Hent Fiskeindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

i.bar.dk
  • No tags were found...

Hent Fiskeindustri - Industriens Branchearbejdsmiljøråd

EF-overensstemmelseserklæringen dokumenterer, at maskinen overholder maskindirektivetskrav til sikkerhed og sundhed. Erklæringen skal afleveres til kundensammen med maskinen.Mærkepladen skal bl.a. informere om fabrikantens firmanavn og adresse og maskinensbetegnelse.CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke, men en markering af, at maskinen opfyldermaskindirektivets sikkerheds- og sundhedskrav, og at fabrikanten garanterer, atmaskinen er sikker at anvende i alle relevante arbejdssituationer, dvs. det maskinener konstrueret til.Maskiner taget i brug før 1. januar 1995 er omfattet af regler, der kun gælder i Danmark.Kravene kan have ændret sig med tiden, og for visse maskintyper kan derkomme krav om opdatering af deres sikkerhedsmæssige indretning. Fx var derikke nødstop på hovedkappemaskiner i 1975. I dag skal hovedkappemaskiner ogandre ældre maskiner have nødstop.Generelt er der ikke den store forskel på indretningskravene til nyere og ældre maskiner.1.2 BrugsanvisningAlle maskiner skal have en brugsanvisning på dansk som viser, hvad maskinen sikkertkan anvendes til og hvordan. Brugsanvisningen skal vise, hvordan maskinenskal opstilles, betjenes, rengøres og vedligeholdes. Maskindirektivet stiller krav om,hvad brugsanvisningen som minimum skal beskrive (for maskiner leveret efter 1995).Hvis maskinen er købt i Danmark, er det leverandørens ansvar at medlevere endansk brugsanvisning. Er virksomheden selv importør af maskinen, er det virksomhedenspligt at få oversat brugsanvisningen til dansk, medmindre andet aftalesmed fabrikanten eller leverandøren.Hvis maskinen anvendes til et andet formål eller på en anden måde end det, derer forudsat i brugsanvisningen, er det virksomhedens ansvar at vurdere, om maskinenkan anvendes sikkert til det nye formål. Virksomheden har også ansvar foreventuelt at korrigere brugsanvisningen derefter.Operatøren af en maskine skal kende indholdet af maskinens brugsanvisning.Brugsanvisningen skal være let tilgængelig og hvis det er muligt være angivet direktepå maskinen.Hvis en virksomhed har medarbejdere, der ikke læser dansk, bør relevante deleaf brugsanvisningerne for de maskiner, som de betjener, oversættes til et sprog,som de forstår.1.3 Anvendelse af maskinerVirksomheden har ansvaret for, at maskinen overholder Arbejdstilsynets krav, uansetom maskinen er ny, brugt, slidt, ombygget, lejet eller lånt.Virksomheden skal kontrollere, at nye maskiner er i orden, løbende kontrolleremaskiners sikkerhedsmæssige indretning og sikre, at egne ombygninger/ændringeroverholder gældende regler. Det er også virksomhedens ansvar løbende at opdateremaskiner, når der kommer nye krav.Virksomheden skal vælge maskiner, der er egnet til de processer, maskinerneskal anvendes til, og sørge for, at maskinerne anvendes sikkert.Virksomheden overtager ansvaret som fabrikant, hvis den vælger at ændre enmaskine, eller hvis den bygger en maskine til eget brug.Finder Arbejdstilsynet fejl ved en CE-mærket maskine, skal virksomheden med5

More magazines by this user
Similar magazines