Præsentation (pdf) - Aarhus Vand

aarhusvand.dk

Præsentation (pdf) - Aarhus Vand

Sikring af vandinstallationerLeon BuhlTeknologisk InstitutMarts 2012


KursusSikring af vandinstallationerMarts 2012• Formål:• At give deltagerne teoretisk og praktisk viden om sikring afoffentlige vandforsyningsanlæg samt private installationermod forurening fra tilbagestrømning af forurenet vand pågrund af manglende eller svigtendetilbagestrømningssikringer.


Kursusoversigt• Lovgivning og regler• Hvordan kan tilbagestrømning opstå. Årsager ogeksempler• Hvordan skal DS/EN 1717 forstås• Forureningskategorier i henhold til DS/EN 1717• Typer af tilbagestrømningssikringer og reglerne for disse• Sikring af hele installationer med særlig risiko (Cases)


Lovgivning og regler• Byggeloven og tolkning af denne• Bygningsreglementet• Normer og standarder• Autorisationsloven


Byggelovens krav til tilsyn med vandinstallationer ibygninger• Byggeloven• Lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998 med tilføjelser• Byggeloven omhandler bebyggelse – i første række bygninger, og loven finderanvendelse ved opførelse af nybyggeri, ved ombygning som er væsentlig iforhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigedebestemmelser og ved væsentlige ændringer i benyttelse.


Gyldighedsområde for loven• Byggelovgivningens bestemmelser gælder for installationer i eller i umiddelbarnærhed af bygninger (i jord inden for grundgrænsen).• Bestemmelserne i de gældende bygningsreglementer er skrevet somoverordnede funktionskrav.• Der henvises vejledende til DS 439, Norm for vandinstallationer som én mådeat opfylde funktionskravene på. Andre metoder er således mulige, men detkræver en dokumentation for, at funktionskravene er overholdt.


Princip 1 gældende for byggeloven• Det er et princip i byggelovgivningen, at en uændret benyttelse af en lovligopført bygning ikke kan mødes med nye krav om opgradering af denbyggetekniske kvalitet, som gælder for nybyggeri.• Er anvendelsen af bygningen uændret, og er der ikke foretaget væsentligebygnings- og installationsændringer siden opførelsen, kan byggelovgivningenikke bringes i anvendelse til at kræve en opgradering i henhold til de gældendenybygningsregler.• Det betyder, at stramninger om fx tilbageløbssikringer indført efter opførelse afen bygning først får gyldighed, når der foretages væsentlige ændringer ivandinstallationen.


Administartion af loven og pligter for myndigheden• Efter byggelovens § 16 A skal kommunalbestyrelsen påse, at byggelovenog de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes. Det er op til denenkelte kommunalbestyrelse at tilrettelægge tilsynets nærmere omfang indenfor almindelige forvaltningsmæssige rammer.• Der er intet krav til kommunerne om løbende driftstilsyn, menkommunalbestyrelsen har pligt til at reagere, når den bliver opmærksompå et ulovligt forhold eller har en begrundet formodning herom. Et ulovligtforhold kan være overtrædelse af bestemmelser i byggeloven eller ibygningsreglementerne.• Pligten til at reagere gælder uanset, hvordan kommunen får kendskab til etulovligt forhold. Der er således pligt til at reagere, når kommunen vedhenvendelse, klager eller på anden måde bliver opmærksom på, at derkan foreligge et ulovligt forhold, fx vedrørende manglende funktion aftilbagestrømningssikringer.


Manglende vedligeholdelse• Efter byggelovens § 14 skal bebyggelse holdes i forsvarlig stand, således atden ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på andenmåde er behæftet med væsentlige mangler. Bestemmelsen gælder, uansethvornår bebyggelsen er opført, jf. § 14, stk. 2.• Krav i byggelovgivningen, der skal varetage sikkerheds- og sundhedsmæssigehensyn, skal være opfyldt gennem en bygnings hele levetid.• Der er således krav om vedligeholdelse, og bestemmelsen kan derforvære relevant i sager om fx manglende effektivitet af entilbagestrømningssikring.


Væsentlige krav i autorisationsloven vedrørendevandinstallationer• Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer oginstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, som sidst blevændret ved lov nr. 1601 af 20. december 2006.VVS-erklæringer ved afslutning af en byggesag efter byggelovgivningen• Der er i § 23, stk. 2 krav om, at kommunerne skal påse, at vand- ogafløbsinstallationer udføres af autoriserede eller godkendte kompetentevirksomheder i byggesager efter byggelovgivningen.VVS-erklæringer ved arbejde på det offentlige vandforsyningsnet• I bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006 om autorisation og drift afvirksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetentvirksomhed eller kloakmester § 25 fremgår: "Virksomheden skal følge de afforsyningsvirksomheden, herunder gasselskabet, kommunen og ejerenaf hovedkloakledningen fastsatte bestemmelser og særlige anvisningerfor udførelse af de enkelte arbejder."• Det vil sige at såfremt kommunen udarbejder blanketter til brug forarbejde på det offentlige vandforsyningsnet, er de autoriseredevirksomheder forpligtet til at benytte dem ved udførelse afautorisationskrævende arbejder.


Hvordan kan tilbagestrømning opstå.Årsager og eksempler


Hvilke former for tilbagestrømning findes?• 1. Modtryk forårsaget af at vandtrykket er højere i sekundærnettet endprimærnettet f.eks. ved installation af trykforøgningsanlæg, hvorkontraventilerne enten mangler eller er defekte.• Fjernvarmeforsynede varmtvandsbeholdere med manglende eller defektkontraventil• 2. Tilbagesugning forårsaget af trykfald i primærnettet f.eks. ved lækageri forsyningsledninger, vedligeholdelse og reparation af brandhaner, højtvandforbrug ved brandslukning, aftapning af sekundærnettet vedreparation m.v• Tilbagesugningen kan forstærkes ved hævertvirkning og således tømmevandet i de tilsluttede anlæg som f.eks. kar, vandbehandlingsanlæg og diversefilteranlæg.• 3.Tilbageløb, hvis trykket i primærnettet falder eller helt forsvinder f.eks.ved større lokale eller regionale strømsvigt, således at det statiske tryk ibygningens installation presser vandet ud i nettet.• Tilbagestrømning af behandlet vand til det offentlige ledningsnet (primærnettet)bør altid modvirkes ved korrekt installation af de foreskrevnetilbagestrømningssikringer jvf. DS 439


Hvilke former for tilbagestrømning findes?


Hvilke former for tilbagestrømning findes?


Almindelig hævertvirkning I system


Tilbagesugning ved undertryk I hovedledningssystemsystem


Tilbagesugning ved undertryk I hovedledningssystemsystem


Tilbagestrømning på grund af overstyk I internt system


Tilbagestrømning på grund af overstyk I internt system


Hvordan skal DS/EN 1717 ogvandnormen DS 439 anvendes?Marts 2012Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Stk. 2.• Koldt vand skal ved samtlige tapsteder ifysisk, kemisk og bakteriologisk henseendeopfylde de krav, der fremgår af Miljø- ogEnergiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af21. september 2001 om vandkvalitet og tilsynmed vandforsyningsanlæg. Der skal være enpassende koldtvandstemperatur udenbesværende ventetid. Bestemmelsen gælderikke for anlæg, der er omfattet af 8.4, stk. 8,og den gælder ikke for specielle installationerfor vand og til teknisk brug.Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21.september 2001 om vandkvalitet og tilsyn medvandforsyningsanlæg. BEK nr 1449 af 11/12/2007• Kapitel 2• Kvalitetskrav til vand fra vandforsyningssystemer• § 3. Vand fra vandforsyningssystemer, der forsyner mennesker med vand tilhusholdningsbrug, skal overholde de kvalitetskrav, som er angivet i bilag 1a-d.• § 4 . § 3 finder ikke anvendelse på regnvand opsamlet fra tage til brug for wc-skyl ogtøjvask i maskine.• Stk. 2. Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask imaskine skal være udført i overensstemmelse med Rørcenteranvisning 003, juli2000 udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet. 2)• Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for institutioner med særligtudsatte personer, som for eksempel skoler, daginstitutioner, (herunder for eksempelvuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem), døgninstitutioner(herunder for eksempel plejeinstitutioner og hospitaler) samt hoteller og bygninger medoffentlig adgang.


BR10 kap 8.4.2.1Stk. 3• Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmertilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres entilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningensindføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.Stk. 4• Vandinstallationer skal udformes, så behandlet vand og vand, der ertappet ved et tapsted, ikke kan strømme tilbage tildrikkevandsinstallationen.(8.4.2.1, stk. 3 og 4)• I drikkevandsinstallationer afpasses foranstaltninger til sikring modtilbagestrømning af behandlet vand efter det behandlede vandssundhedsfarlighed og installationernes art og brug.• Der henvises til DS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand ivandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer.• Der henvises til Rørcenter Anvisning 015, Sikring mod forurening afdrikkevand i vandinstallationer.


Sikring af vandforsyningen generelt8.4.2.1 Stk. 3• Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening, der strømmertilbage i drikkevandsinstallationen, skal der monteres entilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningensindføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning.


Sikring af vandforsyningen genereltDS 4394.4 Forureningsrisiko4.4.1 Sikring af drikkevandskvalitet• Installationer til drikkevand udføres således, at det vand, der kan tappes, opfylderkravene til drikkevand.• Foranstaltninger til sikring mod tilbagestrømning af behandlet vand afpassesefter det behandlede vands sundhedsfarlighed og installationernes art ogbrug.• Installationer til drikkevand skal udformes således, at vand, der er tappet ved ettapsted, og behandlet vand ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen/16/.• Der henvises endvidere til DS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand ivandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer.• Ved nyanlæg og væsentlig ændring af installationer skal der til sikring afvandforsyningsanlægget imod forurening hidrørende fra svigtendetilbagestrømningssikring fra installationsgenstande, vandvarmere,vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg m.m., monteres en til formålet godkendt/6/ /7/ tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningensindføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning /15/. Der henvises tilDS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samtgenerelle krav til tilbagestrømningssikringer.• I almindelige boliger kan anvendes en kontraventil, evt. monteret iejendommens vandmåler.


Sikring af vandforsyningen genereltDS/EN 17178 Sikring ved tilslutningen til det offentlige drikkevandssystem• Teknisk analyse af risikoen baseres på en undersøgelse af brugen af vandet ivandsystemet nedstrøms for forsyningspunktet, som er fastlagt afvandforsyningsmyndigheden eller i vedtægter.• En tilbagestrømningssikring skal installeres ved begyndelsen afdrikkevandsinstallationen på et passende sted:• for alle husholdningsbrug og for de ikke-husholdningsmæssigebrug, hvor indvendig undersøgelse er mulig og sikkerhederne tilstrækkelige,skal tilbagestrømningssikringen være en kontrollerbar kontraventil eller enkontraventil indbygget i vandmåleren.• for ikke-husholdningsbrug, hvor indvendig inspektion ikke er mulig,og for de anlæg, for hvilke sikkerhederne er utilstrækkelige, skaltilbagestrømningssikringen vælges efter den maksimale risiko, som kan opståved brug af vandet.


Sikring af vandforsyningen generelt DS/EN 1717


BR10 kap 8.4.2.1• Metoderne til sikring mod tilbagestrømning er angivet i DS 439, afsnit 4.4.1 ogbestår af følgende anordninger: luftgab, kontraventil, kontrollerbar kontraventil,vakuumventil samt åben rørafbryder.• I DS 439 er opstillet en oversigt over, hvor meget det angivne medie erforurenet (forureningsgrad), og hvilke sikringsmetoder, der kan anvendes for atforhindre tilbagestrømning. Det er risikoen for forurening (forureningsgraden),der bestemmer sikringsmetoden.• DS/EN 1717 er en europæisk standard. Denne standard er som udgangspunkten frivillig/vejledende standard. Først når standarden indgår i en lov ellerinddrages i regulativer/ bekendtgørelser mv. vil den få lovpligtig status. Det erderfor vigtigt, at gøre sig klart, at man ikke er forpligtet til at følge helestandarden, men kan vælge de dele, der passer ind i den øvrige danskelovgivning, og som passer med dansk tradition.


Sikring af vandforsyningen genereltDS 4394.4 Forureningsrisiko4.4.1 Sikring af drikkevandskvalitet• Installationer til drikkevand udføres således, at det vand, der kan tappes, opfylderkravene til drikkevand.• Foranstaltninger til sikring mod tilbagestrømning af behandlet vand afpassesefter det behandlede vands sundhedsfarlighed og installationernes art ogbrug.• Installationer til drikkevand skal udformes således, at vand, der er tappet ved ettapsted, og behandlet vand ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen/16/.• Der henvises endvidere til DS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand ivandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer.• Ved nyanlæg og væsentlig ændring af installationer skal der til sikring afvandforsyningsanlægget imod forurening hidrørende fra svigtendetilbagestrømningssikring fra installationsgenstande, vandvarmere,vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg m.m., monteres en til formålet godkendt/6/ /7/ tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningensindføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning /15/. Der henvises tilDS/EN 1717, Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samtgenerelle krav til tilbagestrømningssikringer.• I almindelige boliger kan anvendes en kontraventil, evt. monteret iejendommens vandmåler.


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


Mediumskategorier efter DS/EN 1717


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


Eksempler fra Rørcenteranvisning 015


Eksempler fra Rørcenteranvisning 015


Eksempler fra Rørcenteranvisning 015


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717


Mediumskategorier efter DS/EN 1717


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


TilbagestrømningssikringerDS/EN 1717 og DS 439Kunne være mediekategori 4 Kunne være mediekategori 3Leon Buhl, TeknologiskInstitut, Industri & Energi


Mediumskategorier efter DS/EN 1717• Hvor der er tale om komponenter der er enten obligatorisk,eller frivilligt VA godkendte vil det være således, atsikringen af komponenten vil fremgå af godkendelen.• Det vil derfor være således, at VA godkendelsen angiverfølgende:– Mediumskategori– Sikring i henhold til denne


Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLERBlødgøringsanlægALPHA COSMOS, POWERLINEPå tilgangsledningen til anlægget skal endvidere monteres en kontrollerbarkontraventil min. mediumkategori 2, jf DS/EN 1717, svarende tilsikringstypeEA eller EC.


Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER


Typer af tilbagestrømningssikringer. Alternativ til EA


Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLERVarmtvandsbeholder til fjernvarme- eller centralvarmeanlægAROUNIVERSAL80 - 10.000 liter


Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLERSkyllevand, Kogegrej kategori 3Centralvarmevand uden tilsætningsstoffer Kategori 3Dette betyder, at tilslutning mellem centralvarmeanlæg ogbrugsvandsinstallation for påfyldning af centralvarmeanlæg skal være sikret ihenhold til ovenstående.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLER


Mediumskategorier efter DS/EN 1717 - EKSEMPLERBækkenskyllereSikring afhængig af hvordan maskinen er indrettet.


Typer af tilbagestrømningssikringer


Typer af tilbagestrømningssikringerSikkerhedsforanstaltningerGenerelt for de fem kategorier gælder følgende:• Ved kategori 5 er der krav om luftgab som sikring mod tilbagestrømning.• Ved kategori 4 er der krav om brug af fx RPZ-ventilen som sikring modtilbagestrømning, tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner.Der kan også anvendes luftgab.• Ved kategori 3 er der valgmulighed mellem en dobbelt kontraventil, entilbagestrømningssikring med forskellige ikke-kontrollerbare trykzoner,eller en vakuumventil *).• Ved kategori 2 er en kontrollerbar kontraventil tilstrækkelig sikring modtilbagestrømning. Hvis trykket i udløbet er lig atmosfæretrykket (P = atm) kanen almindelig kontraventil anvendes.• Ved kategori 1 er der ikke krav om nogen sikkerhed mod tilbagestrømning*) Under kategori 3 er nævnt, at en vakuumventil er tilstrækkelig sikring modTilbagestrømning. Dette er kun for det tilfælde, hvor der opstår et undertryk(trykket går af nettet). I det tilfælde, hvor trykket i det lokale system er størreend i det offentlige vandforsyningsnet, er en vakuumventil ikke tilstrækkelig,der skal kontraventil løsningen benyttes..


Typer af tilbagestrømningssikringer


Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab


Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab


Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab


Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab


Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab


Typer af tilbagestrømningssikringer. Luftgab


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Typer af tilbagestrømningssikringer.


Vedligehold af tilbagestrømningssikringer.


Vedligehold af tilbagestrømningssikringer.


Vedligehold af tilbagestrømningssikringer.


Vedligehold af tilbagestrømningssikringer. Eksempel

More magazines by this user
Similar magazines