Energimærke beboerhus

3b.dk

Energimærke beboerhus

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGERI denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag tilforbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.Med venlig hilsenJacob WibroeDanakon a/sTaastrup Hovedgade 22, 2630 Taastruppost@danakon.dktlf. 43992277Mulighederne for Røde Mellemvej 7, 2300 København SElInvesteringÅrligbesparelseSOLCELLERDer er ingen solceller på bygningen.FORBEDRINGMontering af solceller på sydligetag flade. Det anbefales at der monteres solceller aftypen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på ca 39kvm, indbygget i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsksilicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslageter regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeresbilligere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgradvil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning påsolcellerne.111.200 kr. 14.900 kr.4,91 ton CO₂Energimærkningsnummer 310001614 2


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTENERGIMÆRKETFORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGENEnergimærkning af bygninger har to formål:1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nåren bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable atgennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 mansparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten afisolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrugunder standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætningtil det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, sombygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldtaf teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.BYGNINGENS ENERGIMÆRKEBygningens energimærke ligger på en skalafra A1 til G. A1 repræsentererlavenergibygninger med et meget lilleforbrug, A2 repræsenterer bygninger deropfylder bygningsreglementets krav tilnybyggeri. B til G repræsenterer bygningermed stadig højere energiforbrug.På energimærkningsskalaen visesbygningens nuværende energimærke ogenergimærket for en ny bygning.Beregnet varmeforbrug per år:33,75 MWh fjernvarme119.436 kr.4,76 ton CO₂ udledningEnergimærkningsnummer 310001614 3


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBYGNINGENHer ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For debygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,og så selve besparelsesforslaget.For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, somforslaget vil medføre.Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsenkan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementetBR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele ellerbygningskomponenter.Tag og loftInvesteringÅrligbesparelseFLADT TAGSkråtag (parallel tag) er isoleret med 250 mm mineraluld.YdervæggeInvesteringÅrligbesparelseHULE YDERVÆGGEYdervægge er udført som ca. 42 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstensteglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld.Vinduer, døre ovenlys mv.InvesteringÅrligbesparelseVINDUERVinduer er monteret med 2 lags energirudeOVENLYSOvenlysvindue med 1 fag. Vindue er monteret med 1 lag glas og 1 lag energirude.Energimærkningsnummer 310001614 4


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTYDERDØREYderdør med 1 rude og isoleret fylding. Vindue er monteret med 1 lag glas og 1 lagenergirude.Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider.GulveInvesteringÅrligbesparelseTERRÆNDÆKTerrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm Sundolittunder betonen.VentilationInvesteringÅrligbesparelseVENTILATIONDer er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele bygningen.Aggregat med roterende varmeveksler er placeret på første sal. Bygningen anses forat være normal tæt.Energimærkningsnummer 310001614 5


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMEANLÆGVarmeanlægInvesteringÅrligbesparelseFJERNVARMEBygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmevekslerog indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.VARMEPUMPERDer er ingen varmepumpe i bygningen.SOLVARMEDer er intet solvarmeanlæg på bygningen.VarmefordelingInvesteringÅrligbesparelseVARMEFORDELINGDen primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.VARMERØRVarmefordelingsrør er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisoleret.SkønnetVarmefordelingsrør i jord er udført som 25 mm præisolerede stålrør.Længde og størrelse er skønnet.VARMEFORDELINGSPUMPERPå varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med eneffekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat GrundfosPå ventilationsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med eneffekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPE 25-60-130.AUTOMATIKDer er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering afkorrekt rumtemperatur.Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efterudetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg tilvarmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukkeventiler.Energimærkningsnummer 310001614 6


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTVARMT VANDVarmt vandInvesteringÅrligbesparelseVARMT VANDSkønnet gennemsnits forbrug som for kontorVARMTVANDSRØRTilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 15 mm PEX-rør. Rørene eruisoleret.VARMTVANDSPUMPERSkønnet forbrug til Varmt brugsvand cirkulationVARMTVANDSBEHOLDERVarmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat ElgeEnergimærkningsnummer 310001614 7


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTELElInvesteringÅrligbesparelseBELYSNINGBelysningsanlæggene i kontorlokalerne består af armaturer med kompaktlysrør. Derer ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.APPARATERKøkken maskiner: Electrolux ovne og komfur, KEN opvaskemaskine, Emhætte ukendtmærke.SOLCELLERDer er ingen solceller på bygningen.FORBEDRINGMontering af solceller på sydligetag flade. Det anbefales at der monteres solceller aftypen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på ca 39kvm, indbygget i tagbelægningen så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsksilicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslageter regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeresbilligere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgradvil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning påsolcellerne.111.200 kr. 14.900 kr.4,91 ton CO₂ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARERBygningens energimæssige stand er generelt set rimelig god - alderen taget i betragtning. Det er dogmuligt at gennemføre enkelte rentable energibesparende foranstaltning, nemlig indbygning af solceller.Hvis de foreslåede foranstaltninger gennemføres, vil mærket kunne forbedres til:BEnergimærkningsnummer 310001614 8


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTRENTABLE BESPARELSESFORSLAGHerunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At værerentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår ibesparelsesforslaget, skal udskiftes igen.F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, ogbesparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. vednedsættelsen af energiregningen.Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen væreanført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.Priser er inkl. moms.Emne Forslag InvesteringElÅrlig besparelsei energienhederÅrlig besparelseSolcellerMontage af nye solceller,Monokrostal silicium, 6 kW111.200 kr. 7.406 kWh el 14.900 kr.Energimærkningsnummer 310001614 9


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONKOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUGVarmeforbrug er ikke oplyst.ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSERVed beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:Varme .............................................................................. 647,00 kr. per MWh fjernvarmeEl ..................................................................................... 2,00 kr. per kWhVand................................................................................. 39,00 kr. per m³Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere.Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSEREnergimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Førenergispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden børdet undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.Energimærkningsnummer 310001614 10


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTBAGGRUNDSINFORMATIONBYGNINGSBESKRIVELSEBeboerhusAdresse ........................................................................... Røde Mellemvej 7BBR nr............................................................................. 101-430847-27Bygningens anvendelse .................................................. 590Opførelses år................................................................... 1998År for væsentlig renovering............................................ Ikke relevantVarmeforsyning............................................................... FjernvarmeSupplerende varme......................................................... IngenBoligareal i følge BBR .................................................... 0 m²Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 500 m²Boligareal opvarmet ....................................................... 0 m²Erhvervsareal opvarmet ................................................ 500 m²Opvarmet areal i alt ........................................................ 500 m²Tagetage opvarmet ......................................................... 0 m²Kælderetage opvarmet ................................................... 0 m²Uopvarmet kælderetage................................................. 0 m²Energimærke .................................................................. CKOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSENDet registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dkHJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSEREnergikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkeltebesparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordanman energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde værebehjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.FIRMAEnergimærkningsrapporten er udarbejdet af:Danakon a/sTaastrup Hovedgade 22, 2630 Taastruppost@danakon.dktlf. 43992277Ved energikonsulentJacob WibroeEnergimærkningsnummer 310001614 11


ENERGIMÆRKNINGSRAPPORTKLAGEMULIGHEDERDu kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørendeenergimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma derhar udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efterindberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i detcertificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dogsenest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som erudarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificeredeenergimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse afsagen.Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, enandelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkedebygninger eller lejligheder.Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.Energistyrelsens adresse er:EnergistyrelsenAmaliegade 441256 København KE-mail: ens@ens.dkEnergimærkningsnummer 310001614 12


Energimærkefor Røde Mellemvej 72300 København SEnergistyrelsens EnergimærkningGyldig fra den 6. august 2012 til den 6. august 2019Energimærkningsnummer 310001614

More magazines by this user
Similar magazines