gælder detom at holde vejret.-Vi brugte lang tid på atfinde en seriefremstillet robot,der kunne opfylde vorestrenge krav til pålidelighed oggentagelsesnøjagtighed. Valgetfaldt på den japanske Fanuc,der kommer fra verdensstørste robotproducenter. Robotterneer blevet interessantei træ- og møbelindustrien pågrund af de stigende krav tilhøj produktiovitet og bedre arbejdsmiljø.Vi har set løsninger,hvor en robot har sparet enmand per skift, og vi har set tilbagebetalingstiderpå mellemet og to år. Hos Frits Hansen iVassingerød, fx, har seks robottererstattet 23 mand, fortællerdataingeniør KarstenRasmussen fra Giben ScandinaviaA/S.For tiden er Giben-teknikernei gang med fremstille enrobotbestykket afstabler tilmøbelfabrikken Denka i Her-I Denka-afstablingsanlægget har Giben-teknikerne valgt at placere PC’en ved indgangen,der hvor spånpladerne kommer direkte fra saven. Karsten Rasmussen er dataingeniørog har været med til at skrive softwaren Gibenload. Foto: Jørgen Jensen8hele robothovedet er patentanmeldt.Giben Scandinavia A/S, Hollufgårdsvej31, 5260 OdenseS, tlf.: 65 95 82 62.Læserservice 14Klar med tre store nyhederDer præsenteres blandt andet verdens første 2-tråds HART‚ programmerbare transmitter med2 kanaler til montering på DIN-skinne og placeringi Ex-zone 0.Firmaet er i løbet af knap 30 årblevet landets største leverandøraf signalbehandlingsmoduler,og den position erblandt andet blevet skabt påbaggrund af en filosofi om, at”just-in-time” er et vigtigt parameterfor kunderne.– Vi tror, at det er utroligtvigtigt, at vore kunder er sikrepå, at vi kan levere større ellermindre ordrer med kort varsel.Og det kan vi, fordi vi altidbåde her i Rønde og i vore datterselskaberhar et lager affærdigvarer svarende til enmåneds forventet salg. Og ordrer,der indløber inden middag,bliver afsendt sammedag. Det er selvfølgelig ikkenok at kunne levere hurtigt,produkterne skal være af højesteklasse, og det mener vi, atvore produkter er. Derfor givervi også 5 års produktgaranti påalle vore produkter, forklarerCasten Rønde, der også oplyser,at der altid følger en manualpå fire sprog med hvertprodukt fra PR electronics.Firma: PR electronics A/S,Lerbakken 10, 8410 Rønde,tlf.: 86 37 26 77.Læserservice 154 kanals digital oscilloscoperDL1540CL er 4 kanals digital oscilloscoper fra Yokogawamed TFT farveskærm. Med en vægt på kun 5 kger de ideelle til arbejde i felten, og med et væld afmålefunktioner er de også egnede som professioneltmåleværktøj til laboratoriet.Grundfladen på størrelse med et A4 ark, medførerat der kun er behov for et minimum af bordplads tilDL1540CL.DL1540CL kan som option udstyres med særligetrigger- og analyse-funktioner til den udbredte I2Cserielle databus. Denne funktion gør at man kan sætteet bitmønster som DL1540CL kan søge på, ud fra deopsamlede data.Firma: Insatech A/S, Algade 133, 4760 Vordingborf,tlf.: 55 37 20 95.Læserservice 16


Produktionsvirksomheder viser9 Automatik • 12/2001Time to Work Smarterstørre og større interesse foren konfigurérbart MES pakke(manufacturing execution system)med ønsket om håndteringaf stadig flere opgaver ogmuligheder. Hvad der gør, atdet sker netop nu, er en kombinationaf flere ting: deomfattende muligheder forimplementering af den konfigurérbareMES pakke; ønsketom flere informationer og gevinstenved at udnytte tidligereIT investeringer yderligere.Produktionsvirksomhederhar investeret enorme summeri produktions kapacitet, automatiskkontrol og systemer,som skal strømline forretningsprocesserne.For noglevil yderligere investeringerbero på økonomisk formåen.Det viser sig dog alligevel, at etstigende antal produktionsvirksomhederhar indset, atde ved at optimere deres informationsressourcer og synliggøredem har større mulighederfor at kontrollere deresproduktionsapparat og få optimaludnyttelse heraf.Den rigtige MESpakke giver hurtigog nutidig informationProduktionsvirksomheder opfordrestil at bruge ressourcerpå en bred variation af aktiviteterfor at gøre produkternemere ensartede, mere profitabelt,hurtigere og mere sikkert(for mennesket og miljøet). Atproducere mere på mindre tidog med mindre ressourcer –øger udfordringen. Den rigtigeMES pakke kan hurtigt givenutidig og præcis informationom produktionen i tide, såeventuelle afvigelser og problemerkan undgås eller minimeres.Det er interessant, at de forskelligeaktiviteter i produktionenligeledes involverer håndteringenaf målinger der sikrerat produktionen er i overensstemmelsemed lovgivningen,stop- årsagsregistreringer,spild, kvalitetsdata samt hertilhørende analyser og rapporter.Med den rigtige indsamling afdata og en stor samling af analyse-og rapporteringsværktøjer,kan man mere effektivtrapportere omkring produktionsresultater til eget brugsamt til moderselskab, kunderog regulative organer.Avanceretdataopsamling medHistorianERP systemet leverer ordrertil og behøver modsat ressourceforbrug, effektivitet, ogandre informationer frafabrikken. Hertil samler ensåkaldt Historian d.v.s avanceretdataopsamling løbendeinformationer, såsom gennemstrømningshastighedogmateriel status fra fabrikken(Fabrikationssammenhæng).MES pakken tager løbende,tids-baserede data fra Historian,opsummerer forbrugetog tilpasser positionerne, ogtilknytter det derefter til produktionsfasens hændelsersåsom en batch eller en procesordre.Det forbinder ogsåinformationerne med vigtigeidentiteter såsom produktnavne, ordre nummer ellerkunde fra ERP (Forretningssammenhæng).Ved at vægtedisse forskellige typer af dataog systemer ved sammenkoblingaf produktionen med forretningsdelen,kan fordeleneved MES blive meget størreend planlagt.I tillæg til at formidle detfundamentale informationsbehovi produktionsfasen, dækkeren konfigurérbar MESpakke mange andre behov. Imangel af et sådan produkthar fabrikkerne gennem detsidste årti tyet til gør-det-selv,eller i bedste tilfælde specialfremstilledeløsninger. Dissefungerede fint i mange år ogudførte forskellige vigtigefunktioner. Problemet er, athvis noget går i stykker er dersandsynligvis ingen der kan repareredet, og det har højstsandsynligt en vigtig funktion,såsom kunde kvalitetskontroleller miljørapporter. Hvis detikke går i stykker, er det dogstadig mere besværligt at supportere.Sådanne applikationerkunne så skrives helt om,men en specialfremstillet softwareapplikation forældeshurtigt i nutidens hurtigt omskifteligesamfund.Firma: Novotek A/S, Naverland2, 2600 Glostrup, tlf.: 4343 37 17. www.novotek.dk.Læserservice 17Løftesøjle for højdejusterbare løftebordeLinak Danmark A/S præsenterer en redesignet løftesøjle,DL2, der med sit nye design er særdeles velegnet til højdejusterbareløfteborde, hvor kun én søjle anvendes. Den vileksempelvis kunne anvendes til blandt andet montage- ogkontorborde.Løftesøjlen udmærker sig ved et særdeles lavt og behageligtlydniveau. Dette til trods for at hastigheden er op til50 mm/sek. Indbygningsmålet er 655 mm med en løftehøjdepå 500 mm. Dette opfylder de fleste krav i diverseapplikationer.DL2 søjlen kan eventuelt leveres med indbygget kontrolboks,således at der vil være et absolut minimum af eftermontageved valg af denne type løftesøjle.Firma: Linak Danmark A/S, Mønstedsvej 9, 8600 Silkeborg,tlf.: 86 80 36 11.Læserservice 18Microserie- ny serie relæ og optokoblere tilanvendelse i industriautomatiseringMulighed for opmærkningStikbarlaskeforbindelsei ind- og udgangModulbredde 6,1mmBredt spektrumaf indgangsspændingerWEMID-husKnud Wexøe A/S • Skættekæret 11 • 2840 Holte • tlf. 45 46 58 00 •www.wexoe.dk


Med processorer på 1,4 til 1,7Hos Danske Pelsdyr Auktionersorterer tre Videometersystemer minkskindefter farve. Farvespillet iskindene er meget komplekst.Alligevel sorterersystemet 1500 skind i timen.Foto: Videometer..Af Jørgen JensenReproducerbarvisionsteknologiGHz klokfrekvens og mindst256 MB ram i pc’erne åbnesder for helt nye muligheder forrealtids databehandling, hvilketder er stort behov for. Førkunne man med visionsteknikog efterfølgende billedbehandlingkun måle enkeltegeometriske parametre, fxomridset af et søm, men medden nye patentanmeldte visionsteknologi,som firmaet VideometerA/S i Hørsholm harudviklet, kan man måle påkomplicerede emner, fx emneraf plast i vilkårlig form,størrelse og farve.Den vigtige kalibreringKameraet sidder umiddelbartudenfor kuglen, en såkaldt Ulbrichtskugle, kendt fra fotometrien.Kuglen har en diameterpå 360 mm og billedernefra kameraet overføres tilpc’en via en high-end framegrabber(fabrikat Matrax).Softwaren er ikke standardmen skræddersyet til formålet,for det er her det meste af Videometeringeniørernes specialvidener akkumuleret.– Vi arbejder på to sider, apparat-og projektsiden. På apparatsidenleverer vi et færdigtsystem bestående af kuglenmed lyskilde og kamera, softwareog pc, hvor softwaren såtilpasses det aktuelle behov. Påprojektsiden analyserer vi førstproblemerne, og finder så udaf, hvilket system der er brugfor. Hvis opgaven kan løses,søsætter vi et egentligt projekt.Fx hvis kuglen kan bruges,ja så bruger vi den, ellersskræddersyr vi en andenløsning.– Men kalibreringen af systemeter standard, og detsker ved at vi lægger – typiskfire – kalibreringsark ind underkuglen og bruger arkene somreference.Multispektralbilledanalyse– Vi har valgt en løsning, hvorkalibreringsskiverne har sammedimensioner som en cd-skiveog derfor let kan opbevares i juvelboksen.Kalibreringen erogså vigtig, når to systemer skalmåle ens. Der er jo altid forskellepå to forskellige kameraer,i hvert fald når prisen fordem skal være til at betale, sigercivilingeniør Kåre L. Jensen.Hos Videometer brugerman til kalibrering tit NCS-farvesystemet,der er både megetudbredt i industrien og derudoverreproducerbart. Farvetrekanteni CIELAB-systemet(kendt fra farvefjernsyn og fotografien)bruges derimodikke, fordi det system kun egnersig til situationer, hvorfølsomheden er tilpasset øjetsfarveopfattelse. De tre farvekoordianateri CIELAB er ifølgeKåre L. Jensen ikke gode noktil alle industrielle formål. Desudener reproducerbarhed ognøjagtig kalibrering tit vigtigerefor et godt resultat enddet specifikke valg af farverum.– Når farvefølsomheden skaltunes, tror vi mere på denmultispektrale billedoptagelse,hvor der er frihed til valg af enfarvestandard via softwaren.Kaffebønner, svampeog knasterDet og så den superhurtige realtidsbilledbehandlingåbnerfor masser af industrielle muligheder,f.eks.– Analyse og kvalitetskontrolaf kaffebønner. Tjek afkvaliteten i tekstiler (farvning,slitage).Analyse af svampe- og bakteriekultureri petriskåle tilartsbestemmelse og dokumentation.Kontrol af faveri granulater (plastindustrien),hvor det traditionelle colormeterikke er godt nok. Det midlerover måleområdet og tagerskyggerne med. Videometersystemetmåler lige netop der,hvor farven er mest repræsentativ.Måling af fedtindholdet ikød. Kvalitetskontrol af træ(knaster).Ifølge Kåre L. Jensen har erfaringernefra de første anlæg,det hos Danske Pels Auktionerinklusive, været gode. På trodsaf opgavens sværhedsgrad harvi løst problemerne, og kundenhar fået et uhyre præcistfarvesorteringssystem og harsparet store lønomkostninger.Og sammen med et tysk firmamed speciale i sortering af kaffebønnerhar Videometer byggetet system til stikprøvekontrolaf kaffebønnder. Helefødevareindustrien er nu interessanti Videometer-tekonolgienpå grund af de stigendekrav til fødevarekvaliteten.– Generelt er der masser afmuligheder inden for reproducerbarkvalitetskontrol, hvor viogså kan kigge på blanke oglysreflekterende emner somtryk på metal og plast og kvalitetenaf fødevarer, siger KåreL. Jensen.Samarbejde medProInvent A/S og DTUFirmaets adm. dir. Leif Dalumfortæller lidt om firmaets historie:Videometer blev stiftet i1999 af Jens Michael Carstensenog Seven TechnologiesA/S. I år 2000 købte ProInventA/S Seven Technologies’ andelaf Videometer, således at VideometerA/S i dag ejes af Pro-Invent A/S og Jens MichaelCarstensen, som er firmaetstekniske direktør. Vi deler forretningssystem,kontor ogmontagehal og det betyder bl.a. i praksis at ProInvent A/S isamarbejde med Videometertager totalansvaret for storeautomatiseringsopgaver hvorider indgår bl.a. vision- og robotteknologi.Vi har flerestærke referencer som turnkeyleverandør af inspektionsogsorterings- og pakkesystemer.Leif Dalum fortæller endvidereat Videometer er megettæt knyttet til IMM’s billedlaboratoriumpå Danmarks TekniskeUniversitet. Dette samarbejdesikrer nær adgang til denyeste forskningsresultater ibilledbehandlings- og visionsystemer.Jens Michael Carstensenunderviser på deltid somlektor på Danmarks TekniskeUniversitet.De to firmaer: VideometerA/S, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm,tlf.: 45 76 10 77.ProInvent A/S, Lyngsø Alle3, 2970 Hørsholm, tlf.: 45 7610 01.Læserservice 19Automatik • 12/2001Ventilterminalerfølger udviklingenFesto leverede de første ventilterminaler med hurtigt og problemløst ved attilføje ekstra ventil- eller inputintegreretFieldbus-interface i 1989, og siden /outputmoduler. Alle elektriskeog pneumatiske forbindel-da er udviklingen gået stærkt. De første terminalervar baseret på en fast manifold med 4 ser er integreret i modulerneog tilsluttes automatisk ved–16 ventilpladser og inputs for tilslutning af sammenskruningen.cylindersensorer.Til mindre og mellemstorepneumatisk styrede maskinerAlle muligheder på • Separate tryk- og vacuumzonerpå samme terminalkan PLC'en direkte integreres isamme ventilterminalventilterminalen. Een og• Digitale input / outputEt stærkt ønske fra vore kunderefter et mere fleksibelt sydesbåde styringsprogram,samme enhed indeholder såle-moduler• Analoge input / outputstem, fik Festo til at udviklepneumatiske ventiler og sensorinput.Terminalen skal blotmodulernæste generation, som er modulærtopbygget. Ventiltermi-have luft- og eltilslutning for at• DIN-skinne eller skruemontagnal-systemtype 03 har væretfungere.• Alle moduler er CE-mærketpå markedet siden 1992, og erVed større styringer forbindesterminalen via Fieldbus in-og overholder IP65løbende blevet udvidet medekstra moduler :Dette store udvalg af modulergiver brugeren en mulighed her er det muligt at integrereterface til PLC-systemet. Også• Fieldbus interface til alle for at konfigurere en ventilterminal,der passer præcist til nalen som en decentral styringet PLC-modul direkte på termi-større PLC-leverandører• Integreret PLC som stand-aloneeller Master / slave minimum af installationstid og ster-PLC'en.den aktuelle opgave. Med et med kommunikation til ma-• AS-interface Master eller fortrådning opnås en overskueligog servicevenlig styrings-180, 2610 Søborg, tlf.:70 21Firma: Festo A/S, Islevdalvejslave• Forskellige ventilstørrelserogfunktioner på samme Senere udvidelse eller modi-Læserservice 20løsning.10 90. Internet: www.festo.dkterminalfikation af styringen foregårProcesstation medfeltbus tilslutningABB har introduceret en nyprocesstation, der giver brugernemulighed for nem tilslutningtilderes feltbus Den revolutionerendeFieldController er denseneste del af Freelance 2000systemet, og den understøtter"plug and play" kommunikationslinktil PROFIBUS, HART®¨og MODBUS komponenter.Senere på året lancerer ABBField-Controller redundans,high-speed ethernet (HSE)-parat kommunikationslink tilFieldbus Foundation samtkompatibelt, integreret konfigureringsværktøjfor FieldbusFoundation.Med FieldControlleren kanbrugerne simpelthen vælgeplug-in protokolmoduler altefter behov. Den kan tilmedbruges til konfigurering og parameterjusteringaf feltbusinstrumenter,som f.eks. dem,der indgår i den omfattendeABB Instrumentation produktlinie.Spar 50 procent!!!Det er en facilitet, du får vedhjælp af DigiTool – et enkeltstykke teknisk værktøj i henholdtil IEC 61131-3, der sikrerhomogen konfigurering, indkøringog diagnostik lige frasensoren op til det grafiske display,fortæller Lars Poulsen fraABB A/S til fagbladet Automatik.Resultatet er, at teknikertimernekan reduceres med optil 50% sammenlignet med enPLC/SCADA-løsning. Med denenkelte, globale database behøverman nemlig kun at indtastevariabler en enkelt gang.Systemet dokumenterer derefterautomatisk indtastningenog gør den disponibel for helenetværket.Omkostninger til kablingminimeres også. Varianter - fratotråds digital feltbusinstrumenteringog sekundære I/O,10der kan monteres lokalt i farligeeller ikke-farlige områder,til traditionelle rack I/O - kanalle forsynes fra en enkelt FieldController.Firma: ABB A/S, HelgeshøjAlle 8-10, 2630 Taastrup, tlf.:43 59 59 59. Internet: dk.abb.comLæserservice 21


AUTORISERET-DISTRIBUTØRFlowmåling af gas og væskeCreaScop.dkInternationale undersøgelser viser, at ca. 50%af alle flowmålinger i procesindustrien udføresPitot flowsonder fra Intra-Automation leveres i størrelser fra DN25 tilefter differenstryk metoden med anvendelse af: DN12000. Max 80 bar procestryk for sonder med gevindtilslutning og 400Måleblænde · Venturis · Pitot Flowsonder bar for flangetilslutning. Tilladelig procestemperatur 500° C (standard) tilGiver måleblænder for stort blivende tryktab?Behøver Pitot Flowsonder kortere lige1200° C for sonder i specielle materialer. Intra-Automations patenterededesign i helsvejst udførelse gør Pitotrøret ufølsomt for temperaturændringer.indløb end måleblænder?Er disse udsagn korrekte, eller er de myter?Ring til Beta Instruments når opgaven lyderpå flowmåling – og besøg os på:www.betainstruments.dk– hvor du kan læse mere om flowmålingefter DIN 1962/ISO 5167.SMV 3000 transmitterEn intelligent 4 i 1 transmitter:– differenstryktransmitter til måling af differenstrykover primær element– temperatur transmitter til måling af procestemperaturen(PT100 eller T/C– flowberegning efter standard algoritmer– tryktransmitter til måling af statisk procestrykindgang)Dynamisk flowkompensering af damp, gas ogvæsker med lav massefylde sikrer øget målenøjagtighed– og dermed mulighed for driftoptimeringog forbedret indtjeningDynamisk Kompensation af:– Flowkoeficient– Termisk ekspansionsfaktor– Gas ekspansionsfaktor– Indløbskoeficient– Viskositet– DensitetAnvendelsesområdeDamp, gas og væsker.– Supporterer måleblænder, Venturi dyser,V-core og flowsonder (Pitotrør).CornerstoneDivisionSMART-transmittere til tryk og temperatur-Niveaumåling i beholdere.Skillemembraner for direkte montage og med“Top Entry” kugleventiler 2"-24" 15.000 psimåling 4-20 mA, HART, Fieldbus FF.Flowsonder (Pitot Tubes) og flowcomputere.kapillarrør. Manometre og bimetaltil petro-kemisk industri og kraftværker.Skrivere og Video Recorders.thermometre.“Choke Valves” patenteret design.PID regulatorer, væskeanalyse.BETA INSTRUMENTS ApS · ENGAGER 2-4 · 2605 BRØNDBY · TLF. 7021 0330 · FAX 7021 0340 · EMAIL: INFO@BETAINSTRUMENTS.DK


Til håndtering af emner underPRODUKTNYT 2000Datalogging og overvågningskontrol modulLabView DSC-modulet er forsynet med indbyggede værktøjertil konfigurering, visning og logging af data. Brugerekan implementere distribuerede datalogging-applikationer,overvåge individuelle I/O-kanaler online og udføre direktehistorisk trending uden nogen form for programmering.Det nye LabView DSC-modul giver brugerne det højefleksibilitets- og produktivitetsniveau, der kræves, hvadentende har behov for at overvåge og indsamle måledata frastore industrielle automations- og kontrolsystemer ellerblot overvåge nogle få hundrede I/O-punkter med henblikpå historisk datalogging.LabView DSC-modulet indeholder også letanvendeligeværktøjer til effektiv konfigurering af sikkerheds-, alarmoghændelses-håndtering, samt effektiv netværksopkoblingog OPC (OLE for Process Control) client/server kommunikationtil overvågning og kontrol af distribuerede industrielleautomationssystemer.Firma: National Instruments Danmark, Bøge Allé 5, 2970Hørsholm , tlf.: 45 76 26 00. Fax 45 76 26 02. Internet:www.ni.com/labviewLæserservice 22Broensrettere og AC-drivesDen tyske producent af effekthalvledere, eupec GmbH +Co KG, tilbyder et program af integrerede broensrettere ogAC-drives til 3-faset anvendelse i en særdeles kompakt udførelse.Modulerne erstatter således 3 halvbroensrettere itraditionel opbygning. Programmet omfatter ensretteremed og uden styringsmuligheder i såvel, B6-, W3C- somW3H-konfiguration. Endvidere kan broensretterne fås medintegreret NTC og en bremsechopper med IGBT og hurtigdiode.Disse integrerede bipolære moduler fås såvel i EconoP-ACK- som i IsoPACK-hus. Med hensyn til effektstørrelse erEconoBRIDGE modulerne tilpasset Econopack-IGBT-Six-PACKS. Sammen udgør disse moduler et kompakt systemmed samme type hus. Endvidere er både printkort og køleprofiludført i samme design. IsoPACK-modulerne er specieltvelegnede, hvor der skal bruges skruer. Begge typerhuse, EconoPACK og IsoPACK, er garantien for pålideligeog holdbare effekthalvledere.Målet med systemløsninger som integrerede broensrettereog AC-drives er at reducere udviklingsomkostningerog at optimere produktionstider.eupec effekthalvledere forhandles i Danmark af GevekeTeknik A/S, som også yder rådgivning i forbindelse medkundernes individuelle effektbehov.Firma: Geveke Teknik A/S, Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund,tlf. 43 68 50 00, fax. 43 68 50 50.Læserservice 23Håndholdte computere til industriel brugTouchlite er den seneste nyhed i håndholdte computere fraTwo Technologies. Denne enhed er pakket med features,som gør den til en drop-in løsning i en lang række applikationer.Touchlite fås med forskellige typer af skærme, inklusiven fuld 640x480 TFT-skærm. Alle skærmene er med berøringsfølsomteknologi, som gør mand / maskinemulighederne næsten uendelige.Touchlite tilbyder et stort udvalg af interface-muligheder,inklusiv 2 serielle porte. Den ene er en RS-232-port, hvorden anden kan konfigureres som RS 422/485-port.CEL er de elegante terminaler i Two Technologies serie afsolide håndholdte computere, som anvender Windows CEoperativsystemet. CEL fås med en berøringsfølsom skærmog et display, som kan læses selv i direkte sollys.Firma: Engberg a/s/Robotek A/S, Smedeholm 3, 2730Herlev, tlf. 44 84 73 60.Læserservice 24Ny Simatic Soft-PLCSiemens går helhjertet ind i den pc-baserede automationsverden,hvilket kan ses på den brede palet af professionelleSimatic industri-pc’er samt Soft-PLC’er og Slot-PLC’er. Eteksempel på dette er den nye Soft-PLC Simatic WinAC RTX,som Siemens markedsfører sideløbende med Soft-PLC’enSimatic WinAC Basis.I modsætning til WinAC Basis, har WinAC RTX en realtidsudvidelse,som sikrer en deterministisk adfærd. Det betydermed andre ord, at Windows NT, som i sin originaleform ikke er et ægte realtidsoperativsystem, bliver modificerettil at opføre sig som et sådant. Herved vil Soft-PLC’enfå tildelt en fast foruddefineret del af pc’ens samlede ressourcer,og det betyder, at Soft-PLC’en vil få en ensartetcyklustid på lige fod med en traditionel Hard-PLC som vikender den i dag.Firma: Siemens A/S, Borupvang 3, 2750 Ballerup, tlf.: 4477 44 77. Internet: www.siemens.dkLæserservice 256 kg tilbydes en robot fraMitsubishi og til de tungere opgaversuppleres robotprogrammetaf Hyundais modeller, derklarer helt op til 160 kg.”Vores kunder inden for industriautomationønsker kompletteløsninger. Det har vikunnet levere hidtil - lige bortsetfra selve robotterne, hvorkunden selv skulle finde en leverandør.Nu tilbyder vi dethele,”fortæller Per Smedegaard,som er Kjærgaards ansvarligepå det nye indsatsområde,til fagbladet Automatik.Robotter og servoteknik kankombineres med vision, et område,hvor Kjærgaard har mereend ti års erfaring, og Løsningfirmaetbefæster hermed stillingen,når det drejer sig omfuldautomatiske produktionsløsningertil den serieproducerendeindustri.Én leverandørsom står med alleforpligtigelserne”Sagt helt enkelt, så leverer vien færdig pakke, et køreklartanlæg, hvor samtlige funktionerer gennemtænkt og optimeret,”tilføjer Per Smedegaard.Som turnkey-leverandørpåtager Kjærgaard sig gerneansvaret for den kompletteopgave. Enkelt-leverandører tilet samlet produktionsanlæggiver naturligt nok kun garantifor deres egne leverancer, ogkunden risikerer derfor atskulle forfølge en eventuel garantiforpligtelseover for flereleverandører - mens han samtidigkan stå uden garanti for,at det samlede anlæg fungerer.Det er uholdbart, mener PerSmedegaard. ”Vi ser sådan pådet, at kunden kun skal haveén leverandør, som altså stårmed alle forpligtelserne. Detgør vi gerne, for vi føler ostrygge ved vores underleverandører,som vi kender fralængerevarende samarbejdsforhold,”forklarer han.Hyundai- og Mitsubishi-robotternekommer fra to storeindustrikoncerner, som er anerkendtverden over. Det harværet afgørende, da Kjærgaardvalgte mærkerne. Robotterneleveres med en rækkestandardprogrammer til løft,positionering og bearbejdning,herunder svejsning. Dertilkommer en softwarepakkemed mulighed for 3D-simuleringaf robottens rutiner førimplementering i selve produktionen.Firma: Kjærgaard-el&automatika/s, Vestergade 1-9,8723 Løsning, tlf.: 75 65 00 00.Læserservice 26Automatik • 12/2001Kjærgaard leverer nuogså selve robottenIndustrirobotter indgår nu i det brede programaf serviceydelser og produkter som Kjærgaard– el & industri automatik a/s i Løsning tilbydersine kunder.Radarmålersætterny standardI dag stilles der høje krav til industrielniveaumåling baseretpå radar/mikrobølge princippet.For brugeren er en af devigtigste parametre betjeningeni forbindelse med indkøring– den skal være enkelog samtidig give størst muligsikkerhed for optimal indstilling.Med introduktionen afden nye Micropilot M sætterEndress+Hauser en ny standardfor, hvor enkelt avanceredemåleinstrumenter kanbetjenes – uden at gå på kompromismed målingens nøjagtighed.Transmitteren er forsynetmed et stort 4-liniers display –med en logisk menustrukturguides brugeren gennem deforskellige procedurer, i etklart forståeligt sprog. Somnoget helt nyt kan displayetogså vise radarsignalet som”envelope curve” – et signalder kan benyttes til at giveyderligere information ommålingens pålidelighed.Endnu enklere indjusteringog diagnosticering kan dogforetages med det grafiskesoftware værktøj – TOF-tool –der leveres sammen med MicropilotM. Værktøjet kører påen almindelig Windows baseretPC, og giver mulighed foryderligere optimering, samtdokumentation af de endeligeindstillinger.Ny målefrekvensreducerer antennenslængdeAf andre nyheder kan nævnesintroduktionen af en helt ny12Kjærgaard leverer nu – i kraft af et samarbejde med to afverdens førende industrikoncerner, Mitsubishi og Hyundai(billedet), industrirobotter til dansk industri.målefrekvens på ca. 26GHz,som supplement til den velkendte6GHz. At anvende enhøjere frekvens til måling hargjort det muligt at reducereantennens længde til bare 40cm (1 _”) – en stor fordel nårder skal måles i små tanke ogbeholdere.En anden gevinst ved atøge frekvensen er den øgedenøjagtighed – med MicropilotM kan Endress+Hauser loveen målenøjagtighed på +/-3mm i tanke på op til 10m’shøjde !!Micropilot M leveres som 2-wire instrument med mulighedfor digital kommunikation– enten via HART-,Profibus PA eller FoundationFieldbus protokollerne.Firma: Endress+Hauser A/S,Poppelgårdvej 10-12, 2860Søborg, tlf.: 70 131 132. Internet:www.dk.endress. comLæserservice 27


Industrial Engineers & ContractorsAN Group arbejder inden for industriel engineering og contracting medudvikling, optimering, engineering og fysisk udførelse af procesanlæg/produktionssystemerwww.angroup.dkAN Group ApS - AN Industry Consult A/S - AN Contractors A/S - AN Automatic Consult ApSSlotsgade 31, DK-3400 Hillerød, Tlf.: 48 25 10 00, Fax: 48 25 46 40Hovedgaden 54, DK-8220 Brabrand, Tlf.: 86 26 22 22, Fax: 86 26 12 00Skibbrogade 10, DK-4400 Kalundborg, Tlf.: 59 56 10 88, Fax: 59 56 10 89Kolding Landevej 157, DK-7000 Fredericia, Taulov, Tlf.: 75 51 41 22, Fax: 75 51 43 22Imperial House, St Nicholas Circle, UK-Leicester LE1 4LF, Tlf.: +44 (0) 116 242 4084, Fax: +44 (0) 116 242 4085


PRODUKTNYT 2000KlimaskabeMb-tekniks produktprogram omfatter klimaskabe, temperaturskabemed videre til miljøtest samt burn-in-skabe ogklimatekniske apparater. Til serien af elektropkykrometre tilkontrolmåling i klimakamre, kalibreringsrum med mere lancerespå messen et nyt elektropsykrometer til kontrolmålingaf klimaskabe. Denne type psykrometer er baseretpå Asmannprincippet. Det betyder en lavere pris endtidligere men med samme nøjagtighed.Nyt 100 kbm klimaskabMb-teknik præsenterer endvidere et nyt 100 kubikdecimeterklimaprøveskab i serien KPK til miljøtest i henhold til IEC68. Type 100 KPK kan, som de øvrige KPK 200, 400, 600og 800 modeller, anvendes til test efter IEC 68-2-30. Alleklimaskabe leveres med servicegaranti. Endvidere skal detsiges, at Mb-teknik også leverer service på klimaskabe affremmede fabrikater. Udover klimaskabe udstilles vejrstationer,fugtsensorer etc.Firma: Mb-teknik, ingeniørfirma a/s, Brøndbytoften 8,2650 Hvidovre, tlf. 36 47 33 22.Læserservice 28Nyt liv til iltmålingOnline iltmåling til styring af processer i rensningsanlægvinder hurtigt frem – ikke mindst takket være det faktum,at online iltmåling baner vejen for besparelser på mellem25 og 65% af energiforbruget.Som den førende leverandør af iltmålere på verdensplanhar Danfoss fremskyndet denne udvikling med Evita® Oxyiltmålingsteknologien, der oprindelig blev introduceret formere end 20 år siden. Og med den nylige lancering af enkraftigt forbedret version – Evita Oxy sensor til registreringaf opløst ilt – ligger en hel række nye brugervenlige funktionermed hensyn til montering, vedligeholdelse, driftssikkerhedog langtidspræcision inden for rækkevidde.Hurtig installationSom folk inden for området ved, kan montering af iltmålerei beluftningstanke være en besværlig opgave. Evita Oxysensoren til registrering af opløst ilt har løst disse problemeri kraft af en monteringsmetode, der kan sammenlignesmed det at sætte et stik i en kontakt.Sensoren er forsynet med to ledninger og kræver kun tilslutningaf elledning og signalkabel. Der kræves ingen tekniskkunnen, og operationen kan udføres uden en manual– og som et ekstra plus kan det ikke lade sig gøre at beskadigesensoren under montering.Firma: Danfoss, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager, tlf.: 89 4891 11.Læserservice 29InstrumentfejlVed IngeniørCarl Severinsen,AN Industry ConsultUdvalget af instrumenter tilprocesmålinger med lille måleusikkerheder rimeligt stort idag. Men den lille måleusikkerhedfølger ikke automatiskmed et godt og anerkendt fabrikat,instrumentmanden erogså nødt til at bekymre sigom procesdata og de dertilhørende nødvendige installationsforholdfor det valgte instrument,før den vellykkedeprocesmåling er sikret.Temperatur målingFor at sikre nøjagtige og pålideligemålinger af kritisketemperaturmålepunkter, vælgesen god transmitter medpassende usikkerhed, lille linearitetsfejl, specificeret afhængighedaf omgivelsernes temperaturudsvingog specificeretlangtidsdrift. Ligeledes vælgestemperaturføleren ud fra hensyntil det benyttede temperaturområdeog en til opgavensvarende nøjagtighed og specificeretlangtidsdrift.For at sikre betryggende dokumentationfor den krævedemåleusikkerhed, leveres udstyretmed kalibreringscertifikatfra leverandøren eller akkrediteretkalibreringslaboratorium.Dernæst foretages periodiskkalibrering gennem instrumentetsdriftstid. Man følersig så sikker på at have enpræcis temperaturmåling,med den nødvendige dokumentationtil bevidning af enpassende lille målefejl.Trykmålingmed membrankammerfortsatsOfte har man i procesindustrienbehov for en trykmåling,hvor mediet ikke må komme ikontakt med transmitterensFig. 1. Konstruktion af trådviklet Pt-100 føler.Fig. 2. Membrankammerforsats, med Tri-Clamp SealConfiguration.målesystem. Det kan værepga. temperatur, hygiejne, viskositeteller korrosion. Hermå så vælges en membrankammerfortsats.Automatik • 12/200114UlemperAdskillelse af procesmediet ogtransmitterens målesystem opnåsikke uden ulemper. Membrankammerethar en ”termometereffekt”,idet fyldvæskenhar en temperaturudvidelseskoefficient,der bevirker at ændringaf temperaturen i procesmedietaf tryktransmitterenopfattes som en trykændring.Der er ikke noget nyt i membrankammereteller dens temperaturafhængighed.Men deter vanskeligt på leverandørernestekniske specifikationsblade,at finde oplysninger omden fejl, man kan forventesom funktion af en temperaturændring.Det er også en lidtkompleks sag at udrede dennesammenhæng, men den harsin naturlige forklaring i fysikken.Stærkt forenklet gælder formembrankammeret:• Mindre tryk giver størremålefejl• Lille membrandiametergiver større målefejl• Valg af fyldvæske harindflydelseMinimum anbefalet tryk erher fremkommet ved at sigefejlen ved 10°k ændring måikke overstige 1% af måleområdet.En anden komplikation ifejlbilledet ved varierendetemperatur er forskellige tidskonstanterog varmefylde forden beskedne mængde fyldvæskeog den relative storemængde metal i membrankammerhuset.Ved stigende procestemperaturopvarmes først fyldvæsken,derefter indtræder effektenaf det langsommereopvarmede membrankammerhusog tilsvarende under faldendeprocestemperatur.Dette kan have en uheldigvirkning og ytre sig somFirma: AN Industry ConsultA/S, Slotsgade 31, 3400 Hillerød,telf. 48 25 10 00.Læserservice 31Kompakt operatørpanel med avanceretbetjeningsfunktionalitetPanelView300 er et nyt kompakt operatørpanel i RockwellAutomation’s PanelView serie. PanelView300 er en effektivløsning, ved indkooperering af avanceret betjeningsfunktionalitet,hvor fysisk plads er et problem.PanelView300 er forsynet med en 3’’ grafisk monochromLCD skærm samt et “keypad” med 8 konfigurerbare F-taster,nummerisk tastatur og taster til cursor navigation.Med introduktionen af produktet udvider Rockwell Automationsin PanelView serie, så den nu dækker hele spektretfra 3’’ til 14’’ operatørpaneler.Med sit robuste design er PanelView300 ideel til procesvisualiseringi selv meget hårde produktionsmiljøer. Panel-View300 programmeres med PanelBuilder softwaren, ligesomhele den øvrige PanelView serie.Firma: Rockwell Automation A/S, Herstedøstervej 27-29,2620 Albertslund, tlf.: 4346 6000. www: www.rockwellautomation.dkLæserservice 30


En avanceret version af ABB’s15 Automatik • 12/2001Flowmåler tilindskydningelektromagnetiske indskydningsflowmålerABB AquaProbegiver endnu større funktionalitetog tredobler batterietslevetid. Flowmåleren er endnuet fremskridt med nye mulighederinden for indskydningsflowmålere,idet Aqua-Probe IIomfatter en højspecifikationstransmitterfra ABB’s nyesteteknologi AquaMasterTMflowmålere.Det giver ikke alene flereforskellige display for frem/retur-flowhastighederog totaler,men inkluderer også fordeleneved det unikke ABB AquaMaster-koncept,der har højpræcisions-flowmåling,avancerettrykmåling, datafangst og mulighedfor datatransmission integrereti et og samme instrument.En anden fordel er transmitterbatteriet,der kan være iuafbrudt drift i op til tre år. Tilsammenligning har batteriet iden første AquaProbe måleren levetid på et år.AquaProbe fås også somtraditionel spændingsforsynetflowmåler med valgfrit batteri.Med en "fit and flow" facilitettil hurtig og fejlfri installationkan AquaProbe II tilsluttes,uden at man behøver at afbrydevandforsyningen.Man spares for det storegravearbejde, som in-line målingellers kræver.Instrumentet har et bredtflowmåleområde med stornøjagtighed i målingerne, selvved lave natflowhastigheder.Transmitteren kan placeresenten lokalt eller op til 200 mfra målesensor. Målerens storefleksibilitet gør det også muligtat anvende den til gennemløbpå tværs i rør, og dermedfår man mulighed for atpåvise flowprofilen.Den kan også installerespermanent som overvågningsenhedeller bruges som bærbartværktøj til midlertidigkontrol for utætheder elleridentifikation af hydrauliskeproblemer i rørsystemer.Firma: ABB A/S, HelgeshøjAlle 8-10, 2630 Taastrup, tlf.:43 59 59 59. Internet: dk.abb.comLæserservice 32Specielle opgaver kræverspecielle sensorerFlowovervågning:• Inlineflowvagt til overvågningaf flow fra 0.05l/min...6l/min• Clamp DN 10 tilslutning• Trykfast op til 16 bar• Medie temp. 0°C...+120°C• Materiale AISI 316 L• Reaktionstid


PRODUKTNYT 2000Ny serie transmittere for temperaturmålingPå Endress+Hauser’s elektronikfabrik i Tyskland har manindført en helt ny teknik, der har gjort det muligt at producereen helt ny serie temperaturtransmittere, der alle kanmonteres direkte i et almindeligt DIN 43 729 form B hus –på toppen af temperaturføleren.De nye transmittere kan behandle signaler fra: Modstandstermometre.Termoelementer.Modstandsgivere. Spændingsgivere.Alle signaler omformes til et analog signal alternativt fori digital form for feltbus kommunikation.For yderligere information Endress+Hauser, Poppelgårdvej10-12, 2860 Søborg, tlf.: 70 131 132 eller downloadselv information fra www.dk.endress.com.Læserservice 34Decentral automatisering i bryggeri-industrienProducenterne af bryggerimaskiner og -anlæg kan som ingenanden industrigren bekræfte, at indførelsen af feldbusteknikhar bidraget betydeligt til reduktion af omkostningernesamtidig med en stadig højere ydelsesprofil.Kommunikationen mellem den overordnede styring sommaster og f.eks. de intelligente drev som slaver via standardiseredebus-systemer hører nu til standarden pånæsten alle moderne maskiner til våd- og tørområdet ibryggeri-industrien. I den forbindelse vil de personer derskal køre anlægget for det meste blive taget med på rådved valg af bus-systemer.SEW-Eurodrie's frekvensomformer Movitrac“ 31C kannu køre "bus-drift" i hele ydelsesintervallet 0,55 - 55kW.Efter at nu også de mindste enheder i byggestørrelse 0(0,55 - 1,5 kW) leveres med PROFIBUS-DP interface kanogså selv de mest omfattende bryggeri-anlæg automatiseresdecentralt på en omkostningsbesparende måde takketvære den effektive digitale kommunikation.I ydelsesområdet op til 3kW kan omformeren Movitrac“31C også leveres som feltenhed med kapsling IP65. Fordel:Ved montage direkte ved siden af motoren er der kun brugfor korte forbindelser mellem omformer og motor, netsikringog EMV-netfilter er allerede integreret og der er pladstil de vigtigste styre- og beskytteksesanordninger i huset.Firma: SEW-Eurodrive A/S, Geminivej 28-30, 2670Greve, tlf.: 43 95 85 00.Læserservice 35pH-måling er ikkelængere svært!Man måler pH ved små mV-signaleropstået ved hydrogen-ionersgennemtrængning af englasmembran. En pH-målingbestår af en måleelektrode ogen reference elektrode så manhar en målekreds via mediet.I modsætning til f.eks. entrykmåling, er der mange mulighederhvor målingen kanforstyrres.Ved pH kan der bl.a. opståfølgende situationer:• Reference elektrodenbelægges• Måleelektroden tilstoppesaf f.eks. proteinkæder framediet• Ingen medie omkringelektroderneNy Foundation fieldbus teknologiMed de nye redundante H1 kort foregår omskiftninguden problemer samtidig med, at sikkerhedenog adgangen til Foundation fieldbushost systemet forbedresFisher-Rosemount introducerernu den ny udviklede redundanteFoundation FieldbusH1 teknologi som en del afPlantWeb“ arkitekturen. Denye redundante H1-kort sørgerfor fortsat kommunikationmellem DeltaV kontrol systemog fieldbus feltudstyret, selvnår det primære kort fejler.Desuden giver denne løsningogså en integreret redundantfieldbus strømforsyning.”Gennem vort samarbejdemed førende firmaer indenforraffinaderier, den petrokemiskeindustri samt olie og gasindustrien har vi udviklet ennøglefunktion, som vil fremskyndeden allerede udbredteindførelse af Foundation fieldbusteknologien”, udtaler DuncanSchleiss, som er chef formarketingafdelingen hos Fisher-RosemountSystems, tilfagbladet Automatik. Fieldbusteknologien har siden 1997opnået dokumenterede resultaterfor brugere lige fra mindreanlæg og op til installationermed mange tusinde I/O.De virksomheder, som alleredehar opnået fordele i form af lavereproduktions-, vedligeholdelses-,og installationsomkostninger,opnår nu samtidigen højere grad af sikkerhed ide tilfælde, hvor det erpåkrævet for deres anlæg”.Omskiftning skeruden tab af fieldbuskommunikationImplementeringen af redundantfieldbus består af et parAutomatik • 12/200116• Reference elektrodenforgiftes• Elektroderne er ødelagte• Kabler er beskadigedeEXAxt fra Yokogawa harindbygget sensorovervågningog vil hurtigt give alarm hvis enaf disse situationer opstår.Dette er vigtigt, idet hvis enfejl ikke var blevet opdaget,ville de ovennævnte situationertypisk medføre at der målesnærmere pH 7 (god vandkvalitet)end pH-værdienegentlig er.Når en fejl opstår er det enstor hjælp at der oplyses demulige årsager og hvad manskal gøre for at fastslå og afhjælpefejlen.Firma: Insatech A/S, Algade133, 4760 Vordingborg, tlf. 5537 20 95.Læserservice 37H1 Foundation fieldbus I/Okort,som er anbragt på enstandard DeltaV I/O bus. Omskiftningsker uden tab af fieldbuskommunikation ellersignal tab. Fjernes eller fejlerdet første H1 kort, sker der enumærkelig omskiftning tilbackup-kortet. Opgraderingerog ombytninger kan foretagesuden nogen form forafbrydelse af fieldbus kommunikationen.Med den gennemprøvedePlantWeb arkitektur opnårman revolutionerende resultater,og DeltaV kontrolsystemetgør det nemt. Interesseredekan få mere information påwww.EasyDeltaV.com.Firma: Emerson Fisher-RosemountA/S, Hejrevang 11,3450 Allerød, tlf.: 70-253051.Læserservice 38Ritschlir…øh…Reetschle…Rizler…Rissk…nej!…Rietle…hmmmTre dioder i ét SOT-26 husGeveke Teknik A/S kan nu levere en ny serie triple isolerededioder i SOT-26 hus fra Central Semiconductor. SUPERminiserien integrerer 3 enkelte SMD dioder i ét SOT-26hus. Herved opnås en pladsbesparelse på op til 60% i forholdtil 3 enkelte SOT-23 huse. Den nye serie leveres i treversioner med hhv. 3 schottky dioder, tre switch dioder ellertre højvolts switch dioder.Central Semiconductor tilbyder yderligere kompakte ogpladsbesparende komponenter som f.eks. enkelt eller dobbeltzenerdiode og switchdioder i SOT-323, dobbeltisolerededioder i SOT-143 samt enkelt zener, switch eller schottkydioder i SOD-123, SOD-323 og SOD-523.Firma: Geveke Teknik A/S, Roskildevej 8-10, 2620 Albertslund,tlf.: 43 68 50 00. Internet: www.geveketeknik.dkLæserservice 36Tænk ikke på hvordan det udtales.Du får de bedste vakuumpumper,kompressorer og blæsere fraRietschle Scandinavia A/S, Tåstruphøj 11, 4300 Holbæk, tlf. +45 59 44 40 50, fax +45 59 44 40 06 rietschle@rietschle.dk , www.rietschle.dk


PRODUKTNYT 2001Lynbeskyttelse, strømtransmitterog differens kalkulatorMJK præsenterer en serie enheder til beskyttelse modoverspænding og lynnedslag. Serien omfatter enheder tilmontering på netforsyning, 2- 3- tråds 4-20 mA signalersamt beskyttelse fra kommunikations som telefonforbindelser.Enhederne er særligt tilpasset opgaver inden formåle- og reguleringsteknik, og passer ideelt til MJK udstyr.MJK’s converter er en dobbelt enhed der kan tilsluttesstrømtransformere. Enheden dækker måleområder fra0-10A til 0-100 A, med 2 typer strømtransformere, hvermed 2 måleområder.Til brug for måling af differencer, har MJK udviklet enstrømsløjfe -forsynet modul til beregning af differencer.Indgangene er 4-20mA ligesom udgangen er 4-20 mA.Diff-Calc som enheden kaldes, finder særligt anvendelse tilmåling af differensniveau over en rist eller et filter, men kanselvfølgelig også anvendes generelt.Firma: MJK Automation A/S, Byageren 7, 2850 Nærum,tlf.: 45 56 06 56.Læserservice 39Ventiler til meget kritiske applikationerI begyndelsen af året indgik Fagerberg i tæt sammenarbejdemed Masoneilan/Dresser Flow Control en aftale omlevering af regulerings-ventiler til Statoil-projekterne Synflex- Revamp og Grass Root, som tilsammen indeholderomkring 60 stk. sæde/kegle-reguleringsventiler.Størsteparten af de pågældende ventiler er designet formeget kritiske applikationer, så det har været nødvendigtmed sofistikerede trim for at undgå flashing/kavitation ogdermed hørende støjproblemer. Flere af ventilerne er ligeledesudlagt for særdeles høje tryk og temperaturer.Samtlige reguleringsventiler er med mere eller mindrespecielt designede spindelpakninger efter Statoils/Kvaernersog Exxons specifikationer.Firma: Gustaf Fagerberg A/S, Kornmarksvej 8-10, 2605Brøndby, tlf.: 43 29 02 00.Læserservice 40Føringsskinner til indbygningFirmaet Schroff har udvidet sortimentet af føringsskinner tildet velkendte 19” kortmagasin europac PRO. Dette giverkunderne indenfor telekommunikation og industri størrevalgfrihed mellem forskellige kortlængder og korthøjderpå henholdsvis 3/6/9HE eller 4,4” (111,7mm). Føringsskinnerneer tillige en prisgunstig standardløsning også tilstrengere krav.Føringsskinnerne er til indbygning af indstiksmoduler ogkassetter. Med en rille-bredde på henholdsvis 2mm og2,5mm er skinnerne også velegnede til at bære kraftige ogtunge printkort. I tilfælde, hvor der stilles strengere krav tilstabilitet tilbydes en speciel kunststofversion med yderligereforstærkning, og til ekstreme krav har Schroff udvikleten skinne i aluminium.Der tilbydes også føringsskinner for indbygning af indstiksmodulermed vippegreb til ind- og udføring iht. IEEE1101.10/11.Kunststofskinnerne kan monteres med ESD-klip, der beskytterkortkomponenterne mod statisk elektricitet.Firma: Knud Wexøe A/S, Skættekæret 11, 2840 Holte,tlf. 4546 5800.Læserservice 41Nye muligheder for HART® kommunikationHøj driftssikkerhed og evne til at modstå selv de skrappestemiljøer inden for procesovervågning giver brugeren storsikkerhed ved brug i eksplosionsfarlige områder. TB82PH eren 24 V DC lokaldrevet transmitter med Non-Ex og certificeredeegensikre versioner, og certificeringerne inkludererCENELEC, FM og CSA godkendelser.Med et indbygget kontinuerligt sensor- selv-overvågendesystem, der mindsker vedligeholdelsen, kan ABBTB82PH detektere fejl som f.eks. elektrodebrud eller manglendeimmersion og problemer med referenceelektroder,når den anvendes sammen med en sensor som f.eks. fraTBX5 serien.Den indeholder desuden en patenteret metode til detekteringaf potentielt destruktive fejl i grundsløjfenEt af kendetegnene ved TB82 serien er, at instrumenterneer så nemme at bruge. Ved hjælp af SMART-key guidesbrugeren igennem til de rigtige valg, både ved indkøring,kalibrering og simpel vedligeholdelse. Derfor kanman nemt og effektivt tage instrumenterne i brug uden såmeget som at skele til manualen. Et stort LCD-display visermålt værdi, status, diagnostik og transmitterens indstillinger.Firma: ABB A/S, Helgeshøj Alle 8-10, 2630 Taastrup, tlf.:43 59 59 59. Internet: dk.abb.comLæserservice 42Videncenter forprocesautomationog industriel ITFirmaerne Beta Instruments ApS og LentechA/S har etableret et tæt samarbejde for atkombinere deres mangeårige erfaring indenfor henholdsvis procesinstrumentering og projekteringaf totale procesautomations- og industrielleIT løsninger i et nyt stærkt videncentermed fokus på processenDe to firmaer Beta InstrumentsApS og Lentech A/S, der harspecialiseret sig i henholdsvislevering af procesinstrumentering,rådgivning og projekteringinden for procesautomationog industriel IT, haretableret et tæt samarbejde ogkontorfællesskab på adressenEngager 2-4 i Brøndby for atkombinere deres mangeårigeerfaring i et nyt stærkt videncenterfor procesautomationmed fokus på processen.Beta Instruments ApS er etnystartet firma, der markedsfører,sælger og servicerer etbredt produktprogram af procesinstrumenterfra markedetsførende fabrikanter til offshore-,olie- og gasindustrien,den kemiske industri, farmaceutiskindustri, bryggerier ogfødevareindustrien. Firmaetejes og ledes af John Sørensen,der har over 20 års erfaringi branchen, heraf de senestesyv år som produktchef iHoneywell A/S med ansvar forfirmaets portefølje af procesinstrumenter.Lentech A/S er et relativtungt rådgivende ingeniørfirma,der beskæftiger sigmed projektafvikling og konsulentydelserinden for procesautomationog industriel ITmed specielt fokus på denfarmaceutiske og bioteknologiskeindustri samt bryggeribranchen.Firmaet beskæftigeri dag 11 ingeniører, både yngreog mere erfarne, der beherskerde nyeste teknologier indenfor netværker, feltbusser,SCADA-systemer, Visual Basicprogrammering, databaser ograpportering.De to firmaer supplerer ogkomplementerer hinanden ogvil derfor fremover sammenkunne løse både enkle maskinogprocesstyringer og komplekse,komplette procesautomationsprojekterfra procesmålepunkttil den færdigerapport.John Sørensen understreger,at selv om Beta InstrumentsApS og Lentech A/S haretableret et tæt samarbejde påsamme adresse, fungerer destadig som to selvstændige firmaer,som fremover vil kunnetrække på hinandens storeproces- og industrispecifikkeviden og erfaring inden formåle- og procesteknik, procesautomationog industriel IT.John Sørensen har over 20års erfaring i branchen, herafde sidste syv år som produktchefi Honeywell A/S med ansvarfor salg og markedsføringaf alle firmaets procesinstrumenter.Automatik • 12/200118Firmaerne Beta InstrumentsApS og Lentech A/S,der har specialiseret sig ihenholdsvis levering afprocesinstrumenter ogrådivning og projekteringinden for procesautomationog industriel IT, haretableret et tæt samarbejdeog kontorfællesskab påadressen Engager 2-4 iBrøndby for at kombinerederes mageårige erfaring iet nyt stærkt videncenterfor procesautomation medfokus på processen.Fra venstre ses John Sørensen,Beta Instruments ApS -Ulrik Lendager, Lentech A/S- Kim christensen, LentechA/SHoneywell’s produktprogramaf procesinstrumenter beståraf temperatur- og tryktransmittere,flowmålere og niveaumålere,PID-regulatorer,papirbaserede- og papirløseskrivere (video recordere). Enstor del af Honeywell’s procesinstrumenterer Ex-godkendteprodukter for anvendelse i offshore,og olie- og gasindustrien.Desuden har Beta Instrumentsfået eneforhandlingen iDanmark af produkter fra dettyske firma Intra-AutomationGmbH, der har et omfattendeprogram i væskestandsvisereog flowsonder (pilot tubes)samt bærbare og stationæreflowcomputere.Projektafvikling ogkonsulentydelser– Lentech A/S har specialiseretsig i projektafvikling og konsulentydelserinden for procesautomationog industriel IT,som er vores primære fokusområde.Desuden beskæftigervi os også med maskinprojekteringtil procesanlæg,fortæller Ulrik Lendager, derer stifter og daglig leder af firmaetLentech A/S.– Vi satser på to hovedområder– den farmaceutiske industriog bryggerier. Vi hargennem de sidste seks år oparbejdetet stort kendskab tilmange af processerne indenfor farmaci og bioteknologi,og har erfaring med til stort setalt inden for bryggeriautomationog brygprocesser, somvore ingeniører har tilegnet siggennem mere end 20 år.Firmaer: Beta InstrumentsApS, Engager 2–4, 2605Brøndby, telf. 70 21 03 30 ogLentech A/S, tlf. 43 24 33 10Læserservice 43


kompressorer, tre på 75 kW ogPRODUKTNYT 2001Verdens mindste softstarterMCI 3, den er verdens mindste softstarter, bredden er kun22,5 mm supplerer rækken af de kendte typer MCI 15 ogMCI 25, der anvendes til enhver form for skånsom start ogstop af 3 fasede motorer op til 1,5 kW (400 V) 3 A.Softstarteren beskytter drivsystemer som kæder, tandhjul,remme m.m. og sikrer derved en forøget levetid af anlæggene,altså færre vedligeholdelsesomkostninger.Typiske anvendelsesområder er pumper og transportanlæg.I årevis har flux vectordrev været tilgængelige på motorreguleringsmarkedet,og der er blevet lovet ekstrem nøjagtighedog ultra korte responstider til krævende applikationer.Dette er grunden til, at Danfoss nu introducerer VLT‚5000 Flux frekvensomformeren, et ægte flux vectordrev, påmarkedet. Den største fordel ved det nye apparat er mulighedenfor at styre direkte på basis af motormomentet.Denne egenskab er opnået ved, at responstiden er forbedret100 gange.Med VLT‚ 5000 Flux frekvensomformerens servolignendeegenskaber vil det være muligt at erstatte 60–80 procent afalle de servodrev, som kører i dag. Det muliggør en stigningi effektområdet med servolignende egenskaber helt op til400 kW. I tilgift bliver funktionerne af synkroniserings-/positioneringsoptionerne forbedret, da man kan se bortfra responstiden i disse.Firma: Danfoss A/S, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager,tlf.: 89 48 91 11.Læserservice 45Kapselblæser indbygget i lyddæmpende kappeRietschle Scandinavia præsenterer den mindste af de nyekapselblæsere fra Shark, som er indbygget i en lyddæmpendekappe. Herved reduceres støjniveauet betragteligt.Efter den seneste udvidelse omfatter Shark-serien nu 16byggestørrelser, spændende fra 15 til 8300 m3/h. De tomindste størrelser på henholdsvis 15 og 25 m3/h er udlagtfor et overtryk på 0.4 bar eller et vakuum på 700 mbar abs.De større blæsere kan give et overtryk på 1 bar eller et vakuumpå 500 mbar abs. Det meget robuste gear er designetfor en levetid på hele 60.000 timer.Når Shark-blæserne udstyres med lyddæmpende kappe,kan støjniveauet reduceres med op til 20 dB(A).Firma: Rietschle Scandinavia A/S, Tåstruphøj 11, 4300Holbæk, tlf.: 59 44 40 50.Læserservice 46Distribueret servosystemDistribueret drevteknologi tager drevene ud af tavlerne ogsætter dem direkte på maskinen. Den umiddelbare fordeler, at konfiguration og installation på især større maskinerog anlæg forenkles væsentligt, ligesom omkostninger tiltavle, installation og signalafprøvning reduceres betydeligt.POSMO SI er en fuldt integreret servo-løs-ning, hvor servomotor,absolutværdi-encoder, drev, profibusmodul, positionscon-trol-lerog styreprogram er samlet i en kompakt enhed,klar til montage på maskinen. POSMO SI forsynes viaen 600V DC effektbus, der tillader udveksling og tilbage-leve-ringaf energi ved afbremsning. Effekttilslutning sker vedstik, og der er som standard monteret et sløjfestik. Både effekttilslutningog profibustilslutning sker via en meget servicevenligT-fordeler, der tillader udskiftning af enhedenuden afbrydelse af profibus.POSMO SI er velegnet til uafhængige positioneringsakserpå produktionsmaskiner indenfor pakke-, træ-, glas-,plastic- og trykkeindustri.Firma: Siemens A/S, Borupvang 3, 2750 Ballerup, tlf: 4477 42 32.Læserservice 47Analog separationsforstærker til EX flowvagtSeparationsforstærker SEA...GA-Ex fra EGE, til montagemed Ex flowvagter fra EGE i Zone 0 med et analog udgangssignal4...20mA, er en pris gunstig mængde- indikering/målingi eksplosionsfarlige område. Forstærkeren kanbruges til flowovervågning og til mængdemåling, idet detanaloge signal er proportional til flowhastigheden irørstrengen. Forstærkeren kan eftermonteres på beståendeanlæg.Hermed opnås der yderlige sikkerhed på anlægget, idetkablet til flowsensoren overvåges for brud og kortslutningpå alle ledere og visses direkte på fronten af forstærkeren.Arbejdsområde af forstærkeren er afhængig af den opkobledesensor, min og max justeres med 2 stk. 20 turnspotentiometer på fronten af forstærkeren hvilket svarer tilhenholdsvis 4 og 20mA, som justeringshjælp indikeresdette med lysdioder.Firma: Ege Elektronik ApS, Skibbroen 28, 6200 Aabenraa,tlf.: 70 20 72 71.Læserservice 48Trykluftcentral gavenergibesparelseHTH-Køkkener har bygget en ny trykluftcentralog forventer at reducere omkostningerne tilenergi med tredive procent om åretSom led i en større energibesparelsesproces,begyndtemedarbejderne i teknisk afdelinghos HTH Køkkener A/S iØlgod for to år siden at måleenergiforbruget i energitungefabriksanlæg. Resultatet blev,at man foruden at ombyggebelysnings- og ventilationsanlæggetbesluttede at udskifteden gamle trykluftcentral. Etprojekt blev sat i værk, markedetblev sondret, og TCÅ TrykluftCentret A/S ved Århusblev bedt om at komme medet tilbud på en total ombygningog nyindretning af trykluftcentralen.Miljørigtigt køle/smøremiddelDen nye trykluftcentral er bestykketmed fem Ecoair skrue-Teknologiske fremskridt indenformagnetisk induktiveflowmålere gør disse til populæremåleinstrumen-ter påmange applikationer. Delsfordi de i dag klarer måleopgaverneganske godt, dels fordidet er en forholdsvis billigløsning og dels fordi materialevalgeter stort nok til attilpasse sig evt. aggressive medier.Langt de fleste magnetiskeflowmålere i dag byggerpå principper, der stadig harproblemer med at måle korrektved visse typer af applikationersåsom:• kort-tids doseringer,to på 45 kW, dvs. 315 kW installereteffekt, alle udført meddirekte træk og kobling mellemmotor og skrueenhed,hvilket giver bedre virkningsgradog stabil drift. Alle kompressorerstyres af en Multitronicintelligent mikroprocessorstyring,der indkobler kompressorerneefter forbruget,samt holder trykdifferensen på0,3 bar. I styringen er forholdetmellem energiforbrug og kompressorstørrelseoptimeret, ogbelastningen på alle fem kompressorerfordeles sådan, at deved vedligeholdsintervallernehar kørt samme antal driftstimer.Driftssikkerheden ligger i,at fire af de fem skruekompressorerkan levere trykluftnok til spidsbelastninger.Vedligeholdelseschef Carsten Jensen tjekker driftstimetællerenpå en af de fem nye Ecoair skruekompressorer.Den nye trykluftcentral blev sat i drift i efteråret 2000, ogCarsten Jensen forventer at kunne reducere udgifterne tilenergi med ca. 30 procent i fremtiden. Samtidig er derblevet meget længere mellem vedligeholdintervallerne.Flowmåler• pulserende flow,• væsker med indhold af faststofpartikler(slam, opslemningero.l) og• væsker med lav/varierendeledningsevne (


ABB A/SHelgeshøj Allé 8-10DK-2630 TaastrupTelefon: 4359 5959Telefax: 4359 5950www.abb.dkDynamisk & pneumatisk:Håndtering af småemnerHMPL - set åben.Præcisionsgribertype HGPP.Systematik der betaler sig.Det er ikke kun i elektronikproduktion,at miniaturiseredepneumatiske komponentersikrer en præcis og pålideligautomatisering. Medanvendelse af det nye håndteringsmodultype HMPL ikombination med mikrocylindre,miniføringscylindre,minislæder, mikrogribere ogsugekopper fra Festo opnåsen præcis, hurtig og pladsbesparendePick & Placeenhed med høj gentagelsesnøjagtighed.Med relativt fågrundelementer kan man, pågrund af modulkonceptet,opbygge utallige varianter afhåndterings- og montageudstyrmed den højeste præcision.Igen en pneumatik-idéfra Festo.Ring, fax eller e-mail fordetaljerede oplysninger.Festo A/SIslevdalvej 1802610 RødovreTelefon 70 21 10 90Telefax 44 88 81 10E-mail: festo@festo.dkwww.festo.dkPålidelig, robust ogfejlsikker når du bruger Etherneti industrielle miljøer■ 100 Mbit/s Ethernet switch■ Velegnet til mindre Ethernet-netværk■ Lettere installering med automatisk konfigurering■ Lettere montering med stik i bunden■ En økonomisk attraktiv løsningBrain Power. Ny teknologi gør det muligt atforetage driftsopgaver på industrielleanlæg via WAP.Nu indtager WAP også industrien– ved hjælp af dennye teknologi er det muligt athave kontrol med sensorer,alarmer og følere via mobiltelefonen."WAP er overordentlig interessanti forbindelse medstyring og overvågning. Det eren enkel teknologi, sommuliggør, at man fra en mobiltelefonkan foretage driftopgaverpå industrielle procesanlæg.Desuden vil det væremuligt at styre og overvåge intelligentebygninger på en megetfleksibel måde," sigerChristian Dalsgaard, adm.dir. Resource Software EngineeringA/S.Sonofon og Resource SoftwareEngineering A/S samarbejderom at udvikle produkter,der kan integrere deforskellige styresystemer i industrientil et overvågningssystem,der grundlæggendebygger på den mobile adgang.Et af de første eksempler påWAP i industrien findes hosA/S Jydsk Aluminium Industri,JAI, der er en af Skandinaviensstørste kokillestøberier for aluminium.Her har Resource SoftwareEngineering A/S i samarbejdemed RockwellAutomation udviklet enløsning til overvågningsbehovetved hjælp af WAP-teknologien.I weekenden og i ferierneer produktionen ubemandet,hvorfor mobil temperaturovervågningi disse perioderkan være nødvendig.WAP overvågning sikrermod driftstabPå baggrund af brugerdefineredetemperaturintervaller, vildriftslederen bliver ringet opSiemens præsenterer en løsningmed periferimoduletET200 S, som giver mulighedfor at lave decentrale intelligenteløsninger. Det sker ved,at man skifter selve ProfibusDP interfacen ud med et nytbase modul, som har en SimaticS7-300 cpu on-board.De tekniske data for cpu’ensvarer til S7-314, dvs. 24 kbytelager, flydende komma- beregningerog aritmetriske funktioner.Cpu’en kan udbyggesmed op til 63 ET200 S elektronikmoduler.Cpu’en kan naturligvisprogrammeres ved hjælpaf Step 7, ligesom routingfunktionenkan benyttes tilprogrammering.Fremtidig features vil væreindsættelse af GSM modem isystemetpå sin WAP-telefon, og modtageen alarm. Telefonens displayvil da vise detaljer omkringden aktuelle alarm – f.eks. at temperaturen på ovnnr. 2 er nået under alarmgrænsen,så det er nødvendigtat reagere. Herved kan JAIundgå et muligt produktionstab,da driftslederen kan nå atreagere på alarmen, inden situationenbliver så kritisk at etnedbrud er uundgåeligt.Det fremtidige behov formobil adgang for JAI vil såvelvære diverse overvågnings- ogPå Profibus DP-siden kander kommunikeres 64 byteindgange og 64 byte udgange.De elektronikmoduler,der kan indsættes, er naturligvisDI, DO, AI samt AO. Derudoverfindes der en hel rækkefunktionsmoduler, som kananvendes sammen medcpu’en:High speed tæller med tællefrekvensop til 100 KHz, mulighedfor op/ned tælling, oneshottælling, endeløs tælling,frekvensmåling, periodemålingog hastighedsmåling.Stepper motormodul til styringaf stepmotorer.Der kan nu også fås et pulspausemodul, som fx. kan benyttestil styring af ventiler.Motorstartere med effekterpå op til 5,5 kilowatt og medAutomatik • 12/2001WAP overvågningaf industri-anlægVedligeholdelseschef Bent Jespersen er snart klar vedWAP-telefonen, hvis der skulle komme en alarm.Foto: Mogens Laier22styringsbehov som f. eks. adgangskontrol,rumovervågning(minimering af risiko forbrand), fjernkontrol af processer(ventilationsanlæg, sandanlæg)med henblik på f. eks.energioptimering. Generelproces-informering med efterfølgendealarmering og handlinggennem fjernkontrol.Firma: Resource SoftwareEngineering A/S, Jens SkousVej 19, 8000 Århus C, tlf.: 8739 75 00. Internet: www.resource.dk.Læserservice 52Fremtiden går moddecentral intelligensnødstopskredse, der kan benyttesop til kategori 4.Der er mulighed for at tilslutteop til 5 operatørpanelertil en ET200 S cpu, som ogsåkan benyttes som stand aloneenhed.ET 200 S er en alsidigløsning, som kan benyttes indenformange brancher, herunderi conveyorsystemer, produktionsanlæg,procesanlæg,inden for fødevareindustriensamt ikke mindst i forbindelsemed fjernkontrolanlæg.Firma: Siemens A/S, Borupvang3, 2750 Ballerup, tlf.:44 77 44 77. Internet: www.siemens.dkLæserservice 53


Et gammelt engelsk talemåde23 Automatik • 12/2001En segmentering afTime-Of-Flight målinglyder "Horses for courses" -hvilket kan oversættes til atman må bør vælge sin hest såden passer til terrænet. Dettemotto er også er gældende indenforkontinuerlig niveaumåling. Omsat til industriel instrumentering,betyder detteat den "universelle sensor"der løser alle opgaver ikke eksisterer- men der er målemetoder,som er egnet til forskelligebehov og kan tilbydesbrugeren, i forskellige kombinationer,for at give optimaleløsninger.Årsagen til det forøgede antaludskiftninger af traditionellemålemetoder til kontinuerligniveau måling, medmoderne Time-Of-Flight metoderkan variere alt efter opgaven.En af de største fordele erselvfølgelig den berøringsløsebestemmelse af niveauet. Hermedundgås alle de ulempersom processens kontakt medsensorer hvilket betyder, at detingen betydning har om medieter aggressivt eller slibende.Endvidere er egenskabersom mediets densitet ogdielektricitetskonstant af mindrebetydning.Time-Of-Flight målingTime-Of-Flight metoder tilmåling af niveau kan segmentersi 3 grundprincipper, valgetaf det bedst egnede princip tilmålingen afgøres ved deresstyrker og fysiske begrænsningerfor den enkelte metode -disse er skitseret i det efterfølgende.Alle Time-Of-Flight metoderarbejder, baseret på de sammegrundprincipper. Ved udsendelseaf impulser - ultralyd ellermikrobølge - mod en overflade,reflekteres disse til enmodtager. Afstanden mellemafsender og modtager udmålessom den tid impulsen "flyver"under hensyntagen til lydenshastighed i mediet. Tagesder nu hensyn beholderenshøjde kan niveauet beregnesud fra en enkel algoritme.Ultralyds målingDen største forskel af ultralydsmåling og radar bunder i dengrundlæggende fysiske egenskab,at lyd bølger forudsætteret bæremedie for at kunne udbredes(almindeligvis luft).Endress+Hauser's ultralydstransmittereProsonic T ogProsonic benytter samme pulsprincip,som mikrobølgetransmitteren,dog er frekvensennoget lavere -16..40 kHz,lidt afhængig af applikationen.Guided mikroimpuls teknikUdover de 2 klassiske berøringsfrimålemetoder, er enhelt ny teknik ved at etableresig, nemlig Guided mikroimpulsteknikken. I Endress+Hauser's Levelflex transmitterstyres et pulstog af elektromagnetiskebølger langs en ledendeprobe. En meget korthøjfrekvent impuls (460 kHz)sendes ned i proben, signaletbevæger sig mod mediet ogreflekteres dels af overfladen,og dels af faste referencepunkter(som f.eks. probensslutpunkt) - der fastlægges underindkøring. Signal analysenforegår efter en særlig teknikTDR (Time Domain Reflectometry)en metode der udoverat give optimal målenøjagtighedogså giver mulighed foren løbende validering af siganalet.Firma: Endress+Hauser A/S,Poppelgårdvej 10-12, 2860Søborg, tlf.: 70 131 132. Internet:www.endress.comLæserservice 54


Visolux, der er et datterselskabPRODUKTNYT 2001Programmerbar temperaturtransmitter tilDIN-skinne montageUnder navnet "Jumo dTRANS T02" præsenterer Jumo enny serie universal transmitter i et nyt design. Der er lagtvægt på at alle signaler skal være galvanisk isoleret og atkonfigurering og betjening er så enkel som muligt.Jumo dTRANS T02 er en 4-wire transmitter med små dimensioner,velegnet til indbygning hvor plads er et problem.Serien består af 2 typer transmittere. Type 956520 er en24VDC forsynet transmitter. Type 956521 er forsynet medLCD-Display og betjeningsknapper. Denne type indeholderto grænseværdialarmer med udgang i form af åben collectorog en frekvensudgang. Yderligere kan transmitterenleveres i en type kaldet TB/TW for henholdsvis temperaturbegrænserog temperaturvagt.For begge typer gælder at de kan programmeres til alletermoelement-typer, Pt-100, 500 og 1000, KTY-sensorersamt spænding- og strømindgang. Udgangen er 0/4-20mA, 0-10VDC.Firma: Jumo Måle- og Reguleringsteknik A/S, Fabriksvænget16, 4130 Viby Sj., tlf.: 46 19 46 66.Læserservice 55Håndholdt vibrationsmeter beskytterindustrimaskinerIngeniører, maskinmestre og teknikere kan nu med jævnemellemrum overvåge motorer, blæsere, gearkasser, pumperosv. og forudsige hvornår sliddele kræver særlig opmærksomhedeller total udskiftning.Med denne viden i hånden kan der nu planlægges serviceog vedligeholdelse, således at det forårsager mindstmulig driftsforstyrrelse –og ikke mindst forebygger totaltdriftstrop med store omkostninger til følge.VM-meteret er en kosteffektiv måde at starte et systematiskvedligeholdsprogram på. Instrumentet er batteridrevetog leveres med en fleksibel, håndholdt probe. Instrumentetkan også forbindes til en permanent monteretvibrationsføler monteret på maskinen, hvor den permanentkan overvåge acceleration, hastighed og forskydning i entenpeak eller rms mode, med tre måleområder for hver parameter.Et stort LCD digital display giver en letlæselig værdi ogmed det valgfri output er muligt at foretage yderligere detaljeretanalyse af signalet på andet underordnet udstyr såsom dataloggere, skrivere m.m..Firma: Metric A/S, Mårkærvej 7, 2630 Taastrup, tlf.: 4371 64 44Læserservice 56Håndteringsmoduler og ny PLC tilventilterminalerDen professionelle løsning til hurtig og nem opbygning afhåndterings- og monteringssystemer til præcisionsopgaver.Utrolig robust enhed i kompakt og elegant design.Festo har længe kunnet levere ventilterminaler med integreretPLC-styring. Med det nye modul fra Allen Bradley tilFesto’s ventilterminaler det nu muligt at opbygge IP-65løsninger med Allen Bradley PLC. Modulet kan leveres medinterface til Device-net og Data Highway. Den kompakteventilterminal fra Festo kan nu også leveres med CAN-Open interface integreret i toppen.Også interface for: Multipol , AS-i , Profibus DP og Interbus-S. Device net (Allen Bradley/Omron). Festo Fieldbussamt Allen Bradley RIO-bus.Festo hovedkatalog på CD-ROMDatabase med Festo’s pneumatiske komponenter. Masseraf hjælpefunktioner til dimensionering.Måltegninger og teknisk dokumentation. Udskrift af bestillingslister.Firma: Festo A/S, Islevdalvej 180, 2610 Rødovre, telf.:70211090. www.festo.dkLæserservice 57AksialventilatorerParlock A-S har udvidet med en ny serie aksialventilatorerbenævnt serie AVG.Picca Automation A/S er et firma med speciale i fuldintegreredeproduktions- og logistikløsninger. Virksomhedenblev Serien består af størrelserne: 315, 400, 500, 560, 630,710, 800, 900 og 1.000 og kapacitet 500 - 85.000 m3 medmonteringsflange i begge ender.Serien er udført i valvaniseret stål og vinger i glasforstærketpolypropylen eller på forlangende aluminium.Firma: Parlock A-S, Nimbusvej 1, 2670 Greve, tlf.: 43 9061 00.Læserservice 58Sensor til automatiskekomponentføderei Pepperl+Fuchs koncernen,har lanceret en ny fleksibel ogkompakt OptoSorter VOS 100sensor, der er specielt designettil at føde de rette komponenteri den korrekte position ind iautomatiske monteringsmaskinereller sikre, at kun korrektmonterede komponentereller konstruktionsdele forladermaskinen.OptoSorter er i stand til atdetektere formerne på demest forskelligartede komponenteruafhængig af komponenternesfarve og overfladekvaliteteller påvirkninger fradet omgivende lys. Den nye alsidigeOptoSorter er velegnettil en bred vifte af applikationertil effektiv og pålideligkomponentindføring i automatiskemonteringsmaskinerog kan med fordel erstattelangt dyrere løsninger somf.eks. maskinvision systemerbaseret på scanning kameraer.Klar til brug efter kortobjektindlæringsprocesOptoSorter sensoren består afet intelligent matrix kamerasystemog en infrarød lyskilde,der er placeret overfor hinandeni hvert sit ben af et gaffelformetsensorhus. Da kameraog lyskilde er fast indbygget iselve sensorhuset, skal de ikkejusteres yderligere.Efter montering på maski-En hurtig arbejdsgang og enlet integration med andre programmerog database systemer,har lige fra begyndelsenværet nogle af grundtankernei PCschematic.I det øjeblik man anbringeret tegnesymbol fra en af programmets24 komponentleverandørdatabaser, overførerman samtidig viden. Dettesætter programmet i stand tilautomatisk at opdatere alleformer for lister, samt ordrefilertil andre systemer.De 1550 licenshavere kanendvidere glæde sig overat programmet understøtteroverholdelsen af de stadigtskrappere normer, automatiskoprettelse af grafiske kabelogklemplaner, automatiskledningsnummerering, eksportog import til- og fra plcværktøjer og meget mere.Ny Kapitel inddeling ogskærpet OverblikI takt med de stadigt voksendeprojektstørrelser, har PCschematicindført kapitel inddelingaf projekterne. Struktureringenaf et projekt kan såledesvære på plads allerede indenarbejdet påbegyndes, hvisman benytter kapitelinddelingensammen med programmetsstandard-projekt funktion.nen eller anlægget forbindessensoren elektrisk og er efteren kort objekt indlæringsprocesklar til brug. OptoSorter erforsynet med integreret signalevalueringog triggergenereringog kan let opsættes ogindstilles til den aktuelle applikationuden brug af hverkenevalueringsudstyr, PC eller monitor.OptoSorter er i stand til atkontrollere ti objekter pr. se-Indholdsfortegnelsernes teksterkan endvidere indrykkesog skrives med forskelligeWindows fonte, for at skabebedre overblik.Alle dele af et projekt findesda også i samme fil, hvilketyderligere understøttes af detindbyggede Stifindervindue.Herfra kan man nu få direkteadgang til alle overordnedeprojekt- og sideoplysninger,samt lokalisere hver enkeltkomponent i projektet.kund og automatisk genereringaf triggersignalet. Kameraetaktiveres automatisk, nårobjektet har nået kontrolpositionen.Den nye kompakte Opto-Sorter kan med fordel erstattelangt dyrere løsninger somf.eks. traditionelle maskinvisionsystemer med scanningkameraer, som kræver en perfekttilpasning af talrige mekaniskeog elektriske komponen-Automatik • 12/2001Figur 1. Den kompakte OptoSorter sensor består af et intelligent matrix kamerasystem ogen infrarød lyskilde, der er placeret overfor hinanden i hvert sit ben af et gaffelformet sensorhus.Efter en kort objektindlæringsproces er sensoren klar til brug.24ter, en nøjagtig synkroniseringaf båndhastighed og kamera,samt anvendelse af akselgivereog evalueringsudstyr.OptoSorter udstyret kanmonteres i en hvilken somhelst position og er forsynetmed M6 gevind for fastgøringaf udstyret i fire punkter.Firma: Pepperl+Fuchs A/S,Stamholmen 173, 2650 Hvidovre,telf. 36 77 13 00.Læserservice 59El-dokumentation for Voksne"Chefprogrammør Werner Rossens direkte kontakt med brugerne er grunden til detomfattende udbud af funktioner til el-dokumentation i PCschematic ELautomation"Overholder automatisknye standarderved kopieringPcschematic analyserer det kopieredeområde, og overholderde anvendte standarderved omdøbningen. Programmeter her blandt andet istand til at kende forskelpå motorklemmer, forsyningsklemmersamt ind- og udgangsklemmer- som alle nuskal navngives efter forskelligeprincipper.Ved omdøbningen af symbolnavnei området tager programmetderfor højde for deforskellige komplekse navngivningsreglerder gælder i denye standarder, anbringer nyeledningsnumre mm.Firma: DpS CAD-center ApS,Bygaden 7, 4040 Jyllinge, tlf.:46 78 82 44. Internet:www.dps.dkLæserservice 60


Proces Instrumenter...for bedre kontrol af kvalitet og produktivitetIn-line FotometreDiode Array Analyzere“A window intoyour process”Væskeanalyse baseret på måling af lysabsorbtionmed synligt lys, infrarødt lys og ultraviolet lyssamt måling af lysreflektion og fluorescens.• Koncentration• Farve• Turbiditet• Opslemmede partiklerMonteres med sensorer til in-line måling eller neddypning.Væske- og gasanalyse baseret på etableretlaboratorieanalyse teknik.On-line flow-celle sensorer og sampling-systemer– Velegnet til:• Sporanalyse.• Proceskontrol• Kvalitetssikring• MiljøkontrolProces RefraktometreVæskeanalyse baseret på måling af Refraktivt Index. Måler koncentrationi væsker og blandinger.• Standard sensor• 3A sanitær sensor• Flowceller til sanitær sensorMonteres med standard fittings.Proces ViskosimetreUnikt in-line Viskosimeter baseret på TorsionsOscillation. Til kontinuert måling af Viskositet ialle typer pumpbare og flydende medier.• Standard sensorer• Sanitære sensorer• Ex sensorer• Højtemperatur-sensorerRobuste sensorstave uden bevægelige delePulp KonsistensTransmittereAnvendes til alle typer papir- og returpapirpulp. Baseret på:• Microwave• Shear Force• Optisk DepolariseringNiveautransmittere og -switcheRadiofrekvens/admitans niveaumålere med stav-/kabelføleretil alle typer væsker, opslemninger, pulvere og granulater. Ingenmålefejl som følge af belægninger. Også systemer til måling i:• Flyveaske• GrundvandUltralyds niveaumålere med autotank profiling ignorererobstruktioner i tanken. Også systemer til måling af:• Flow i åbne kanaler• Slamtæppeniveau i klaringstankeSkum detektionog kontrolEffektive skumdetektorer baseret på avanceretimpedansmåling. Ignorerer selv kraftigebelægninger på sensorstaven.• Sensorer til laboratorier• Sensorer til procesbeholderein-line analyzere og specialinstrumenter til styring, overvågning og optimering af industrielle produktionsprocesserCONTECH Instrumentering ApS • Hans Edvard Teglers Vej 5 • DK-2920 CharlottenlundTlf.: +45 39 903 905 • Fax +45 39 903 915 • www.contech.dk • e-mail: contech@contech.dk


I dag har det programmerbarePRODUKTNYT 2001Universal foto-sensor-serieMed sin nye QS18-serie, også i daglig tale kaldet: World-Beam, har Banner sat nye rammer for, hvorledes optiskesensorer kan se ud., idet man har kombineret det længeanvendte 18 mm gevindhus, med en rektangulær kapsling.På denne måde er det største udvendige mål for sensorserienminimeret til kun 35 mm.Elektrisk findes serien i to versioner. Begge for 10…30VDC. Den ene med to PNP- udgan-ge, den anden med toNPN-udgange. I begge tilfælde er den ene ledende ved”lys” og den anden ved ”mørke”.Optisk har Banner heller ikke gået på kompromis. Serienfindes i dag med hele 8 varian-ter.Som envejsfotocelle kan serien leveres med henholdsvis3 eller helt op til 20 meters rækkevidde.Som refleksionsfotocelle findes ligeledes to varianter,med eller uden polarisationsfilter. Disse har rækkevidder på3,5 eller 6,5 meter mod en standard reflektor, med en diameterpå 84 mm.Fotocelletaster leveres over fire varianter. Standard diffustaster klarer hvide emner i op til en afstand på 450 mm. Ifokuseret version findes en for 16 og en for 43 mm afstand.Sidste variant er en vidvinkel udgave for op til 100 mmtasteafstand.Firma: :Hans Følsgaard A/S, Ejby Industrivej 30, 2600Glostrup, tlf.: 43208600.Læserservice 61Programmerbare Ex-isolerede driverDen har 20 konfigurerbare analoge måleområder, som kanvælges via interne dipswitche uden efterkalibrering. PRetrans5105B har en meget kort reaktionstid på < 25 ms.Den fås i en 1- eller 2-kanals version. Monterbar direktepå DIN-skinne uden indbyrdes afstand, hvilket svarer til, atder kan installeres 84 kanaler pr. meter med 2-kanals versionen.Høj isolation kendetegner PR electronics produkter, ogfor PRetrans 5105 gælder, at indgang, udgang og forsyninger galvanisk adskilte ved 3,75 kVAC.Spændingsforsyningen er universel med AC eller DC.PRetrans 5105B er ATEX Ex-godkendt og dermed et sikkertvalg også i fremtiden.PRetrans 5105B kan anvendes som sikkerhedsbarrierefor analoge strøm- / spændingssignaler, der sendes til eksplosionsfarligeområder, f.eks. til I/P konvertere eller displaysplaceret i Ex-områder. Der ydes 5 års produktgaranti.Firma: PR electronics A/S, Lerbakken 10, 8410 Rønde,tlf.: 86 37 26 77. Internet: www.prelectronics.dkLæserservice 62Sitop power dualSiemens Automation and Drives (A&D) har udvidet sin familieaf strømforsyninger med Sitop power dual.En ± 15 Volt switch mode strømforsyning, der kan belastesop til 7 Ampere.De to gange 15 V DC er potentialadskilte og kan justeresi området 14,5 til 17 V. Sitop power dual kan forsynesmed fra 93 til 264 V AC og monteres på en 35 mm DINskinne.Firma: Siemens A&D, Borupvang 3, 2750 Ballerup, tlf.:44 77 55 55.Læserservice 63Profibus DP kommunikation tilprocesregulatorerJumo leverer en række kommunikations-interfaces i forbindelsemed procesregulatorer. Nu kan regulatorerne blive integrereti et fieldbus kommunikations-netværk med Profibus-DP/CANopenstandard, via et Profibus-DP/CANopeninterface.Profibus-DP er blevet udviklet specifikt for kommunikationmellem automationssystemet og distribuerede periferienhederi felten. Data bliver overført i henhold til RS485standard.Ved brug af projektdesign-værktøjet, GSD-generator,der bliver medleveret regulatorerne, kan der skabes enstandard GSD-fil der gør det enkelt at implementerer regulatorernei et fieldbus systemet. DICON-serien leveres ogsåmed MODbus og Jbus.Dicon-serien dækker både regulatorer og profilregulatorerog fælles for Dicon serien er brugervenligheden og denenkle og hurtige programmering og opsætning af regulatorerne.Firma: Jumo Måle- og Reguleringsteknik A/S, Fabriksvænget16, 4130 Viby Sj., tlf.: 46 19 46 66. Internet:www.jumo.dk.Læserservice 64– Som distributør står vi i dagover for radikalt ændrede markedsvilkår.Den voksende udbredelseaf internettet og andreinformationsteknologierbetyder, at markederne i Europaog resten af verden erblevet meget mere gennemsigtigeend tidligere, og hertænker jeg ikke mindst på prissætningenog leverancesituationenfor de industriprodukterog -systemer, som vi repræsentererog er eneforhandlereaf i Danmark, forklarer PeterRolin, der er adm. direktør forGeveke Teknik A/S tl fagbladetAutomatik.– Mange af de traditionelleeksklusivaftaler er baseret påen økonomi og en markedsstruktur,som ikke længere findes.Den geografiske forhandlerbeskyttelseer i dag ved atforsvinde og bliver stadig vanskeligereat kontrollere oghåndhæve. Samtidig med atden moderne informationsteknologihar gjort markedetmere mobilt og priserne meregennemsigtige, er der med detverdensomspændende internetskabt et instrument, hvorslutkunden og producentenkan tale direkte med hinanden.Alle analyser omkring internet-baserete-handel siger,at mange af de traditionelleinstallationsmodul Logo stortset erstattet den traditionellekoblings- og styringsteknik indenfor industri og håndværkover hele verden. Og det ersket takket være nogle heltoverbevisende fordele: Logo erhurtig at installere, sparer enmasse tidskrævende fortrådningsarbejdeog er samtidignem at programmere. Desudener Logo kompakt og forsynetmed en masse praktiskefunktioner: 8 grundfunktionermellemhandlere gradvis vil forsvinde.Attraktiv ”One-stopShopping” leverandørEn anden tendens, der er vedat slå kraftigt igennem er, atstadig flere store virksomhederhar erkendt, at de kan sparebetydelige omkostninger vedat reducere antallet af leverandørerog i stedet etablere ettæt samarbejde med få udvalgte,storleverandører, derkan tilbyde et bredt dækkendeproduktprogram.Peter Rolin nævner som eteksempel, at direktionen i enstor dansk virksomhed har besluttet,at firmaets 3.000 leverandørerskal skæres ned tilmax. 500 leverandører, somskal kunne tilbyde et lige såbredt produktprogram som de3.000. Virksomheden udvælgermed andre ord de 500 leverandører,der kan tilbyde detbredeste produktprogram,hvorefter de resterende 2.500enten bliver underleverandørertil de 500 udvalgtehovedleverandører eller rygerhelt ud.– Ved at have slået voreskompletterende produktpallettersammen og samtidigfået tilført flere nye agenturervia Geveke-koncernen har viog 21 specialfunktioner giverfleksible og billige løsninger.Logo sparer pengeLogo erstatter med ét slag enhele serie af traditionelt koblingsudstyr- ovenikøbet for etyderst beskedent beløb. I Logoer programmeringsbetjeningsogdisplayfunktionerne alleredeintegreret. Samtidig optagerLogo meget lidt plads i styretavlen,kræver mindretilbehør, sparer lageromkostninger- og derme op til 50%nu skabt en stærk og bred produktportefølje,så vi er fuldtkvalificeret til at blive en af deudvalgte hovedleverandører,slutter Peter Rolin.af de samlede omkostninger.Da Logo arbejder næsten slidfrit,er udgifterne til serviceogså meget lave.Med Logo kan der spares optil 70% plads i styretavlen ogpå lageret. Funktionerne frade mange relæer, kontaktureog hjælperelæer fylder ganskelidt, og der spares desuden påtilbehøret som f.eks. kabelkanaler,kabler, DIN-skinner ogmontagemateriale. Men enlille reserve af nogle få forskelligeLogo-varianter er manAutomatik • 12/2001Ny stærk storleverandøraf tekniske produkterAdm. direktør Peter RolinAutomatik og styring– fleksibelt og billigt26Firma: Geveke Teknik A/S, Roskildevej8-10, 2620 Albertslund,telf. 43 68 50 00. Internet:www.geveketeknik. dkLæserservice 65godt forberedt til alle slags applikationer.Logo er kompakt ogkompletDet samme antal funktioner erintegreret i alle Logo-varianterne:Logo Basic, -Pure, -Longog Busvarianterne, hvilket gørLogo til et alsidigt produkt tilallround anvendelser. De 8grundfunktioner og 21 specialfunktionerkan forbindesmed hinanden op til 56 gange.Der kan max. vælges følgendefunktioner frit: 16 tidsfunktionerog 24 tællerfunktioner.8 kontakture og 3driftstimetællere. 42 kiprelæerog 42 selvholdsrelæer samtfunktioner til meldetekster ogbearbejdning af analoge værdier.Når der der anvendes enkombination af forskelligartedefunktioner, bliver volumenreduceret.Enkeltkomponenter somf.eks. kontakture, tidsrelæer,tællere og hjælperelæer erikke relevante længere – dethele er indbygget i Logo.Den flersprogede programmeringssoftwareLogo SoftComfort under Windows gørdet muligt at fremstille, testeog simulere, ændre, arkivereog udprinte styreprogrammermed PC – også uafhængigt afLogo.Firma: Siemens A/S, Borupvang3, 2750 Ballerup, tlf.:44 77 44 77.Læserservice 66


Granzow har i Danmark fået27 Automatik • 12/2001Kvalitetsløsningertil niveaumålinger baseret på kundens konkretekrav. Virksomheden bru-eneforhandling af hele KüblerSchweiz’ produktprogram. ger omfattende ressourcer påDermed kan virksomheden nu konstant produktudvikling, såtilbyde dansk industri et væsentligtstørre udbud inden for markedets skiftende ønsker ogprodukterne altid passer tilniveau-, måle- og reguleringsteknik.Blandt andet omfatter fuld overensstemmelse medbehov. Dermed er agenturet iKüblers produktpalette de sidsteudviklinger i flow- og nitegiom altid at have den sene-Granzows egen vision og straveaumålere,bypass-niveauindikatorer,niveaukontakter, og services, der skaber værdiste viden og levere produkterflowsensorer, overfyldningsalarmer,magnetkontakter ogfor kunden.svømmeafbrydere.VerdensomspændendeForuden standardprodukter garantihar Kübler specialiseret sig i Alle Küblers produkter bærerkundetilpassede løsninger, der mærket KFG eller KSR - en ver-Profibus transmitterKamstrup Process A/S har udviklet et nyt medlem af denstore familie af FlexTop temperaturtransmittere. Det drejersig om Profibus® PA transmitter.FlexTop 2231 er en Profibus® PA konfigurerbar universaltransmitteri et ø44mm hus. Nøjagtigheden er bedreend 0,1∞C og den har 2 kVac galvanisk isolation mellemind- og udgang. Mulige signalkilder er RTD eller T/C følere,ligesom FlexTop kan konfigureres til modstands-, strøm ellerspændingssignaler. Såvel 2-, 3- eller 4-leder, samt Pt100dobbeltfølere kan tilsluttes RTD indgangen. Sidstnævntekan konfigureres for differential, middelværdi eller middelværdimed refundant signal.Firma: Bourdon-Haenni A/S, Jacob Knudsens Vej 12,8230 Aabyhøj, tlf.: 89 31 76 11.Læserservice 67densomspændende garantifor et produkt af højeste kvalitet.Desuden foreligger dokumentationsom certifikater forklassificering, materialer, testog EEX.Siden sin grundlæggelse i1976 har det schweiziskefirma gjort sig til en af markedetsførende specialister påområdet for niveaumåling.Særligt er virksomheden kendtfor på kort tid at levere kvalitetsløsninger,der arbejder problemfritefter installation.Granzow er en af markedetsførende leverandører påområdet for trykluft-kompressorer,flowteknik og automatik.Virksomheden leverer altfra enkle delkomponenter tilkomplette og individuelt tilpassedeanlæg og styresystemer.Med mere end 65 årserfaring har Granzow oparbejdetden viden der skal til forat servicere kunderne og sikredriften på bedste vis.Firma: Granzow A/S, EjbyIndustrivej 26, 2600 Glostrup,tlf.: 43 20 26 00. www.granzow.dk.Læserservice 68www.webtechnews.dkWebtechnews indeholder mindre og større artikler, somredaktionen ikke har plads til i Automatik.Løsninger til dansk industriMotorer ogvibrationsteknik> ElektromotorerEl og elektronik> Lavspændingskomponenter> MåleinstrumenterInstrumentering> Flow- og niveaumålere> Tryk- og temperaturmålerePumper ogkompressorer> Fadpumper, Lobe Rotor pumper,> Frekvensomformere> UPS anlæg, strømforsyninger m.v.> Dataopsamling/reguleringMembranpumper, Doseringspumper,> Thyristorstyringer/softstartere> Energiovervågning> Viskositets-/densitetsmålereProcespumper, Tandhjulspumper> Vibrationsmotorer> Kabler og kabeltilbehør> Automatikkomponenter> Kapselblæsere og skruekompressorer> Vibrationsanlæg> Elektronikkomponenter> Analyseudstyr for gas og væske> Separationsteknikinfo@geveketeknik.dk • www.geveketeknik.dkTeknoGrafikRoskildevej 8-10DK-2620 AlbertslundTelefon 43 68 50 00Telefax 43 68 50 50Jegstrupvej 34DK-8361 HasselagerTelefax 86 28 12 46


Automatik • 12/200128Direct mail læserserviceAutomatik nr.12 – 2000Annoncør-oversigt❏ Danfoss side 1❏ Granzow side 2❏ Insatech side 3❏ MJK Automation side 4❏ Canon side 5❏ Bürkert-contromatic side 7❏ Knud Wexøe side 9❏ CornSystem side 9❏ Endress+Hauser side 9❏ Beta Instruments side 11❏ AN Industry Consult side 13❏ Skærbæk armatur side 14❏ Trykluft Centret side 15❏ EGE-elektronik side 15❏ Seven Technologies side 15❏ Rietschle Scandinavia side 16❏ PR electronics side 17❏ Datadex side 18❏ mb-teknik side 19❏ Novotek side 19❏ Zimsen Procesinstrumentering side 21❏ Festo side 22❏ ABB side 22❏ SEW-Eurodrive side 23❏ Kjærgaard-el & industri automatik side 23❏ Contech Instrumentering side 25❏ JVL Industri Elektronik side 27❏ Geveke Teknik side 27❏ Teknik & Data 2002 side 29❏ Procesteknisk Selskab, IDA side 30❏ ProInvent A/S side 31❏ JUMO Måle-og Reguleringsteknik side 31❏ Resource Software Engineering side 32Redaktionel læserserviceLæserservice nr.________❏ BrochureLæserservice nr.________❏ PriserLæserservice nr.________Læserservice nr.________Læserservice nr.________Læserservice nr.________❏ Abonnement på Automatik 12 numre. – kr.290,- incl. momsNærmere information ønskes sendt til:Firma:Person:Adresse:Post nr. By:Telefon:Indsendes i lukket kuvert til Fagbladet Automatik, Postboks 80,Algode 10, 4500 Nykøbing Sj. eller via fax 5993 0210.✂Emersons Proceskontrol afdeling så store muligheder i, at anvende 20 års erfaring indenforMDC teknologi for procesanlæg og procesoptimering, med henblik på at tilbyde dereskunder enestående egenskaber indenfor måling og forbedring af instrumenteringstilstanden.Web-baseret målingYokogawa magnetiske induktiveflowmåler med dobbeltfrekvens, som er specielt designettil måling af partikelfyldeog pulserende væskeruden problemer, fås nu ogsåmed Foundation Fieldbus (FF)kommunikation. Flowmålerenhedder ADMAG AE.Yokogawa’s line-up af instrumentermed FoundationFieldbus kommunkation omfatternu:Tryk- og differenstryktransmitteretype EJA. Vortexflowmålere type YEWFLO.Magnetisk induktiv flowmålertype ADMAG AE. Temperaturtransmitteretype YTA. Ventilpositioners type YVP og allekan leveres med både PID-fuktionog LM-funktion. Desudenhar Yokogawa også styresystemerneCentum CS med FF.Emerson Process Managementtilbyder uefficiency “(www.efficency.com), som er et gennemtestetinternet baseret serviceprogram,der gør det muligt,at sende informationervedrørende tilstanden i procesinstrumenteringen direkte tilen internet forbindelse og giverdermed en brugervenlig ogsikker adgang for kunder indenforprocesindustrien. Emersonanvender, som denførste industri leverandør, denseneste internet teknologi tilmåling af effektiviteten fra deneksisterende instrumentering iforskellige proces industrier.e-fficiency“ servicen er specieltdesignet for anvendelseaf personale indenfor vedligeholdog måle- eller rotationsudstyr og giver nem adgang tilet omfattende antal tilstandsresultater, brugervenlige rapporter,som er specielt tilpassetde forskellige kunder samtgrafiske præsentationer tilmåling af instrumenterings tilstanden.Alt dette samlet i etsikkert, bruger venligt web-baseretmiljø. Servicen kan anvendestil al slags instrumenteringi procesanlæg, inklusivekompressorer, gas og dampturbiner, varmevekslere samtovne og pumper.Tekniske dataDe store fordele man opnårmed e-fficiency“ ved måling afinstrumenteringens tilstand, erdet særdeles brugervenligedesign og den nemme adgang,som giver kunderne mulighedfor at:• Spore udstyrets forringelseog omkostning• Sammenligne instrumenteringenstilstand mellemmange anlæg• At få adgang til procesinstrumenteringsdata overfjern internettet• Producere nøjagtige rapportervedr. instrumenteringenstilstand• Reagere hurtigt overfor forandringeri tilstanden• Optimere rengørings- ogvedligeholds cyklus• Øge driftseffektiviteten forhele anlæggetPID er en reguleringsfunktion(-algoritme) som mankender det fra almindelige enkeltståenderegulatorer. Dvs. istedet for at belaste hele systemetog bussen med at føre signaletop til et DCS (kontrolsystem)og lade dét foretageberegningen udfra P-, I- ogD-parametrene, og dereftersende styresignalet ud på bussentil f.eks. en ventil, kan manmed PID-funktionen i entenflowmåleren eller ventilen ladeden beregne styresignalet selvog sende det til ventilens positioner.PID reguleringsblokken indeholderogså en LM-funktion,som betyder ”link master”.Et instrument der er linkmaster kan sættes til at væreLAS (link active scheduler) ellerpå daglig dansk ”ordstyrer”.De egenskaber, som e-fficiency“tilbyder kunder indenformåling af instrumenteringenstilstand, giver industrien hidtilukendte muligheder, ved atforbinde anvendelsen af ennøjagtig modelbaseret teknologimed data afstemnings- ogparameter beregnings software.e-fficiency“ anvendes alleredenu til over 1.500 instrumenteringsenheder.”Selve formålet med e-fficiency“visionen er, at alle procesvirksomheder skal havemulighed for hurtigt og nemtat få adgang til data vedr.instrumenteringens tilstandhvor som helst i verden. Interesseredekan få fornøjelsen afen omfattende on-line demonstrationpå www.e-fficiency.com/tour/tour1master.aspFirma: Emerson Process Management,Fisher-Rosemount,Hejrevang 11, 3450, tlf.:70 25 30 51Læserservice 69Magnetisk flowmålerHvert segment på bussen skalhave en LAS, der bestemmer,hvem der må sende sin beskedvidere på bussen. Hvis flere instrumentervil sende noget,tages det i prioriteret rækkefølge.Der skal og kan kunvære én LAS pr. segment, mender kan godt være flere LM pr.Segment. Dette er tilrådeligt athave, da man ellers er megetafhængig af dette ene instrument.Ved nedtagning, fejleller andet vil det næste instrumentmed LM-fuktionen overtageog blive LAS.Firma: Insatech A/S, Algode133, 4760 Vordingborg, tlf.:55 37 20 95. Internet: www.insatech.comLæserservice 70


Proces-Data A/S udvikler og29 Automatik • 12/2001Interbus det smarteperiferisystemEn automatiseringsløsnings effektivitetbestemmes i dag ihøj grad af funktionaliteten iperiferien. Interbus baserer påden grundide at forbedre ogforenkle installationen og integrationenaf alle decentraleenheder og systemer i et anlægeller på en maskine kontinuerligt.Intelligent automationInterbus--Inline åbner som etnyt koncept i Interbus-sortimentetfor et stort rationaliseringspotentialei Simatic® S7.Parallelfortrådninger som indeholderadskillige termineringertil spændingsforsyning,fortrådning af effektkontaktorer,opbygning af sikrings- ognødstopkredse samt styre- ogkvitteringssignaler, er ensbetydendemed et højt projekterings-og dokumentationsarbejdeog øger fejlhyppighedenved installationen. I stedet forat fortråde de mange enkeltkomponenterder er anbragt istyretavlen, med hinandenE-CAD systemmech.constructionproducerer controllere og interfacemodulermed indbyggetfieldbus snitflade samt tilhørendesoftwareprodukterbaseret på Windows.Firmaet præsenterer nu deførste produkter i en nye serieaf controllere, som har fåetmodelbetegnelsen PD 6900Wireless Controller. PD 6900familien kommer til at omfatteen række controllere, som alleer bygget over det sammegrundmodul (selve controlleren),som kan udvides med eteller flere indbygningsmoduler:GSM modem, DECT modemog GPS modul.PD 6900 Controlleren kanfungere som stand-alone mo-signal datamonteres kompakte Inline-enhederfunktionsblokorienteretved siden af hinanden påbæreskinnen. Den enkle ogværktøjsløse montering af deenkelte komponenter er noktil at forbinde alle de enkelteI/O-moduler med hinanden.Sammenkoblingen inklusivspændingsforsyning og busfortrådningsker over integreredekniv-/fjederkontakter.Sammenklipsningen af komponenterneerstatter traditionelfortrådning med ledninger(figur 1).En ”2-lederbus” som overførerlogik- og spændingsforsyningog data i den sammeledning, forbinder de stationsnæredigitale eller analoge signalerdirekte til sensor/aktuator.Konfigurationen af detilsluttede deltagere findersted over parametreringsværktøjetCMD hvilket forenkleradressering, installation ogservice. Interbus-Loop er konstruerettil anvendelse i IP 67miljøet.generation of wiring diagrammallocation listdul uden nogle af de trenævnte moduler og vil via sinRS485 P-NET port eller det nyudvikledeLigt-Link fiberoptikinterface kunne kommunikeremed andre moduler med P-NET interface. PD 6900 vil såledeskunne supplere eller erstattecontrollere i f.eks. deneksisterende PD 5000 serieNy version af Fildbus Managementversion 5.0På softwaresiden præsenteresden nye version 5.0 af FieldbusManagement SystemetVIGO, som indeholder alle denødvendige konfigurationsogserviceværktøjer til opbygningaf en fieldbus installation.VIGO udgør endvidere snitfla-FunktionalitetInterbus-systemets ringstrukturog ”total frame”-protokollenyder en optimal støtte tilvigtige applikationsfunktioner.Et deterministisk scantid somer en forudsætning for atkunne vurdere applikationensreaktionstider, og som dannerbasis for enhver regulering,stilles grundlæggende til rådighedaf bussystemet. Derudoverstøtter tilslutningsmodulernesynkrone driftsmodi somsætter styreprogrammet i forbindelsemed netværket. Tildet formål supplerer funktionen”trafik på tværs” den logiskeadressering. Udgange kanfortrådes med forskellige deltagerein duplo (f.eks. samtidigstart af motorer). Indgange afspejlesdirekte i udgangene.Firma: H.Henriksens Eftf.A/S, Hammerholmen 48, 2650hvidovre, tlf.: 36 77 44 11.Læserservice 71programmingsystemBusconfiguration CMDFigur 1: INTERBUS-INLINEs modulære opbygning gør det muligt at lave kompakte funktionsblokkeMobil fieldbuskommunikationden til andre programmmer iWindows verdenen (OLE2).Sammen med VIGO ver. 5frigives også et helt nyt programtil procesvisualisering,Visual VIGO. af både VIGO ogVisual VIGO på udstillingen.Proces-Data A/S har i de sidste15 år baseret alle sine produkterpå P-NET fieldbus kommunikation,og således vil detogså være i fremtiden. P-NET,som er oprindelig blev udvikletaf Proces-Data, er en del afde nye internationale standardfor fieldbussystemer, IEC61158. P-NET er i ligeledesstandardiseret i Europa i EN50170, fortæller Knud Bertelsenfra Proces-Data til fagbladetAutomatik.Firma: Proces-Data A/S, Navervej8, 8600 Silkeborg, tlf.:87 200 300 eller emailsalg@proces-data.comLæserservice 72TEKNIK&DATA2002BesøgTEKNIK & DATA 2002Specialmessen og Konferencenfor Teknisk DatabehandlingMesseKonferencerHent viden og ny inspiration til den TEKNIK & DATA 2002 er også en højaktuel,faglig konferencerække, hvor dufortsatte effektivisering af virksomhedensproduktudvikling, konstruktion, kan hente vigtig, ny viden samt høre omplanlægning og produktion på den 14. førende industrifolks konkrete erfaringermed anvendelse af teknisk data-TEKNIK & DATA-messe, 5. - 7. februar2002 i Odense.behandling som styringsværktøj forFå samtidig et samlet overblik over udviklingenog hør om optimal implemenvikling.effektiv produkt- og produktionsudteringog anvendelse af teknisk databehandling,præsenteret af mere end Produktivitet i produktudvikling, kon-Konferencernes hovedtema er:200 af de absolut førende udbydere struktion, produktion og organisationinden for:Rekvirér det spændende konferenceprogramhos Teknologisk Institut,CAD/CAM & CAE, PDM-, ERP- og øvrigemateriale- og produktionsstyringssystemer,Rapid Prototyping, Virtual Reality, konferencer.teknologisk.dk/4256tlf. 72 20 30 55, eller se det på www.industrielle Web-løsninger, GIS, systemertil logistik-, distributions- og transportstyring,integrations- og netværks-Automatisk datafangstløsninger samt løsninger målrettet - Effektivitet og sikkerhedfilosofierne bag BPR, CRM, TQM m.v. Data om “hvad, hvem og hvornår” skalfanges, når effektivitet og sikkerhed skaloptimeres i produktionen, på lageret ogSpecialafsniti distributionen.SCAN DanmarkHør førende brugere fortælle om deresMød de førende leverandører af udstyr erfaringer med automatisk datafangstog software til opsamling af data og som værktøjet til opnåelse af højereoverførsel af disse til ERP-systemer, og effektivitet og større sikkerhed på dense den seneste udvikling inden for spændende konferencerække, der afholdesi tilknytning til Specialafsnittet SCANautomatisk datafangst, herunder stregkoder,RF-tags, scannere, printere og Danmark, arrangeret af AIM Danmark.kontroludstyr.Programmet, der ligeledes indeholderkorte seminarer om teknik og standarder,kan rekvireres på tlf. 43 52 67 11INDUSTRI-TEKNIKSe de seneste løsninger inden for eller på www.aimdenmark.dkmaskinkomponenter til konstruktionog bygning af maskiner og hele procesanlægsamt tilknyttet software og feltbusteknologi.Få samtidig opdateret Teknologisk Institut,Konferencer:din faglige viden på to af de tilknyttede Dansk Rationaliserings Foreningkonferencer, der sætter særlig fokus på og AIM Danmarkautomatisering.Arrangør: Danske Fagmesser, tlf. 35 36 37 00, df@teknik-data.dk5. - 7. februar 2002Odense Congress CenterØrbækvej 350, 5220 Odense SØ (afkørsel 49)Tirsdag - torsdag: Kl. 10.00 - 17.00Fri adgang for fagfolkLæs mere på: www.teknik-data.dk


Automatik • 12/200130Kvalificering og valideringaf produktionsudstyrOnsdag den 20. – fredag den 22. marts 2002eller mandag den 13. – onsdag den 15. maj 2002Afholdelsessted: Pharmakon A/S, Milnersvej 42, 3400 Hillerød.Kursusledelse: Cand.pharm. Birgitte Saks, Saks Quality ApS ogcand.pharm. Morten Juul Sørensen Novo Nordisk A/S, DevelopmentQAProgram:1. dag:Velkomst og introduktion v/Birgitte Saks og Morten Juul SørensenIntroduktion til validering, Definitioner, lovkrav, filosofi bag valideringv/Morten Juul SørensenMyndighedskrav – Lægemiddelstyrelsen, Beskrivelse af inspektionsforløb,typiske observationer, internationalt samarbejde,v/Nusret Asanovski, LægemiddelstyrelsenUdstyrskvalificering DQ, IQ, OQ, PQ, sammenhæng mellem faserne,V-modellen, v/Morten Juul SørensenPlanlægning af validering, Valideringsmasterplan, valideringsplan,brugerrepræsentation, leverandørinddragelse, rådgivere, v/BirgitteSaksLeverandørdokumentation, Kundeforespørgsler, valideringsydelser,levering af dokumentation, opsættelser af specifikationer,v/Ole Toftegaard Madsen, Mork Proces A/SGruppearb. I, Opsættelse af kravspecifikationer med tilbagemeldingi plenum2. dag:Valideringsdokumentation: Valideringsprotokoller og – rapporter,testplaner, afvigelsesblade v/Birgitte SaksKalibrering: Grundlæggende begreber, kalibreringsprogrammer,målenormaler, sporbarhed, v/Tommy Gernot Jensen, Novo Nordisk.Gruppearbejde II, Installationskvalificering med tilbagemelding iplenumPraktisk valideringseksempel I: Præsentation af et praktisk forløb iforbindelse med en funktionskvalificering, præsentation af relevantekvalificeringsdokumenter v/Morten Just Blangsted, H. Lundbeck.Gruppearbejde III, Udarbejdelse af funktionskvalificeringsprotokolmed tilbagemelding i plenumRisikoanalyse: Hvad er kritisk? FMEA, v/Morten Juul Sørensen3. dag:Valideringsorganisation: Firmapolitik vedr. validering, eksternbistand, valideringsøkonomi, TQM, v/Finn Mortensen, Ferrosan A/SPraktisk valideringseksempel II, Præsentation af et praktisk forløbi forbindelse med en procesvalidering, præsentation af relevantevalideringsdokumenter, v/Karen Gibsholm Madsen, StatensSerum InstitutGruppearbejde IV: Resultat og afvigelseshåndtering med tilbagemeldingi plenumRengøringsvalidering, v/Mette Frimann Johansen, NeuroSearch A/SOpsamling og evaluering v/Birgitte Saks og Morten Juul SørensenKurset er i samarbejde med Pharmakon A/S, www.pharmakon.dkPris for deltagelse: Kr. 11.250,- ekskl. moms.Kurset er et internatkursus. Værelset vil være til disposition fra kl.13.00 på ankomstdagen.På afrejsedagen skal værelset venligst forlades senest kl. 9.00.Tilmelding: Kursussekretær: Inge Fabech, tlf. 48 20 61 20, e-mail if@pharmakon.dkProcesteknisk SelskabKontakt til Procesteknisk Selskabog IDA ProduktionProcesteknisk Selskab: www.procesteknik.ida.dkE-mail: pcs_fts@ida.dkIDA Produktion: www.idaproduktion.dkE-mail: pds_fts@ida.dk.Ingeniørforeningen i Danmark, Kalvebod Brygge 31-33,1780 København V.Tilmelding til arrangementer: Tlf. 33 18 48 18 ellerfax 33 18 48 87Arrangementerne er i princippet åbne for alle, men er duingeniør og har valgt ikke at være medlem af IDA opkrævesen tillægsafgift på 2.000 kr. ud over den annonceredepris.Kursus i“Praktisk Procesregulering”Mandag den 7. januar 2002 kl. 10.00 tiltorsdag den 10. januar kl. 16.00.Sted: Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, Lyngby.MålgruppeKemi- og maskiningeniører, som er beskæftiget i procesindustrien,levnedsmiddelindustrien og dermed beslægtede virksomhedersamt rådgivende ingeniører f.eks. inden for VVS-brancen.Der lægges særlig vægt på praktisk reguleringsteknik og instrumentering.KursusformKursusmateriale er bøgerne Thomas Heilmann: “Praktisk reguleringog instrumentering” og “Pumpedrift og energi”. Det er forfatterensom underviser. Der kræves ingen specielle matematiskeforkundskaber for at følge kurset.UnderviserLektor, civilingeniør Thomas Heilmann, Maskinteknisk Afdeling,Ingeniørhøjskolen i København.Pris: For medlemmer af Procesteknisk Selskab kr. 10.500, kr.12.000 for andre, dog kr. 14.000 for ingeniører, der ikke er medlemaf Ingeniørforeningen i Danmark. Prisen omfatter materialer,overnatning og forplejning.Tilmelding: Tlf. 33 18 48 18, fax 33 18 48 87 eller www.procesteknik.ida.dksenest 7. december 2001. Tilmelding efter datoener mulig så længe pladser haves. Dog kan vi ikke garantereovernatning efter sidste tilmeldingsfrist.Afmelding kan ske omkostningsfrit indtil en måned før kursusstart.Mellem en måned og en uge før kursusstart opkræves 35%af kursusprisen og under en uge før opkræves den fulde pris. Deltagelseiht. IDAs regler.Procesteknisk SelskabIDAPRODUKTIONBK-Organisation ApSCFT Tandhjulsfabrik A/SIngeniørhøjskolen i KøbenhavnJunckers IndustrierIngeniørforeningeni DanmarkArrangementsprogramForedrag om systemunderstøttelse til afvikling afkørsel på Falcks vagtcentral22. januar 2002, kl. 16.00 - 18.00, vagtcentralen, HerlevVirksomhedsbesøg hos Roblon A/S, Frederikshavn31. januar 2002, kl. 15.00 - 17.30På vej mod det 5. samfund – Følelsessamfundet25. februar 2002, Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33,KøbenhavnSlå op på www.idaproduktion.dk og læs programmernefor vores arrangementer samt få oplysninger om IDA Produktion.Der kan du tilmeldes vores nyhedsservice og fåmeddelelser om nye arrangementer sendt på din e-mailadresse.Der er mulighed for at blive personligt gæstemedlem afIDA Produktion for kr. 400,- eller firmamedlem for kr. 500,-pr. år.Formand: Lektor, civiløkonom, ingeniør M.IDA ErikLyngsie, Ingeniørhøjskolen i KøbenhavnIDA Produktion er et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningeni Danmark. Selskabets formål er:– at arbejde for den videnskabelige og tekniske udvikling– at give medlemmerne lejlighed til at holde sig ajour medog præge udviklingen på det produktionstekniske områdegennem afholdelse af konferencer, foredrag, ekskursioner,studiekredse m.v.Der er 2107 medlemmer i IDA Produktion.Firmamedlemmer i IDA ProduktionMaersk MedicalNovo Nordisk Logistics A/SPanther Plast A/SSmå og letanvendte flowmetreDryCal DC-1 & DC-2 flowmetre er ”lavpris” kalibratorer fraBIOS International, der er en af verdens ledende producenterinden for flowmåling. Drycal måler flow ved hjælpaf en målecelle med et stempel der har en meget lille friktion.DC-1 og DC-2 er små, let anvendte instrumenter derved hjælp af nogle få tryk på apparaternes knapper giveren hurtig volumetrisk måling med uovertruffen nøjagtighed.Med DC-1 får man et LCD display med 2 linier, der viserdet aktuelle flow, det gennemsnitlige flow og antallet afmålinger der ligger til grund for gennemsnits flowet. Desudener DC-1 udstyret med parallelport for tilslutning af enprinter således at det er muligt at få skriftlig dokumentationfor de foretagne flowmålinger.Udlæsning svarende til flowetyDC-2 byder på samme muligheder som DC-1, men hardesuden flere muligheder, bl.a. indbygget temperatur- ogtrykkompensering. Denne kompensering resulterer i atman også får en udlæsning svarende til flowet ved standardforhold. DC-2 har et LCD display med 4 linier, der visersåvel volumetrisk- som standardflow samtidigt. DC-2giver mulighed for at definere antallet af målinger der skalligge til grund for en given gennemsnitsmåling og er desudenudstyret med en RS-232 port der giver mulighed fordirekte download til en PC.Både DC-1 og DC-2 fås med 3 udskiftelige måleceller,disse 3 måleceller giver et måleområde fra 1 – 50000ml/min. Alle DryCal måleceller anvender det sammenæsten friktionsløse stempel, og fotocelle teknologi for atopnå en hurtig og præcis flowmåling.Firma: Zimsen Proces-instrumentering, Møllevænget 15,2970 Hørsholm, tlf. 45 86 05 69, www.zimsen.dkLæserservice 73ProcestekniskselskabIngeniørforeningeni DanmarkArrangementsprogramPraktisk procesregulering, internatkursus7.– 10. januar 2002, Hotel Frederiksdal, LyngbyProcestekniske eksamensprojekter12. marts 2002, Ingeniørhuset, KøbenhavnKvalificering og validering af produktionsudstyr20.– 22. marts 2002 eller 13.–15. maj 2002,Pharmakon, HillereødKursus i rørledningsteknik3.– 4. april 2002, Hotel Frederiksdal, LyngbyTilmeld dig vores nyhedsservice og få vores arrangementsprogrammersendt på din e-mail adresse:www.procesteknik.ida.dkDer er mulighed for at blive personlig gæstemedlem af ProcestekniskSelskab for kr. 400,- eller firmamedlem for kr.800,- pr. år og derved deltage i arrangementerne til medlemspris.Formand for bestyrelsen:Ingeniør M.IDA Ole Schou Mortensen.Procesteknisk Selskab er et fagteknisk selskab under Ingeniørforeningeni Danmark. Der er 1.265 medlemmer iProcesteknisk Selskab. Det er et brancheorienteret fagligtselskab, som formidler information inden for det procestekniskeområde, som omfatter enhedsoperationer, udstyr,materialer, rørsystemer, styre- og reguleringsmetoder indenforfx de kemiske, energitekniske og levnedsmiddelstekniskeprocesser. Endvidere kan selskabet beskæftige sigmed andre efteruddannelsesformer og med emner af såvelledelsesmæssig, kulturel som social karakter.Firmamedlemmer i Procesteknisk SelskabAlpharma ApSHans Tørsleff management systems A/SAMU-Center, København Magasin du NordARI-Armaturen A/SMetalindustriens FagskoleAvesta Sheffield A/SMillipore A/SCOWI A/SRAMBØLLDanfoss Salg DanmarkPentra A/SDanish Separation Systems A/S Procesuddannelsen i KalundborgDansk Magisterforening Energi E2 A/SDansk Oliegenbrug A/SSpildevandscenter AvedøreDansk StyringsteknikSpirax Sarco LtdDenimo Tech A/SSun Chemical A/SChr. Hansen A/SAalborg IndustriesHaldor Topsøe A/S


31 Automatik • 12/2001Den industrielle krystalkugle7-Technologies A/S har udvikletsoftware programmet RISK-VIEW. Risk-View baserer sinteknologi på en ny metode,Dynamisk Fejltræsanalyse,som 7-Technologies haransøgt om patent på. Risk-View kan bruges overalt i denindustrielle procesindustri,såsom den kemiske industri,fødevareindustrien, olie- oggasindustrien og kraftværkssektoren.Incitamentet for industrientil at implementereRisk-View vil være, at Risk-View kan hjælpe med til at reducererisikoen for nedetid,forudsige og afhjælpe problemområder,optimere drift ogvedligehold samt virke som enerfaringsopsamler fra gamle tilnye operatører.Metoden Dynamisk Fejltræsanalyseer baseret på enkombination af data fra Styrings-,Regulerings- og Overvågningssystemet(SRO) og etkonventionelt fejltræ.Styrings-, Regulerings- ogOvervågningssystemet (SRO)findes i kontrolrummet og brugestil at indsamle og lagredata om udstyr i processen,samt til at give ordre ud til processenom åbn/luk, start/stopetc. SRO-systemet har derforinformation om processensøjeblikkelige status samt hvor-Adm. direktør Jens Krogh Løppenthien fra softwareudviklingsselskabet7-technologien. Foto: Anne Bang,Pressehuset.dan processen har været opereretop til nu.FejltræsanalyseFejltræsanalyse er en statistiskmetode, der traditionelt anvendestil at fastlægge risikoenfor en hændelse på et anlæg.Et fejltræ er en grafisk repræsentationaf sammenhængenStop virusangrebene, før de stopper dig!I løbet af det seneste års tid har vi været plaget af virusangrebsom Melissa, Babylon, Chernobyl, Bubbleboy, Exploreog Love Bug. Hertil kommer de mange andre mindrekendte virusangreb, der gør livet surt for computerbrugereverden over. McAfee VirusScan sætter en effektiv stopperfor virusangreb før de rammer dig. McAfee VirusScan ernetop kommet i en ny og forbedret udgave. Med programmetfølger desuden gratis support på www.mcafee.com- her kan man også opdatere programmet mod denye vira, der hele tiden dukker op.Firma: Network Associates, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup,tlf.: 70 277 277.Læserservice 74mellem forskellige fejl og hændelser i en proces. Basalehændelser i bunden af fejltræetsammenkædes via logiskeoperatorer til én eller fleresåkaldte tophændelser. Tophændelsernerepræsentererforskellige identificerede uheldeller fejl i processen, for hvilkeman ønsker at fastlægge et risikoniveau.Typiske tophændelserkan være: Total produktionsstop.Svigt af processenssikkerhedssystem. Eksplosionog Giftudslip.Basale hændelser i bundenaf fejltræet repræsenterer typiskkomponenter eller menneskeligefejl for hvilke statistiskefejldata er til rådighed.Typiske basale hændelser er:Pumpesvigt. Svigt af termostat.Svigt af elektrisk afbryder.Svigt af ventil. Operatørreagerer ikke.Ved metoden DynamiskFejltræsanalyse konverteresForbedring af konkurrenceevnen?I ProInvent er vi specialister i vanskeligt automatiserbare processerfejltræet fra at være en statiskanalyse til at være en dynamiskanalyse. Dette opnås ved atkombinere fejltræet meddrifts- og vedligeholdsdata fraSRO-systemet. Således vil risikoenfor en af ovennævntehændelse kunne beregnes påbasis af den aktuelle status iprocessen. Eksempelvis vil derkontinuert kunne tages hensyntil udstyr der ikke er i driftved beregningen af fejltræet,noget der ikke ville være tagethensyn til i den statiske analyse.Den dynamiske fejltræsanalysegør det derfor muligt påbasis af øjeblikkelig status i anlæggetat estimere risikoen foren hændelse frem i tiden –dvs. fungere som en krystalkuglefor processen.Risk-View henvender sigtil procesindustrien og vil førstblive søgt implementeret irensningsanlægssektoren.Risk-View kan bruges overalt iden industrielle procesindustri,såsom den kemiske industri,fødevareindustrien, olie- oggasindustrien og kraftværkssektoren.Incitamentet for industrientil at implementereRisk-View vil være, at Risk-View kan hjælpe med til at reducererisikoen for nedetid,forudsige og afhjælpe problemområder,optimere drift ogvedligehold samt virke som enerfaringsopsamler fra gamle tilnye operatører.Mange applikationsmulighederDen Dynamiske Fejltræsanalysetænkes dog at kunne anvendestil en uendelig langrække af applikationer, hvorafnogle her er beskrevet: Bilen,Computeren, Vindmøllen, Vaskemaskinen,Firma: Seven TechnologiesA/S, Bregnerødvej94, 3460Birkerød, tlf.: 45 900 700.Læserservice 75Zirconia iltanalysator opnår certifikatABB’s lavtemperatur ZFG2 zirconia iltanalysator var blandtde første, der opnåede akkreditering under UK EnvironmentAgency’s nye Monitoring Certification Scheme(MCERTS)Certificering under MCERTS, som sigter mod at fremmeog forbedre kvaliteten af overvågningsdata, udføres af SiraCertification Service på vegne af EA. Det betyder, at ABB’sZFG2 iltsonde med stor succes har gennemgået skærpedetests baseret på de bedste elementer i de internationalestandarder, både i laboratorier og i de vanskelige miljøer,der findes i de industrielle skorstenskanaler.Det er en officiel tilkendegivelse af instrumentets performanceog en forsikring over for brugerne om, at deresovervågning af udslip er i fuld overensstemmelse med demiljømæssige bestemmelser. ABB’s ZFG/ZFG2 serie, somkommer samtidig med ABB ZDT transmitteren, er udvikletmed udgangspunkt i de serier, der var banebrydende for insitusonder til overvågning af udslip fra skorstenskanaler.Serien opererer ved procestemperaturer fra 20ºC til 600ºCog fås i indskydningslængder fra 0,4 til 4 meter.Den har en hidtil uset cellegaranti på 27 måneder meden levetid på typisk 4-5 år og en vedligeholdelsesfri periodepå 12-18 måneder.Firma: ABB A/S, Helgeshøj Alle 8-10, 2630 Taastrup, tlf.:43 59 59 59. Internet: dk.abb.comLæserservice 76Fra standardtil specialudførselManometerTryktransducerTryktransmitterProcestryktransmitterDisplays og signalkonverterefor trykUdviklingsprojekter til industrienProInvent identificerer, tilrettelægger og gennemførerudviklingsprojekter for udviklingsintensive industrivirksomheder,for herigennem at forbedre dereskonkurrenceevne. Her er vores referencer:Eksempel på reduktion af kostpriser efteret samarbejdsprojekt med ProInvent%110100TrykmålingProduktionsanalyser og teknologiplaner til bl.a.:90· Coloplast A/S, Danske Pels Auktioner, Lucent Technolo-80gies Denmark I/S, Royal Scandinavia A/S.70Udvikling af produktionsudstyr for bl.a.:· Danionics A/S, NKT Flexibles I/S, NKT Research &6050Innovation A/S, AdSphere, Disa Industries A/S, SlagteriernesForskningsinstitut, Junkers Industrier A/S, Got-0 1 2 3 4 5 årL O F Ithard Aluminium A/S, Novozymes A/S.Produktudvikling for bl.a.:· Novo Nordisk A/S, Radiometer Medical A/S,Zensys A/S, JAI A/S, Kompan A/S.ProInvent skaber succes gennem samarbejdeProInvent A/S teknologiudviklingLyngsø Allé 3, 2970 HørsholmTelefon 45 76 10 01e-mail mail@proinvent.dkWebsite www.proinvent.dkJUMOMåle- og Reguleringsteknik A/SFabriksvænget 164130 Viby Sj.Tlf.: 46 19 46 66Fax: 46 19 43 63E-Mail: info@jumo.dkInternet: www.jumo.dkA 40.0003 DK


Fredag den 28. december 2001 – nr. 12 – 26. årgangSpar penge påMOBIL STYRINGaf produktionenDet nye msacOne software gør det nemt at overvåge, kontrollere og foretage driftsændringeri virksomhedens industrielle procesanlæg. Udstyret med en mobiltelefon kan duog dine kolleger følge og styre produktionen 24 timer i døgnet gennem en sikker internetadgang– hvor som helst og når som helst. Det giver en rationel og effektiv udnyttelse afarbejdskraften. Og virksomheden sparer udgifterne til vagtordninger og kontrolkørsel.msacOne – utrolig brugervenligmsacOne startpakken gør det nemt og hurtigt at komme igang. Installation hjælpervi med, hvorefter I selv kan skabe et komplet brugerdefineret menuhieraki og fastsættehvilke måleværdier og reguleringspunkter, der skal være tilgængelige via det mobileinternet. Operationen tager ganske kort tid, og virksomheden er helt fri for eksternkonsulentbistand, når der er behov for at ændre i applikationen.Gør din produktionsstyring mobil med en msacOne StartpakkeStartpakken indeholder:Mobiltelefon (WAP)msacOne for mobile supervision and controlmsacOne dial-in gatewayAnalog dial-in modem3 timers starthjælp (installation og igangsætning)Vi tilbyder endvidere 30 dages gratis prøvetid.Samlet pris 23.800.- ekskl. moms

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!