Sund sommer - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Sund sommer - Vordingborg Kommune

Anita Boysen (siddende) hjælper Elisabeth Varming med at lave sund mad. Dagens ret er grøn lasagne.En oase midt i StegeI stueetagen på det tidligere plejehjemi Rådhusstræde nr. 61 i Stegeligger Oasen – et uvisiteret værestedfor psykisk syge. De otte medarbejderehar uddannelser som bl.a.socialpædagog, håndarbejdslærer,kontor og SSA.”Det vigtige er, at det er de rette personer,der passer ind i teamet, og haren menneskelig forståelse for hvadbrugerne behøver – de skal jo ikke levepå vores præmisser,” siger Oasensdaglige leder Anne-Lise Nielsen. Hun erselv uddannet plejehjemsassistent ogtidligere plejehjemsleder.Omkring 25 borgere mellem 18 og 70år benytter dagligt Oasens brugerbestemtetilbud, som strækker sig frakartning af uld og smykkeværkstedover petanque, stavgang og til ture isvømmehallen. Brugerne kan også spisebillig middagsmad i Oasen. Madenlaves af en ansat og en bruger, og derer i samarbejde med Sundhedscenteretfokus på at servere sund kost.Oasen er åben kl. 10.30 – 17.00 defl este hverdage samt hver anden søndag– også i højtiderne. ”Påsken kan jo væreutrolig lang for en borger. Danmark ernærmest lukket i otte dage. Derfor holdervi kun lukket på én normal åbningsdag,og det er nytårsdag,” siger Anne-Lise.HjemmebesøgDen meste tid bruger medarbejdernehjemme hos psykisk syge borgere,hvor de hjælper med almindelige dagligdagsting som at åbne post, håndteremedicin, rydde op eller f.eks værebisidder ved myndighedsbesøg.”Vi skal ikke gøre tingene for dem, menvære katalysatorer og hjælpe dem tilselv at sætte noget i værk,” siger ElisabethVarming, som har været med sidenOasens start i 1996. ”Man ved aldrig,hvad dagen bringer, og kommer måskeud til en bruger, hvis humør er i kulkælderen,eller som ikke har levet op til deaftaler, vi havde. Så er det vores opgaveat motivere dem og få humøret op igen.”Anne-Lise Nielsen foran Oasen, som ligger i stueetagenaf det tidligere plejehjem Birkelyhjemmet iStegeEftertragtet arbejdspladsAt Oasen er et godt sted at arbejdekan ses ved, at medarbejderne bliveri mange år. Sidste nyansættelse var i2003.”Vi prøver at holde værdierne i hævdog taler og arbejder ud fra dem i defl este situationer. Men de er heller ikkefremmede for os: Vi har altid arbejdetsådan,” siger Anne-Lise.Hver formiddag mødes personalet tilkollegial supervision, hvor de diskutererde oplevelser, de har haft, så ingenbrænder inde med noget. Er det nødvendigtbenyttes også den kommunalekrisehjælp.I dagligdagen har medarbejderne ethurtigt og godt samarbejde med kommunensmyndighedsafdeling, menogså socialsekretariatet, arbejdsmarkedssekretariatetog behandlingspsykiatrienpå Oringe er nære samarbejdspartnere.Skæve boliger – en fremtidsdrømBlandt ønskerne for fremtiden er atkunne tilbyde døgnophold til personermed dobbeltdiagnose. For eksempelborgere, der ud over at have en psykisksygdom, også har et misbrug, Derforer Socialministeriet søgt om midler tilombygning.John Nielsen,KommunikationsstabenI starten af maj blev Anne-LiseNielsen tildelt årets lokale Lionsprisaf Lions Club Møn.Begrundelsen var, at Oasen medAnne-Lise i spidsen gør en forskelfor de svageste i samfundet.Anne-Lise fi k prisen for sin tålmodighedog sit engagement.Prisen var personlig og udgjordeet beløb på 5.000 kr.Travlhed på havnenDet er midt i maj måned, og VordingborgNordhavn syder af forårsstemningog hektisk aktivitet. Vedmastekranen hjælper et par sejlerehinanden med at få sat masten påen sejlbåd. Langs havnefronten erflere bådejere i gang med den sidsteklargøring, inden de kan sætte deresbåde i vandet.På kajen står havnefoged Erik Dyekjær.Han er netop ved at gøre klar til at sejleud for at kontrollere og vedligeholdede 14 afmærkningsbøjer, som ligger ifarvandet uden for havnen. Dette årsisvinter har fl yttet rundt på nogle afafmærkningerne, så der er brug for atfå sat dem på plads igen, inden havnenfår stort rykind af dette års sejlendesommerturister.Erik er eneste ansatte på VordingborgNordhavn, som er en af kommunensmange havne. Han har travlt i dissemåneder. Hvert år lægger cirka 6.000gæstebåde til ved bådebroerne i Nordhavnen.Det giver lige omkring 20.000besøgende om året, hvoraf langt defl este besøg ligger her i sommermånederne.Det giver mange og lange arbejdsdagei sommermånederne. Fra 1. maj til31. september er Erik på havnen alleugens dage. Her sniger arbejdsdagensig let op på 10-12 timer. Erik starterog slutter hver dag med at cykle en turud på bådebroerne for at kontrollere,at gæsterne har betalt for deres plads.I vinterperioden kan han derimod nøjesmed et par timer om dagen.På trods af de lange arbejdsdage omsommeren er Erik rigtig glad for jobbet.”Jeg har kontakt med rigtig mange forskelligemennesker hver dag,” fortællerhan. Jeg har ikke to dage, som lignerhinanden, så det er altid spændende,hvad dagen byder på af opgaver.”Erik har for ganske nylig rundet bådnummer 100.000 i gæstebogen, sidenhan startede som havnefoged i 1994.En af de ting han har brug for, når hantager i mod de mange gæster, er godesprogkundskaber. Der kommer rigtigmange gæstesejlere fra Tyskland, menogså svenskere og hollændere er godtrepræsenteret på havnen, så Erik ervant til at begå sig på både tysk ogengelsk, når han skal hjælpe gæsterne.Havnefoged Erik Dyekjær i gang med at gøre klar til at ”søsætte” en grøn bøje.Udover alle gæstesejlerne er der 320både, som har fast plads i Nordhavnen.Det giver også en del arbejde, daErik både hjælper til med at søsætteen del af bådene i foråret og tage demop igen, når sæsonen slutter hen påefteråret.Erik opkræver også pladsleje for debådejere, som ikke er medlem af sejlklubbenSnekken. Derudover skal hanholde toiletterne rene og sørge for, atder er pænt og hyggeligt på havnen.Der skal ind i mellem også ryddes opi selve havnebassinet. Det er næstenkun fantasien, der sætter grænser for,hvad der bliver smidt i havnen – knallerterog cykler – ja, selv en urne harErik været med at hive op fra bassinet.Den står i øvrigt stadig på den lokalepolitistation til afhentning, fortæller Erik.Thomas Uhlenfeldt,KommunikationsstabenHvert år hjælper Erik Dyekjær med at søsætte og optage både ved hjælp af beddingsvognen. Den harværet i brug 800 gange siden 2004.4 5


Tema om sundhedI denne udgave af VorNyt har vi somnoget nyt valgt at bruge en del sider pået enkelt tema. Temaet er ”Sundhed”,og vi sætter fokus på, hvad man rundti vores kommune gør for at forbedremedarbejdernes og borgernes sundhed.Derfor efterlyste vi i sidste udgave afVorNyt gode ideer og artikler omkringsundhed. Vi blev overvældet over demange gode forslag og artikler, som Isendte ind til os. Tusind tak for det.For seks og et halvt år siden besluttedeLouise at ændre sit liv. Hun havdesiden teenagealderen været megetovervægtig, men nu skulle det væreslut. Usund mad og dårlige undskyldningerblev skiftet ud med masser afmotion og sundere kostvaner.”Bliv ikke fanatisk. Fornægter man sigalt, falder det sammen på et tidspunkt.Hellere give sig selv lov til et lille stykkelagkage en gang i mellem.” Sådan sigerLouise, som nu er sundhedsambassadørpå ældredistrikt Ulvsund. Hun har sidenteenagealderen været meget overvægtig,men i 2004 besluttede hun at tage kampenop mod de overfl ødige kilo.”Jeg tilmeldte mig ”Slankedoktor”, somsendte mails med personlig vejledningfra diætist og motionsvejleder. Jegbrugte også hjemmesiden til at deleerfaringer med andre ligesindede,”fortæller Louise.Louise tabte 20 kilo de første 8 uger.Efter et år var der røget 47 kilo. Det varen stor mental forandring. ”Jeg havdeværet overvægtig i mange år” fortællerLouise, ”så ind i mellem var det sværtat forstå.”Desværre har vi ikke haft plads til dethele, og vi har også måttet redigerenogle artikler ned, for at kunne bringeså mange af jeres artikler som muligt.Det håber vi, at der er forståelse for.I januar blev sundhedspolitikken for kommunensansatte revideret og godkendt.Den fastslår, at man på alle kommunensarbejdspladser i løbet af i år skal drøfte,”hvad en sund arbejdsplads er for jer” ogiværksætte aktiviteter, der kan fremmesundheden. I de kommende to år vilDer var faldgruber undervejs. DaLouise fi k en kæreste, ”gik der formeget hygge i den,” og på et år toghun 15 kilo på. ”Så besluttede vi heldigvisat spise sundere. Vi begyndteogså at løbe og konkurrere om, hvemder kunne løbe hurtigst og tage fl estarmbøjninger”. Løbetræningen harhun holdt fast i og er nu i så god form,at hun lørdag den 12. juni deltog i sitførste halvmaraton.TEMA OM SUNDHEDder desuden være særlig fokus på kostog motion. HR- og Personalestabenvil fortsat tilbyde aktiviteter, som Sundhedsdageog Caféer med Livlægerne,deltagelse i DHL-stafet osv.Det er vigtigt, at vi motiverer hinandentil sundhed – både i og udenfor arbejdstiden– så det kan være med til atøge livskvaliteten og trivslen. Vi håber,at nogle af artiklerne i denne temaudgaveaf VorNyt kan inspirere jer.Louise på en af sine hyppige løbeture. Det lykkedes hende af tabe 47 kilo på et år.RedaktionenEn sundhedsambassadør medpersonlige erfaringerUdover motion står den på mange grøntsagerhver dag. ”Mad uden grøntsager erikke et rigtigt måltid,” siger Louise.Louises råd er: Spis mange små måltiderog vær aktiv ”De dage, man ikkegider at motionere, er tit de dage, manfår mest ud af det. Jeg kan skrive langebøger om dårlige undskyldninger,” sigerLouise med et smil på læben.Thomas Uhlenfeldt, KommunikationsstabenIvrige motionister i MiljøsekretariatetI Miljøsekretariatet i Langebæk harde ansatte i løbet af årets førstemåneder gennemført et motionsprojekt,som godt kan fortjene at bliveefterlignet på andre af kommunensarbejdspladser. Ud fra devisen: ”duskal gå i 15 timer for at forbrændeen julemiddag” har de ansatte formåetat holde hinanden til ilden i enintern konkurrence om at gå, løbe,cykle, svømme osv.Miljøtekniker Jane M. Andersen og elevBettina Nymand, der har stået i spidsenfor motionsprojektet, fortæller, at 19 afmiljøsekretariatets 21 medarbejdere hardeltaget i større eller mindre grad.For hele tiden at synliggøre hvordandet gik, lånte de fra Borgerservice ethøjt plexiglas-rør, som deltagerne skulleputte en bold i, hver gang de havdemotioneret. ”Pigerne” fi k hvide boldeog ”drengene” orange bolde, og påden måde var der løbende en intenskonkurrence mellem kønnene.Desuden blev ophængt et skema, hvorman skulle krydse af, hver gang manhavde dyrket motion, så alle kunnefølge med i, hvor mange krydser denenkelte havde. Det var OK med en kvikbemærkning og tilladt at stikke lidt tilhinanden for at holde gejsten oppe.Til morgenkaffen og frokosten giksnakken ivrigt om, det nu talte med atstøvsuge, gå tur med hunden osv. Mannåede frem til, at man skulle motioneremindst 30 minutter pr. gang, for at dettalte med – dog var det også OK medfx to gange 15 minutters cykling til ogfra arbejde. Målet var naturligvis, at såmange som muligt kom af sted som titsom muligt.Rygestopkurser- også for medarbejdereDer er mange muligheder her i kommunenfor at give sig selv en god startpå et rygestop, og rygestopkonsulentKaren Hemmingsen oplever stor interessefor rygestopkurser. Ansatte frakommunen deltager også løbende påkurserne, men hun kunne godt tænkesig, at der kom endnu flere.”Der er stadig en del rygere blandt minekolleger her i kommunen, og mange afdem har faktisk lyst til at lægge cigaretternepå hylden. Det er bare ikke alle,der tænker over, at rygestopkurserneogså er et tilbud til dem og ikke kun tilandre borgere. Men har man lyst til atlægge cigaretterne på hylden, så er etrygestopkursus en rigtig god hjælp ogJane Andersen og Bettina Nymand stod for Motionsprojektet i Miljøsekretariatet, som Torsten Jensenvandt førstepræmien i.mulighed. Og så har vi det faktisk rigtigtsjovt på kurserne,” tilføjer Karen.Er I flere på arbejdspladsen, derkunne tænke jer at stoppe sammen?Er I fl ere på din arbejdsplads, der kunnetænke jer at stoppe sammen? Såer der måske mulighed for at oprette etsærligt rygestopkursus for jer. Et rygestopholdkræver kun 10-12 deltagere,og selvom I ikke er så mange, kanrygestopkonsulenten muligvis sætte jersammen med et almindeligt hold.”Det kan være en ekstra fordel at startefl ere kolleger sammen på et rygestopkursus.Man kan støtte hinanden, nårder er brug for det, og man er bedre tilTEMA OM SUNDHEDJane og Bettina fortæller, at tre månederer lang tid at holde fokus på sammeprojekt, men at det efterfølgendeheldigvis viser sig, at mange fortsættermed de gode motionsvaner.Selvfølgeligvar der også udsat en præmie til denmedarbejder med fl est krydser i skemaet.Og for at det hele ikke skulle bliveoverdrevent sundt, var førstepræmiento biografbilletter inkl. cola og popcorn.Miljømotionisten 2010 blev TorstenTejlgaard Jensen.Ulrik Jensen, Vordingborg Bibliotekerneat holde hinanden fast i rygestoppet.Det er også en fordel, at vi kan planlæggerygestopkurset, så det passerlige præcis til den enkelte arbejdsplads,”fortæller Karen Hemmingsen.Kurser i naturen testesLige i øjeblikket tester Sundhed etsærligt rygestopkursus, der foregår udei kommunens fantastiske natur og meddeltagelse af en naturvejleder. Kursetkombinerer et rygestop med frisk luft,særlige naturoplevelser og motion, ogligger umiddelbart efter arbejdstid.Torsten Sølund, Sundhedssekretariatet6 7


Fokus på sundhedi 2010Den årlige motionsdag for alle pensionisteri Vordingborg kommune er ligeløbet af stabelen. Tre forskellige haller,Møn, Vintersbølle og Kastrup, dannederammerne om en dag, hvor motionog samvær var i højsædet. Hvorpensionister kom fra alle afkroge afkommunen, og hvor gamle bekendtemødtes – og måske genså hinandenefter mange år.Forud for motionsdagen har personaletfra alle dagcentrene lagt et stortarbejde i at få det hele til at klappe.Lige fra arrangement af opvarmningsom Træningsenheden stod for, somvelkomsttale, kaffe, mad, kørsel, diplomer,gevinster og afslutningstale. Ogdet hele klappede.Sundhedsfremme for personale isamarbejde med Sundhed.Foredrag/andet. Planlægges i 2010Kvartalsmøde lokalt SundhedsambassadørerSundhedsfremmefest/ andet lokalt arrangement– indhold aftales i LokalMEDSundhedscheck for borgere tilknyttetældreområdet ved Sygeplejersker mfl .:• sundhedscafé• andetKvartalsmøde fælles sundhedsambassadørerog koordinerende sygeplejerskerFiguren viser ældreområdetsindsats i 2010 i forhold til borgereog personale.DHL stafetLokale idrætsdage ved dagcentreSundhedsugen/ Gang i VordingborgSundhedsfremmepå ældreområdet2010Livskvalitetog NærværArbejdsmiljøMotionHvorfor gør vi det så? Medarbejderne iDagcentrene har lige siden kommunesammenlægningenhaft et netværk, hvorde mødes ca. 4 gange om året. Derbliver der udvekslet erfaringer, og derhar vi et forum, hvor vi kan give inspirationog energi til hinanden. Nogle af osarbejder for det meste alene. Derfor erdette et middel til at få os bundet bedresammen og styrke samarbejdet. Det erden ene side. Den anden side er glædenved at lave noget for kommunensborgere, som udløser så mange smil, såmeget energi og så mange ressourcer,vi måske ikke får øje på i hverdagen.Selvfølgelig kan sådan en dag ikke ladesig gøre uden hjælp fra frivillige og detøvrige personale på Ældrecentrene.TEMA OM SUNDHEDTværgående og lokal indsats: Forfl ytning.Lejring og Kropsbevidsthed – medog uden hjælpemidler (store som små)KostVidenskabsteater ”Fedme og Diabetes– blot et spørgsmål om livsstil?”for plejepersonale2 kursusdage m. eksterne/interneundervisere: Kost.Koordinerende sygeplejerskerog sundhedsambassadørerCykler til arbejdeTak til alle, der var med at bære dagenigennem. Vi ser frem til næste år, hvorder gerne må komme endnu fl ere.Personalet i dagcentreneKvartalsmøde fællesSundhedsambassadørerog koordinerendesygeplejerskerFælles Motionsdag vedDagcentre og SundhedDHL træningKvartalsmøde lokalt SundhedsambassadørerAnden træningSundhedsfremmeindsatsen inspireres af:Forventninger, vidensdeling, erfaringsudveksling og egne initiativer.Hvilke ressourcer fi ndes hos os selv og hvilke hos andre?KRAM – Kost, Rygning, Alkohol og Motion er i fokusHvad ved, kan, vil, gør vi drøftes løbendeMotionsdag for pensionisterSundhedsambassadører skalhjælpe kollegerne i gangÆldredistrikterne har udpeget en rækkesundhedsambassadører, som skal motiverekollegerne til at deltage i forskelligesundhedsfremmende aktiviteter.På ældredistrikt Ulvsund har Susanne,Louise og Lis meldt sig frivilligt somsundhedsambassadører. De har sammenmed deres leder, tillidsrepræsentantenog den koordinerende sygeplejerskedrøftet, hvordan de kan få gangi personalet. Det har ført til en rækkeforskellige aktiviteter, som alle startedeop den første uge i maj.I de næste tre måneder vil medarbejdernepå Ulvsund for eksempel få serveretsmoothies og sunde snacks til de storepersonalemøder, så de kan se, at detVidenskabsteatrets forestilling indgår som en del af et landsdækkende forskningsprojekt, hvor teater ogmusik kombineres med dialog mellem forskere og tilskuere.120 social- og sundhedsmedarbejderevar i april inviteret til Videnskabsteatretsforestilling om fedme og diabetes. Detforegik i medborgerhuset i Vordingborg.I stedet for et traditionelt foredrag blevdeltagerne præsenteret for den nyesteviden inden for deres fagområde gennemskuespil, musik, dans og efterfølgendedialog mellem forskere og tilskuere.”Det var en rigtig underholdende oggod måde at få formidlet ny viden på,”fortæller ældrechef Susanne Johansen.Medarbejderne deltog også idebatgrupper, hvor moralske og fagligeproblemstillinger og muligheder blevkan lade sig gøre at servere sunde ting,når man er ”sulten for sjov”. De bliverogså tilbudt yoga–aerobic træning ogcykel-, gå- og løbeture i naturen engang om ugen. Sidst men ikke mindstvil de modtage et sundhedsnyhedsbrevmed tips til sund kost, aktiviteter og reportagerfra de igangværende aktiviteter.Efter de første tre måneder mødes ambassadørerneog kigger på, om der erbehov for at justere aktiviteterne, så derkommer fl ere med. Når de forhåbentlighar fået rigtig mange kolleger i gang ogi god form, har de talt om, at det kunnevære sjovt at udfordre et af de andreældrecentre på et tidspunkt. Så nu erde advaret!Thomas Uhlenfeldt, KommunikationsstabenSocial- og sundhedsmedarbejdereblev undervist ogunderholdtdrøftet. Mange spændende vinkler komfrem i lyset. Nogle af de emner, somblev særligt grundigt diskuteret, varbehovet for, sammen med kollegaer, atkunne motionere i arbejdstiden samtmuligheden for fortsat at få den nyesteviden, så medarbejderne bedre kanrådgive borgerne i det daglige.Forestillingen blev fulgt op af et seminar15. juni med deltagelse af sikkerhedsrepræsentanter,tillidsrepræsentanterog ledelse og arbejdspsykologer mfl .fra Type2Dialog.Thomas Uhlenfeldt, KommunikationsstabenTEMA OM SUNDHEDMedarbejdere kan nu købe sund frokost for 20-25 kr.Kommunenskøkkenertilbyder frokostSiden den 1. marts har medarbejdernepå ældreområdet kunne få leveret etsundt dagligt frokostmåltid fra ældrecentrenesseks køkkener. Lige nuleveres til cirka 25 medarbejdere, menkøkkenerne vil meget gerne levere tilmange fl ere.Målet med at tilbyde sunde frokostpakkerer at udbrede den sundhedsfremme,som er iværksat på ældreområdet,og hvor kost er et af indsatsområderne.Frokostpakkerne til personalet beståraf brød med højt fi berindhold, magertkødpålæg eller æg samt rå grøntsagerog årstidens frugt, men det planlæggesgradvist at udvide menuen. Frokostpakkernekoster 20 og 25 kroner ogbetales med spisebilletter, som købeshos den administrative medarbejder ikøkkenerne. Der bestilles ved henvendelsetil køkkenet inden kl. 9.Tilbuddet er foreløbig primært rettetmod medarbejdere på ældreområdet,men frokostpakken kan også leverestil andre medarbejdergrupper, der hvordet er praktisk muligt. Frokostordningener 100% brugerfi nansieret.Thomas Uhlenfeldt, Kommunikationsstaben8 9


Hvordan sundhed blev ennaturlig del af JobcenteretMotion, ture i naturen og sundhedscoachinger helt nye aktiviteter, når visnakker aktivering af borgere tilknyttetJobcenteret. Det er et godt eksempelpå, hvordan sundhedsvidenkan supplere et andet fagområde.At motion, sund kost og frisk luft giverny energi, kommer nok ikke som ennyhed for ret mange. Men at bruge depositive effekter som en integreret delaf aktiveringen af ledige borgere er ennyhed. Arbejdsmarkedssekretariatet hardet seneste år indgået i et tæt samarbejdemed Sundhedssekretariatet, ogde to sekretariater står nu sammen forsundhedsaktiviteter med ledige borgere.Sundhedschef Dorrit Guttman fortæller,at det hele startede med en temadag forde to politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalgetog Sundhedsudvalget. Her blevdeltagerne enige om, at der lå et stort potentialei at bygge bro mellem den regelstyrededriftskultur på Jobcenteret og detnye kommunale sundhedsområde. Sidenhar det udviklet sig til, at de to sekretariaterarbejder sammen om at udvikle nyetilbud til de ledige og står for forskelligeaktiviteter, der supplerer hinanden.Lige nu fokuserer samarbejdet især påat støtte sygemeldte borgere i at få ensundere livsstil. Sundhedssekretariatettilbyder let motion, oplevelsesrige turei naturen samt gruppecoaching medfokus på de enkelte deltageres mulighederfor et sundere liv.Også i vinter var der godt gang i sundhedsholdene.Arbejdsmarkedssekretariatet byder indmed den mere erhvervsrettede del iform af ”café”-snak med deltagerne omderes jobmæssige ressourcer.Også i aktiveringen af kontanthjælpsmodtagerebidrager Sundhedssekretariatetmed målrettede tilbud. Her er detde svært overvægtige, som vejledesindenfor kost og motion og tilbydes relevantfysisk aktivitet. Arbejdsmarkedssekretariatetrekrutterer de overvægtigedeltagere, og der er allerede fyldt godtop på holdene.Sundhedsaktivering på egen kropVejledere fra Jobcenteret har væretmed til ½ dags praktisk ”sundhedsaktivering”og har dermed prøvet tilbuddetpå egen krop. Sideløbende er fl ere afSundheds-medarbejderne blevet introducerettil den ressourceprofi l, som allede borgere der er tilknyttet JobcenteretTEMA OM SUNDHEDfår lavet. Begge dele giver bedre indsigti de arbejdsmetoder, som knytter sig tilhvert fagområde.Hensigten med at få et endnu bedrekendskab til hinandens arbejdsmetoderer dels at bygge bro mellem de tosekretariater og dels at give borgernebedre og endnu mere målrettede tilbud.Torsten Sølund, SundhedssekretariatetSygedagpengemodtagere ogen række kontanthjælpsmodtagerekommer gennem et forløbpå op til otte uger, hvor derfokuseres på motion, motivationog livsstilsændringer. JeanettFalkenstrøm, projektleder påJobcenteret, fortæller:”Vores foreløbige erfaringer viser,at sundhedstilbud med motion,naturoplevelser og sundhedssamtalermed fokus på denenkelte borgers sundhed i merebred forstand, koblet med denarbejdsmarkedsrettede ressourcecafé,giver deltagerne nyenergi. Det har været en spændendeomvæltning for os athjælpe folk hurtigere tilbage påarbejdsmarkedet gennem en nyslags tilbud.”Ledelse handler om menneskerVi er alle sammen ”udsat” for ledelse,og har alle en holdning, oplevelse ogforståelse af ledelse.Med den baggrund mødte 21 menneskerop til første dag på VordingborgKommunes førleder-udannelse. Vi komfra vidt forskellige grene af kommunenog var bredt repræsenteret fra medarbejdertil afdelingsleder.Vision og hårdt arbejde!Allerede ved modtagelsen fornemmedejeg, at man havde tænkt fremadrettetog visionært, at forventningerne varhøje, og at der var seriøsitet og bevågenhedomkring projektet. Vi fi k at vide,at Vordingborg Kommune ønsker atudvikle og dygtiggøre medarbejdere, såde er klædt på til at bestride fremtidenslederposter, som vil kræve langt mereaf den enkelte end i dag.Indsigt og forståelseUddannelsen satte vores egne erfaringerog synspunkter i relief med ledelseset i historisk perspektiv, teorier og fi -losofi er. Alle var meget engagerede, ogder var intet emne, som vi ikke havdekommentarer, erfaringer og holdningertil, set ud fra den ledelse, vi selv er endel af i vores hverdag.Nyt om navne25 års jubilæumNavnAnnette Dann JensenBirgitte SværkeDiana EhlersEllis KrogFinn MortensenJytte OlsenLis HansenMerete PommergårdPeter RasmussenArbejdsstedBørn og UngeBorgerservice VordingborgFællessekretariatetMarienberg skoleVej og TrafikDagplejenDagplejenÆldreområdetVej og TrafikVi opdagede langsomt, men tydeligt, atledelse ikke kun er et håndværk, menogså et utroligt bredt område, og i dagforstår jeg en lang række delelementerog deres betydning i ledelse i en størreog mere samlet sammenhæng end før.Det drejer sig blandt andet om kommunikation,forandringsledelse, kompetenceudvikling,medarbejderinvolvering,læring, innovation, motivation, kultur,menneskesyn og daglig drift. Vi fi k alleen indsigt og en forståelse for det rum,som ledelse og medarbejdere indgår i,og dermed en større kompetence oget bredere overblik, som fremover vilpræge vores arbejde positivt.Ledelse drejer sig om menneskerMed test, diskussioner, refl eksioner, teorierog vores samspil blev vi udfordretPraktisk problem-løsning på førleder-kurset.som mennesker, og en af uddannelsensstore gevinster er den personligeudvikling og vækst. Vi er blevet klogerepå vores samarbejdsevner på godt ogdårligt, og har dermed også fået værktøjertil at agere i ledelsessituationer. Enleders evne til at erkende egne svaghederog styrker er nemlig af overordentligtstor betydning. Ledelse drejersig om mennesker, og hvis du skal ledeandre, skal du kunne lede dig selv. Vi erblevet bevidste om, at det felt, vi somevt. kommende ledere skal bevæge osi, stiller krav til evnen til at lede mennesker,som skal agere i hverdagen. Altsammen med overblik og en allestedsnærværendetanke på mål, visioner ogfremtiden i en kompleks verden.(Forkortet af redaktionen)Lise-Lotte Pedersen, Kastrup SkoleHer bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt tilpension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhedtil det lønteam, I hører under.Fratrådte på grund af pension/efterlønNavnArbejdsstedAnna Flero JensenDistrikt SolvangAnnette LarsenBo og Naboskab PræstøDoris Lillian LarsenVordingborg VuggestueGert NielsenVej og ParkdriftGurli SydtoftDistrikt SolvangJette ChristiansenHåndværkergårdenJohn Martin BlohmPræstø SøsportscenterLis KildegaardYdelseskontoretLisbeth Frost PetersenDistrikt RosenvangMogens LarsenVintersbølle skoleVanda PedersenDistrikt Vintersbølle10 11


Interne kursus- og uddannelsestilbud med tilmelding 2. halvår 2010Mindfulness – et trivselsfremmende tilbud tilstressregulering og øget arbejdsglædeEt hold med 8 gange 1 time, følgende dage:19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 29/9 og 7/10.Pris kr. 1.900 pr. deltagerViljen til den gode arbejdsplads– foredrag med idrætspsykolog Jens Hansen29/9 kl. 18 - 19.30 – gratisIntroduktionsdag for nye medarbejdere og ledere22/11 kl. 8.30 - 16.00 – gratisIntroduktion til MUS-koncept for ledere5/10 kl. 9.00 - 13.00 – gratisVejen til selvudvikling – kursus for ledere13/10 8/9 kl. 9 – 16 – gratisLederen som coach – foredrag medidrætspsykolog Jens Hansen2/11 kl. 18 - 19.30 – gratisDiplomlederuddannelse for ledere16/9 starter nyt modulopbygget forløb med2 1/2 års varighed – gratisDer er også mange uddannelsestilbud for arbejdsmiljøgrupperne.Se kursusbeskrivelserne på kursusportalen på intranettet under personaleforholdog send – efter aftale med din nærmeste leder - tilmeldinggennem kursusportalen.Hvis I er usikre på, hvordan det skal gøres, eller ikke har adgang tilIntranettet, kan I kontakte HR- og personalestaben, Eva eller Wibeke,på telefon 55 36 27 83 eller 55 36 27 84.ArbejdsmiljøregnskabetArbejdsmiljøregnskabet for 2009 er kommet,og Hovedudvalget har efterfølgendebesluttet at fastholde de fem fokusområderfra arbejdsmiljøpolitikken.Fokusområderne er:• arbejdspladsvurderinger som skal udarbejdes igen iefteråret 2010• intern Screening af alle kommunens arbejdspladser• sygefravær• voldsforebyggelse og voldshåndtering• mobningArbejdsmiljøgrupperne og lokaludvalgene vil på arbejdspladsernefortælle om arbejdsmiljøregnskabet og udarbejde enplan for, hvordan der kan arbejdes med fokusområderne.TrepartsmidlerPulje af trepartsmidler til kompetenceudvikling og pulje aftrepartsmidler til seniorpolitiske initiativer udmøntes igenfor 2011:• Puljen af trepartsmidler til kompetenceudvikling – puljefor 2011 udmeldt med ansøgningsfrist 4. august 2010.Puljen behandles på Det koordinerende kompetenceogseniorforum den 30. september 2010.• Pulje af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer – puljefor 2011 udmeldt med ansøgningsfrist 4. august 2010.Puljen behandles på Det koordinerende kompetenceogseniorforum den 30. september 2010Informationsbreve og ansøgningsskemaer fi ndes på Intranettetunder Personaleforhold, Uddannelse og puljer.God sommer!Ferietiden er lige om hjørnet, og medbilleder fra vores dejlige område vil vifra VorNyt-redaktionens side gerneønske alle en rigtig dejlig sommer.

More magazines by this user
Similar magazines